A+ A

 ELFLA projekti

Āra trenažieru laukuma izveide Baldones stadionā
  • Renārs Manuilovs
  • 28663569

Projekts "Āra trenažieru laukuma izveide Baldones stadionā", 19-04-AL02-A019.2202-000013
Projekta īstenotājs Baldones novada dome
Īstenošanas vieta Rīgas iela 55, Baldone, Baldones novads
Apraksts 2018. gada 24. septembrī Baldonē svinīgi tika atklāts jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs stadions, tādējādi kļūstot par astoto starptautiski sertificēto vieglatlētikas stadionu Latvijā un Pierīgā, kurš ir piemērots ne tikai vietēja, bet arī nacionāla un starptautiska mēroga sacensību rīkošanai. Stadions ir aprīkots ar sešiem 400 metru gariem skriešanas celiņiem un astoņiem 100 metru gariem distances celiņiem, kuru segums veidots no gumijas granulu sistēmas. Ir izbūvēti vieglatlētikas disciplīnu - augstlēkšanas, kārtslēkšanas, tāllēkšanas, trīssoļlēkšanas, vesera mešanas, šķēpa mešanas un lodes grūšanas – sektori. Stadionā ir nepieciešamais inventārs augsta līmeņa vieglatlētikas sacensību nodrošināšanai, tai skaitā arī fotofinišs un elektronisks informatīvais tablo. Sporta laukums pie vieglatlētikas sektoriem un skrejceliņa būs paredzēts futbola un regbija nodarbību, treniņu un sacensību organizēšanai. Teritorijā atrodas arī tiesnešu, informatoru un tablo vadības ēka, kā arī skatītāju tribīnes ar vairāk nekā 300 vietām. Pie stadiona ir izbūvēta plaša autostāvvieta un velosipēdu novietne. Teritorija ir labiekārtota, apgaismota, aprīkota ar apsardzes un video novērošanas sistēmām. Stadions paredzēts Baldones vidusskolas audzēkņu sporta nodarbībām, Baldones Sporta kompleksa treniņgrupu nodarbībām, dažāda mēroga sacensību un sporta nometņu rīkošanai, kā arī ikvienam sportot gribētājam. Ziemas mēnešos apkārt stadionam tiek izveidota distanču slēpošanas trase un skriešanas celiņš, jo teritorija ir izgaismota līdz plkst. 22.00.
Projekta ietvaros tiks papildināti un dažādoti stadiona sniegtie pakalpojumi tā apmeklētājiem. Āra trenažieru komplekts ir nepieciešams ikvienam stadiona apmeklētājam treniņprocesā. Ielu vingrošanas komplekta izveide dos iespēju piesaistīt sporta aktivitātēm vairāk jauniešus.
Sasniedzamie rezultāti Ir uzstādīts āra trenažieru komplekts, kurš sastāv no ielu vingrošanas komplekta (Komplektā pievilkšanās stieņu komplekts, paralēlās līdztekas, zviedru siena, horizontālās trepes, lokveida horizontālās trepes, pievilkšanās radziņi), pumpēšanās stieņa trīs augstumos un vēderpreses soliņa.
Ieviešanas termiņš Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gada 31. maijam
Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 5827,36

ELFLA finansējums EUR 5244.62

Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 582.74

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

 

Projekta datums: 31.05.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā
  • Renārs Manuilovs
  • 29323110

Projekts

 Nr. 18-04-A00702-000044 “Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā’’

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Vārpu ciems, Baldones pagasts,  Baldones novads

Apraksts

 Projekta mērķis ir publiskās infrastruktūras, kas ir ceļš, pārbūve, atbilstoši drošai satiksmei, jo  ceļš ir avārijas stāvoklī, tā kalpošanas laiks jau ir beidzies, un ceļa lietošana ir satiksmei bīstama. Lai sakārtotu ceļu ir nepieciešama ceļa pārbūve pilnā apjomā. Vārpu ceļam pieguļošās teritorijas Baldones novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā rūpnieciskās apbūves teritorijas, lauku zemes, savukārt Vārpu ciema robežās – arī savrupmāju apbūves teritorijas, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Vārpu ciemā dzīvo ap 173 iedzīvotāju un tas savieno apdzīvoto vietu Vārpas ar valsts reģionālo autoceļu P89 Ķekava – Skaistkalne. Trases sākumā Vārpu ceļš pieslēdzas pie valsts vietējā autoceļa V9 Iecava – Baldone – Daugmale tā km 17.46 labajā pusē. Trases beigās Vārpu ceļš pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P89 Ķekava – Skaistkalne tā km 16.04 labajā pusē. Teritorijā atrodas 6 uzņēmēji un to uzņēmējdarbības veidi ir lopkopība, laukkopība, tūrisma pakalpojuma sniedzēji. Uzņēmējdarbība šajā lauku teritorijā ir vitāli būtiska, jo tādējādi tiek stimulēta teritorijas attīstība kopumā un projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta Vārpu ceļam pieguļošās uzņēmējdarbības teritorijas komersantu attīstība. Ceļam ir pieguļošas lauksaimniecības zemes un ceļš ir nozīmīgs vietējā mēroga tranzītceļš. Komersantu skaits teritorijā, pieguļošās lauksaimniecības zemes, iedzīvotāju skaits, ir būtiskākie kritēriji, ko pašvaldība ņēma vērā, nosakot prioritāri pārbūvējamo ceļu posmus pagastā. Būvprojekta risinājums paredz esošā ceļa pārbūvi ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu, nodrošinot 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju drošību.

Sasniedzamie rezultāti

Ceļa pārbūve 2,8 km

Ieviešanas termiņš

Sākot ar 2018. gada IV ceturksni

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 483 133,70 (ar finanšu rezervi), no kurām EUR 269 260,20 ir publiskais finansējums

Finansējuma avots

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Darbības programma

Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

 “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos’’

Ministru kabineta noteikumi Nr. 475  “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’

Projekta datums: 31.08.2019
Skatīt vairāk