A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

Baldones novada dome (reģ. Nr. 90000031245) aicina pieteikties Bāriņtiesas locekļa amatam

Prasības pretendentam:

 • Atbilstība Bāriņtiesas likuma 10.panta prasībām.
 • Akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē.
 • Pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē.

Pamatpienākumi, nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • Saskaņā ar noteiktajiem mērķiem, nodrošināt Bāriņtiesai noteikto funkciju un uzdevumu kvalitatīvu izpildi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Veikt apsekojumus dzīvesvietā, tai skaitā, aprūpes iestādēs, audžuģimenēs, kā arī pie aizbildņiem un veikt riska novērtēšanu.
 • Uzklausīt un veikt pārrunas ar personām, aizgādnībā esošām personām un bērniem.
 • Piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdē, vai pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma vadīt bāriņtiesas sēdi.
 • Sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas).
 • Labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz Bāriņtiesu likuma 9.pantā noteikto termiņu.
 • Nepilnu darba laiku. Vidēji 20 stundas mēnesī.
 • Stundas tarifa likmi EUR 8.50 pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada bāriņtiesas locekļa amatam” jāiesniedz līdz 2020.gada 10.janvārim plkst. 14.00 elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab.

Pieteikšanās līdz: 10.01.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada dome (reģ. Nr. 90000031245) aicina pieteikties Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam (profesijas kods 1344 05)

Prasības pretendentam:

 • Atbilstība Bāriņtiesas likuma 10.panta prasībām.
 • Akadēmiskais maģistra grāds vai profesionālais maģistra grāds un atbilstoša profesionālā kvalifikācija vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē.
 • Pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē.

Pamatpienākumi, nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • Saskaņā ar noteiktajiem mērķiem, nodrošināt Bāriņtiesai noteikto funkciju un uzdevumu kvalitatīvu izpildi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Vadīt, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas darbību un pārstāvēt bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām.
 • Nodrošināt bāriņtiesas darbības tiesiskumu un sniegt pārskatu par tās darbību Baldones novada domei pēc tās pieprasījuma.
 • Izstrādāt un apstiprināt bāriņtiesas darbinieku amata aprakstus un rūpēties par darbinieku kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu.
 • Sagatavot bāriņtiesas budžeta projektu.
 • Organizēt bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā.
 • Veikt apsekojumus dzīvesvietā, tai skaitā, aprūpes iestādēs, audžuģimenēs, kā arī pie aizbildņiem un veikt riska novērtēšanu.
 • Sagatavot lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
 • Vadīt vai piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs.
 • Sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Darbs Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmās.
 • Darbs ar Vienotās Migrācijas informācijas sistēmu.
 • Nepieciešamas zināšanas spēkā esošo normatīvo aktu prasībās amata kompetences ietvaros.
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas).
 • Labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz noteiktu laiku.
 • Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 1150.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam” jāiesniedz līdz 2020.gada 10.janvārim plkst. 14.00 elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab.

Pieteikšanās līdz: 10.01.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada dome aicina pieteikties vakantajam SIA “BŪKS” valdes locekļa amatam

Prasības pretendentam:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē, finansēs, ekonomikā vai vadībzinībās.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz  vienas  Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai  nepieciešamajā   apjomā.
 • Vadītāja pieredze, kura tiešā pakļautībā vismaz 5 padotie darbinieki, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā.
 • Nevainojama reputācija, nepastāv Publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas 2., 3 un 4.punktā noteiktie ierobežojumi.
 • Labas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes.
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.
 • Pieredze un izpratne finanšu vadības jautājumos.
 • Vēlama pieredze namu apsaimniekošanā, centralizētā siltumapgādē vai ūdensapgādē.

Pamatpienākumi, nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • Realizēt sabiedrības darbības mērķus un stratēģiju.
 • Pieņemt valdes lēmumus visos Sabiedrības darbības jautājumos, kas ietilpst valdes kompetencē.
 • Veicināt normatīvajos aktos, pašvaldības domes lēmumos un apstiprinātajās attīstības koncepcijās, plānos, stratēģijās un citos reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu.
 • Veicot Sabiedrības vadīšanas funkciju, nodrošināt, ka Sabiedrība ievēro ārējos normatīvos aktus, dalībnieku lēmumus, kapitāldaļu turētāja pārstāvja vai tā pilnvarotās personas norādījumus, ar valdes lēmumu apstiprinātos Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus.
 • Atskaitīties kapitāldaļu turētājam par izpildīto uzdevumu rezultātiem noteiktajā kārtībā un laikā.
 • Sagatavot kapitāla daļu turētāja lēmumu projektus.
 • Sniegt  kapitāldaļu turētājam vai tā pilnvarotai personai ziņas par Sabiedrības valdes lēmumiem, katru nozīmīgu Sabiedrības darbības jautājumu, kā arī par revidenta veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem.
 • Profesionāli pilnveidoties atbilstoši kapitāldaļu turētāja norādījumiem, tajā skaitā apmeklēt kursus un seminārus, piedalīties konferencēs.
 • Atrasties Sabiedrības telpās Sabiedrības valdes locekļa iedzīvotāju pieņemšanas laikos, kas noteikti, iepriekš saskaņojot ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi.
 • Būt telefoniski sasniedzamam Sabiedrības darba laikā un ārkārtas gadījumos arī ārpus tā.

Piedāvājam:

 • Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 1700.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada pašvaldības SIA “BŪKS” valdes locekļa amatam” jāiesniedz līdz 2020.gada 19.janvārim elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv vai jānodrošina tā iesūtīšana vai iesniegšana Baldones novada domes kancelejā adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab.

Pieteikšanās līdz: 19.01.2020
Skatīt vairāk