A+ A

Iespējas biedrībām, nodibinājumiem, NVO

Iespēja nevalstiskajām organizācijām saņemt pašvaldības atbalstu

Lai veicinātu sadarbību starp pašvaldību un iedzīvotājiem, ir izstrādāts konkursa nolikums, kas dotu iespēju Baldones novadā reģistrētajām biedrībām, kas veic sociāli nozīmīgu darbu, saņemt pašvaldības atbalstu.

Nolikums ir sava veida aicinājums Baldones novada iedzīvotājiem apvienoties nevalstiskajās organizācijās, tādā veidā pārstāvot savas intereses pašvaldībā, jo tikai sadarbojoties mēs varam padarīt dzīvi mūsu novadā vēl labāku.

Ar nolikuma saturu ir iespējams iepazīties šeit.

Ja pārstāvat biedrību vai tikai plānojat to veidot, uz Jūs interesējošiem jautājumiem atbildēs priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu un veselības aizsardzības jautājumos Viola Āboltiņa.

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 67932352, e-pasts: viola.aboltina@baldone.lv, Baldones novada dome, Pārupes ielā 3, 214. kabinets.


 

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2018. gada 11. janvāra sēdes Nr. 1 lēmumiem izsludina  projektu konkursus finansējuma saņemšanai.

 

 

Vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids- sabiedrības vides apziņas veicināšana” tiek izsludināts viens konkurss finansējuma saņemšanai:
1.      Aktivitātē “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti reģionāla vai nacionāla mēroga projekti, kuru ietvaros tiek rīkotas akcijas ar mērķi izglītot sabiedrību par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Pieejamais LVAF finansējums 90 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 12 000.00 EUR. Minimālais līdzfinansējuma apjoms 10% no projekta kopējām izmaksām.
Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) un partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. 
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 2. marts.

Vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids” tiek izsludināts viens konkurss finansējuma saņemšanai:
1.      Aktivitātē “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”

Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, kuru ietvaros tiek paaugstinātas jauniešu zināšanas vides izglītības jomā un veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību, kā arī veicināta vides apziņas veidošanās.
Pieejamais LVAF finansējums 70 000.00 EUR. Minimālā no LVAF pieprasāmā summa vienam projekta iesniegumam ir 8 000.00 EUR. Projekta īstenošanai līdzfinansējuma nodrošināšana nav obligāta prasība.
Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) un projekta partneri var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā. 
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 23.februāris.

Projektu konkursu nolikumi un tā pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.

Dace Krupenko
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas
Projektu daļas vadītāja
Tālr.: 29133417
E-pasts: dace.krupenko@lvafa.gov.lv


Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA) šī gada rudens mēnešos aicina Rīgas reģiona nevalstiskās organizācijas (NVO) piedalīties kampaņā "Mazais 100-gades pilsonis". Kampaņas mērķis ir interaktīvi un saturīgi izglītot skolu jauniešus par sabiedrības līdzdalību, nevalstiskajām organizācijām un pilsonisko sabiedrību.
Kampaņas ietvaros ir paredzēts, ka organizācijas tiksies ar Rīgas reģiona skolu skolēniem, iedrošinot jauniešus iesaistīties kādā no pilsoniskajām aktivitātēm
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" aicina atsaukties Rīgas reģiona NVO rakstot uz e-pastu
anita@nvo.lv līdz 06.10.2017.


Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstīti pasākumi vides izglītības infrastruktūras objektu izveidošanai (t.sk., bet ne tikai rekonstrukcija, iekārtošana, aprīkošana ar nepieciešamo inventāru), kas atbilst kādam no sekojošiem pamatkritērijiem:

Latvijas dabas vērtību izpētē, popularizēšanā un aizsardzībā nozīmīgu cilvēku, notikumu un vietu izcelšana un godināšana;
Latvijas valsts dabas un vides vērtību saglabāšana nākamajos 100 gados;
Tādu paliekošu vērtību radīšana, kas, stāstot Latvijas stāstu, sniedz nozīmīgu ieguldījumu Latvijas dabas vērtību saglabāšanā.
Projektiem konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 300 000,00 EUR.


Projekta iesniedzēji var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai pašvaldība. Projekta īstenošanā vēlams piesaistīt arī partneri, kas var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības institūcija, pašvaldības kapitālsabiedrība.


Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 17. marts.


Vairāk par projekta iesniegšanu lasi ŠEIT
Informācijas avots
Latvijas vides aizsardzības fonds


Izsludināta LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

No 2017. gada 24.janvāra līdz 24.februārim


Noslēgusies ZIED ZEMES 2. projektu iesniegumu pieņemšana​
PPP biedrība “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā saņemti 24 projektu iesniegumi, no kuriem 1 projektā plāno pārstrādāt lauksaimniecības produktus, 4 projektos veicināt vietējo produktu tirdzniecību, savukārt 19 projektos plānots uzlabot publiskos pakalpojumus un  dažādot sabiedriskās aktivitātes vietējiem iedzīvotājiem.
Pretstatā šim konkursam gada sākumā izsludinātajā 1. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā, kurā bija pieejams finansējums lielākā apmērā un vairākām aktivitātēm, tika saņemti 79 projekti. Šajā kārtā lielāka atbalsta pretendentu interese varētu būt bijusi vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tas ir, lauksaimniecības produktu pārstrādei, tirdzniecības vietu labiekārtošanai, mobilai tirdzniecībai un darbinieku mācībām. Lielāko daļu projektus (15) iesniegušas biedrības, 5 projektus iesniegušas pašvaldības un 4 - uzņēmēji. Projektu konkursā finansiālais atbalsts bija pieejams 366 000,00 Euro apmērā, kamēr pieprasīts finansējums ir 256 139 euro apmērā. Projektus plānots īstenot samērā vienmērīgi visā Zied zeme darbības teritorijā – pa 6 projektiem Baldones un Lielvārdes novados, 5 Ķeguma novadā, 4 Ogres novadā un 3 Ikšķiles novadā.

PPP biedrībā Zied zeme veiks iesniegto projektu vērtēšanu līdz novembra beigām, lai stratēģijai atbilstošos projektus iesniegtu Lauku atbalsta dienestā decembra sākumā, gala lēmuma pieņemšanai. Tikmēr lielākā daļa 1. kārtā iesniegto projektu jau ir saņēmuši gala lēmumu, daži no tiem jau tiek īstenoti, un rezultāti sagaidāmi pavasarī.

Nākošā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota 2017. gada sākumā, atbalstot jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, kā arī esošo attīstīšanu, lauksaimniecības produktu pārstrādi, jaunu vietējo produktu realizācijas veidu īstenošanu, darbinieku mācības, teritorijas labiekārtošanu, publisko pakalpojumu un aktivitāšu dažādošanu.

Māris Cīrulis, 29782159,  maris@ziedzeme.lv.


 

 


Lauku atbalsta dienests informē
Lauku atbalsta dienests informē, ka tiem atbalsta pretendentiem, kuri izmantoElektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), lēmumus par projekta apstiprināšanu paziņos elektroniski EPS, nosūtot atbalsta pretendentiem paziņojumus uz e-pastu par pieņemto lēmumu. Lauku atbalsta dienests aicina sekot līdzi elektroniskās informācijas apritei.


LEADER projekti
PPP biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2016. gada 3. oktobra līdz 3. novembrim.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai (publiskais finansējums – 150 000,00 Euro);
1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana (publiskais finansējums – 80 000,00 Euro);
1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai (publiskais finansējums – 46 000,00 Euro);
2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem (publiskais finansējums – 90 000,00 Euro.
Projekti īstenojami 1 gada laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, vai 2 gadu laikā, ja paredzēta būvniecība.
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 3. novembrim elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē.


Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 29185665, e-pasts: info@ziedzeme.lv.


"Biedrību un nodibinājumu bazārs"
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" 13. augustā, Rīgas pilsētas svētku ietvaros, rīko pasākumu “Biedrību un nodibinājumu bazārs”. Aktivitātes notiks Birojnīcā un atsevišķas - pie Berga Bazāra. Pasākumā tiks apvienotas nevalstiskās organizācijas, pilsoņu iniciatīvas un uzņēmēji, kā arī Rīgas iedzīvotāji un apmeklētāji, ar mērķi - veicināt starpnozaru sadarbību, sabiedrības informētību par iespējām iesaistīties Rīgas organizācijās un neformālās iniciatīvās. Visas dienas garumā notiks lekcijas, diskusijas, tikšanās ar uzņēmējiem, organizācijām, interaktīvas aktivitātes, vakarpusē arī kultūras sadaļa par sabiedrībai aktuālām tēmām.


 

 

Finansiāls  atbalsts radošiem braucieniem
No 21. jūlija līdz šā gada 22. augustam mobilitātes programmā „Kultūra” ir iespējams pieteikties finansiālam atbalstam radošiem braucieniem.
Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā. 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.


Publicēti LEADER vietējo rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultāti
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir publicējis LEADER vietējo rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultātus. Detalizēta informācija par rezultātiem ir LAD mājaslapā.
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. Papildus informācija par pieeju ir LAD mājaslapā.

 

 


eLPA izsludina Rīgas plānošanas reģiona projektu konkursu
Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" izsludina projektu konkursu Rīgas plānošanas reģiona organizācijām!
Projekta konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā.
Projektu konkurss iedalīts šādās jomās:
1. Mazākumtautību NVO atbalsta projekti (kopā 6000 EUR);
2. Pilsoniskās sabiedrības attīstības projekti (kopā 8000 EUR);
3. Starpkultūru dialoga projekti (kopā 8000 EUR);
4. Romu integrācijas projekti (kopā 2000 EUR).

Projektus var iesniegt līdz 2016. gada 20. jūnija pl. 12.00 biedrībai "Latvijas Pilsoniskā alianse" sūtot attiecīgo dokumentāciju uz adresi Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga LV-1011 un e-pastu alianse@nvo.lv.
Projektu īstenošanas laiks ir no 2016. gada 1.jūlija līdz 2016. gada 16. decembrim.
Finansētājs pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu, trīs darba dienu laikā elektroniski informē visus Pretendentus, kā arī ievieto informāciju interneta vietnē www.nvo.lv
Konkursa īstenošana norit saskaņā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas konkursa "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" rezultātiem. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.


Eiropas Komisija izsludina LIFE 2016.gada projektu uzsaukumu
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija informē, ka Eiropas Komisijas mājas lapā 2016. gada 19.maijā ir publicēts uzsaukums projektu iesniegšanai 2016.gadā. Eiropas Komisija aicina juridiskas personas (organizācijas) reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) iesniegt projekta pieteikumus 2016. gada uzsaukumam LIFE programmas finansējumam. Šis aicinājums attiecas uz abām LIFE Vides un Klimata pārmaiņu apakšprogrammām. Projektu pieteikšana notiek elektroniski, izmantojot sistēmu e-proposal.

 Projektu pieteikšanas termiņi:
Klimata pasākumu apakšprogrammai – 2016.gada 7.septembris (16:00 pēc Briseles laika);
Vides apakšprogrammai:

 • Vide un resursefektivitāte – 2016.gada 12.septembris (16:00 pēc Briseles laika); 
 • Vides pārvaldība un informācija – 2016.gada 15.septembris (16:00 pēc Briseles laika);
 • Daba un bioloģiskā daudzveidība – 2016.gada 15.septembris (16:00 pēc Briseles laika). 

 ,,Labie Darbi’’ izsludina jaunu projektu konkursu
Par to kā piedalīties konkursā un saņemt savas idejas īstenošanai 3000 EUR, aicinām iepazīties ŠEIT
* publisko sporta un atpūtas laukumu izveide,
* pludmales zonu, parku un rotaļu laukumu labiekārtošana
* jauniešu centra izveide,
* izglītojošu un sportisku aktivitāšu iespēju radīšana, ir tikai dažas no idejām, ko iespējams realizēt, jo projekti, kas saistīti ar apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu, kā arī iedzīvotāju interešu loka paplašināšanu, ir vienas no konkursa izvirzītājām prioritātēm.
Iesniegt savu projekta pieteikumu var Labie Darbi  mājas lapā www.labiedarbi.lv
līdz 2016. 
gada 10. maijam. Konkursa uzvarētāju noteiks bezmaksas sabiedrības balsojums 30. jūnijā.
Kontaktinformācija:
Baiba Jaņēviča
4finance fonda ,,Labie Darbi’’ | Jaunākā Projektu vadītāja
Lielirbes iela 17a-8, Rīga, LV-1046
Mob: +371 29650098 | Tel: +371 66051666| Fax: +371 67439776


PPP BIEDRĪBA “ZIED ZEME” IZSLUDINA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU NO 2016. GADA 20. APRĪĻA LĪDZ 20. MAIJAM
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 1 010 000,00 Euro.
RĪCĪBAS PLĀNS
Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
Mērķis/Rīcības/Atbalsta apmērs (Euro)
M1 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana. 660 000,00 Euro
1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 250 000,00 Euro
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 150 000,00 Euro
1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana. 200 000,00 Euro
1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 60 000,00 Euro
M2 Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā. 350 000,00 Euro
2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 200 000,00 Euro
2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 150 000,00 Euro

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Ja projektu īsteno rīcībā Nr. 2.1. vai 2.2. un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija personāla atalgojumam un darbības nodrošināšanai, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas - 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem – 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedziet PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē. Projektu iesniegumus varat iesniegt arī elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS
Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Māri Cīruli, tālruņa nr. 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv.


Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO fonds" 2016.gada projektu iesniegumu konkurss
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.
Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.
Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus trīs darbības virzienos:
"NVO darbības stiprināšana" – mērķis - līdzdalības un līdzdarbības demokrātijas veicināšana, atbalstot organizācijas, kas veic darbu sabiedrības labā un ievērojami veicina sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā, tajā skaitā iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalības veicināšanu;
 "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" – mērķis - stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt pilsonisko līdzdalību, spēcināt Latvijas iedzīvotāju cilvēkdrošību un uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt sociālo atbildību kopienā, finansiāli atbalstot NVO projektus dažādās jomās;
"NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis - NVO līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē, pašvaldībās, konsultatīvajās padomēs un komisijās.

Kopējais 2016.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 400 000,- EUR.


 

 

 

Drīzumā būs pieejams LEADER finansējums
Vietējā rīcības grupa Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” atbilstoši Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumam "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” ir sagatavojusi sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015-2020, kuru īsteno Baldones, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novados, un kas aptver 42 331 deklarētos vietējos iedzīvotājus. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Stratēģija ir apstiprināta Zemkopības ministrijā un tas nozīmē, ka drīzumā tiks izsludināts konkurss. PPP Zied zeme ir uzsākusi konsultācijas par LEADER projektiem.  Aicinām ikvienu interesentu sekot līdzi jaunumiem PPP Zied zeme mājas lapā www.ziedzeme.lv

Par iespējām LEADER finansējuma saņemšanai, balstoties uz sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, iespējams iepazīties vienkāršotā prezentācijā ŠEIT (634.53 KB)


 

Pieejams finansējums projektu īstenošanai Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Igaunijas – Latvijas programma) izsludina projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšanai, tūrisma attīstībai, vides aizsardzībai un darbaspēka kustības atvieglošanai. Pirmajā konkursā projektu īstenošanai ir plānots piešķirt aptuveni 18 miljonus eiro, no kuriem aptuveni 8 miljoni eiro tiks novirzīti ar atbalstu uzņēmējdarbībai saistītiem projektiem.Finansējumam var pieteikties nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa iestādes, to izveidotās institūcijas, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, plānošanas reģioni, kā arī zinātnes un izglītības iestādes, biedrības un nodibinājumi un privāti uzņēmumi no Kurzemes, Pierīgas, Rīgas un Vidzemes. Projektu idejas ir jāsagatavo, sadarbojoties partneriem no Igaunijas un Latvijas, un jāiesniedz Apvienotajā sekretariātā līdz 2016. gada 22. aprīlim. Apvienotā sekretariāta komanda laipni aicina visus interesentus konsultēties par atbalstāmām aktivitātēm un finansējuma piešķiršanas nosacījumiem. Plašāku un detalizētāku informāciju var iegūt programmas mājaslapā – www.estlat.eu


           

LEADER pieeja
Lai lauku teritorijās veicinātu attīstību, stabilitāti un ilgtspēju, ir nepieciešams izmantot līdz šim pilnībā neizmantoto lauku un mazpilsētu potenciālu, kā arī veidot sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai. Viena no iespējām ir īstenojot LEADER pieeju, kura balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, kuras mērķis ir noteikt vietējās teritorijas attīstības prioritātes un risināt skaidri noteiktas, konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem aktuālas vietēja līmeņa problēmas. Lai nodrošinātu kopīgu (integrētu) skatījumu uz lauku attīstības jautājumu risināšanas iespējām, stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējām partnerībām, kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem un lauku iedzīvotāju interešu grupām. Vairāk par LEADER pieeju šeit. Aicinām ikvienu lauku entuziastu, kam ir idejas, vēlme, iespējas vai interese iesaistīties un uzzināt par savas vietas attīstību, sazināties ar savas teritorijas vietējo rīcības grupu (VRG) – partnerību, kas apvieno dažādu sektoru pārstāvjus (NVO, pašvaldības un uzņēmējus). Uzzināt par savā novadā darbojošos partnerību iespējams ŠEIT


Pirmos projektu konkursus ar LEADER finansējuma atbalstu plānots izsludinātināt 2016.gadā. Informācija par LEADER projektu konkursiem būs pieejama vienkopus Lauku atbalsta dienesta interneta vietnē.LEADER pieeja tiek īstenota projektu veidā, piesaistot atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) līdzfinansētiem pasākumiem. 

(Informācijas avots: Latvijas lauku forums)
Baldones novada VRG šeit


Notiks seminārs biedrībām par projektu iesniegumu sagatavošanu
Trešdien, 3. februārī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) organizē semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai nodarbināto apmācībām, uz kuru aicinātas biedrības, kas ieinteresētas organizēt savu uzņēmēju darbinieku apmācības.


Aicina uz praktisko semināru “Izmaiņas nodokļu likumos un aprēķinos no 2016. gada”
Trešdien, 27. janvārī no plkst. 14.00 līdz 17.00 NVO namā, Laimdotas ielā 42, Rīgā, nevalstisko organizāciju pārstāvjus aicinām uz praktisko semināru „Izmaiņas nodokļu likumos un aprēķinos no 2016. gada”. 

Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai 2016.gadā aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana” I kārta
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016. gada 14. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2016. gadā aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana”.
Konkursa ietvaros tiek atbalstīta sabiedrības vides apziņu veidojošu un videi draudzīga dzīvesveida popularizējošu akciju organizēšana, kuru mērķis ir vērsts uz sabiedrības vides izglītību, audzināšanu un vides aizsardzības problēmu aktualizēšanu un risināšanu.
Netiek atbalstītas aktivitātes, kas paredz teritoriju sakopšanas talkas, vides izglītības nometņu rīkošanu un izglītojošo semināru rīkošanu, izņemot gadījumu, kad izglītojošais seminārs ir vērtējams kā neatņemama akcijas sastāvdaļa.
Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.
Kopējais pieejamais finansējums projektu konkursam ir EUR 100 000.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 19. februāris.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.
Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija


 

Publicētas pieteikuma formas 1.marta projektu uzsaukumiem ES programmā „Eiropa pilsoņiem”
Izsludināti 2016.gada 1.marta projektu konkursi ES programmā "Eiropa pilsoņiem". Pašvaldības un tām padotās iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas tiek aicinātas iesniegt projekta pieteikumus ES programmā „Eiropa pilsoņiem”.


Izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem
Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:

 • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
 • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
 • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
 • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

  Seminārs “Eiropa pilsoņiem’’ NVO un pašvaldībām

Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" infopunkts Latvijā aicina piedalīties informatīvos bezmaksas semināros ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 2.stāva konferenču zālē. ES programma „Eiropa pilsoņiem” ir izveidota ar mērķi tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas ES, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicinās pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.