A+ A

 ESF projekti

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
 • Ineta Lazda
 • tel.nr.67932067, mob.tel.nr.27840484

 

Projekts Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Nr.8.4.1.0/16/I/001

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pašvaldības aktivitātes projektā

 

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

 

Projekta mērķa grupa

strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

Kontaktinformācija pašvaldībā

 

 • Projekta koordinators: Līga Dāboliņa, mob.tel.nr. 29323110, e-pasts liga.dabolina@baldone.lv
 • Pieaugušo izglītības koordinators: Ineta Lazda, tel.nr.67932067, mob.tel.nr.27840484, e-pasts soc.dienests@baldone.lv

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv  

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
 • Renārs Manuilovs
 • 28663569


Baldones novada  pašvaldība, Baldones vidusskola un Balones novada jauniešu centrs piedalās projektā
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS, sadarbības līgums Nr.9-21/3-1.1.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Baldones novada pašvaldību, Baldones vidusskolu, Baldones novada jauniešu centru

 

 

Projekta mērķis

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

03/2017–12/2022

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Projekta mērķa grupa

Vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  sabiedriskā transporta biļetēm;
  naktsmītnēm;
  ēdināšanu;
  individuālajiem mācību līdzekļiem;
  individuālās lietošanas priekšmetiem;
  speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

 

 

Kontaktinformācija pašvaldībā

 

Projekta koordinators pašvaldībā: Renārs Manuilovs, renars.manuilovs@baldone.lv, t.:28663569

Projekta koordinators Baldones vidusskolā: Ilona Bēmere ilona.bemere@baldonesvsk.lv

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.pumpurs.lv 

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kura īstenošanu regulē  12.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi

 

 

 

 

Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
 • Renārs Manuilovs
 • 28663569; 67932750

Projekts

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

(Nr. 8.3.2.2/16/I/001)      

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības satura centrs (VISC), Baldones novada pašvaldība - sadarbības partneris

Īstenošanas vieta

Baldones novads

Apraksts

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības:

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Sasniedzamie rezultāti

Īstenojot projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitātes Baldones novadā pirmās kārtas atbalsta pasākumu plāna ietvaros plānots īstenot šādus pasākumus:

 1. Speciālais pedagogs Baldones vidusskolā;
 2. Individuālās konsultācijas matemātikā un dabaszinībās Baldones vidusskolā;
 3. Tehniskās dienas Baldones vidusskolā un Baldones Mūzikas pamatskolā;
 4. Radošā nometne Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas skolēniem;
 5. Robotikas pulciņš Baldones vidusskolā;
 6. Sporta tūrisma pulciņš Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas skolēniem;
 7. Dabaszinātņu nometne Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas skolēniem.

Ieviešanas termiņš

Pirmās kārtas atbalsta pasākumu plāns tiks īstenots līdz 2019. gada 31. maijam.

Finansējums

47500,00 euro

Finansējuma avots

Eiropas Sociālais fonds

Darbības programma

 

Izaugsme un nodarbinātība

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

8.3.2. specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".

2016. gada 30. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 589 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi”

Projekta datums: 31.12.2020
Skatīt vairāk
Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās
 • Renārs Manuilovs
 • (+371) 28663569

Projekts Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekts „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106)
Projekta īstenotājs

Slimību profilakses un kontroles centrs 24 pašvaldībās: Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novada pašvaldībās.

Projekta mērķis

1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu.

Projekta īstenošanas laiks 2017. gada aprīlis – 2019. gada decembris
Projekta finansējuma avots Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta apraksts

Saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam galvenās sabiedrības veselības problēmas Latvijā ir augstie saslimstības un mirstības rādītāji sirds un asinsvadu, onkoloģijas, kā arī garīgās veselības jomās. Arī reproduktīvā veselība tiek uzsvērta kā viens no būtiskiem sabiedrības veselību raksturojošajiem indikatīvajiem rādītājiem, kuram būtu jāvērš īpaša uzmanība, paaugstinot informētību. Sabiedrības informētības uzlabošana, personīgo iemaņu attīstīšana un uzvedības maiņas veicināšana ir vienkārši un efektīvi pasākumi, kas veicina sabiedrības veselības uzlabošanos un ļauj samazināt saslimstības un mirstības rādītājus.

Pašvaldības aktivitātes projektā Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējošiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst veselības riskus. Lai sekmētu sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzināšanu, projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī bērni.
Projekta finansējums

Kopējais – 742 853,00 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums – 631 425,05 EUR;
 • valsts budžeta finansējums – 111 427,95 EUR.
Projekta koordinators pašvaldībā Projekta koordinators: Renārs Manuilovs, mob.tel.nr. (+371) 28663569, e-pasts renars.manuilovs@baldone.lv
Sīkāka informācija Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā

Projekta apraksts (pdf formātā)

Projekta datums: 31.12.2019
Skatīt vairāk
PROTI un DARI
 • Renārs Manuilovs
 • (+371) 28663569

 

Projekts

PROTI un DARI (Nr. 8.3.3.0/15/I/001)         

Projekta īstenotājs

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Baldones novada pašvaldība - sadarbības partneris

Īstenošanas vieta

Baldones novads

Apraksts

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta "PROTI un DARI!" atbalstāmās darbības:

 • mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
 1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:
  1. mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties projektā un individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  2. informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību projektā;
  3. jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;
 2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:
  1. individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
  2. mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa grupas jaunieša konsultēšana;
 3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija:
  1. individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas jaunieša kartē;
  2. vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana;
 4. mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;
 • atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

     

Sasniedzamie rezultāti

Īstenojot projekta "PROTI un DARI!" aktivitātes Baldones novadā, līdz 2018. gada 31. decembrim plānots sasniegt šādus uzraudzības rādītājus:

 • iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros, – 13;
 • rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros, – 10

Ieviešanas termiņš

2018. gada 31. oktobris

Finansējums

20 334,60 euro

Finansējuma avots

Eiropas Sociālais fonds

Darbības programma

 

Izaugsme un nodarbinātība

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”.

2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi".

Projekta datums: 31.10.2018
Skatīt vairāk
Speciālista piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

Speciālista piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/015

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Baldones novada dome “Pārupes’’, Baldones pagasts, Baldones novads

Apraksts

Baldones novada dome projekta „Speciālista piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros plāno piesaistīt teritorijas plānotāju, lai paaugstinātu administratīvo kapacitāti Baldones novada izaugsmes veicināšanai. Teritorijas plānotāju projekta ietvaros paredzēts nodarbināt 22 mēnešus. Viņa/-as pienākumos ietilps Baldones pilsētas ar lauku teritoriju (Baldones novada nosaukums pirms administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā) teritorijas plānojuma aktualizēšana atbilstoši izmaiņām, kuras nosaka administratīvi teritoriālā reforma un noteikt tā darbības termiņu vismaz līdz 2020.gadam. Tas nepieciešams tālākai virzībai uz Baldones attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādi, jo Baldones novadā nav spēkā esoša attīstības plānošanas dokumenta.

Sasniedzamie rezultāti

Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam

Ieviešanas termiņš

05.11.2010. - 31.12.2012.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 25,766.54

Eiropas Sociālā fonda finansējums EUR 25,766.54

Finansējuma avots

 

Darbības programma

 1.Cilvēkresursi un nodarbinātība

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem

MK noteikumi Nr.523 (08.06.2010) “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem’’, nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, sadarbību starp atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta datums: 31.12.2012
Skatīt vairāk
Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/008

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Baldones novada dome “Pārupes’’, Baldones pagasts, Baldones novads

Apraksts

Baldones novada dome projekta „Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros plāno izstrādāt Baldones novada attīstības programmu 2014.-2020.gadam, veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu, organizēt sabiedrisko apspriešanu un nodrošināt projekta publicitāti. Baldones novadam nav spēkā esoša attīstības plānošanas dokumenta, kas apgrūtina ne tikai investīciju piesaistes plānošanu, bet arī ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu pašvaldībām ir pienākums izstrādāt teritorijas attīstības programmu. Projekts „Baldones novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ir saistīts ar 2010.gada 10.augustā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniegto projekta iesniegumu „Speciālista piesaiste Baldones novada domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” atlases ietvaros. Šī projekta īstenošanas rezultātā Baldones novada dome plāno piesaistīt teritorijas plānotāju Baldones pilsētas ar lauku teritoriju (Baldones novada nosaukums pirms administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā) teritorijas plānojuma aktualizācijai. Īstenojot abus projektus Baldones novada dome nodrošinātu Baldones novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādi nākamajam plānošanas periodam 2014.-2020.gadam.

Sasniedzamie rezultāti

Baldones novada attīstības programma 2014.-2020. gadam 

Baldones novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Ieviešanas termiņš

21.12.2010. - 14.12.2012.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 32,551.68

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 32,551.68

Finansējuma avots

 

Darbības programma

1.Cilvēkresursi un nodarbinātība

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Sociālais fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

MK noteikumi NR. 522 (08.06.2010.) “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana””.
 

Projekta datums: 14.12.2012
Skatīt vairāk