A+ A

Baldones Tūrisma informācijas punkts

Ik gadu Baldones novadu apmeklē ap 100 000 tūristu! Aktīvās atpūtas komplekss "Riekstukalns" ir viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Pierīgā. Tūristu ērtībām izveidots Tūrisma informācijas punkts, kas darbojas no 15. maija līdz 30. septembrim un sniegotos laikapstākļos, kad strādā Riekstukalns.

Baldones TIP piedāvā:

 • Informāciju ceļotājiem par Baldoni un tās apkārtni
 • Kartes, brošūras, bukletus u.c. tūrisma informatīvos materiālus par tūrisma iespējām Baldonē
 • Bezmaksas interneta pieejas punktu
 • Gidu pakalpojumus
   

Kontaktinformācija:

Baldones Tūrisma informācijas punkts atrodas Mercendarbes muižā, 1. stāvā

Mercendarbes muiža, Baldones pagasts,
Baldones novads, LV-2125
turisms@baldone.lv
http://www.baldone.lv/lv/turisms/
https://www.facebook.com/BaldonesNovads/
+371 28692654
LAT: 56.7656, LON: 24.4311

BALDONES NOVADA TŪRISMA NOZARES ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017.-2020.GADAM (1.17 MB)


                                                           APSTIPRINĀTS
                                                                                                                      Ar Baldones novada domes

28.08.2018. lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 10)

NOLIKUMS

Baldones novada Tūrisma informācijas punkts

Izdots saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām’’ 12.pantu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu
 un Tūrisma likuma 8.panta 4.punktu

 Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka Baldones tūrisma informācijas punkta (turpmāk – TIP) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.
 2. TIP pamatmērķis sniegt informāciju par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Baldones novada administratīvajā teritorijā un palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā.
 3. TIP darbība tiek uzturēta no Attīstības nodaļas budžeta un ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram, un darbojas saskaņā ar šo nolikumu. TIP ir Attīstības nodaļas vadītāja pārraudzībā, funkcijas un uzdevumus veic saskaņojot ar Baldones novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju un saskaņā ar šo nolikumu.
 4. TIP koordinē un vada Tūrisma organizators, kuru ieceļ vai atceļ no amata pašvaldības izpilddirektors.
 5. Savā darbībā TIP ievēro Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, šo nolikumu un pašvaldības darbu reglamentējošus dokumentus.
 6. TIP faktiskā adrese – Mercendarbes muiža, Mercendarbe, Baldones pagasts,
  Baldones novads, LV-2125.
 7. TIP savas funkcijas veic sadarbībā ar citām Baldones novada pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām un privātpersonām.

 

 Funkcijas un uzdevumi

 1. TIP ir šādas funkcijas:
   8.1. sniegt informāciju par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Baldones novada administratīvajā teritorijā
   8.2. veicināt un koordinēt tūrisma attīstību Baldones novadā.
 2. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, TIP veic šādus uzdevumus:
  9.1. regulāri apkopo statistiku, seko līdzi tūrisma nozares un tūrisma attīstības tendencēm novadā;
  9.2. regulāri aktualizē tūrisma sadaļu novada mājas lapā www.baldone.lv, popularizē novada tūrisma piedāvājumu sociālajos tīklos; izstrādā tūrisma informāciju, reklāmrakstus, bukletus;
  9.3. sadarbojas un nodrošina informācijas apmaiņu ar tūrismu saistītām organizācijām vietējā un nacionālā līmenī, kā arī ar novada tūrisma nozares uzņēmējiem;
  9.4. veicina sadarbību  ar kaimiņu novadu pašvaldībām, attīstot Baldones novada tūrisma piedāvājumu reģionālā līmenī;
  9.5. veicina jaunus, konkurētspējīgus tūrisma produktus, pakalpojumus un objektus, kā arī sakārto un attīsta tūrisma infrastruktūru novadā;
  9.6. veicina vietējās kopienas izpratni par tūrisma nozares attīstību novadā;
  9.7. rīko apmācības, seminārus, lekcijas par tūrisma nozarē aktuālām tēmām, ņemot vērā novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju intereses;
  9.8. sekmē amatnieku, mājražotāju  darbību novadā;
  9.9. pārstāv Baldones novadu ikgadējos tūrisma gadatirgos un izstādēs;
  9.10. koordinē gidu darbību, kas vada ekskursijas novadā;
  9.11. organizē ar tūrismu saistītus pasākumus (ekspedīcijas, pārgājienus, velobraucienus u.c.);
  9.12. apstrādā un atbild uz jebkādā formā (e-pasts, telefons) saņemtu informāciju par:
     9.12.1.  Baldones novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju galveno informāciju un darba laiku, ja tāds noteikts.
     9.12.2. Baldones novadā esošajiem tūrisma objektiem, to darba laiku, ja tāds noteikts, izmaksām un to iespējām apmeklēt;

Tiesības

 1. Patstāvīgi izlemt kompetencē esošus jautājumus.
 2. Iesniegt priekšlikumus par TIP attīstības jautājumiem.
 3.  Iesniegt priekšlikumus par darba organizācijas uzlabošanu, tā uzlabošanai pieaicināt speciālistus, citu institūciju pārstāvjus un privātpersonas.
 4. Piedalīties, organizēt, koordinēt sadarbību, informācijas un pieredzes apmaiņu ar citām novadu pašvaldībām, t.s. Tūrisma informācijas centriem un Tūrisma informācijas punktiem.
 5. Organizēt un piedalīties darba grupās, apspriedēs, semināros, konferencēs un citos pasākumos Attīstības nodaļas kompetencē esošo jautājumu ietvaros.
 6. Saņemt nepieciešamo informāciju, kā arī tehnisko inventāru, pilnvērtīgai darba uzdevumu veikšanai budžeta ietvaros.

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                         R.Audzers