A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

Baldones PII "Vāverīte" aicina pieteikties vakantajam vadītājas vietnieka saimnieciskajā jomā amatam (profesijas klasifikatora kods 1345 22)

1. Galvenie darba pienākumi:

 • Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu iestādē;
 • Nodrošināt pamatlīdzekļu, inventāra uzskaiti un uzturēšanu;
 • Veikt, vadīt inventarizāciju iestādē;
 • Koordinēt iestādes saimnieciski-tehniskā personāla darbu;
 • Veikt dažāda līmeņa publiskos iepirkumus, cenu aptaujas;
 • Nodrošināt remontdarbu plānošanu un norisi, kvalitatīvu darba rezultātu;
 • Nodrošināt iestādes telpu, bērnu rotaļlaukumu, palīgtelpu (pagrabu, u.c. telpu) drošību;
 • Nodrošināt transporta pakalpojumu sniegšanu izglītojamajiem, darbiniekiem;
 • Plānot pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu efektīvu pārvaldību;
 • Ievērot datu aizsardzību un konfidencialitāti;
 • Ievērot ētikas principus;
 • Sazināties, sadarboties un veidot pozitīvu saskarsmi ar darba kolēģiem;
 • Veikt darbu patstāvīgi un komandā;
 • Pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • Veikt darba pienākumus atbilstoši darba kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām;
 • Organizēt izglītojamo un darbinieku evakuāciju trauksmes gadījumā

2. Nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  Augstākā izglītība finanšu vai grāmatvedības apakšnozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības

3. Pieredze:

 • Vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

4. Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Pilnu darba laiku – 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu 828 Eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz: pieteikuma vēstule, dzīves gājums (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošas dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumu var iesniegt elektroniski uz adresi: piivaverite@baldone.lv vai nodrošināt tā iesūtīšanu Baldones PII "Vāverīte", adrese: Pilskalna ielā 6, Baldone, Baldones novads, LV-2125, lietvedībā, līdz 19.06.2020., plkst.15:00.

Kontakttālrunis uzziņām 67932793, 26531542.

Pieteikšanās līdz: 19.06.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada dome aicina pieteikties vakantajam nepilngadīgo lietu inspektora amatam Baldones pašvaldības policijā

Prasības pretendentam:

 1. Atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.
 2. Augstākā izglītība (vēlams tiesību zinātnēs).
 3. Valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
 4. Vēlamas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas, lai nodrošinātu profesionālu komunikāciju savas kompetences ietvaros.
 5. B kategorijas autovadītāja apliecība (autovadītāja stāžs ne mazāk kā 3 gadi).
 6. Prasme sagatavot dokumentus, piemērojot normatīvo aktu prasības.
 7. Pārzināt vispārējo un speciālo lietvedību.
 8. Vēlama pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem.
 9. Izietas apmācības Bērnu tiesību aizsardzībā.
 10. Ļoti labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, stresa noturība.
 11. Prasme strādāt ar datoru un specializētajām programmām (datu bāzēm).
 12. Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un darboties komandā.
 13. Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika termiņā.
 14. Augsta atbildības sajūta.
 15. Pieredze darbā tiesību aizsardzības iestādē vai pašvaldības policijā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 16. Pašvaldības policijas darbības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana.
 17. Pieredze administratīvo pārkāpumu lietvedības materiālu noformēšanā.
 18. Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Preventīvais darbs ar pusaudžiem un jauniešiem administratīvo pārkāpumu novēršanai.
 2. Novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai nodot tās izskatīšanai pēc piekritības.
 3. Organizēt izglītojoša un audzinoša rakstura pasākumus mācību iestādē.
 4. Sniegt atbalstu pedagogiem un bērnu vecākiem problemātisko bērnu audzināšanā.
 5. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, bērnu tiesību aizsardzības iestādēm.
 6. Sagatavot lēmumu projektus administratīvo pārkāpumu lietās.
 7. Plānot un organizēt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības uzturēšanai izglītības iestādē.
 8. Veikt darbinieku izglītošanu.
 9. Sagatavot dokumentu projektus, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Piedāvājam:

 1. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 2. Summēto darba laiku.
 3. Darba algu EUR 2.68. euro/h (pirms nodokļu nomaksas) un uzturdevas kompensāciju.
 4. Sociālās garantijas.
 5. Darba devēja piešķirtu formas tērpu un ekipējumu.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums nepilngadīgo lietu inspektora amatam” jāiesniedz domē līdz 2020.gada 5.jūnija plkst.12.00 adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Pieteikšanās līdz: 05.06.2020
Skatīt vairāk