A+ A

Mācības par Eiropas savienības nozīmes zālāju biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanu

06.12.2018
Drukāt

Datums: 08.12.2018
Norises vieta: Ozolnieki, Rīgas iela 34
Nozare: Lauksaimniecība
Kontaktinformācija: Laura Kirsanova, mob. 29630799, laura.kirsanova@llkc.lv

Mācībām var pieteikties lauksaimniecības nozarē iesaistītas juridiskas un fiziskas personas, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji. Īpaši gaidīti lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopu apsaimniekošanu jo, lai lai varētu saņemt atbalsta maksājumus, mācības jāapmeklē obligāti.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

Programma