A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

SIA “BŪKS” aicina darbā Lietvedi uz noteiktu laiku

SIA “BŪKS” pamatdarbība ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde, notekūdeņu un kanalizācijas novadīšana un pārstrāde, asenizācijas pakalpojumi, namu apsaimniekošana un apkures pakalpojumu sniegšana fiziskām un juridiskām personām Baldones novadā. Papildus pakalpojumi ir remonta darbi, pļaušanas un teritorijas sakopšanas pakalpojumi.

GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:

 • Atbildēt uz ienākošajiem telefona zvaniem;
 • Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus, ieviest tos uzņēmuma saistītajos procesos, nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kārtībai;
 • Izveidot un uzturēt kopējo uzņēmuma dokumentu nomenklatūru;
 • Organizēt un atbalstīt lietvedības procesus uzņēmumā atbilstoši uzņēmuma iekšējai kārtībai un normatīvo aktu prasībām;
 • Pēc pieprasījuma sadarbībā ar atbildīgajiem kolēģiem sagatavot informāciju kontrolējošām iestādēm;
 • Konsultēt citus darbiniekus lietvedības jautājumos;
 • Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī veikt nepieciešamās dienesta atzīmes;
 • Dokumentu sagatavošana un noformēšana saskaņā ar arhīva reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, ts.k. arhīva izziņas sagatavošana; dokumentu ekspertīzes veikšana u.c., kā arī sniegt priekšlikumus dokumentu aprites un arhivēšanas procesu efektivitātes uzlabošanai;
 • Pārzināt un atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku;
 • Veikt nepieciešamos pasākumus parāda piedziņas jomā, sastādīt parāda atmaksas grafikus, vienošanās, sekot to izpildei, kā arī sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām;
 • Sagatavot darba līgumus, amata aprakstus, vienošanās, saimnieciskos līgumus u.c dokumentus pēc vadības rīkojumiem;

PRASĪBAS:

 • Augstākā/vidējā izglītība; vēlams speciālā profesijā – lietvedis;
 • Vismaz 2 gadu pieredze lietvedības jomā;
 • Pieredze MS Office lietojumprogrammu lietošanā
 • Pārzināt spēkā esošos ārējos un iekšējos normatīvos aktus, kas regulē amata pienākumu veikšanai nepieciešamo jomu;
 • Vēlme un spējas iesaistīties komandas darbā;
 • Ievērot, darba un vides aizsardzības, kā arī darba tiesisko attiecību normas;
 • Lieliskas komunikācijas un sadarbības prasmes.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • Regulāru atalgojumu 900 EUR pirms nodokļu nomaksas, kā arī sociālās garantijas;
 • Interesantu un dinamisku darba vidi;
 • Profesionālu un draudzīgu kolektīvu;
 • Pilnu slodzes darbu uz noteiktu laiku.

Lūgums sūtīt CV uz SIA "BŪKS", Rīgas iela 67, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai uz e-pastu: info@siabuks.lv līdz 2021.gada 1.februārim. Lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem!

Tālrunis uzziņām: +371 67932700 vai +371 20277021.

Pieteikšanās līdz: 01.02.2021
Skatīt vairāk
Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties pašvaldības nekustamo īpašumu speciālista amatam

Nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai ekonomikā.
 • Vēlama vismaz 2 gadu pieredze līdzīgā amatā.
 • Sadarbības un organizatora prasmes.
 • Spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu.
 • Zināšanas LR likumdošanā kustamā un nekustamā īpašuma lietās.
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru u.c. biroja tehniku.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas (gramatika, interpunkcija).

Amata pienākumi:

 • Gatavot lēmumprojektus novada domes sēdēm jautājumos kas saistīti ar nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas specifiku, tai skaitā par nekustamā īpašuma uzņemšanu bilancē, par īpašuma objektu nodošanu atsavināšanai, par objektu izslēgšanu no bilances.
 • Organizēt pašvaldības dzīvojamo māju, dzīvokļu un citu nekustamo īpašumu inventarizācijas lietu izgatavošanu.
 • Sagatavot nostiprinājuma lūgumus un veikt pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšanu, tiesību pārgrozīšanu, dzēšanu un citu ierakstu izdarīšanu zemesgrāmatā.
 • Sagatavot pašvaldībai piederošo zemes gabalu, dzīvojamo un nedzīvojamo telpu pirkuma līgumus. Sagatavot zemes gabalu nomas līgumus, vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu, līguma nosacījumu grozīšanu.
 • Organizēt pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē. Vadīt izsoli.
 • Gatavot lēmumprojektus un izsoles noteikumus par īpašumu nodošanu atsavināšanai.
 • Sagatavot dokumentus pašvaldības telpu nodošanai nomā. Gatavot nomas līgumus un veikt nomas maksas aprēķinu.
 • Pieņemt apmeklētājus, kompetences ietvaros rakstiski un mutvārdos sniegt atbildes uz apmeklētāju jautājumiem.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz noteiktu laiku no 08.02.2021.
 • Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 1054.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV ar norādēm uz atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālista amatam” jāiesniedz domē līdz 2021.gada 21.janvāra plkst.12.00 adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Kontakttālrunis 67932350.

Pieteikšanās līdz: 21.01.2021
Skatīt vairāk
Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam būvniecības speciālista amatam

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs, sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā vai būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, vai citā ar būvniecību saistītā nozarē.
 • Vēlama pieredze līdzīgā amatā.
 • Vēlama pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatpienākumi, nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • Perspektīvo un ikgadējo būvniecības plānu sagatavošana un budžeta sastādīšana būvniecības darbu veikšanai Baldones novada pašvaldības iestādēs, pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā esošajos objektos.
 • Būvniecības procesa organizēšana pašvaldības objektos, likumdošanā noteiktajā kārtībā, piesaistot uzņēmējus vai saimnieciskā kārtā:
  • piedalīšanās būvdarbu iepirkumu dokumentācijas izstrādē (nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana un citu ar būvdarbu izpildi saistīto specifisko punktu izstrāde iepirkumu dokumentācijai), piedalīšanās iepirkumu procedūrās savas kompetences ietvaros;
  • projektēšanas darbu un būvdarbu organizēšana, vadīšana un uzraudzība. Darbu izpildei nepieciešamo dokumentu sagatavošana, darbu kvalitātes un atbilstības noslēgto līgumu prasībām kontrole. Nepieciešamības gadījumā būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu piesaiste. Piedalīšanās būvdarbu pieņemšanas komisijas darbā.
 • Pašvaldības objektu apsekošanas organizēšana likumdošanā noteiktajā kārtībā, piedalīšanās apsekošanas procesā.
 • Pašvaldības teritorijai izstrādājamo Topogrāfisko plānu izskatīšana un saskaņošana.
 • Pašvaldības interešu pārstāvēšana būvju projektu izstrādes laikā citu īpašnieku objektiem (piemēram, dažādu inženierkomunikāciju, ceļu u.tml. būvniecība).
 • Nepieciešamas zināšanas spēkā esošo normatīvo aktu prasībās amata kompetences ietvaros.
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas).
 • Vēlama prasme strādāt ar CAD programmām.
 • Labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas - sarunvalodas līmenī.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Nepilnu darba laiku - 20 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 618.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV ar norādēm uz atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada pašvaldības būvniecības speciālista amatam” jāiesniedz elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. līdz šī gada 21.janvārim, plkst.12:00. Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350.

Pieteikšanās līdz: 21.01.2021
Skatīt vairāk