A+ A

Vakances pašvaldībā un uzņēmumos

Baldones PII “Vāverīte” aicina pieteikties vakantajam pirmsskolas mūzikas skolotāja amatam

Galvenie darba pienākumi:

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu kompetencēs balstā saturā;
 • Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;
 • Pildīt izglītības iestādes vadītājas rīkojumus, vadītājas vietnieka izglītības jautājumos un medicīniskā personāla norādījumus;
 • Motivēt bērnus iesaistīties aktivitātēs;
 • Mācīt bērnu vecumam un spējām piemērotas latviešu un citu tautu dejas, dziesmas; plānot, organizēt un vadīt muzikālās nodarbības, svētkus, tematiskos pasākumus, jautros brīžus, atbilstoši kompetencēs balstītā mācību saturā;
 • Veidot noformējumu zālē, atbilstoši iestādes vērtībām, tematiem;
 • Veikt darba dokumentācijas noformēšanu, saskaņā ar aktuālo normatīvo aktu prasībām un pirmsskolas izglītības iestādes noteikto kārtību Izglītības sistēmā E-klase;
 • Ievērot sanitāri higiēniskās prasības darba vietā;
 • Veikt izglītojamo muzikālās attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi, sniegt atskaites administrācijai;
 • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes kārtības noteikumu ievērošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;
 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • Ievērot darba kārtību, konfidencialitāti, ētikas normas.

Nepieciešamā izglītība

Spēkā esošos Latvijas Republikas tiesību aktos, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā t.i. augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija

Pieredze

 • Pieredze darbā ar bērniem;
 • Prasme strādāt ar IT

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku
 • Pilnu darba laiku – 40 stundas nedēļā
 • Darba algu 850 Eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas

Pretendentam jāiesniedz: pieteikuma vēstule, dzīves gājums (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošas dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumu var iesniegt elektroniski uz adresi: piivaverite@baldone.lv vai nodrošināt tā iesūtīšanu Baldones PII "Vāverīte", adrese: Pilskalna ielā 6, Baldone, Baldones novads, LV-2125, lietvedībā, līdz 25.08.2020., plkst.16:00.

Pieteikšanās līdz: 25.08.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada dome, reģ.Nr. 90000031245, aicina pieteikties vakantajam jurista amatam

Prasības pretendentam:

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
 • Vēlama vismaz 2 gadu pieredze valsts vai pašvaldību iestādēs.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Zināšanas un pieredze Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā.
 • Spēja izstrādāt un analizēt tiesību aktu projektus.
 • Prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu un tā izklāsta un argumentācijas spējas.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sagatavot un pārbaudīt visu veidu līgumus, kurus slēdz pašvaldība.
 • Sniegt konsultācijas pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem civiltiesību, komerctiesību, darba un administratīvo tiesību, civilprocesuālo un administratīvi procesuālo tiesību jomā, kā arī ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumos.
 • Sagatavot iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektus.
 • Kompetences ietvaros sniegt atzinumus par pašvaldības lēmumu, normatīvo aktu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošināt iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi, darbību, pilnveidošanu un uzturēšanu.
 • Organizēt un pārraudzīt iestādes darbu personas datu aizsardzības jomās.
 • Juridiskā dienesta vadītāja prombūtnes laikā piedalīties komiteju, komisiju un domes sēdēs.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz noteiktu laiku.
 • Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 1150.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
 • Iespēju nepieciešamības gadījumā papildināt zināšanas personu datu aizsardzībā un korupcijas novēršanā.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes jurista amatam” jāiesniedz domē līdz 2020.gada 7.augusta plkst. 12.00 adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 vai elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv.

Kontakttālrunis 67932350.

Pieteikšanās līdz: 07.08.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada dome izsludina konkursu uz Baldones novada pašvaldības policijas priekšnieka amatu

Prasības pretendentam:

 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmajai un otrajai daļai;
 • Augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnē;
 • Vēlamas izietas apmācības bērnu tiesību aizsardzībā;
 • Pieredze darbā tiesību aizsardzības iestādē ne mazāk kā trīs gadi, vēlams vadošā amatā;
 • Nevainojama reputācija;
 • Izpratne par pašvaldības policijas funkcijām;
 • Pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Pieredze iestādes budžeta plānošanā un finanšu līdzekļu izlietošanas kontrolē;
 • Pieredze normatīvo aktu izstrādē;
 • Prasme organizēt darbu un vadīt kolektīvu;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Vēlamas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas, lai nodrošinātu profesionālu komunikāciju savas kompetences ietvaros.
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, policijas darbam nepieciešamās datu bāzes);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt pašvaldības policijas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, noteikt uzdevumus un atbildēt par darba izpildes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt likumpārkāpumu profilakses un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumu izpildi, atbildēt par izpildes efektivitāti;
 • Izvērtēt pašvaldības policijas darbinieku sagatavotos administratīvos aktus, pieņemt lēmumus par apstrīdētu pašvaldības policijas darbinieka izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, tai skaitā atcelt prettiesiskus pašvaldības policijas darbinieku lēmumus;
 • Nodrošināt administratīvo pārkāpumu procesa veikšanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu procesā;
 • Izstrādāt pašvaldības policijas budžeta projektu, kontrolēt un nodrošināt lietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu;
 • Sniegt atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem par pašvaldības policijas kompetencē esošiem jautājumiem;
 • Sniegt priekšlikumus pašvaldībai, par pašvaldības policijai nepieciešamās materiāltehniskās bāzes uzlabošanu;
 • Apkopot informāciju par problēmām normatīvo aktu piemērošanā, savas kompetences ietvaros izstrādāt priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos;
 • Nodrošināt pašvaldības policijas personāla atlasi;
 • Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai.

Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Normālo darba laiku - 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu EUR 1008,00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas un papildus uzturdevas kompensāciju.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada pašvaldības policijas priekšnieka amatam”. Pieteikumam jāsatur dzīves apraksts (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstule.

Pieteikumu var iesniegt:

 • Personīgi pieteikumu iesniegt Baldones novada domes kancelejā, 1.stāvā, 104.kab., Pārupes ielā 3, Baldonē, domes darba laikā.
 • Ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Baldones novada domei, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
 • Elektroniski uz e-pasta adresi dome@baldone.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020.gada 31.jūlijam (ieskaitot). Pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

 

Pieteikšanās līdz: 31.07.2020
Skatīt vairāk
Baldones PII "Vāverīte" aicina pieteikties vakantajam vadītājas vietnieka saimnieciskajā jomā amatam (profesijas klasifikatora kods 1345 22)

1. Galvenie darba pienākumi:

 • Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu iestādē;
 • Nodrošināt pamatlīdzekļu, inventāra uzskaiti un uzturēšanu;
 • Veikt, vadīt inventarizāciju iestādē;
 • Koordinēt iestādes saimnieciski-tehniskā personāla darbu;
 • Veikt dažāda līmeņa publiskos iepirkumus, cenu aptaujas;
 • Nodrošināt remontdarbu plānošanu un norisi, kvalitatīvu darba rezultātu;
 • Nodrošināt iestādes telpu, bērnu rotaļlaukumu, palīgtelpu (pagrabu, u.c. telpu) drošību;
 • Nodrošināt transporta pakalpojumu sniegšanu izglītojamajiem, darbiniekiem;
 • Plānot pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu efektīvu pārvaldību;
 • Ievērot datu aizsardzību un konfidencialitāti;
 • Ievērot ētikas principus;
 • Sazināties, sadarboties un veidot pozitīvu saskarsmi ar darba kolēģiem;
 • Veikt darbu patstāvīgi un komandā;
 • Pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • Veikt darba pienākumus atbilstoši darba kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām;
 • Organizēt izglītojamo un darbinieku evakuāciju trauksmes gadījumā

2. Nepieciešamā izglītība:

 • Augstākā - akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  Augstākā izglītība finanšu vai grāmatvedības apakšnozarē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības

3. Pieredze:

 • Vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

4. Piedāvājam:

 • Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.
 • Pilnu darba laiku – 40 stundas nedēļā.
 • Darba algu 828 Eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz: pieteikuma vēstule, dzīves gājums (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošas dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumu var iesniegt elektroniski uz adresi: piivaverite@baldone.lv vai nodrošināt tā iesūtīšanu Baldones PII "Vāverīte", adrese: Pilskalna ielā 6, Baldone, Baldones novads, LV-2125, lietvedībā, līdz 19.06.2020., plkst.15:00.

Kontakttālrunis uzziņām 67932793, 26531542.

Pieteikšanās līdz: 21.08.2020
Skatīt vairāk