A+ A

LAD informē par projektu iesniegumu pieņemšanu

15.10.2018
Drukāt

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" un "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" notiks no 2018.gada 18.oktobra līdz 2018.gada 22.novembrim.

Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās":

lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām - 7 551 117 EUR (septiņi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis viens simts septiņpadsmit euro);

lauku saimniecībām - 75 000 000 EUR (septiņdesmit pieci miljoni euro), kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Izsludināmais finansējums (EUR)

saimniecības ar apgrozījumu līdz 70 tūkst., EUR

saimniecības ar apgrozījumu virs 70 tūkst., EUR

Austrumlatgales RLP

2 008 125

3 729 375

Dienvidkurzemes RLP

2 460 413

8 354 588

Dienvidlatgales RLP

3 360 000

6 240 000

Lielrīgas RLP

1 387 181

4 710 319

Viduslatvijas RLP

1 680 656

5 706 844

Zemgales RLP

2 583 263

8 771 738

Ziemeļaustrumu RLP

1 400 831

4 756 669

Ziemeļkurzemes RLP

1 665 300

5 654 700

Ziemeļvidzemes RLP

2 395 575

8 134 425

Septītās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" ir 30 000 000 EUR (trīsdesmit miljoni euro).

Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" fiziskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām - 13 594 048 EUR (trīspadsmit miljoni pieci simti deviņdesmit četri tūkstoši četrdesmit astoņi euro).

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība un pārbūve ar ražošanas pamatlīdzekļu iegādi, veikta ilggadīgo stādījumu ierīkošana - divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).