A+ A

Vecākiem

Cienījamie vecāki!

Jūsu bērns ir izteicis vēlēšanos apmeklēt Bērnu pēcpusdienas centru  „Baltais ērglis”, kas piedāvā:

 • radoši un aktīvi pavadīt brīvo laiku;
 • drošu draudzīgu vidi;
 • izglītojošas un attīstošas nodarbības;
 • satikt vai iepazīt jaunus draugus;
 • iespēju spēlēt galda un sporta spēles;
 • radošās darbnīcas;
 • filmu vakarus;
 • pieeju datoram un internetam;
 • individuālas pedagogu konsultācijas;
 • arī skolēnu brīvlaikos tiek nodrošinātas dažādas aktivitātes.

 

 

Centra darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 12.00 - 19.00

Informējam, ka ēdināšana centrā netiek nodrošināta. Bērniem ir iespēja padzert siltu tēju, tomēr, ja bērns centrā uzturas ilgāk par 3 stundām, lūdzam Jūs iedot bērnam līdzi maizīti vai kabatas naudu par ko iegādāties launagu!

Ja vēlaties saņemt centra pakalpojumus, lūdzu, aizpildiet iesniegumu. Šis iesniegums jāatnes uz centriņa telpām Iecavas ielā 2, no Baldones vidusskolas jaunās piebūves gala ieejas, pie stāvlaukuma un novada tūrisma kartes puses (4.stāvā, mansardā).

Ar cieņu, Bērnu pēcpusdienas centra
„Baltais ērglis” vadītāja Iluta Aizupiete


IESNIEGUMS BĒRNU PĒCPUSDIENAS CENTRAM "BALTAIS ĒRGLIS"
  (304.00 KB)


 

Iekšējie kārtības noteikumi

 

 1. Baldones novada domes  Bērnu pēcpusdienas centrs „Baltais ērglis”   ( turpmāk tekstā Bērnu centrs),  uzņem jebkuru Baldonē dzīvojošu skolas vecuma bērnu, neatkarīgi no tā vai viņš apmeklē vai neapmeklē  kādu no Baldones mācību iestādēm.
 2. Bērni tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem divas reizes gadā un papildus, ja tiek veiktas izmaiņas, bērni ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušies un ievēros šos noteikumus.
 3. Bērnu centrs ir atvērts  katru darba dienu  no pl. 12.00 – 19.00.
 4. Bērnu centrs strādā arī skolēnu brīvlaikos ar mainītu darba laiku, kurš laicīgi tiek norādīts informācijas stendā Bērnu centrā un Baldones mājas lapā.
 5. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka apmeklētāju pienākumus, atbildību un apmeklētāju tiesības.
 6. Iekšējās kārtības noteikumus apstiprina Bērnu centra vadītāja, saskaņojot ar Baldones novada domes izpilddirektori.
 7. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt Bērnu centra apmeklētāji, apmeklētāju vecāki, Bērnu centra darbinieki un Bērnu centra dibinātājs.
   
 8. Bērnu centra apmeklētājam ir sekojoši pienākumi un atbildība:
 • Apmeklētājam, ierodoties Bērnu centrā, katru dienu piereģistrēt apmeklētāju reģistrācijas žurnālā savu atnākšanas laiku, un, aizejot, aiziešanas laiku;
 • Apmeklētājam, vecumā no 1. - 4. klasei,  par savu promiešanu jāinformē  kāds no bērnu centra pedagogiem.
 • Ierodoties Bērnu centrā, atstāt virsdrēbes un ielas apavus Bērnu centra garderobē. Bērnu centrā staigāt tikai zeķēs;
 • Sekot līdzi savu personīgo mantu kārtībai un drošībai, sargāt savas personīgās lietas ( telefons, naudas maks);
 • Telefonu izmantot tikai  sazināšanās vajadzībām;
 • Izturēties ar cieņu pret  citu īpašumu un bez atļaujas neaizskart to;
 • Maltīti (pusdienu, launaga vai vakara), uzkodas, kā arī dzērienus ieturēt tikai un vienīgi virtuvē un pēc maltītes aiz sevis sakopt;
 • Rūpēties par savu veselību un ievērot personīgo higiēnu, pirms ēdienreizēm un pēc tualetes apmeklēšanas obligāti nomazgāt rokas;
 • Uzmanīgi un saudzīgi izturēties pret elektroierīcēm virtuvē (elektriskā tējkanna, mikroviļņu krāsns, karstmaizīšu panna), nepieciešamības gadījumā lūgt palīdzību Bērnu centra darbiniekiem;
 • Saudzēt Bērnu centra vidi un inventāru, lietderīgi izmantot piedāvātās spēles un materiālus;
 • Uzmanīgi apieties ar asiem un bīstamiem priekšmetiem ( adatas, šķēres, īlens, cirkulis, karstā līme), lai darbošanās ar tiem neapdraudētu pašu un apkārtējos;
 • Atbildēt par savu rīcību un pilnveidot pašdisciplīnu;
 • Būt laipniem, pieklājīgiem, izpalīdzīgiem un atsaucīgiem;
 • Neapdraudēt savu un citu drošību un veselību, neienest Bērnu centrā dzīvībai bīstamus priekšmetus, dzīvniekus;
 • Neienest un nelietot Bērnu centrā narkotikas, toksiskas vielas, alkoholu;
 •  Nesmēķēt Bērnu centra telpās un tās teritorijā;
 • Nelietot necenzētus vārdus;
 • Piedalīties Bērnu centra piedāvātajās radošajās aktivitātēs un organizētajos pasākumos;
 • Rūpēties par tīrību un kārtību Bērnu centra telpās, iesaistīties sakārtošanas darbos, sakārtot savu darbošanās vietu;
 • Ievērot un pildīt Bērnu centra darbinieku norādījumus un lūgumus;
 • Neskaidrību vai radušos konfliktu gadījumā griezties pie Bērnu centra  darbiniekiem;
 1. Bērnu centra apmeklētājam ir tiesības:
 • Uz labvēlīgu un cieņas pilnu attieksmi;
 • Uz emocionālo atbalstu no Bērnu centra darbiniekiem.
 • Saņemt pirmo  medicīnisko palīdzību Bērnu centrā;
 • Atklāti izteikt savu argumentētu viedokli, paust savu attieksmi;
 • Izteikt priekšlikumus Bērnu centra ikdienas dzīves pilnveidošanai;
 • Tikt uzklausītam, izsakot savu viedokli, nepārkāpjot citu bērnu un darbinieku cieņu;
 • Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību Bērnu centra darbiniekiem;
 • Izmantot  Bērnu centra spēles brīvā laika aizpildīšanai;
 • Izmantot telpu mācībām, lai izpildītu mājasdarbus, izmantot datoru mācībām, neierobežotu laika posmu, katram pēc savām spējām;
 • Izmantot datoru ar pieejamo internetu spēlēm vai  sociālajiem tīkliem ne ilgāk kā 20 minūtes vienā reizē un atkārtoti ar vienas stundas pauzi.
 • Bez maksas izmantot dzeršanai firmas „Wenden” ūdeni- gan aukstu, gan karstu;
 • Pēc apmeklētāja lūguma, saņemt palīdzību no Bērnu centra darbiniekiem jebkādās ar centra dzīvi un aktivitātēm saistītās darbībās, īpaši jaunāka vecuma bērniem;
 • Ja tiesības netiek ievērotas, bērnam ir iespēja mutiski vai rakstiski ziņot par to Bērnu centra vadītājai;
 1. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu:
 • Centra apmeklētājiem, kuri pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, var tikt piemēroti:
  • aizrādījums;
  • brīdinājums;
  • rakstisks paskaidrojums;
  • ziņojums vecākiem;
 • Ja apmeklētājs dienā  ir saņēmis 3 brīdinājumus, Bērnu centra vadītājs, par to informējot apmeklētāja vecākus,  liek atstāt Bērnu centra telpas;
 • Par Bērnu centra inventāra tīšu sabojāšanu tiek sastādīts akts, informēta ģimene un zaudējumi ir jāsedz apmeklētāja vecākiem;
 • Par atkārtotu un regulāru noteikumu neievērošanu, ko apliecina rakstiskie ziņojumi un paskaidrojumi, apmeklētajām tik liegti Bērnu centra pakalpojumi,  informējot par to vecākus.
 1.   Rīcība ekstremālos apstākļos:
 • Reaģēt uz trauksmes signālu;
 • Dūmu vai degšanas gadījumā, nekavējoties pamest telpas, sekojot Bērnu centra darbinieku norādēm.
 • Fiziskas vai psiholoģiskas vardarbība gadījumā , nekavējoties ziņot Bērnu centra darbiniekiem.
 • Pamanot aizdomīgu priekšmetu, tam nepieskaroties, paziņot par to Bērnu centra darbiniekiem.

     12. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Bērnu centrs neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību sargājošām iestādēm.