A+ A

 ERAF projekti

Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone”
  • Renārs Manuilovs
  • 29323110

Projekts

Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone”

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Projekt mērķis  ir divstāvu ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam.

Projekta mērķis ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana, energoefektivitātes paaugstināšana un pašvaldības izdevumu samazināšanas par siltumapgādi. Projektā paredzēta:

Pamatu un cokola siltināšana;

Pagraba pārseguma siltināšana;

Fasādes siltināšana;

Bēniņu pārseguma siltināšana;

Jumta un ieejas jumtiņa atjaunošanas darbi;

Logu un ārdurvju nomaiņa;

Apkures sistēmas modernizācija.

Tiek plānots, ka projekta rezultātā divas reizes samazināsies gan primārās enerģijas patēriņš, gan pašvaldības izmaksas par apkuri, gan CO2 izmeši, kas rodas apsildot šo ēku.

Sasniedzamie rezultāti

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Plānotā vērtība

Mērvienība

gads

vērtība

gads

gala vērtība

 

1.

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās

2016

355 630,69

2019

166 721,04

kWh/gadā

2.

No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda

2016

0

2019

0

MW

3.

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā

2016

89,66

2019

39,78

CO2 ekvivalenta tonnas

Ieviešanas termiņš

2019. gada II - III ceturksnis

Finansējums

Kopējās projekta plānotās  izmaksas EUR 326 160,73

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 157 500,00
Valsts budžeta dotācija sastāda EUR 6 652,72
Baldones pašvaldības finansējums EUR 162 008,01

Darbības programma

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 

Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumi Nr.157  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi


Foto - sociālā aprūpes centra Baldone fasāde, 2019.

Projekta datums: 31.07.2019
Skatīt vairāk
Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība
  • Līga Dāboliņa
  • 29323110

Projekts

Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība
Nr.3.3.1.0/17/I/021

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Klapukrogs, Baldones pagasts, Baldones novads

Apraksts

Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/021  “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’ mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014-2020 gadam noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, kā rezultātā plānota uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā starp P89 un V9 ceļu, nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu. Projekta mērķa grupa  ir mazie un vidējie komersanti Baldones novada teritorijā. Projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta Klapu ceļam pieguļošās uzņēmējdarbības teritorijas komersantu attīstība. Plānots, ka no privātā sektora puses tiks radītas vismaz 5 darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 315 000,00 EUR apmērā. Projektu paredzēts uzsākt 2018.gadā. Kopējās projekta izmaksas EUR  320 415,64  apmērā no kurām  85% jeb EUR 262754,78 ir  Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums,  EUR 9273,70 – valsts budžeta, bet Baldones novada pašvaldības  EUR 37 094,79 apmērā.

Sasniedzamie rezultāti

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā starp P89 (Latvijas reģionālais autoceļš P89 autoceļš “Ķekava—Skaistkalne”) un V9 (Valsts vietējās nozīmes autoceļš V9 “Iecava-Baldone-Daugmale”) ceļu – izbūvējot ceļu ar cieto segumu.

Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā – 4.

Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 5.

No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 315 000,00 EUR.

 

Ieviešanas termiņš

No 2018.gada 20.jūnija līdz 2018.gada 15.oktobrim.

 

Finansējums

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 262754,78

Valsts budžeta dotācija 9273,70

Baldones pašvaldības finansējums 37094,79

Finansējuma avots

Darbības programma

Darbības programma

 

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

 3.3.1.: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"

 

 

 

 

 

 

Projekta datums: 30.01.2019
Skatīt vairāk