A+ A

 ERAF projekti

Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone”
 • Renārs Manuilovs
 • 29323110

Projekts

Nr.4.2.2.0/17/I/086 Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā “Baldone”

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Projekt mērķis  ir divstāvu ēkas Baldonē, Iecavas ielā 4 atjaunošana, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, atbilstoši Baldones novada Attīstības programmai 2014.-2020.gadam.

Projekta mērķis ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana, energoefektivitātes paaugstināšana un pašvaldības izdevumu samazināšanas par siltumapgādi. Projektā paredzēta:

Pamatu un cokola siltināšana;

Pagraba pārseguma siltināšana;

Fasādes siltināšana;

Bēniņu pārseguma siltināšana;

Jumta un ieejas jumtiņa atjaunošanas darbi;

Logu un ārdurvju nomaiņa;

Apkures sistēmas modernizācija.

Tiek plānots, ka projekta rezultātā divas reizes samazināsies gan primārās enerģijas patēriņš, gan pašvaldības izmaksas par apkuri, gan CO2 izmeši, kas rodas apsildot šo ēku.

Sasniedzamie rezultāti

Nr.

Rādītāja nosaukums

Sākotnējā vērtība

Plānotā vērtība

Mērvienība

gads

vērtība

gads

gala vērtība

 

1.

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās

2016

355 630,69

2019

166 721,04

kWh/gadā

2.

No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda

2016

0

2019

0

MW

3.

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā

2016

89,66

2019

39,78

CO2 ekvivalenta tonnas

Ieviešanas termiņš

2019. gada II - III ceturksnis

Finansējums

Kopējās projekta plānotās  izmaksas EUR 326 160,73

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 157 500,00
Valsts budžeta dotācija sastāda EUR 6 652,72
Baldones pašvaldības finansējums EUR 162 008,01

Darbības programma

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 

Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumi Nr.157  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi


Foto - sociālā aprūpes centra Baldone fasāde, 2019.

Projekta datums: 31.07.2019
Skatīt vairāk
Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība
 • Līga Dāboliņa
 • 29323110

Projekts

Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība
Nr.3.3.1.0/17/I/021

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Klapukrogs, Baldones pagasts, Baldones novads

Apraksts

Projekta Nr.3.3.1.0/17/I/021  “Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība’’ mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014-2020 gadam noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām, kā rezultātā plānota uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā starp P89 un V9 ceļu, nodrošinot 0,437 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu. Projekta mērķa grupa  ir mazie un vidējie komersanti Baldones novada teritorijā. Projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta Klapu ceļam pieguļošās uzņēmējdarbības teritorijas komersantu attīstība. Plānots, ka no privātā sektora puses tiks radītas vismaz 5 darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 315 000,00 EUR apmērā. Projektu paredzēts uzsākt 2018.gadā. Kopējās projekta izmaksas EUR  320 415,64  apmērā no kurām  85% jeb EUR 262754,78 ir  Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums,  EUR 9273,70 – valsts budžeta, bet Baldones novada pašvaldības  EUR 37 094,79 apmērā.

Sasniedzamie rezultāti

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā starp P89 (Latvijas reģionālais autoceļš P89 autoceļš “Ķekava—Skaistkalne”) un V9 (Valsts vietējās nozīmes autoceļš V9 “Iecava-Baldone-Daugmale”) ceļu – izbūvējot ceļu ar cieto segumu.

Komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā – 4.

Jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 5.

No projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 315 000,00 EUR.

 

Ieviešanas termiņš

No 2018.gada 20.jūnija līdz 2018.gada 15.oktobrim.

 

Finansējums

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 262754,78

Valsts budžeta dotācija 9273,70

Baldones pašvaldības finansējums 37094,79

Finansējuma avots

Darbības programma

Darbības programma

 

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Reģionālais attīstības fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

 3.3.1.: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"

 

 

 

 

 

 

Projekta datums: 30.01.2019
Skatīt vairāk
Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo punktu pilnveidošana Baldones novadā
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

“Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo punktu pilnveidošana Baldones novadā” Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/004

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

1)     Sociālais aprūpes centrs “Baldone’’, Iecavas iela 4, Baldone.
2)     Mercendarbes muiža, “Mercendarbe’’, Baldones novads.
3)     Novada bibliotēka, Rīgas iela 97, Baldone.
4)     Domes ēka, “Pārupes’’, Baldones novads.

Apraksts

     Projekta “Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo punktu pilnveidošana Baldones novadā’’  mērķis paredz paaugstināt piekļuves iespējas internetam novada iedzīvotājiem, izveidojot divus jaunus publiskos interneta pieejas punktus ( turpmāk PIPP)  Baldones novadā un pilnveidojot esošos, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu dzīves kvalitāti.
     Baldones novadu veido divas teritoriālās vienības – pilsēta un pagasts. Projekta ietvaros tiks izveidoti divi jauni bezvadu PIPP, no kuriem viens tiks izveidots pilsētas sociālajā aprūpes centrā “Baldone’’(Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads, LV – 2125) ar pieeju personām ar kustību traucējumiem, nodrošinot pieeju datortehnikai un multifunkcionālajai iekārtai; otrs  bezvadu PIPP tiks izveidots Mercendarbes muižā (“Mercendarbe’’, Baldones pagasts, Baldones novads, LV – 2125) ar pieeju interneta bezvadu zonai. Projekts paredz arī divu esošo PIPP pilnveidošanu. Projekta ietvaros paredzēta esošā PIPP novada bibliotēkā (Rīgas iela 97, Baldone, Baldones novads, LV-2125) pilnveidošana,  uzstādot piecus jaunus datorkomplektus ar atbilstošu programmatūru un vienu multifunkcionālo iekārtu, un  bezvadu PIPP pilnveidošana domes ēkā (“Pārupes’’, Baldones pagasts, Baldones novads, LV – 2125) – paplašinot interneta pieejas zonu.

 

Sasniedzamie rezultāti

Divu jaunu bezvada publisko interneta pieejas punktu izveide un divu  esošo punktu pilnveidošana Baldones novadā,  paaugstinot piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, tādējādi veicinot iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos. 

Ieviešanas termiņš

23.09.2014. – 22.03.2014.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 11 285, 70
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 7 927,97
Valsts budžeta dotācija  EUR 209,85
Baldones pašvaldības finansējums 3147,88

Finansējuma avots

Darbības programma

Darbības programma

 

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība

MK noteikumi Nr.185 (01.04.2014.) “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi”  papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”, kas nosaka  kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.. prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2. pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.2. aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" (turpmāk – aktivitāte); projekta iesniegumu vērtēšanas kritērijus prasības projekta iesniedzējam un projekta iesniegumam; atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

Projekta datums: 22.03.2015
Skatīt vairāk
Baldones izglītības iestāžu informatizācijas paaugstināšana
 • Baldones vidusskolas direktore Dzintra Knohenfelde
 • (+371) 67932713

 

Projekts

Baldones izglītības iestāžu informatizācijas paaugstināšana Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/534

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Baldones vidusskola, Iecavas iela 2 un Mūzikas pamatskola, Daugavas iela 23, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Uzlabot izglītības kvalitāti, sniedzot jauniešiem iespēju izmantot datortehniku mācību vides apguvē jau pamatskolā, un lietot datorus mācību un pētniecisko projektu izstrādē Baldones vidusskolā un mūzikas pamatskolā.

Sasniedzamie rezultāti

 1. Stacionāro datoru iegāde – 23.gab.
 2. Portatīvo datoru iegāde – 2 gab.
 3. Multimediju tehnika – 1 gab.
 4. Lokālo datortīklu izveide – 2 gab.

Ieviešanas termiņš

01.01.2010. - 30.06.2012.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 33,781.69

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 32,898.87

Baldones pašvaldības finansējums EUR 882,82

Finansējuma avots

 

Darbības programma

3.Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija

MK noteikumi Nr. 649 (05.08.2008.) “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi’’ papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitāti “Izglītības iestāžu informatizācija”.

 

Projekta datums: 30.06.2012
Skatīt vairāk
Satiksmes drošības uzlabojumi Baldones pilsētā
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

Satiksmes drošības uzlabojumi Baldones pilsētā Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/ CFLA/010/013

Īstenošanas ieta

Projekta iesniegumā iekļautā iela Baldones pilsētā – Rīgas iela no Mežvidu ielas līdz Pilskalna (Iecavas) ielai.

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Apraksts

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Baldones pilsētā, likvidējot potenciāli bīstamās vietas un veidojot gājējiem un riteņbraucējiem drošu infrastruktūru, atdalot tos no transportlīdzekļu plūsmas.

2011.gada 22.februārī saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pašvaldība izsludināja iepirkumu par gājēju celiņa izbūvi Rīgas ielā posmā no Mežvidu līdz Pilskalna (Iecavas) ielai. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām tika saņemti divi piedāvājumi. Iepirkums noslēdzās 11.aprīlī. 2011.gada 21.aprīlī Baldones novada dome noslēdza līgumu ar iepirkuma konkursā uzvarējušo pretendentu – SIA Arko ceļu būve.

 

Sasniedzamie rezultāti

Projekta ieviešana risinās sekojošas satiksmes drošības problēmas Baldones pilsētā: 1. Rīgas ielas posmā no Mežvidu ielas līdz Pilskalna ielai ir apdraudēti gājēji un velosipēdisti, jo nav gājēju ietvju un veloceliņu; 2. autobusu pieturvietas un to aprīkojums ir nolietojies; 3. grāvju un caurteku stāvoklis lielākā daļā ir neapmierinošs, jo pavasaros un rudeņos gar ceļu veidojas ūdens lāmas; 4. gājēju pāreju neesamība Rīgas ielas posmā no Mežvidu ielas līdz Rīgas ielas un Pilskalna (Iecavas) ielas krustojumam; 5. nepārskatāms Rīgas ielas un Pilskalna ielas krustojums; 6. apdraudēts bērnu drošības līmenis ceļu satiksmē teritorijā pie Baldones vidusskolas. Rīgas ielas posmā no Mežvidu ielas līdz Pilskalna (Iecavas) ielai paredzēts izveidot gājēju celiņu 1017 m garumā, ierīkot apgaismotu gājēju pāreju pār Rīgas ielu pie Gaismas ielas, ierīkot labiekārtotu neapzīmētu vietu, kur gājējiem iespējams pāriet Rīgas ielas brauktuvi pie Dzirnavu ielas, ierīkot autobusu pieturvietu paplašinājumus un platformas autobusu pieturās abās Rīgas ielas pusēs pie Dzirnavu ielas. Tāpat paredzēts veikt lietus ūdens kanalizācijas izbūvi un elektropārvades, ielu apgaismojuma un sakaru tīklu pārbūvi.

Ieviešanas termiņš

29.12.2010. - 31.10.2011.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 283 827,34

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 210 032,23

Valsts budžeta dotācija EUR 6 386,10

Baldones pašvaldības finansējums EUR 67 409,01

Finansējuma avots

Darbības programma

Darbības programma

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas

MK noteikumi N|r. 426 (10.06.2008.) “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”’’ nosaka  kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.3.aktivitātes “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā” 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”, nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

 

Foto

Novada domes arhīvs

Projekta datums: 31.10.2011
Skatīt vairāk
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Baldones vidusskolā
 • Baldones vidusskolas direktore Dzintra Knohenfelde
 • (+371) 67932713

 

Projekts

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Baldones vidusskolā Nr.3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/006

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Baldones vidusskola, Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Uzlabot  vispārējās izglītības kvalitāti dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos Baldones novadā, radot priekšnosacījumus zinātņu un tehnoloģiju nozaru attīstībai reģionā un Latvijā kopumā.

Paaugstināt vispārējās vidējās izglītības kvalitāti dabaszinātņu un matemātikas izglītības programmu īstenošanā Baldones vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot prioritāro mācību priekšmetu kabinetus un materiāltehnisko bāzi.

Sasniedzamie rezultāti

1.Kabinetu piemērošana tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanai un ekspluatācijai.

1.1.Ķīmijas kabineta renovācija.

1.2.Fizikas kabineta renovācija.

1.3.Matemātikas kabineta renovācija.

2.Nepieciešamo informācijas tehnoloģiju nodrošināšana dabaszinātņu mācību priekšmetu apgūšanai – 25 darba vietas.

2.1.Izglītības programmai ķīmijā īstenošanai –kabineta aprīkojuma komplekts.

2.2Izglītības programmai bioloģijā īstenošanai –kabineta aprīkojuma komplekts.

2.3.Izglītības programmai fizikā īstenošanai –kabineta aprīkojuma komplekts.

2.4.Izglītības programmai matemātikā īstenošanai –kabineta aprīkojuma komplekts.

Ieviešanas termiņš

01.02.2009. - 28.02.2011.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 170,864.14

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 117,790.93

Valsts budžeta dotācija EUR 4,200.32

Baldones pašvaldības finansējums EUR 48,872.89

Finansējuma avots

 

Darbības programma

3. Infrastruktūra un pakalpojumi

Eiropas Savienības fonda nosaukums

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana

MK noteikumi Nr.200 (25.03.2008.) “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi’’ papildinājuma 3.1.3.l. aktivitāti “Kvalitatīvi dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”, kas nosaka kārtību kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi’’ papildinājuma 3.1. prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ 3.1.3.pasākuma “Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai’’ 3.1.3.1.aktivitātes “Kvalitatīvi dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”.

 

 

 

 

Projekta datums: 28.02.2011
Skatīt vairāk