A+ A

PROTI un DARI

Kas tas ir?
Tev ir iespēja piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, kura mērķis ir dot  iespēju jauniešiem veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu, kļūt sabiedriski aktīvākiem.

Kas notiks projektā?
Katram jaunietim (pēc pārrunām un viņu vajadzību un vēlmju izprašanas) tiks izveidota individuāla aktivitāšu programma, kas tiks balstīta viņa vajadzībās – zināšanās, prasmēs, darba pieredzē.
Piedāvāto pasākumu klāstā ir dažādas neformālās apmācības prasmju nostiprināšanai, vizītes uzņēmumos praktiskai profesiju iepazīšanai, individuālas tikšanās ar karjeras konsultantu, sarunas ar personīgo mentoru, un vēl daudz kas cits noderīgs.
Tu iegūsi atbalstu un iespēju piedalīties tieši tev pielāgotos pasākumos, kas palīdzēs tev jau pavisam drīz veiksmīgi atrast darbu vai uzsākt mācības, vai kļūt par sabiedriski aktīvu jaunieti!

Vai es varu pieteikties?
Pieteikties var visi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās nevienā izglītības iestādē un nestrādā oficiāli atalgotu darbu.

Kur es varu pieteikties?
Rakstot uz e-pastu: armands.mezinskis@kekava.lv vai zvanot jaunatnes lietu speciālistam: 28663569.
Pieteikties un iegūt papildu informāciju vari arī Baldones novada jauniešu centrā, Pārupes ielā 3 (Baldones novada domes ēkas pagrabstāvā).


Laika posmā līdz 2018.gada 31.oktobrim Baldones novada dome īsteno projektu “PROTI un DARI”, kura ietvaros mūsu speciālisti veic projektā iesaistīto jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar viņu individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta ietvaros tā dalībniekiem 2- 9 mēnešu garumā ir iespēja iegūt darba praksi, individuāla mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie citiem speciālistiem.

Paredzētais atbalsts projektā iesaistītajiem jauniešiem:

1. jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;

2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, tiek izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;

3. tiek noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4. tiek īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
-    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
-    formālās un ikdienas mācīšanās,
-    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
-    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
-    brīvprātīgā darba aktivitātes,
-    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
-    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
-    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
-    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.