A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam izglītības speciālista amatam

Nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes:

 • Akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības vadībā.
 • Vismaz triju gadu pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā pēdējo piecu gadu laikā.
 • Zināšanas un prasmes izglītības iestāžu darbību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Prasmes darbā ar datoru – MS Word, Excel – pieredzējuša lietotāja līmenī.

   Amata pienākumi:

 • Izstrādāt iekšējos un ārējos normatīvos aktus izglītības jomā.
 • Kontrolēt izglītības iestādēm iedalītās mērķdotācijas izlietojumu.
 • Analizēt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba slodzes, izglītību un tālākizglītību, tarifikācijas (mācību plāna atbilstība, izglītojamo slodze, pedagogu slodze).
 • Pārraudzīt ar izglītību saistītos projektus novadā.
 • Koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības programmu izstrādi un realizāciju novada izglītības iestādēs.
 • Koordinēt privāto aukļu pakalpojumus un savstarpējos norēķinus ar auklēm par sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības iedzīvotājiem.
 • Konsultēt un atbalstīt lietotājus darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu.
 • Ievadīt informāciju Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmā (NEVIS).

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Nepilnu darba laiku - 20 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 510.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes izglītības speciālista amatam” jāiesniedz domē līdz 2020.gada 20.marta plkst.12.00, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Kontakttālrunis 67932350.

Pieteikšanās līdz: 20.03.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam sabiedrisko attiecību speciālista amatam.

Nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes:

 • Vēlama augstākā izglītība žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību jomā, mārketingā.
 • Vēlama vismaz 2 gadu pieredze sabiedrisko attiecību jomā, mārketingā.
 • Pieredze preses relīžu, rakstu un informatīvu materiālu sagatavošanā.
 • Pieredze foto/video materiālu sagatavošanā un apstrādē.
 • Sadarbības un organizatora prasmes, analītiskā domāšana, ideju ģenerēšana, pašiniciatīva, precizitāte, atbildība.
 • Zināšanas un prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā un sociālo tīklu mārketingā.
 • Spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu.
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru u.c. biroja tehniku un programmu Adobe Photoshop.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas (gramatika, interpunkcija), labas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas.

Amata pienākumi:

 • Sagatavot informāciju par Baldones novadam nozīmīgiem pasākumiem un notikumiem nosūtīšanai citiem medijiem.
 • Nodrošināt un pilnveidot Baldones novada mājaslapas saturu.
 • Veidot, īstenot un sekmēt pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību un iedzīvotājiem sociālajos tīklos.
 • Organizēt Baldones novada domes un tās iestāžu normatīvo aktu, paziņojumu, sludinājumu u.c. sagatavotās informācijas publicēšanu informatīvajā laikrakstā “Baldones ziņas”.
 • Veikt afišu, diplomu, ielūgumu, pateicības rakstu un citu vizuālo materiālu maketu veidošanu un izgatavošanu.
 • Piedalīties pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu organizētajos pasākumos, atspoguļot to norisi un nodrošinot foto reportāžas, veicināt sabiedrības līdzdalību pašvaldības norisēs.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 1000.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes sabiedrisko attiecību speciālista amatam” jāiesniedz domē līdz 2020.gada 6.marta plkst.12.00 adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Kontakttālrunis 67932350.

Pieteikšanās līdz: 06.03.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam jurista amatam

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
 • Vēlama vismaz 2 gadu pieredze valsts vai pašvaldību iestādēs.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Zināšanas un pieredze Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Spēja izstrādāt un analizēt tiesību aktu projektus.
 • Prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu un tā izklāsta un argumentācijas spējas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sagatavot un pārbaudīt visu veidu līgumus, kurus slēdz pašvaldība.
 • Sniegt konsultācijas pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem civiltiesību, komerctiesību, darba un administratīvo tiesību, civilprocesuālo un administratīvi procesuālo tiesību jomā, kā arī ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumos.
 • Sagatavot iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus.
 • Kompetences ietvaros sniegt atzinumus par pašvaldības lēmumu, normatīvo aktu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, darbību, pilnveidošanu un uzturēšanu.
 • Organizēt un pārraudzīt iestādes darbu personas datu aizsardzības jomās.
 • Juridiskā dienesta vadītāja prombūtnes laikā piedalīties komiteju, komisiju un domes sēdēs.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz noteiktu laiku.
 • Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 1150.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
 • Iespēju nepieciešamības gadījumā papildināt zināšanas personu datu aizsardzībā un korupcijas novēršanā.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes jurista amatam” jāiesniedz domē līdz 2020.gada 6.marta plkst.12.00 adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Kontakttālrunis 67932350.

Pieteikšanās līdz: 06.03.2020
Skatīt vairāk
Baldones PII “Vāverīte” aicina pieteikties vakantajam vadītājas vietnieka saimnieciskajā jomā amatam (profesijas klasifikatora kods 1345 22)

Galvenie darba pienākumi:

 • Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu iestādē;
 • Nodrošināt pamatlīdzekļu, inventāra uzskaiti un uzturēšanu;
 • Veikt, vadīt inventarizāciju iestādē;
 • Koordinēt iestādes saimnieciski-tehniskā personāla darbu;
 • Veikt dažāda līmeņa publiskos iepirkumus, cenu aptaujas;
 • Nodrošināt remontdarbu plānošanu un norisi, kvalitatīvu darba rezultātu;
 • Nodrošināt iestādes telpu, bērnu rotaļlaukumu, palīgtelpu (pagrabu, u.c. telpu) drošību;
 • Nodrošināt transporta pakalpojumu sniegšanu izglītojamajiem, darbiniekiem;
 • Plānot pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu efektīvu pārvaldību;
 • Ievērot datu aizsardzību un konfidencialitāti;
 • Ievērot ētikas principus;
 • Sazināties, sadarboties un veidot pozitīvu saskarsmi ar darba kolēģiem;
 • Veikt darbu patstāvīgi un komandā;
 • Pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • Veikt darba pienākumus atbilstoši darba kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām;
 • Organizēt izglītojamo un darbinieku evakuāciju trauksmes gadījumā

Nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Augstākā izglītība finanšu vai grāmatvedības apakšnozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības

Pieredze:

 • Vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Pilnu darba laiku – 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu 828 Eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz: pieteikuma vēstule, dzīves gājums (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošas dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumu var iesniegt elektroniski uz adresi: piivaverite@baldone.lv vai nodrošināt tā iesūtīšanu Baldones PII Vāverīte, adrese: Pilskalna ielā 6, Baldone, Baldones novads, LV-2125, lietvedībā, līdz 20.03.2020., plkst.15:00.

Kontakttālrunis uzziņām 67932793, 26531542.

Pieteikšanās līdz: 20.03.2020
Skatīt vairāk