A+ A

SKAIDROJUMS PAR DOMES PIEŅEMTO LĒMUMU PAR ADREŠU MAIŅU

Ar 25.10.2016. Baldones novada domes (turpmāk – dome) lēmumu (prot. Nr.10, 7§) (turpmāk – lēmums)  Baldones novada teritorijā, kura ar Baldones novada domes 09.01.2013 saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Baldones novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam” apstiprināto  Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam  un domes 31.05.2016 saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Par Baldones novada teritoriālo iedalījumu vienību – Baldones pilsēta un Baldones pagasts – robežu noteikšanu” no Baldones novada pagasta teritorijas tika iekļauta Baldones pilsētas teritorijā, ir mainītas nekustamā īpašuma adreses no māju vārda uz piesaisti ielas nosaukumam (piemēram: Baldones novada domei adrese mainīta no  “Pārupes”, Baldones pagasts, Baldones novads uz Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads).  Kopumā adreses mainītas 1340 nekustamajiem īpašumiem.

Adreses mainītas, pamatojoties uz Ministru kabineta  08.12.2015 noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

Noteikumu 32.punkts nosaka, ka, ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais normatīvais akts. Gadījumus kad tiek mainīta adrese, citi normatīvie akti neparedz obligātu īpašumtiesību un citu dokumentu nomaiņu. Līdz ar to dokumenti (piemēram: zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni, līgumi, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība u. c. dokumenti), kas izdoti līdz adreses maiņai un kuros fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā. Ja dokumentu īpašnieks vēlas, viņš var veikt to maiņu, bet tas nav obligāti un pašvaldība šādus izdevumus nesegs.

Dome, pamatojoties uz noteikumu 52. punktu,  lēmumu ir nosūtījusi Valsts zemes dienesta Adrešu reģistram, kurš atbilstoši noteikumu 5.3.punktam to reģistrē adrešu reģistrā. Minētais nozīmē, ka informācija par nekustamā īpašuma adreses maiņu automātiski ir ievadīta arī Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un zemesgrāmatā, nemainot pārējo informāciju (t.sk. zemesgrāmatas nodalījuma numuru, īpašuma nosaukumu, kadastra numuru, platības, īpašnieku, apgrūtinājumus, nostiprinātos aizliegumus un hipotēkas u.c. informāciju) par nekustamo īpašumu, un nekustamā īpašuma īpašniekam nav šajā sakarā jāveic kādas darbības. Turklāt zemesgrāmatu apliecībās kā īpašuma unikālais identifikators ir norādīts kadastra numurs, arī kurš nemainās. Sev piederošā nekustamā īpašuma zemesgrāmatu ar nomainīto adresi var bez maksas iegūt portālā latvija.lv.

Šajā gadījumā arī citas valsts iestādes par nekustamā īpašuma adreses maiņu nav jāinformē. Lēmums ir nosūtīts arī Uzņēmumu reģistram, kurš automātiski veiks adrešu maiņas reģistrāciju tā pārziņā esošajos reģistros. Kā norādīja Uzņēmumu reģistrs, tad tomēr gadījumos, ja persona konstatē, ka kāda iemesla dēļ Uzņēmuma reģistra pārziņā esošajos reģistros adrese nav mainīta, tad lūgums vērsties Uzņēmuma reģistrā ar attiecīgu iesniegumu un adrese tiks nomainīta bez maksas. Adrešu maiņa neietekmē arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu. Tāpat adrese automātiski tiek mainīta arī iedzīvotāju reģistrā un personām nav nepieciešams savu dzīvesvietu deklarēt atkārtoti.

Vienlaikus uzaicinām saimnieciskās darbības veicējus, kuriem Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) saimnieciskās darbības veikšanas vieta, un nodokļu maksātājam, kura struktūrvienības adrese, ir reģistrēta nekustamajā īpašumā, kuram ar lēmumu mainīta adrese, VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā “publiskojamo datu bāze” pārliecināties vai attiecīgā nekustamā īpašuma adrese ir mainīta. Gadījumā, ja minētā adrese nav mainīta, lūdzu informējiet par to VID.

Iedzīvotājiem pašiem par adreses maiņu jāinformē iestādes, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības (noslēgti līgumi) un kuras adreses maiņas fakts var interesēt, piemēram, "Lattelecom", "Latvenergo", bankas un citus uzņēmumus. Vienlaikus norādām, ka kredītiestādēm, kurām par labu ieķīlāts nekustamais īpašums, kuram pēc domes iniciatīvas mainīta adrese, nav tiesiska pamata prasīt, lai dēļ ieķīlātā nekustamā īpašuma adreses maiņas tiktu grozīts kredīta līgums, kā rezultātā tiek mainītas kredīta procentu likmes vai kā citādi palielinātu kredītņēmēja izdevumus. Aicinām iedzīvotājus būs uzmanīgiem un labprātīgi šādiem grozījumiem nepiekrist, jo dome iedzīvotājiem šādus zaudējumus nesegs. Par adreses maiņu jāpaziņo arī personām, ar kurām notiek personiskā un lietišķā sarakste, citādi vēstule var nesasniegt savu adresātu.

Lēmums ir nodots arī Baldones pasta nodaļai, lai adreses maiņas dēļ Baldones novada pasta nodaļā saņemtās vēstules tomēr sasniegtu savu adresātu.

Uzaicinām iedzīvotājus, kuriem mainīta nekustamā īpašuma adrese, pus gada laikā no lēmuma publicēšanas bezmaksas izdevumā “Baldones Ziņas” uzstādīt ēku numuru zīmes ar mainīto adresi, ievērojot domes 30.06.2015 noteikumus Nr. 7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku  un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana”.

Lēmums tiks publicēts bezmaksas izdevumā “Baldones Ziņas” un ievietots domes mājas lapā internetā www.baldone.lv sadaļā  - Pašvaldība -› Domes sēdes -› Domes lēmumi -› 2016, kā arī katram nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumam ir mainīta adrese, saprātīgā termiņā (ņemot vērā adresātu apjomu) paziņojums par adreses maiņu ir nosūtīts pa pastu vai ievietots pie nekustamā īpašuma uzstādītajā pasta kastītē. Ja persona vēlas saņemt lēmumu, lūdzam vērsties domē un lēmums par adreses maiņu saprātīgā termiņā tiks izsniegts.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem šajā sakarā un jau tagad uzsākt lietot jauno adresi.