A+ A

 KF projekti

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā II kārta
  • SIA "BŪKS" valdes loceklis Sergejs Kirilovs
  • (+371) 67932700

Projekts

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā II kārta
(identifikācijas Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/016 )

Projekta īstenotājs

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BŪKS"

Īstenošanas vieta

Baldone, Baldones novads

Apraksts

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldone” II kārtas mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides pieskaņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju Baldones novada ūdenssaimniecības aglomerācijas zona un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības joma. Projekta plānots palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuriem ir iespēja saņemt normatīvajiem aktiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu, paplašinot Baldones pilsētas aglomerācijas zonas robežas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību. Kohēzijas fonda projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni ārējie inženierkomunikācijas kanalizācijas tikli 8,7 km garuma, izbūvētas 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un pašvaldība paredz izbūvēt 9,3 km jaunus ūdensapgādes tiklus. Projekta īstenošanas laika sasniedzamais iznākuma radītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu lietotajā skaits līdz 2023.gadam ir 650 iedzīvotāji, nodrošinot pakalpojuma pieejamību 65% lietotāju. Ieguldījums pilsētas ūdenssaimniecības sistēma papildus uzlabos dzīves vidi un samazinās vides piesārņojumu.

Sasniedzamie rezultāti

Projekta mērķa grupu veido Baldones pilsētas iedzīvotāji un komersanti, kuriem nav nodrošinātas iespējas saņemt centralizētus ūdens un kanalizācijas pakalpojumus. Tieša mērķa grupa ir 650 Baldones pilsētas CKS aglomerācijas teritorijas iedzīvotāji.

Ieviešanas termiņš

Projekta realizācija plānota no 2018. līdz 2022.gada beigām.

Finansējums

Projekta kopējas izmaksas tiek vērtētas 5,5 milj. EUR (ar PVN).
Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 75% no projekta attiecināmajam izmaksām, kuras sastāda fonda finansējumu 1,9. milj. EUR apmira.
Pārējais Baldones novada pašvaldības aizņēmums Valsts kase uz 30 gadiem.

Stratēģiskais mērķis

Uzlaboto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu apkalpoto iedzīvotāju skaita pieaugums

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Sakārtojot ūdenssaimniecības infrastruktūru un paplašinot pakalpojumu pieejamību, tiks veicināta resursu racionāla izmantošana, līdz ar ko būtiski palielināt saņemta pakalpojuma kvalitāte patērētajiem. Veicot kanalizācijas tiklu izbūvi, tiks nodrošināta iespēja izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus 79 % Baldones pilsētas iedzīvotāju, ka ari tiks novērsta infiltrācija. Pēc jauno KSS izbūves tiks nodrošināta kvalitatīva notektūdeņu savākšana un plūsma.

Aktivitāte

Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”

Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Baldone
  • SIA BŪKS valdes priekšsēdētājs Nikolajs Ļeoņenko
  • (+371) 67932700

 

Projekts

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Baldone Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/016

Projekta īstenotājs

SIA BŪKS

Īstenošanas vieta

Baldones pilsēta

Apraksts

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai Ūdensgūtnes rekonstrukcija (U1), kas paredz jauna urbuma izbūvi, izveidojot Baldonei vienotu ūdensgūtni „Avoti”. Atdzelžošanas stacijas izbūve (U2), jauda 600m³/dnn Ūdenstorņa remonts (U3); Mobilā dīzeļelektrostacijas (U4), kas paredzēta ūdensapgādes sistēmas darbības nodrošināšanai elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā, iegāde; Ūdensvada tīklu rekonstrukcija (U5)(3023m kopgarumā). Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (K1) (CE 2900) ar jaudu 550 m³/d; KSS rekonstrukcija un izbūve (K2); Kanalizācijas spiedvadu pārlikšana (K3) (814 m kopgarumā); Pašteces kanalizācijas kolektora izbūve (K4, K5) (1712 m kopgarumā). Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai Ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu rekonstrukciju un paplašināšana (U5, K3,K4,K5 ).

Sasniedzamie rezultāti

Dzeramais ūdens pie izplūdes no ūdens attīrīšanas stacijas nodrošinās pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegādi 70% iedzīvotāju atbilstoši DzŪD 98/83/EC 4.1 panta un 2003.gada MK noteikumu Nr. 235 prasībām; Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti ūdens zudumi līdz 20%. Tiks palielināta energoefektivitāte, jo veidosies enerģijas ietaupījumi uz sūkņu efektivitātes palielināšanas un frekvenču pārveidotāja rēķina; Tiks samazināts avāriju riska biežums, t.i., uzlabota sistēmas drošība; Ķekaviņas upes ūdens kvalitāte tiks uzlabota vai arī tiks nodrošināta tās nepasliktināšanās, novēršot neattīrītu notekūdeņu ieplūdi tieši upē; Tiks uzlabota NAI darbības efektivitāte un nodrošināta novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība normatīva aktu prasībām; Tiks novērsta grunts un gruntsūdeņu piesārņošana, atbilstoši ŪSD 2000/60/EC un direktīvas 96/61/EC par Integrēto piesārņojuma novēršanu un kontroli nostādnēm.

Ieviešanas termiņš

28.10.2008 - 28.10.2012

 

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 6,282,612.31

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 4,024,144.36

Baldones pašvaldības finansējums EUR 2,258,467.95

Finansējuma avots

Darbības programma

Darbības programma

 

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Kohēzijas fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

3.5.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

MK noteikumi Nr. 836 (04.12.2007.) “Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000’’,  noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" (turpmāk - aktivitāte), projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projektu iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes funkcionālās padotības formu.

Foto SIA BŪKS

Projekta datums: 28.10.2012
Skatīt vairāk