A+ A

PĒCPUSDIENAS BĒRNU CENTRA «Baltais ērglis» NOLIKUMS

Baldones novada pašvaldības
Bērnu pēcpusdienas centrs „Baltais ērglis”
NOLIKUMS

 

Izdots saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”41. pantapirmās daļas 2. punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 2.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Baldones novada Bērnu pēcpusdienas centra „Baltais ērglis” uzdevumus, struktūru un darba organizāciju.

2. Baldones novada Bērnu pēcpusdienas centrs „Baltais ērglis” (turpmāk tekstā - Bērnu centrs) ir Baldones novada pašvaldības (turpmāk tekstā - pašvaldība) struktūrvienība, kas tiek uzturēta no pašvaldības budžeta un ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram un darbojas saskaņā ar šo nolikumu.

3. Savā darbībā Bērnu centrs ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Pašvaldības darbu reglamentējošos dokumentus un šo nolikumu.

4. Bērnu centrs savus uzdevumus veic sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.

5. Bērnu centru izveido, likvidē un nolikumu apstiprina Baldones novada dome (turpmāk – Dome).

6. Bērnu centra grāmatvedības uzskaiti nodrošina Baldones novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa.

7. Bērnu centram ir Domes priekšsēdētājas noteikta parauga veidlapa.

8. Bērnu centra faktiskā adrese: Iecavas iela 2, Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125.

     9. Bērnu centra apmeklēšana un uzturēšanās tajā ir brīvprātīga un bez maksas.

II. Bērnu centra mērķis un galvenie uzdevumi

  10. Bērnu centra mērķis ir pilnveidot saturīga brīvā dienas laika pavadīšanas iespējas bērniem (turpmāk – apmeklētāji), radot optimālus apstākļus bērnu un   pusaudžu intelektuālajai attīstībai, pašizglītībai, radošam darbam, atpūtai, kā arī sekmēt sociāla riska grupu bērnu un pusaudžu iekļaušanu vienaudžu vidū.

  11. Bērnu centra galvenie uzdevumi ir:

11.1. organizēt ārpusskolas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

11.2. nodrošināt apmeklētājiem drošu vidi brīvā laika pavadīšanai ārpus skolas attīstību veicinošos apstākļos;

11.3. attīstīt apmeklētāju sociālās prasmes;

11.4. attīstīt apmeklētāju radošās un fiziskās spējas, nodrošinot spēju izpaušanu aktīvā darbībā;

11.5. veicināt apmeklētāju intelektuālo izaugsmi ar radošajām nodarbībām, spēlēm un fiziskajām aktivitātēm;

11.6. sniegt iespēju pildīt mājas darbus, nepieciešamības gadījumā sniedzot paskaidrojumus un piedāvājot iespēju izmantot mūsdienīgas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;

11.7. veicināt dialogu un savstarpējo sadarbību starp Bērnu centra personālu, apmeklētājiem, vecākiem, Baldones novada izglītības iestādēm un Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām;

11.8. piedāvāt apmeklētājiem organizētas nodarbības grupā, par kuru laikiem vecākiem tiek sniegta informācija informācijas stendā Bērnu centra telpās, Baldones novada mājas lapā un sociālajos tīklos;

11.9. organizēt radošas aktivitātes, seminārus, lekcijas un cita veida izglītojošus pasākumus arī skolēnu brīvlaikos;

11.10. veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu integrēšanos sabiedrībā;

11.11. informēt sabiedrību par Bērnu centra darbību, aktivitātēm, sniegtajiem pakalpojumiem Baldones novada mājas lapā un sociālajos tīklos;

11.12. sadarbībā ar Baldones novada sociālo dienestu ārpus mācību gada realizēt interešu izglītības programmu.

III. Bērnu centra tiesības

12. Pieprasīt un saņemt no pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un kapitālsabiedrībām uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī skaidrojumus no minēto institūciju darbiniekiem.

13. Savas kompetences ietvaros piedalīties dažādu projektu īstenošanā.

14. Organizēt izglītojošus un radošus pasākumus bērnu vecākiem.

IV. Bērnu centra darba organizācija

15. Bērnu centru vada tā vadītājs (turpmāk – vadītājs).

16. Vadītājs:

16.1. plāno un organizē Bērnu centra darbu, ir atbildīgs par Bērnu centra noteikto uzdevumu izpildi;

16.2. nosaka Bērnu centra darbinieku pienākumus, uzdevumus un darba prioritātes;

16.3. nosaka kārtību, kādā veicami un izpildāmi Bērnu centra uzdevumi un sasniedzamie noteiktie mērķi;

16.4. izstrādā un apstiprina Bērnu centra darbībai saistošu nolikumu, instrukcijas, darba kārtības noteikumus, Bērnu centra iekšējās kārtības noteikumus;

16.5. izdod Bērnu centra darbiniekiem saistošos rīkojumus;

16.6. savas kompetences ietvaros pārstāv Bērnu centru valsts un pašvaldības iestādēs, sabiedriskajās organizācijās;

16.7. ir tiesīgs lūgt un saņemt informāciju, konsultācijas un palīdzību no Baldones novada izglītības iestādēm, pašvaldības darbiniekiem un domes deputātiem un Bērnu tiesību aizsardzības institūcijām par tās kompetencē esošajiem jautājumiem;

16.8. atbild par apmeklētāju drošību Bērnu centra telpās ( Baldones vidusskolas 4. stāvs – Mansards), kā arī Bērnu centra organizētajos pasākumos ārpus Bērnu centra telpām;

16.9. regulāri nodrošina savu un Bērnu centra darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu kursos, semināros vai studējot augstākās izglītības programmās, iepriekš saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru.

16.10. pašvaldības izpilddirektora noteiktajā termiņā izstrādā un iesniedz pašvaldībai Bērnu centra budžeta projektu, realizē apstiprinātā budžeta izpildi;

16.11. atbild par Bērnu centra pārziņā nodotās pašvaldības mantas racionālu un lietderīgu izlietošanu;

16.12. pēc pašvaldības pieprasījuma, sniedz ziņojumus, atskaites par Bērnu centra darbību;

16.13. ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus Pašvaldībai par nepieciešamo Darbinieku skaitu un Darbinieku atalgojumu;

16.14. savas kompetences ietvaros risina jautājumus, kas saistīti ar priekšlikumu un sūdzību izskatīšanu

16.15. apstiprina Bērnu centra iekšējos darba kārtības noteikumus, iepriekš saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru.

17. Vadītāju tā prombūtnes laikā aizvieto pašvaldības izpilddirektora norīkots darbinieks.

18. Bērnu centra vadītāju un darbiniekus pieņem un atbrīvo no darba pašvaldības izpilddirektors.

19. Bērnu centra darbinieku skaitu nosaka Baldones novada dome.

20. Katra Bērnu centra darbinieka pienākumi, pilnvaras un atbildība noteikta darba līgumā, amata aprakstā un iekšējās darba kārtības noteikumos.

21. Bērnu centra darbībā var tikt piesaistīti arī brīvprātīgie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22. Vadītājs sadarbībā ar Bērnu centra darbiniekiem izstrādā priekšlikumus Bērnu centra turpmākās darbības efektivitātes celšanai, piedalās sponsoru un atbalstītāju piesaistīšanā, darba plānu izstrādē.

23. Bērnu centra saimniecisko nodrošinājumu ar elektroniskajām iekārtām, datortehniku, sakaru līdzekļiem un citiem ar darbu saistītiem tehniskiem līdzekļiem un aprīkojumu veic pašvaldība.