A+ A

Civilās aizsardzības dokumenti

Informācija par BALDONES NOVADU

Administratīvi teritoriālais sadalījums;

Baldones novada teritorija sastāv no Baldones pilsētas un Baldones pagasta. Baldones novada platība ir 179,1 km², no tiem 5,2 km² aizņem pilsēta, 57% no kopējās novada platības, tas ir 10234,4 ha aizņem meži un purvi.

Iedzīvotāju skaits un blīvums;

Baldones novadā iedzīvotāju skaits ir 5716, tajā skaitā 2365 Baldones pilsētā (uz 01.01.2011.). Blīvāk apdzīvotas vietas pagastā ir šādas – Avoti, Vārpas, Pulkarne un Mercendarbe.
Iedzīvotāju blīvums novadā 2011. gada sākumā bija 32 iedzīvotāji uz 1 km², pilsētā – 454 iedzīvotāji uz 1 km²;
Rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas, lidostas, hidroelektrostacijas un citi civilās aizsardzības sistēmai nozīmīgi objekti;

Rūpniecības un lauksaimniecības objekti:

Uzņēmumi ar vislielāko gada apgrozījumu 2010. gadā:
SIA „Vīgranti” - zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana;
SIA „OKTĀNS-A” – dagvielas mazumtirdzniecība, automobīļu remonts;
SIA „KUDREX” – apaļkoku vairumtirdzniecība, arhitektūras pakalpojumi;
SIA „Būvelementi” – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana;
SIA „Marnori” – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana;
SIA „Norsa G” – automobīļu apkope un remonts;
SIA „Būks” – komunālie pakalpojumi;
SIA „Dzenis” – zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana;
SIA „CMD” – kravu pārvadājumi;
SIA „M & M Transports” – kravu pārvadājumi;
SIA „GABRISS” – automobīļu apkope un remonts;
SIA „Otra būve” – dzīvojamo ēku būvniecība;
SIA „Akropole” – metālizstrādājumu mazumtirdzniecība;
SIA „SD Parks” – tehniskās konsultācijas;
ZS „Čokas” – cūkkopība;
SIA „Baldones lauki” – augkopība, dārzeņkopība utt;
SIA „Vecozoli GB” – pārtikas mazumtirdzniecība;
SIA „CITO PLUSS” – pārtikas mazumtirdzniecība;
ZS „Būņas” – pārtikas mazumtirdzniecība;
SIA „LIEPA un GAILĪTE” – aptieka.
- radioloģiski bīstams objekts:
V.U. „RAPA” – Valsts nozīmes jonizējošā starojuma avots, radioaktīvo atkritumu glabātuve – poligons;
- maģistrālie cauruļvadi (MC) :
Baldones novada teritoriju šķērso maģistrālais gāzes vads Daugmale – Kuldīga – Ventspils ar atzaru līdz Baldonei. Teritorijā atrodas gāzes regulēšanas stacijas.

Dzelzceļa līnijas Baldones novadā – nav;

Galvenie autoceļi:
Starptautiskais autoceļš VIA Baltica A 7 (E 67) Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle).
Valsts reģionālie ceļi:
Ķekava – Skaistkalne (P 89);
Mežvidi – Baldone (P 91);
Novadu ielu un ceļu tīkls ir ar kopējo garumu 135 km.
Naftas un naftas produktu vadi – Baldones novada teritorijā ir 2 DUS; viens – SIA Nivals, adrese – Rīgas ielā 31, Baldonē; otrs – SIA „Oktāns-A” adrese „Jaunleitāni”, Baldones pagasts;

Maģistrālie gāzes vadi:

Baldones novadu šķērso divi maģistrālie gāzes vadi:
Rīga – Paņeveža un Rīga – Viļņa;

Civilās aizsardzības sistēmai nozīmīgs objekts Baldones novada lauku teritorijā „Kalniņos” ir radioaktīvo atkritumu glabātuve „Radons”. Glabātuves teritorija ir 7 ha. Tā atrodas ceļa malā, VAS „Latvijas valsts meži” piederošu mežu ielokā. To apsaimnieko BO valsts SIA „RAPA”.

Pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi (tai skaitā ar pārrobežu iedarbību):

- radioaktīvais piesārņojums – radioaktīvo atkritumu glabātuve „Radons” atrodas 5 km attālumā no Baldones pilsētas un 27 km no Rīgas centra;
- riska zonas rada degvielas uzpildes stacijas (DUS) un gāzes uzpildes stacijas;
- avārijas gāzes apgādes sistēmās var izsaukt ugunsgrēkus, sprādzienus, sagraujot ēkas, kā rezultātā var rasties cilvēku upuri. Maģistrālo gāzes vadu avārijas var izsaukt meža un purva ugunsgrēkus. Gāzes padeves traucējumi var pārtraukt siltumapgādes sistēmu darbību un ražošanas procesus;
- bīstamo kravu autopārvadājumi – šoseja Rīga – Vecumnieki;
- mežu un kūdras purvu ugunsgrēki;
- enerģētiskā krīze;

elektroapgāde – Baldones novadu šķērso 110 kV elektrolīnijas. Baldones novada teritorija atrodas VAS „Latvenergo” filiāles „Centrālie elektriskie tīkli” apkalpes teritorijā. Baldonē atrodas 0,4 – 20 kV gaisvadu līnijas, kabeļu līnijas un transformatori;
- pārrobežu iedarbība – iespējamais radioaktīvais piesārņojums:
Oskarhamn –Zviedrija līdz Baldonei – 460 km;
Forsmark - Zviedrija - 470 km;
Latviisa - Somija - 400 km;
Olkiluota – Somija - 440 km;
Sosnovij-Bor - Krievija - 410 km;
(Pēterburga)

Civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā:

Personas, kas pašvaldībā atbildīgas par civilo aizsardzību, to pienākumi;
Saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 8.panta 4.punktu par civilo aizsardzību novadā ir atbildīgs novada vadītājs – novada domes priekšsēdētājs , - Baldones novadā – Karina Putniņa, telefons 29481113 ,kura pienākumos ietilpst:
• izveidot un vadīt novada Civilās aizsardzības komisiju, kas darbojas atbilstoši Nolikumam;
• ņemot vērā iespējamo apdraudējumu, piedalīties preventīvajos pasākumos Novada teritorijā un sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā;
• ja nepieciešams – evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu;
• nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu personālam;
• sniegt priekšlikumus par VMR veidošanu, uzturēšanu un uzglabāšanu, arī to izmantošanas kārtību;
• pēc VUGD pieprasījuma sniegt informāciju par novada pašvaldības rīcībā esošajiem resursiem katastrofu pārvaldīšanai;
• organizēt novada Civilās aizsardzības komisijas mācības;
• piedalīties CA mācībās;

Novada pašvaldība ir tiesīga pieprasīt un saņemt CA uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no pašvaldības administratīvajā teritorijā izvietotajām iestādēm un komercsabiedrībām (to objektiem), kā arī – ņemot vērā teritoriālos attīstības plānus un apzinātos apdraudējumus, izstrādāt CA papildizdevumus pašvaldības teritorijā esošajiem komersantiem;

Novada pašvaldības vadītājs CA jomā ir atbildīgs par attiecīgās pašvaldības, kā vadošās institūcijas, funkciju izpildi:
•  plūdu gadījumā;
•  dabas katastrofu gadījumos;
•  avāriju siltumtīklos, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas gadījumos;
Citu apdraudējumu (ārkārtas situāciju) gadījumos pašvaldība pilda atbalsta funkcijas attiecīgām ministrijām apdraudējumu prevencijā, to pārvarēšanā un seku likvidēšanā;

Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sastāvs, komisijas locekļu pienākumi;

Pašvaldības Civilās aizsardzības komisija ir izveidota atbilstoši LR likumu „Par pašvaldībām” un „Civilās aizsardzības likums” prasībām un MK 2009. gada 22. septembra noteikumos Nr. 1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisijas darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību” 2012. gada 18. janvārī par Baldones novada CA komisijas priekšsēdētāju, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1072 ir Domes priekšsēdētāja Karina Putniņa, par CAK priekšsēdētāja 1. vietnieku ir norīkots VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Baldones daļas komandieris/leitnants Normunds Dārznieks, CAK priekšsēdētāja 2. vietnieku tika izvirzīta Baldones novada izpilddirektore Ilze Simsone. CAK locekļi, kopā ir 12 cilvēku sastāvā. Komisijas Nolikums ir apstiprināts ar Rīkojumu Nr….. komisijas sastāvu apstiprināja komisijas priekšsēdētāja un to izveidoja atbilstoši noteikumiem Nr. 1078 „Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums”.

Pašvaldības CAK vadības un komisijas locekļu komplektēšanā ievēroti attiecīgo darbinieku ieņemamie amati un viņu profesionālā kompetence ar civilo aizsardzību saistīto jautājumu risināšanā.

Komisijas locekļi:

VUGD pārstāvis;
Domes izpilddirektore;
Valsts policija;
Zemessardze;
Valsts meža dienests;
AS „Latvenergo” kontaktpersona;
Pašvaldības veselības un sociālās aprūpes struktūras;
Atbildīgais par tehniku;
Komunālai dienests SIA „BŪKS”;
Izmitināšana ārkārtas situācijā;
Ēdināšana;
Autotransports;

Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi

Iesaistāmās institūcijas ,to pienākumi, atbildīgās amatpersonas, tālruņu numuri, resursi;

Katastrofu pārvaldīšanā pašvaldības teritorijā tiek iesaistīti teritorijā dislocētie operatīvie un speciālie dienesti. Ar vairākiem no tiem ir noslēgti līgumi par sadarbību ar sazināšanas līdzekļu un veidu uzskaiti.

- Baldones novadā darbojas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknis, kurā darbojas Baldones novada kārtības policijas nodaļa un atrodas Daugavas ielā 2, Baldonē, telefons 29482370;

- Sabiedriskās kārtības uzturēšanu Baldones novadā nodrošina Pašvaldības policija, kura atrodas 1. stāvā pašvaldības ēkā „Pārupes”, Baldonē. Baldones novada pašvaldības policija ir izveidota ar Ķekavas novada pašvaldību. Tā regulāri patrulē divu policijas darbinieku sastāvā (1. ekipāža). Nepieciešamības gadījumā var izsaukt operatīvo grupu. Pašvaldības policijas telefons 67932458;

- Ārkārtējo situāciju gadījumos ar Domes vadītāja rīkojumu ir izveidota civilās aizsardzības apsardzes un sabiedriskās kārtības uzturēšanas vienība 3 cilvēku sastāvā. Grupas vadītājs – Juris Kārkliņš, administratīvo pārkāpumu inspektors, tel. 26849342 ;

- Baldones novadā darbojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Baldones daļa komandiera Normunda Dārznieka vadībā, tel. 27899615;

- Iestādes elektroapgāde notiek caur TP – 0727 (20/0,4 kV) uz noslēgtā līguma Nr. ckM01043 no 01.01.2004.g. pamata ar AS „Latvenergo” par nepārtrauktas elektroenerģijas avota (dīzeļģenerātora) nav. Tuvākā apakšstacija ir Ķekavā. Kontaktpersona Baldones pašvaldībai un AS „Sadales tīkls” ir Ints Zariņš – Centrālā reģiona Ķekavas nodaļas vadītājs, tel. 29237104, vai daļas vadītājs Kārlis Sproģis tel. 26350209;

- valsts mežu un kūdras purvu platību ugunsgrēku koordinācija un vadība – atbildīgā Rīgas reģiona virsmežniecības virsmežine Maiga Pikšena, telefons – 26408211;

•  Baldones doktorāts :
•  Medicīniskā riska analīze;
•  Pirmās un neatliekamās palīdzības sniegšana;
•  Teritoriālo medicīnisko rezervju izmantošanas koordinācija un operatīvo medicīnisko rezervju pieprasīšana;
•  Sadarbība ar valsts operatīvo medicīnisko komisiju;
•  Psiholoģiskā atbalsta organizēšana;
•  Telefons 67932034;

- Dabas gāzes avārijas gadījumā diennakts telefons AS „Latvijas gāze” - 04 ; Dabas gāzes informatīvais telefons – 114;

- AS „Latvijas Valsts ceļi” – ceļu stāvokļa, operatīva nodrošināšana ārkārtējā situācijā radīto seku likvidēšanā zvanīt Satiksmes informācijas centram diennakts telefons – 65022555;

Mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi attiecīgajā administratīvajā teritorijā un to materiāli tehniskais nodrošinājums
Ceļu uzturēšanas dienests, adrese: Iecavas iela 8, Baldone, kontaktpersona – Helmūts Nezinis, tālr. 29456953 ;
Katastrofu pārvaldīšanā novada iesaistāmie resursi (tehnika, ierīces, materiāli);
Baldones novadā esošais auto transports:
Autobuss – EOS Mersedess EOS COACK – 1 (autobuss);
Autobuss – Mersedess Benz Sprinter 318 CDI - 1 (autobuss);
Mikroautobuss – Renault MASTER - 1
Vieglā a/mašīna – Reno Laguna - 1
Inženiertehnika, aprīkojums:
Riteņtraktori – T – 40 -1
T – 25 - 1
T – 130 - 1
T – 150 - 1
T – 80 - 1
Ekskavatori - „Jumza” - 1
A/krāni - Autogreiders - 1
Metin. Agregāti - 1
Benzīn/griezēji – Husgwarna - 1

Katastrofu pārvaldīšanas organizēšana

sakaru nodrošinājums, apziņošana, sabiedrības informēšana;
Teritorijā, lai sazinātos, izmanto izplatītākos sakaru veidus. Tas ir analogais un ciparu tīkls. Visā teritorijā darbojas mobilo sakaru tīkls. Sazināšanās starp dienestiem ar radio sakaru palīdzību nav iespējams.
Iedzīvotāju brīdināšanai ir uzstādīta trauksmes sirēna, kura atrodas uz mājas „Dūmi”, kurā atrodas VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Baldones daļa. Dzirdot trauksmes sirēnu skaņu, nekavējoties jāieslēdz radio vai televizors – Latvijas televīziju – LTV 1 un LTV 2, radio – SWH (105,4 Mhz), LR 1 (99,2 Mhz), LR 2 (103 Mhz). Pa kuriem tiks pārraidīta informācija par notikušo un veicamā rīcību un drošības pasākumi. Iedzīvotāju informēšanai tiek izmantoti masu saziņas līdzekļi, kuri aprīkoti ar sarunu iekārtām. Informācija televīzijā un radio tiek nodrošināta ar VUGD CSP starpniecību, tālrunis 112.

Iedzīvotāju evakuācija

Iedzīvotāju evakuācija un izmitināšana tiek organizēta ar CAK sastāva palīdzību. Tiek noteiktas iedzīvotāju pulcēšanās vietas, nepieciešamais transports un evakuācijas maršruti, kā arī sadarbība ar blakus esošajiem novadiem, lai varētu nodrošināt evakuējamo cilvēku uzņemšanu, izmitināšanu, nepieciešamību sadzīves apstākļu nodrošināšanu un veselības aprūpi. Nepieciešamības gadījumā tiek organizēta pagrabu izmantošana.

Ir noteiktas konkrētas iedzīvotāju pulcēšanās vietas. Tās ir: Baldones vidusskola; atpūtas centrs „Avots”; kafejnīca „Krišs”; kafejnīca „Picērijs”; Baldones sociālais aprūpes centrs; Personas, kuras veiks iedzīvotāju uzskaiti evakuācijas gadījumā un apkopos šo informāciju nozīmē novada domes priekšsēdētājs. Apkopotā informācija tiks nodota CA komisijai.

Evakuācijas maršruti tiek noteikti izejot no situācijas, pa iespējami tuvākajiem ceļiem uz izmitināšanas vietām. Evakuācijas virzienu un maršrutu izvēle atkarīga no katastrofas apdraudējuma veida, izvietojuma pašvaldības teritorijā, apdraudētās teritorijas platuma, konfigurācijas un pārvietošanās. Lēmumu par evakuācijas maršrutu pieņem CA komisija sadarbībā ar pašvaldību un atbildīgiem dienestiem.

Satiksmes drošību iedzīvotāju evakuācijas laikā nodrošinās valsts un pašvaldības policijas darbinieki.

Evakuēto iedzīvotāju sociālo aprūpi, psiholoģisko un medicīnisko palīdzību paredzēts veikt ar Baldones doktorāta personālu un iespējams piesaistīt katastrofu medicīnas ārstus. Paredzēts, ka novada sociālie darbinieki veiks evakuēto iedzīvotāju sociālo aprūpi.

Nepieciešamības gadījumā novada domei ir mutiska vienošanās ar blakus esošo novada domēm par evakuēto iedzīvotāju uzņemšanu.

Pagaidu cilvēku izmitināšanas vietu apsardzi un evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardzi paredzēts nodrošināt ar uz valsts policijas darbinieku, pašvaldības policijas un nacionālo bruņoto spēku struktūrvienību atbalsta.

Nodrošinājums ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to izsniegšana.
Teritorijā nav paaugstinātas bīstamības objekti, kuros darbiniekiem būtu nepieciešams izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus (gāzmaskas un respiratori).

Joda profilakses nodrošinājums
Teritorijas iedzīvotāji nav nodrošināti ar joda preparātiem;

Kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija

Novada teritorijā ir neliels muzejs. Muzeja ekspozīcijas evakuācija un aizsardzība veicama muzeja darbinieku uzraudzībā piesaistot pašvaldības rīcībā esošo autotransportu;

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un aizsardzība

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, objektu apsardzību un aizsardzību pēc vajadzības nodrošinās Valsts policijas un attiecīgo pašvaldību policijas darbinieki. Nepieciešamības gadījumā var tikt piesaistītas teritorijā esošo apsardzes firmu un zemessardzi;

Iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā

Saņemot informāciju par ārkārtas situācijas draudiem pašvaldības un uzņēmumu vadībai nekavējoties jāveic iedzīvotāju apziņošana, brīdināšana par esošo un gaidāmo ārkārtas situāciju.

Iedzīvotājiem jāsniedz visa iespējamā informācija par ieteicamajiem aizsardzības pasākumiem;

Mājdzīvnieku aizsardzība

Dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, kuras nav valsts uzraudzībā, veic dzīvnieku īpašnieks kopā ar praktizējošu veterinārārstu.

Avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi

Teritorijas vides piesārņojuma ierobežošanu un sanācijas pasākumus organizē Valsts vides dienests sadarbībā ar objekta īpašnieku, nepieciešamības gadījumā piesaistot uzņēmumus, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu (24.04.07. MK noteikumi Nr. 281).

Pārtikas un dzeramā ūdens (tai skaitā no artēziskajiem dziļurbumiem) apgāde katastrofas gadījumā
Baldones pašvaldības pārziņā nav dzeramā ūdens cisternu. Par dzeramā ūdens piegādi rūpēsies ēdināšanas uzņēmumi un sociālais dienests;

Nodrošinājums ar energoresursiem (tai skaitā elektroģeneratoriem) energoapgādes traucējumu gadījumā
Baldones novadā pārvietojamā elektrostacija ir Baldones vidusskolā, Iecavas ielā 2; un SDMO SX 1500 TE bērnu dārzā „Vāverīte”, Ceriņu ielā 2;

Sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām
Sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību un Baldones novadu abām pašvaldībām ir kopēja pašvaldības policija;

4.2. Katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmo institūciju apziņošanas shēma:

4.3. Novada civilās aizsardzības komisijas locekļu apziņošanas shēma:

APSTIPRINU:

CA komisijas

priekšsēdētāja

__________K.Putniņa

Baldones pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums .

I Vispārīgie jautājumi

1.Baldones civilās aizsardzības komisija (turpmāk – komisija) ir koordinējoša un konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu novada teritorijā.

2. Komisijas darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu.

II  Komisijas uzdevumi un tiesības

3. Komisijas uzdevumi ir:

3.1. analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;
3.2. koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu;
3.3. koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīnisko palīdzību, apgādi pagaidu dzīves vietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem;
3.4. organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu pārstāvjiem;
3.5. pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai;
3.6. izskatīt pašvaldības civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;
3.7. piedalīties vietēja mēroga civilās aizsardzības mācībās;
3.8. izskatīt citus ar novada drošību saistītos civilās aizsardzības jautājumus;

4. Komisijai ir šādas tiesības:
4.1. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību un citu institūciju amatpersonas un speciālistus;
4.2. izveidot ekspertu grupas darbam katastrofas vietās;
4.3. vērsties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ar ierosinājumu iesaistīt valsts materiālo rezervju resursus;
4.4. ierosināt pašvaldības priekšsēdētājam vērsties Krīzes vadības padomē, ja pašvaldības rīcībā esošie resursi ir nepietiekami reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai;
4.5. ierosināt izsludināt ārkārtēju situāciju, kā arī ar to saistītu ierobežojumu ieviešanu novada teritorijā;
4.6. pieprasīt un bez maksas saņemt no iestādēm un komersantiem uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
4.7. ierosināt pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku vienību iesaistīšanu neatliekamo pasākumu veikšanā, ja ārkārtējā situācija izsludināta novada teritorijā;

 

III  Komisijas struktūra

5. Komisijas vadītājs ir Baldones novada priekšsēdētājs;
6. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas locekļu apziņošanas kārtību;
7. Komisijas sekretāru ieceļ komisijas vadītājs no novada darbinieku vidus. Komisijas sekretārs nav komisijas loceklis;
8. Komisijas sastāvā iekļauj šādu institūciju pārstāvjus:
8.1. novada pašvaldība;
8.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
8.3. Valsts policija;
8.4. Nacionālie bruņotie spēki;
8.5. Valsts meža dienests;
8.6. Akciju sabiedrība „Latvenergo”;
8.7. Sociālās aprūpes struktūra;

 

IV Komisijas darba organizācija

9. Komisijas sēdes rīko, ja notikusi katastrofa vai pastāv tās draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai civilās aizsardzības jomā. Komisijas sēdi var sasaukt arī tad, ja to ierosina kāds no komisijas locekļiem.
10. Lēmumu par komisijas sasaukšanu pieņem komisijas vadītājs. Komisijas vadītājs nosaka sēdes darba kārtību un iesaka komisijas darbā komisijas locekļus. Komisijā izskatāmos jautājumus var ierosināt jebkurš komisijas loceklis. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.
11. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas vadītājs. Komisijas vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic komisijas vadītāja vietnieks.
12. Komisijas sēdes ir atklātas. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas vadītāja balss. Pieaicinātajām amatpersonām un speciālistiem ir padomdevēja tiesības.
13. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes (ja notikusi katastrofa – nekavējoties) paziņo komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un laiku, kā arī nosūta komisijas locekļiem sēdes darba kārtību.
14. Komisijas vadītājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi.
15. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs piecu darba dienu laikā nosūta komisijas locekļiem sēdes vadītāja parakstītu protokolu (kopiju).
16. Komisijas vadītājs un komisijas vadītāja vietnieks nosaka komisijas sēžu norises vietu un komisijas uzdevumu izpildei katastrofu pārvaldīšanā izmantojamās telpas.