A+ A

Nevalstiskās organizācijas

Biedrības/NVO/nodibinājumi Baldones novadā

Nr.

Nosaukums

Darbība

Kontaktinformācija, juridiskā adrese

1.

 Amatu izglītības un kultūras centrs "Baltā Pils"

Veicināt fizisku un juridisku personu aktivitātes pieaugumu, īpaši jauniešu, amatu izglītības, mūzikas un mākslas aktivitāšu atbalstīšana.

Reģ. Nr.40008055416
(15.11.2000)
Daugavas iela 18, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

2.

"ALATE TC"

Bērnu, skolēnu un jauniešu ziemas un vasaras sporta, it īpaši motokrosa un volejbola, atbalstīšana un attīstīšana. Bērnu, skolēnu un jauniešu sporta pasākumu un treniņnometņu organizēšana un dalība. Dažādu sporta veidu popularizēšana bērnu, skolēnu un jauniešu vidū.

Reģ.Nr.40008096397
(+371) 27424717
Ķirškalni, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

3.

 "Atpūties laukos"

Piedalīties Baldones novada domes, Baldones novada sabiedrisko, nevalstisko organizāciju rīkotajos ar tūrisma attīstību saistītajos pasākumos. Iesniegt ieinteresētajām organizācijām priekšlikumus par Baldones novada tūrisma attīstību. Piedalīties Baldones novada tūrisma stratēģijas izstrādāšanā, piedalīties dažādos pasākumos, lai popularizētu Biedrību un tās mērķus Baldones novadā un Latvijā. Veicināt Biedrības biedru apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu, veicināt sadarbību ar līdzīgām sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām. Pārstāvēt biedru intereses tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.

Reģ.Nr.50008178591
(19.05.2011.)
Mārtiņi, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

 

4.

"AUŠU PARKS"

Patapinājuma Līgumu par nekustamā īpašuma “Aušas” teritorijas turpmāko izmantošanu parka tālākai izveidei un pilnveidošanai. Ierīkot atpūtas vietas ar galdiņiem un griliem dabā. Izveidot spēļu laukumu bērniem. Izveidot pastaigu, nūjošanas un slēpošanas takas. Izveidot ūdens kanālu sistēmu. Ierīkot zivju audzēšanas un makšķerēšanas vietas. Uzstādīt pārvietojamās kempingu mājiņas. Ierīkot stāvlaukumu automašīnām. Izveidot piebraucamo ceļu. Izveidot brīvdabas estrādi. Esošo mežu papildināt ar kokaugiem tā, lai apmeklētāji varētu iepazīties ar to sugu daudzveidību. Izveidot un uzstādīt koku un krūmu sugu nosaukumus un aprakstus, kas ļaus parkā novadīt izglītojošas nodarbības skolēniem un citiem interesentiem. Uzcelt biedrības namu, semināru, nometņu, plenēru un citu pasākumu organizēšanai. Vākt, apkopot un izvietot biedrības namā materiālus par Pulkarnes muižas un tās apkārtnes dabas īpatnībām, vēsturi un iedzīvotājiem. Iegādāties parka apkopšanas vajadzībām tehniku, kuru nepieciešamības gadījumā varēs izmantot arī pakalpojumu sniegšanai. Ierīkot makšķerēšanas, nūjošanas, slēpošanas un citu aktīvās atpūtas piederumu nomu. Izveidot tējas un kafijas namiņu. Ierīkot tirdzniecības vietu vietējiem lauksaimniekiem un mājražotājiem atpūtas, sporta un izglītojošo pasākumu norises laikā. Veidot sadarbību ar citām biedrībām un organizācijām, kuras ar saviem mērķiem un aktivitātēm var pilnveidot un veicināt plašāku Baldones novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Reģ.Nr.40008151519
(22.12.2009.)
(+371) 28661047
Plātes, Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125, Latvija

 

5.

Baldone BBB

Dalība Latvijas beisbola čempionātā.
Dalība Latvijas beisbola federācijā.
Piedalīšanās Baltijas sporta pasākumos.
Jauniešu iesaistīšana sporta pasākumos.

Reģ.Nr.50008106911
(05.11.2006.)
(+371) 26623628

Zīļu iela 15—5, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

6.

Baldones dzīvnieku patversme

Uz brīvprātības, mērķa kopības un savstarpējas vienošanās principiem esošo finanšu resursu ietvaros organizēt, uzturēt un nodrošināt sabiedrībā zināšanas, priekšstatu dažādu dzīvnieku labturības nodrošināšanā un ieinteresētību profilaktisku pasākumu veikšanās un radušos šīs jomas problēmu risināšanā un/vai seku novēršanā.

Reģ.Nr.40008150369
(01.12.2009.)
(+371) 29277683
Daugavas iela 9—3, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

 

7.

"Baldones kultūras biedrība"


Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana, sabiedrības izglītošana. Labvēlīgas vides veidošana jaunradei, sociālajai jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam. Kultūras pieejamības veicināšana visiem Baldones novada iedzīvotājiem.

Reģ. Nr. 40008149660
(19.11.2009.)
(+371) 26541111
Iecavas iela 2A, Baldone, Baldones novads, LV-2125, Latvija

8.

"Baldones Māksla"

 

Sabiedriskā labuma darbība, atbalstot Baldonē un Baldones novadā. Baldones mākslas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību. Mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītas programmas. Interešu izglītību, sabiedrisko un latviešu kultūras identitātes integrāciju, interesi par dažādām pasaules kultūrām, sociālo, etnisko un reliģisko daudzveidību, izmantojot mākslas potenciālu. Finansiālā atbalsta piesaistīšana dažādu ar biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai. Ar mākslu saistītu labdarības akciju, izstāžu, konkursu, plenēru, festivālu organizēšana un līdzdalība.

Reģ.Nr.40008187696
(27.12.2011.)
Daugavas iela 2A, Baldone, Baldones novads, LV-2125, Latvija

 

9.

"BALDONES MEDNIEKU KLUBS"

Veicināt medību sporta saglabāšanu un tālāku attīstīšanu Latvijā.

Reģ.Nr.40008046057
(03.11.1999)
(+371) 29459330
Druvenieki, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

10.

Baldones Partnerība

„Baldones Partnerība” bezpeļņas organizācija, biedrība izstrādā un īsteno Baldones novada attīstības stratēģiju, nodrošinot LEADER pasākumu realizēšanu Baldones novadā.

Reģ.Nr.40008145283
( 24.09.2013.)
(+371) 26328940; 29214572; 67932025
Pārupes, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

11.

Baldones tūrisma attīstības biedrība

1.Veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Baldones novadā.
2.Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu, vides un dzīves kvalitātes paaugstināšanu.
3.Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, tai skaitā kūrorta vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Reģ.Nr.40008234685
(04.03.2015.)
Ķeguma prospekts 28, Baldone, Baldones nov., LV-2125

12.

Baldones vidusskolas atbalsta biedrība

Veicināt Baldones vidusskolas izglītības programmu pilnveidošanu, atbalstīt mācību līdzekļu autorus. Veicināt Baldones vidusskolas pedagogu kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu. Sekmēt mācību procesa modernizāciju. Finansiāli atbalstīt interešu un ārpusskolas izglītojošo mācību darbu un pasākumus, izkopt un attīstīt skolas tradīcijas. Veicināt audzēkņu jaunrades projektus, to piedalīšanos mācību olimpiādēs u sporta sacensībās. Rūpēties par skolēnu veselību un tiesību aizsardzību. Piedalīties skolas ēkas kā vietējās nozīmes kultūras pieminekļa, tās interjera un teritorijas profesionāli kvalitatīvā labiekārtošanā un uzturēšanā. Veicināt Baldones vidusskolas partnerattiecības. Papildināt un atjaunot skolas bibliotēkas fondu.

Reģ.Nr.40008101537
(19.04.2006.)
(+371) 67932885
Iecavas iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

 

13.

"Basketbola Klubs "FORTISSIMUS"

1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Baldones novadā. 2. Iesaistīt visa vecuma grupu pārstāvjus sporta nodarbībās. 3. Piedalīties sportiskajās aktivitātēs Latvijā un ārzemēs. 4. Organizēt sporta un atpūtas nometnes visām vecuma grupām.

Reģ.Nr.40008211146
(05.06.2013.)
Rīgas iela 89A, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

14.

 "Black Stork"

 

Dalība Baldones novada volejbola aktivitātēs. Dalība jauniešu biedrību savienībā "Atbalss".Piedalīšanās jauniešu biedrību savienības "Atbalss" projektos un apmaiņās.
Jauniešu iesaistīšanās sporta pasākumos.
Jauniešu fiziskās sagatavotības celšana.

Reģ. Nr.40008149340
(10.11.2009.)
(+371) 26623628
Zīļu iela 17—10, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

15.

"Bona mente"

 

Apvienot jauniešus un panākt viņu iesaistīšanos Baldones pilsētas sporta aktivitātēs, kā arī pašu aktivitāšu veidošanas procesā. Labdarības akciju organizēšana;
aktīva dalība jauniešu iniciatīvas projektos.

Reģ.Nr.50008150661
(08.12.2009.)
Zīļu iela 15—5, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

16. BV Atbalsta Grupa Veicināt Baldones vidusskolas mācību programmas un audzināšanas darba pilnveidošanu un attīstību;Nodrošināt un atbalstīt skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu;Veidot partnerattiecības ar valsts un pašvaldību institūcijām, komercsabiedrībām un nevalstiskajām organizācijām. Reģ.Nr.40008238719
Rīgas iela 89A, Baldone, Baldonesn ovads, LV-2125, Latvija

17.

 "CARP TEAM LATVIA"

 

 Biedrības biedru iespēja piedalīties Latvijas, Eiropas un starptautiska mēroga karpu makšķerēšanas sporta sacensībās un aktivitātēs. Radīt iespēju nodarboties ar makšķerēšanu. Veicināt makšķerēšanas sporta attīstību, brīvā laika un atpūtas iespējas. Organizēt un atbalstīt karpu makšķerēšanas sporta veidu. Sekmēt sadarbību ar citām biedrībām kopējā interešu sfērā. Aktīvi iesaistīties zivju resursu atjaunošanā un izmantošanā.

Reģ.Nr.4008118675
(07.09.2007.)
Lejas iela 6, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

 

18.

“Čiekurs’’


Veicināt vesela un fiziski aktīva cilvēka veidošanu. Veicināt sporta kultūras un infrastruktūras attīstību Baldones novadā, īpaši lauku teritorijā. Apvienot sporta entuziastus, sportistus, speciālistus.

Reģ.Nr.40008223821
(30.04.2014.)
(+371) 27739528
sportabiedribaciekurs@gmail.com
Andreja iela 1A, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

19.

DEK Racing

Veicināt kvadricikla kā transporta līdzekļa popularizēšanu. Motobraukšanas kā dzīves stila popularizēšana. Motosporta un moto tūrisma popularizēšana un attīstība Latvijā. Bezceļa motobraukšanas popularizēšana un apmācība. Piedalīšanās starptautiskās un vietējās sacensībās. Sadarbība ar Latvijas Autofederāciju un starptautiskām organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi saskan ar biedrības mērķiem. Atbalsts biedrības biedriem tehnisku jautājumu risināšanā, tajā skaitā, bet ne tikai - tehniskās bāzes nodrošināšana un uzturēšana. Moto tūrisma kā videi draudzīga aktīvās atpūtas veida popularizēšana. Biedrības biedru un interesentu apmācība un kvalifikācijas celšana. Popularizēt un attīstīt Trofi reidu kustību Latvijā un aiz Latvijas robežām.

Reģ.Nr.40008199765
(21.09.2012.)
Ezerkalniņi, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

 

20.

"Degsme 99"


Veicināt Baldones novada iedzīvotāju aktivitātīti. Veicināt latviešu valodas, kultūras un latvisko tradīciju vērtību uzturēšanu, izkopšanu un atjaunošanu. Radīt iespējas brīvā laika pavadīšanai. Veidot un uzturēt piederības sajūtu pilsētai. Uzturēt dzīvu latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju.

Reģ.Nr.40008193762
(02.05.2012.)
Priežu iela 2—3, Baldone, Baldones nov., lv-2125,Latvija

21.

"Esam kopā"

Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, sniegt palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, sabiedrības, it īpaši, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu ar īpašām vajadzībām un viņu ģimeņu sociālās labklājības celšanu un veicināt apkārtējo pozitīvu attieksmi pret viņu iesaistīšanu sabiedrības dzīvē.

Reģ.Nr.40008130733
(12.08.2008.)
Krasta iela 15-4, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

22.

HEALING SPRINGS BALDONE. RENAISSANCE

1) Baldones sēravotu un ārstniecisko dūņu kūrorta atjaunošana, labiekārtošana un popularizēšana Latvijā un citās valstīs. 2) Baldones sēravotu un ārstniecisko dūņu kūrorta sanatorijas kompleksa atjaunošana un rekonstrukcija, nepieciešamās infrastruktūras izveidošana. 3) Baldones sēravotu un ārstniecisko dūņu kūrorta sērūdeņu un dūņu, kā arī to dziednieciskās ietekmes izmeklēšana. 4) Ārstēšanas metodiku atjaunošana, jaunu ārstēšanas metodiku izstrādāšana un attiecīgo medicīnas speciālistu apmācīšana. 5) Medicīnas un dabas tūrisma veicināšana, kā arī Latvijas starptautiskās atpazīstamības paaugstināšana attiecīgajos tūrisma veidos.

Reģ.Nr.50008200731
(22.10.2012.)
Pārupes, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

23.

Iniciatīvu un sadarbības apvienība "Pagalms"

 

Veicināt sabiedrības attīstību, rosinot jaunatnes aktīvu līdzdalību, attīstot sadarbību un atbalstot iniciatīvas

 

Reģ.Nr.40008141192
(26.05.2009.)
(+371) 28382529
Saulītes 2—2, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

24.

 Izglītības portāls Divnieks.lv

1. Veicināt sabiedrībā veselīgu un pozitīvu pašizziņu, piesaistīt sabiedrības uzmanību izglītības vispārcilvēciskajām un zinātniskajām vērtībām;2. Apvienot sabiedrības spēkus un izglītības resursus, kas portāla apmeklētājus nodrošinās ar jaunāko Latvijas izglītības ziņu atspoguļošanu;3. Organizējot sistēmisku un sistemātisku izglītības ziņu ievērošanu, veicināt izglītības darbinieku pieredžu apmaiņu, izdot viņu rakstītās grāmatas, organizēt zinātniskas un metodiskas konferences, seminārus, lekcijas, izstādes, kā arī sistēmiski veidot jaunas ekspozīcijas.4. Radīt finansēšanas avotus biedrības mērķu sasniegšanai;5. Izveidot interaktīvu izglītības ziņu portālu.

Reģ.Nr.4008208856
(19.04.2013.)
Zīļu iela 15—6, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

25.

Jātnieku sporta klubs "Atēna"

Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. Jāšanas un pajūgu braukšanas sporta entuziastu apvienošana un apmācība; Sporta zirgu un poniju sagatavošana sacensībām un izstādēm. Sadarbība ar citām biedrībām. Latvijas starptautiskā prestiža celšana jāšanas un pajūgu braukšanas sportā. Veselīga, aktīva dzīvesveida popularizēšana sakārtotā vidē.

Reģ.Nr.40008152193
(07.01.2010)
(+371) 29730281
Noliņas, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

26.

Jātnieku sporta klubs "Elīnas Staļļi"

Popularizēt un attīstīt jātnieku sportu bērniem un skolēniem. Sporta zirgu un poniju sagatavošana sacensībām un izstādēm. Bērnu, skolēnu un pieaugušo sporta pasākumu organizēšana. Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu kā brīvā laika pavadīšanas veidu. Izglītot bērnus un skolēnus. Sadarbība ar citām biedrībām.

Reģ.Nr.40008159508
(13.05.2010.)
(+371) 27633569
Elīnas Staļļi, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

27.

"KAŽOKI"

Uz brīvprātības, mērķa kopības un savstarpējās vienošanās principiem organizēt, uzturēt un nodrošināt apdzīvotas vietas "Kažoki" teritorijā dzīvošanai atbilstošus sadzīves apstākļus.

Reģ.Nr.40008075732
(03.01.2007.)
(+371) 26359630
Kažoki Nr. 34, Baldones pagasts, lv -2125, Baldones novads, Latvija

28.

"Klēts"

Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu novadā. Tematisko kultūras pasākumu, brīvdienas atpūtas programmu organizēšana. Sadarbība ar starpnovadu radniecīgām interešu grupām. Biedrības darbības popularizēšana mājas lapā. Līdzekļu piesaiste biedrības darbības nodrošināšanai no dažādiem fondiem.

Reģ.Nr.50008154131
(17.02.2010.)
Blaumaņa iela 6, Baldone, Baldones novads, LV -2125, Latvija

28.

„Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI”

Veicināt un popularizēt kokles instrumenta atpazīstamību plašākā sabiedrībā Latvijā un ārpus tās robežām;

Atbalstīt un veicināt kokles spēles tradīciju saglabāšanu, tās izpildītājmākslas attīstību un mākslinieciskā līmeņa izaugsmi;

Popularizēt un atbalstīt koklētāju - izpildītājmākslinieku koncertdarbību, to piedalīšanos dažādos mūzikas projektos, konkursos, festivālos, koncertos u.c. muzikālās aktivitātēs;

Veicināt sadarbību ar pašmāju un ārzemju komponistiem, izpildītājmāksliniekiem, muzikālām grupām un apvienībām kopīgu koncertprogrammu un muzikālu projektu īstenošanā;

Koncertdarbības audio un video ierakstu veikšana, tiražēšana un realizēšana, informatīvo poligrāfisko izdevumu (plakāti, afišas, bukleti u.c.) izdošana;

Piesaistīt finanšu līdzekļus (to skaitā ziedojumus) biedrības mērķu sasniegšanai.

Reģ.Nr.:  40008249036 (10.03.2016)
Gravas iela 8, Baldone
Baldones nov., LV-2125, Latvija

29.

"Kreisie Patrioti"

Pamatmērķis ir sociāli atbildīgas jeb kreisi ekonomiskas politikas īstenošana valsts pārvaldē, kas ir pamats labi pārvaldītai valstij, nacionālajai drošībai un ekonomiskajai izaugsmei. Mērķi ir: darba ņēmēju un studentu tiesību aizsardzība; sabiedrības līdzdalības, demokrātisko vērtību un tiesiskuma veicināšana valsts pārvaldē; Latvijas Republikas valstiskuma aizsargāšana un latviešu valodas kā Latvijas tautas vienojošā elementa nostiprināšana; veidot jaunu un kompetentu politiķu paaudzi.

Reģ.Nr.40008201951
(26.11.2012.)
Liepas-27, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

30.

"Kult"

Mūzikas izglītības un interešu projektu vadība. Starptautisku kultūras pasākumu organizēšana. Mūzikas izglītības semināru rīkošana. Tradicionālās kultūras, tautas mūzikas un folkloras pasākumu organizēšana

Reģ.Nr.40008185572
(03.11.2011.)
Pilskalna iela 14, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

31.

Labdarības Biedrība "NK-G MECENAT"

 

Labdarība, t.sk. nesavtīga palīdzības sniegšana personām, kam tā nepieciešama.
Bērnu sociālā adaptācija - bērnu nama un internātskolu audzēkņu, bērnu-invalīdu, bezpajumtnieku bērnu un citu personu, kurām ir nepieciešama sociālā palīdzība.
Juridiskas, materiālas, medicīniskas, psiholoģiskas, sociālas un citas palīdzības sniegšana maznodrošinātajiem, bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem un citiem, kam tā nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Reintegrācijas atbalsts Latvijas sabiedrības pārstāvjiem marginalizācijas personu lokam: cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un bērniem bezpajumtniekiem
.

Reģ. Nr.40008118675
(07.09.2007.)
Rozītes 14, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

32.

Latvijas Psiholoģijas muzejs

 

Veicināt sabiedrībā veselīgu un pozitīvu pašizziņu, piesaistīt sabiedrības uzmanību psiholoģijas vispārcilvēciskajām un zinātniskajām vērtībām. Apvienot sabiedrības spēkus un psiholoģijas zinātnes resursus, kas muzeja apmeklētājos veicinās pozitīvi interaktīvu psiholoģiskās pašpalīdzības atbalsta nodrošināšanu. Organizējot sistēmisku un sistemātisku personības un profesionālās pilnveides kursus, veicināt psihologu un citu radniecīgu zinātņu nozaru pārstāvju un kultūras darbinieku pieredžu apmaiņu, izdot viņu rakstītās grāmatas, organizēt zinātniskas un metodiskas konferences, seminārus, lekcijas, izstādes, kā arī sistēmiski veidot jaunas ekspozīcijas. Radīt finansēšanas avotus biedrības mērķu sasniegšanai. Izveidot interaktīvu psiholoģijas muzeju.

Reģ.Nr.40008208790
(18.04.2013.)
Zīļu iela 15—6, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

33.

"Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija"

Biedrības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu vaislas trušu audzēšanu valstī, šķirnes trušu audzētavu izveide. Vēlamies izveidot struktūru trušu audzētāju informēšanai par aktualitātēm nozarē, sadarboties ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī šķirnes trušu audzētājiem ārzemēs. Popularizēt šķirnes trušu audzēšanu paaugstinot truškopju zināšanu līmeni dzīvnieku labturībā, veterinārajā pārraudzībā un vērtēšanā.

Reģ. Nr.40008208856
(19.04.2013.)
(+371) 20044416
skirnestrusis@gmail.com
Priežu iela 2-4, Baldones, Baldones nov.,LV-2125,Latvija

34.

Latvijas Latviešu biedrība

Veicināt latviešu tautas un savu biedru izglītību, sekmēt viņu nacionāli-kulturālo un sabiedrisko attīstību, izkopt viņu valstisko apziņu, veicināt zinību, mākslu un latviešu literatūru, sniegt pabalstu latviešu studējošai jaunatnei un trūkuma cietējiem un piekopt biedru savstarpējo satiksmi.

Reģ.Nr. 40008232909
(23.01.2015)
"Jaunās Misas dzirnavas", Baldones pag., Baldones nov., LV-2125

35. Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju apvienība Pārstāvēt Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju intereses dalībai starptautiskās organizācijās un to rīkotajos pasākumos.Popularizēt Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju sasniegumus ārpus Latvijas teritorijas.Gūt jaunāko un aktuālāko informāciju par starptautisku sīkdzīvnieku audzētāju darbības tendencēm, dalīties pieredzē. Reģ.Nr. 40008238189
(22.05.2015.)
Priežu iela 2-4, Baldone, Baldones novads, LV-2125, Latvija

36.

"Māra Rupeika motoklubs"

Motosporta un citu sporta veidu atbalstīšana un attīstīšana Latvijas Republikā.
Motosporta popularizācija.
Jauno motosportistu sagatavošana.
Veselīga dzīvesveida reklamēšana.
Organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem un fiziskām personām. Realizēt citu darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.

Reģ.Nr.40008151519
(12.01.2006.)
(+371) 26522284
Skolas iela 18A, Baldone, Baldones novads, Latvija

37. Mednieku biedrība "Anpola''

Veicināt savvaļas dzīvnieku piebarošanu noteiktā medību teritorijā;izveidot nepieciešamo medību infrastruktūru;veicināt pareizu zvēru populācijas izveidošanu;veicināt augsti kvalitatīvu medību trofeju izaudzēšanu;novērst savvaļas dzīvnieku radītos meža postījumus.

Reģ.Nr.40008243616
(26.10.2015.)
Senču iela 4, Baldone, Baldones novads, LV-2125, Latvija
 

38.

Medību biedrība "LAPSĒNI"

Veicināt likumīgu medību procesu attīstību; rūpēties par pareizu dzīvnieku skaitlisko sastāvu un aizsardzību savās un nomātajās medību platībās. Veicināt medību tradīciju attīstību un popularizēt tās. Rūpēties par dabas aizsardzību; veicināt šaušanas sporta attīstību.

Reģ.Nr.40008113451
(29.03.2007.)
(+371) 27840722
Pilāti, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

39.

Mednieku klubs "STŪRI"

Veicināt medību un makšķerēšanas tradīciju saglabāšanu organizējot medības, makšķerēšanu un populācijas bagātināšanu. Nodrošināt un veicināt iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas sakoptā vidē.

Reģ.Nr.40008082984
(22.06.2004.)
(+371) 26425899
Jaunstūri, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

40.

Meža īpašnieku biedrība "BALDONE"

Sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu ilgtspējīgā un nenoplicinošā veidā, kā arī aizstāvēt biedru ekonomiskās un sociālās intereses.

Reģ.Nr.4008083496
(19.07.2004.)
Aizupes 1, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

41.

Meža īpašnieku biedrība "MALVE"

Sekmēt privāto mežu apsaimniekošanu un izmantošanu ilgtspējīgā nenoplicinošā veidā; veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas Republikā; sekmēt katra indivīda augstāku labklājības līmeni.

Reģ.Nr.40008103449
(13.06.2006.)
Aizupes 1, Baldone, Baldones nov., LV -2125 Latvija

42. ''Mīlestības Telpa'' Izglītojoša un informatīva rakstura informācijas paušana un nešana sabiedrībai kopumā un individuālām personām par uzturā veselīgas un dabīgas pārtikas lietošanu;Veselīga un fiziskām aktivitātēm bagāta dzīves veida popularizēšana un aktīva pielietošana;Harmoniskas, laimīgas un saskanīgas dzīves vešana;Izglītot un informēt kā, caur sevis iepazīšanu, kļūt iekšēji apgaismotam un laimīgam. Reģ., Nr.40008240535
(27.07.2015.)
"Mārtiņi'', Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

43.

"Motobizes"

Apvienot savus biedrus garā spēcīgā organizācijā, lai veicinātu moto kustību un ar to saistītu sporta un atpūtas veidu attīstību. Organizētu sacensības, atpūtas pasākumus. Veicinātu sadarbību ar citām līdzīga rakstura biedrībām.

Reģ.Nr.50008157301
(14.04.2010.)
Saules iela 7, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

44.

"Mūsu Baldone"

Veicināt Baldones iedzīvotāju lokālpatriotismu, informētību un līdzdalību pilsētas attīstībā.
Veicināt Baldones kūrortpilsētas statusa atjaunošanu un attīstību.
Aizstāvēt Baldones iedzīvotāju tiesības dzīvot drošā, nepiesārņotā vidē, īpaši saistībā ar radioaktīvo atkritumu glabātuves "RAPA" atrašanos Baldones teritorijā.
Veicināt Baldones pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību.

Reģ.Nr.40008117947
(13.08.2007.)
(+371) 29451265
Rožu iela 5, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

45.

MŪZIKAS BALTĀ PILS


Veicināt Baldones mūzikas skolas izglītības programmu pilnveidošanu, atbalstīt mācību līdzekļu autorus. Veicināt Baldones mūzikas skolas pedagogu kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu. Sekmēt mācību procesa modernizāciju. Finansiāli atbalstīt ārpusskolas izglītojošo mācību darbu un pasākumus, izkopt un attīstīt skolas tradīcijas. Veicināt audzēkņu jaunrades projektus, to piedalīšanos konkursos un festivālos. Rūpēties par skolēnu veselību un tiesību aizsardzību. Piedalīties skolas ēkas kā vietējās nozīmes kultūras pieminekļa, tās interjera un teritorijas profesionāli kvalitatīvā labiekārtošanā un uzturēšanā. Veicināt Baldones mūzikas skolas partnerattiecības. papildināt un atjaunot skolas bibliotēkas fondu.

Reģ.Nr.40008121637
(06.12.2007.)
(+371) 67932885
Daugavas iela 23, Baldone, Baldones novads, Latvija

46.

"Paspēlēsimies!"

Radīt iespējas brīvā laika pavadīšanai. Veidot un uzturēt piederības sajūtu pilsētai. Bērnu un jauniešu brīvā laika saturīgas izmantošanas iespēju veicināšana. Apkārtējās vides un infrastruktūras labiekārtošana un sakārtošana. Dažādu pasākumu organizēšana.

Reģ.Nr.40008176809
(14.04.2011.)
Zīļu iela 17-4, Baldone, Baldones nov., LV-2125

47.

Baldones Waterjump

Atbalstīt jauniešu kustību un pasākumus, atbalstīt ekstrēmos sporta veidus un veicināt to attīstību Latvijā un Eiropā, organizēt sporta pasākumus un uzlabot ekstrēmo sporta veidu pieejamību Latvijā.

Reģ.Nr. 40008163965
(11.08.2010.)
(+371) 26512226; 28724454
Purmales, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

48.

Pilskalns

Veicināt Baldones pilsētas un novada apkārtējās vides labiekārtošanu, sakārtošanu un saglabāšanu. Veicināt jaunu atpūtas vietu radīšanu Baldones novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem. Veicināt lauku iedzīvotājus, darboties lauku.

Reģ.Nr.40008162565
(13.07.2010)
Pilskalna iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

49.

"REGBIJA KLUBS BALDONE"

 

Regbija veterānu, spēlētāju, draugu un cienītāju apvienošana. Regbija attīstības Latvijā vēstures izpēte. Veselīga dzīves veida popularizēšana, nodarbības ar sportu kopumā un regbiju kā vienu no tā spilgtākajiem veidiem.

Reģ.Nr. 40008097509
(12.01.2006.)
"Noras-27", Baldone, Baldones nov., LV-2125

50.

"Sarmas Lauki"

Uz brīvprātības, mērķa kopības un savstarpējās vienošanās principiem esošo finanšu resursu ietvaros organizēt, uzturēt un nodrošināt apdzīvotās vietas "Sarma" teritorijā pastāvīgai dzīvošanai atbilstošus sadzīves apstākļus.

Reģ.Nr.40008068247
(18.06.2002.)
(+371) 29253582
Baldones pagasts Sarma 157, Baldones nov., LV – 2125,
Latvija 

51.

Sports.Kultūra. Izglītība.

Veicināt sporta un kultūras pasākumu attīstību Latvijas novados. Attīstīt papildus izglītības vidi Latvijas novados.

Reģ.Nr.40008211220
(06.06.2013.)
Skolas iela 28, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

52.

"Stabilitatis"

Veselības un sociālo iestāžu sponsorēšana. Zinātnisko pētījumu sponsorēšana. Sporta pasākumu rīkošana un to sponsorēšana.

Reģ.Nr.40008180999
(18.07.2011.)
Līdakas, Avoti, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

53.

"Tales Racing"

 

Veicināt autosporta attīstību. Veidot un uzturēt autosporta komandas. Nodrošināt komandu dalību autosporta sacensībās.

Reģ.Nr.40008188460
(12.01.2012.)
(+371) 29165533
Tāles, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, Latvija

54.

"TEMPUS-BALDONE"

 

Turpinot Baldones pirmo dziedātāju tradīcijas, tautas mākslas un kultūras, īpaši kora dziedāšanas, saglabāšana un popularizēšana Baldones novadā, Latvijā un ārvalstīs. Kora "Tempus" darbības organizatoriska un finansiāla atbalstīšana. Jaunatnes iesaistīšana un izglītošana kora dziedāšanā. Akciju un ziedojumu vākšanas kampaņu rīkošana, ziedojumu saņemšana atbilstoši biedrības mērķiem. Iesaistīšanās darbībā, kas vērsta uz sabiedrības kultūras un izglītības veicināšanu.

Reģ.Nr.40008193211
(20.04.2012.)
Daugavas iela 9—43, Baldone, Baldones nov., LV-2125, Latvija

55. "Vēstures izpētes kopa" Latvijas vēstures apzināšana un izpēte, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas veicināšana. Palīdzība vēsturiski pētniecisko darbu publicēšanā. Reģ.Nr.40008155436
(12.03.2010.)
(+371) 26556512