A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

Baldones novada dome aicina pieteikties vakantajam nepilngadīgo lietu inspektora amatam Baldones pašvaldības policijā

Prasības pretendentam:

 • Atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.
 • Augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnēs).
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 • Vēlamas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas, lai nodrošinātu profesionālu komunikāciju savas kompetences ietvaros.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība (autovadītāja stāžs ne mazāk kā 3 gadi).
 • Prasme sagatavot dokumentus, piemērojot normatīvo aktu prasības.
 • Pārzināt vispārējo un speciālo lietvedību.
 • Vēlama pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem.
 • Izietas apmācības Bērnu tiesību aizsardzībā.
 • Ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, stresa noturība.
 • Prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un darboties komandā.
 • Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Pieredze darbā tiesību aizsardzības iestādē vai pašvaldības policijā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Pašvaldības policijas darbības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana.
 • Pieredze administratīvo pārkāpumu lietvedības materiālu noformēšanā.
 • Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis.

Galvenie amata pienākumi:

 • Preventīvais darbs ar pusaudžiem un jauniešiem administratīvo pārkāpumu novēršanai.
 • Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības.
 • Organizēt izglītojoša un audzinoša rakstura pasākumus mācību iestādē.
 • Sniegt atbalstu pedagogiem un bērnu vecākiem problemātisko bērnu audzināšanā.
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, bērnu tiesību aizsardzības iestādēm.
 • Sagatavot lēmumu projektus administratīvo pārkāpumu lietās.
 • Plānot un organizēt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības uzturēšanai izglītības iestādē.
 • Veikt darbinieku izglītošanu.
 • Sagatavot dokumentu projektus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Normālo darba laiku.
 • Darba algu EUR 950,00 (pirms nodokļu nomaksas) un uzturdevas kompensāciju.
 • Sociālās garantijas.
 • Darba devēja piešķirtu formas tērpu un ekipējumu.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums nepilngadīgo lietu inspektora amatam” jāiesniedz domē līdz 2020.gada 16.oktobra plkst.12.00 adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Pieteikšanās līdz: 16.10.2020
Skatīt vairāk
Baldones PII “Vāverīte” aicina pieteikties vakantajam pirmsskolas mūzikas skolotāja amatam

Galvenie darba pienākumi:

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu kompetencēs balstā saturā;
 • Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
 • Pildīt izglītības iestādes vadītājas rīkojumus, vadītājas vietnieka izglītības jautājumos un medicīniskā personāla norādījumus;
 • Motivēt bērnus iesaistīties aktivitātēs;
 • Mācīt bērnu vecumam un spējām piemērotas latviešu un citu tautu dejas, dziesmas; plānot, organizēt un vadīt muzikālās nodarbības, svētkus, tematiskos pasākumus, jautros brīžus, atbilstoši kompetencēs balstītā mācību saturā;
 • Veidot noformējumu zālē, atbilstoši iestādes vērtībām, tematiem;
 • Veikt darba dokumentācijas noformēšanu, saskaņā ar aktuālo normatīvo aktu prasībām un pirmsskolas izglītības iestādes noteikto kārtību Izglītības sistēmā E-klase;
 • Ievērot sanitāri higiēniskās prasības darba vietā;
 • Veikt izglītojamo muzikālās attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi, sniegt atskaites administrācijai;
 • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes kārtības noteikumu ievērošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • Ievērot darba kārtību, konfidencialitāti, ētikas normas.

2. Nepieciešamā izglītība

 • Spēkā esošos Latvijas Republikas tiesību aktos, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā t.i. augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija

3. Pieredze

 • Pieredze darbā ar bērniem;
 • Prasme strādāt ar IT

4. Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Darba slodzi – 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu 850 Eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz: pieteikuma vēstule, dzīves gājums (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošas dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumu var iesniegt elektroniski uz adresi: piivaverite@baldone.lv vai nodrošināt tā iesūtīšanu Baldones PII "Vāverīte", adrese: Pilskalna ielā 6, Baldone, Baldones novads, LV-2125, lietvedībā, līdz 30.10.2020., plkst.16:00.

Kontakttālrunis uzziņām 67932793, 26531542

Pieteikšanās līdz: 30.10.2020
Skatīt vairāk