A+ A

Pabeigti būvniecības darbi projektā “Publiskās infrastruktūras attīstība Klapukroga teritorijā’’

28.11.2018
Drukāt

 Īstenots projekts Nr.3.3.1.0/17/I/021 “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’,  nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014-2020 gadam noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, un projekta rezultātā ir veicināta uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā starp P89 un V9 ceļu. Projekta mērķa grupa  ir mazie un vidējie komersanti Baldones novada teritorijā. Būvniecības darbi tika uzsākti šā gada 10.jūlijā un objekts tika nodots ekspluatācijā 31.oktobrī. Būvdarbus veica A/S A.C.B., iekļaujoties termiņā un būvdarbu izmaksās, būvniecības laikā nebija būtisku neparedzētu darbu. Projekts paredz, ka no privātā sektora puses tiks radītas vismaz 5 darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 315 000,00 EUR apmērā. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 290 120,96, kas ir mazāk par sākotnēji plānotojām izmaksām, kas bija  EUR 320 415,64, jo būvniecības laikā netika izmantota finanšu rezerve.  85% no izmaksām ir  Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

 

Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja
Līga Dāboliņa
attistiba@baldone.lv

Foto - no kreisās puses, būvuzraugs no SIA Būves birojs, būvdarbu vadītājs  no AS A.C.B., Uzņēmējs I.Pundiņš SIA Baldones Lauki,uzņēmējs M.Rudzinskis SIA Agrozna

Foto - no kreisās puses Baldonesn ovada domes izpilddirektore N.Sniedze un Attīstības nodaļas vadītāja L.Dāboliņa

Objekta nodošana ekspluatācijā 2018.gada 31.oktobrī

Foto no Baldones novada domes arhīva, 2018