A+ A

Pašvaldības policija

Ar 2015.gada 1.jūliju darbu sākusi Baldones novada Pašvaldības policija.

Baldones novada pašvaldības policijas aktuālā informācija

Baldones novada pašvaldības policijas galvenie uzdevumi – nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību, apkarot žūpību un netiklību, kontrolēt Baldones novada domes apstiprināto „Saistošo noteikumu” ievērošanu, u.c. saistošo normatīvo aktu realizāciju, t.sk., veikt likumā “Par policiju” noteiktos pašvaldības policijas pienākumus.

Baldones novada pašvaldības policijas kontaktālruņi:

Diennakts dežūrgrupa - mob.tālr.22044471

Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki laipni gaidīs ikvienu Baldones novada iedzīvotāju ar saviem ierosinājumiem un ieteikumiem Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā.


  • Baldones novada Pašvaldības policijas nolikums - skatīt (549.97 KB)
  • Domes lēmums "Par grozījumiem 2015.gada 28.aprīļa nolikumā "Baldones novada pašvaldības policijas nolikums"" - skatīt (413.98 KB)
  • Rīkojums "Par darbinieku tiesību piešķiršanu administratīvo lietu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai" - skatīt (1.27 MB)
* Baldones novada Pašvaldības policijas atskaites par 2019.gadu - skatīt...
* Baldones novada Pašvaldības policijas atskaites par 2018.gadu - skatīt...
* Baldones novada Pašvaldības policijas atskaites par 2017.gadu - skatīt...
* Baldones novada Pašvaldības policijas atskaites par 2016.gadu - skatīt...
* Baldones novada Pašvaldības policijas atskaites par 2015.gadu - skatīt...

 


 

Baldones novada pašvaldības policija informē

Baldones novada pašvaldības policija informē, ka saskaņā ar 2014.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.161 “Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību” persona kura ir cietusi no jebkāda veida vardarbības var saņemt tūlītēju aizsardzību pret vardarbību, ja varmāka apdraud cietušā dzīvību, brīvību vai veselību.
Pagaidu aizsardzību pret vardarbību cietušie var lūgt policijai un tiesai. Policijai (gan Valsts policijai, gan pašvaldības policijai) ir tiesības izbraucot uz izsaukumu, nekavējoties pieņemt lēmumu par nošķiršanu, t.i., uzlikt par pienākumu varmākam pamest mājokli, kā arī aizliegt varmākam tuvoties mājoklim un sazināties ar cietušo.

Policijas lēmums par nošķiršanu tiek izpildīts nekavējoties un ir spēkā līdz 8 dienām.