A+ A

 ELFLA projekti

Āra trenažieru laukuma izveide Baldones stadionā
 • Renārs Manuilovs
 • 28663569

Projekts "Āra trenažieru laukuma izveide Baldones stadionā", 19-04-AL02-A019.2202-000013
Projekta īstenotājs Baldones novada dome
Īstenošanas vieta Rīgas iela 55, Baldone, Baldones novads
Apraksts 2018. gada 24. septembrī Baldonē svinīgi tika atklāts jauns, mūsdienu prasībām atbilstošs stadions, tādējādi kļūstot par astoto starptautiski sertificēto vieglatlētikas stadionu Latvijā un Pierīgā, kurš ir piemērots ne tikai vietēja, bet arī nacionāla un starptautiska mēroga sacensību rīkošanai. Stadions ir aprīkots ar sešiem 400 metru gariem skriešanas celiņiem un astoņiem 100 metru gariem distances celiņiem, kuru segums veidots no gumijas granulu sistēmas. Ir izbūvēti vieglatlētikas disciplīnu - augstlēkšanas, kārtslēkšanas, tāllēkšanas, trīssoļlēkšanas, vesera mešanas, šķēpa mešanas un lodes grūšanas – sektori. Stadionā ir nepieciešamais inventārs augsta līmeņa vieglatlētikas sacensību nodrošināšanai, tai skaitā arī fotofinišs un elektronisks informatīvais tablo. Sporta laukums pie vieglatlētikas sektoriem un skrejceliņa būs paredzēts futbola un regbija nodarbību, treniņu un sacensību organizēšanai. Teritorijā atrodas arī tiesnešu, informatoru un tablo vadības ēka, kā arī skatītāju tribīnes ar vairāk nekā 300 vietām. Pie stadiona ir izbūvēta plaša autostāvvieta un velosipēdu novietne. Teritorija ir labiekārtota, apgaismota, aprīkota ar apsardzes un video novērošanas sistēmām. Stadions paredzēts Baldones vidusskolas audzēkņu sporta nodarbībām, Baldones Sporta kompleksa treniņgrupu nodarbībām, dažāda mēroga sacensību un sporta nometņu rīkošanai, kā arī ikvienam sportot gribētājam. Ziemas mēnešos apkārt stadionam tiek izveidota distanču slēpošanas trase un skriešanas celiņš, jo teritorija ir izgaismota līdz plkst. 22.00.
Projekta ietvaros tiks papildināti un dažādoti stadiona sniegtie pakalpojumi tā apmeklētājiem. Āra trenažieru komplekts ir nepieciešams ikvienam stadiona apmeklētājam treniņprocesā. Ielu vingrošanas komplekta izveide dos iespēju piesaistīt sporta aktivitātēm vairāk jauniešus.
Sasniedzamie rezultāti Ir uzstādīts āra trenažieru komplekts, kurš sastāv no ielu vingrošanas komplekta (Komplektā pievilkšanās stieņu komplekts, paralēlās līdztekas, zviedru siena, horizontālās trepes, lokveida horizontālās trepes, pievilkšanās radziņi), pumpēšanās stieņa trīs augstumos un vēderpreses soliņa.
Ieviešanas termiņš Projektu paredzēts īstenot līdz 2020. gada 31. maijam
Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 5827,36

ELFLA finansējums EUR 5244.62

Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 582.74

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

 

Projekta datums: 31.05.2020
Skatīt vairāk
Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā
 • Renārs Manuilovs
 • 29323110

Projekts

 Nr. 18-04-A00702-000044 “Baldones novada pašvaldības grants ceļa pārbūve lauku teritorijā’’

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Vārpu ciems, Baldones pagasts,  Baldones novads

Apraksts

 Projekta mērķis ir publiskās infrastruktūras, kas ir ceļš, pārbūve, atbilstoši drošai satiksmei, jo  ceļš ir avārijas stāvoklī, tā kalpošanas laiks jau ir beidzies, un ceļa lietošana ir satiksmei bīstama. Lai sakārtotu ceļu ir nepieciešama ceļa pārbūve pilnā apjomā. Vārpu ceļam pieguļošās teritorijas Baldones novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā rūpnieciskās apbūves teritorijas, lauku zemes, savukārt Vārpu ciema robežās – arī savrupmāju apbūves teritorijas, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Vārpu ciemā dzīvo ap 173 iedzīvotāju un tas savieno apdzīvoto vietu Vārpas ar valsts reģionālo autoceļu P89 Ķekava – Skaistkalne. Trases sākumā Vārpu ceļš pieslēdzas pie valsts vietējā autoceļa V9 Iecava – Baldone – Daugmale tā km 17.46 labajā pusē. Trases beigās Vārpu ceļš pieslēdzas valsts reģionālajam autoceļam P89 Ķekava – Skaistkalne tā km 16.04 labajā pusē. Teritorijā atrodas 6 uzņēmēji un to uzņēmējdarbības veidi ir lopkopība, laukkopība, tūrisma pakalpojuma sniedzēji. Uzņēmējdarbība šajā lauku teritorijā ir vitāli būtiska, jo tādējādi tiek stimulēta teritorijas attīstība kopumā un projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta Vārpu ceļam pieguļošās uzņēmējdarbības teritorijas komersantu attīstība. Ceļam ir pieguļošas lauksaimniecības zemes un ceļš ir nozīmīgs vietējā mēroga tranzītceļš. Komersantu skaits teritorijā, pieguļošās lauksaimniecības zemes, iedzīvotāju skaits, ir būtiskākie kritēriji, ko pašvaldība ņēma vērā, nosakot prioritāri pārbūvējamo ceļu posmus pagastā. Būvprojekta risinājums paredz esošā ceļa pārbūvi ar lietus ūdens novadīšanas sistēmu, nodrošinot 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju drošību.

Sasniedzamie rezultāti

Ceļa pārbūve 2,8 km

Ieviešanas termiņš

Sākot ar 2018. gada IV ceturksni

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 483 133,70 (ar finanšu rezervi), no kurām EUR 269 260,20 ir publiskais finansējums

Finansējuma avots

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Darbības programma

Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

 “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos’’

Ministru kabineta noteikumi Nr. 475  “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’

Projekta datums: 31.08.2019
Skatīt vairāk
Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība
 • Projekta vadītājs Renārs Manuilovs
 • 28663569

Projekts

Baldones novada tirgus laukuma infrastruktūras attīstība
Nr. 18-04-AL02-A019.2103-000007

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Sporta iela 2, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Projekta mērķis ir atbalstīt vietējo preču un pārtikas produkcijas ražotājus, mājražotājus un amatniekus. Veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, atjaunot Baldones iedzīvotāju un viesu tirgus apmeklēšanas un iepirkšanās tradīcijas un veicināt sabiedrībā tirgus apmeklējuma tradīciju, kā brīvā laika aktivitāti visai ģimenei.
Projekts paredz būtisku tirgus infrastruktūras attīstību, atbilstoši mūsdienu vides prasībām. Lai īstenotu mērķi, nepietiek tikai ar vietas ierādīšanu tirgotājiem, jo 21.gs. klients, viesis ir prasīgs un vēlas, ja ne Eiropas pieredzi, tad vismaz atbilstošu infrastruktūru. Labiekārtots tirgus laukums, vides radīšanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija ir viens no faktoriem, kas veicinās vietas attīstību un sekmēs sabiedrībā tirgus apmeklējuma tradīciju, kā arī to, ka vieta nostiprina būšanu tirgū, kā brīvā laika aktivitāti visai ģimenei.
Tādēļ vitāli svarīga ir tirgus laukuma labiekārtošana un  apkārtnes attīstība, lai gan tirgotājiem, gan pircējiem ir patīkami atrasties tirgus laukumā, tādējādi dažādojot ar savu klātbūtni aktivitātes Baldones novadā, uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pilnveidojot publiski pieejamo aktivitāšu daudzveidību, uzlabojot un pilnveidojot uzņēmējdarbības vides pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Sasniedzamie rezultāti

Plānots atjaunot asfalta segumu, iegādāties tirdzniecības galdus un tirdzniecības telti. Uzstādīt moduļa tipa publisko tualeti, atkritumu konteineru nojumi, ierīkot rotaļu laukumu, soliņus, velo novietni un videonovērošanu. Sakārtot apgaismojumu un elektrības pieslēgumu vietas. Veikt teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu.

Ieviešanas termiņš

Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 30. jūnijam. 

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 103088,83
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums
EUR  46437,50
Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 56651,33

Stratēģiskais mērķis

Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

Aktivitāte

“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība “tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai”.

MK noteikumi Nr.590 (13.10.2015.) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2014.–2020.gadam aktivitātēs: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projekta datums: 30.06.2019
Skatīt vairāk
Dienas centra izveide pakalpojuma pieejamībai
 • Projekta vadītāja Inese Done
 • 29323110

       

Projekts

“Dienas centra izveide pakalpojuma pieejamībai”
Nr. 17-04-AL02-A019.2201-000004

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Dienas centra izveide novadā ir svarīga, jo mērķis ir nodrošināt pakalpojuma pieejamību novada senioru, invalīdu, sociāli maznodrošinātu un/vai mazaizsargātu personu, bezdarbnieku un pieaugušo personu ar funkcionālajiem traucējumiem piedalīšanos Baldones novada sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot dzīves kvalitāti, kā arī zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina katram iespēju labāk integrēties sabiedrībā, bagātināt sociālo dzīvi un palielināt savas pašapkalpošanās spējas. Dienas centra izveide ir iespēja senioriem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pabūt ārpus mājas domubiedru vidū, lai satiktos, palasītu presi, apgūtu datorprasmes, kopīgi dziedātu, muzicētu, lasītu, dalītos prasmēs, attīstītu savas radošās spējas, uzturētu možu garu un ķermeni kustoties, vingrojot, piedalītos diskusijās, kopīgi svinētu svētkus un dalītos savā pieredzē, līdz ar to mazinot savu vientulību un izolētības sajūtu. Tā būs vieta, kurā reāli iespējams satikties gan nopietnākās, gan ne tik nopietnās aktivitātēs – vienkāršai kopā būšanai, kur esi pieņemt, saprasts un gaidīts.

Sasniedzamie rezultāti

Projekta ietvaros plānots izremontēt un labiekārtot dienas centra izveidei paredzētās telpas – nodarbību telpu, noliktavu, tualeti, gaiteni un koridoru, veidojot kompleksu dienas centra telpu vidi, sociālā aprūpes centra “Baldone” pirmā stāva telpās, Iecavas ielā 4, Baldonē, Baldones novadā, nodrošinot ērtu piekļuvi arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dienas centru paredzēts aprīkot arī ar nelielu virtuvi un nepieciešamo sadzīves tehniku (plīts, cepeškrāsns, tvaiku nosūcējs un mazs ledusskapis), lai varētu mācīties elementārās pašapkalpošanās prasmes.

Ieviešanas termiņš

Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 31. augustā. 

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 27639,39
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 70% EUR  19347,56
Baldones novada pašvaldības finansējums 30%  EUR 8291,83

Stratēģiskais mērķis

Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā.

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: "vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sak;arto;sanai pakalpojuma pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad"un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.”

MK noteikumi Nr.590 (13.10.2015.) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2014.–2020.gadam aktivitātēs: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".
"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē" šeit.

Projekta datums: 31.08.2018
Skatīt vairāk
Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem
 • Projekta vadītāja Inese Done
 • 29323110

           

Projekt

“Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem”
Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000006

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Daugavas iela 23, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Baltā pils un tai piegulošais parks  (kādreizējā Baltijas virsmežziņa Mickeviča medību pils, būvēta 1901.gadā), 1985. gadā tiek iekārtota, kā mūzikas skola un kopš 1993.gada uz mūzikas skolas bāzes izveidojas Baldones mūzikas pamatskola. Šobrīd teritorijā atrodas vairāk kā 25 gadus veci līdzsvara baļķi, šūpoles, kas nav izmantojamas, un futbola vārti, kuri ir jāatjauno. Projekta rezultātā paredzēts uzstādīt basketbola un volejbola laukumu, velo novietnes, ielu vingrošanas laukumu (6 dažādi elementi). Laukuma izveide jauniešiem ir svarīga un aktuāla, jo šajā pilsētas daļā āra sporta aktivitātēm paredzēta laukuma nav un par tā nepieciešamību liecina blakus esošā skola, kurai nav sporta zāles un nav labiekārtota sporta laukuma āra aktivitātēm. Laukuma izveide ir plānota publiska, visi izmantotie materiāli ir paredzēti izmantošanai ārtelpā un ilgtermiņā.

Sasniedzamie rezultāti

Paredzēts uzstādīt basketbola un volejbola laukumu, velo novietnes, ielu vingrošanas laukumu (6 dažādi elementi):
- pievilkšanās stieni trīs augstumos;
- līdztekām;
- zviedru sienu ar divām sekcijām;
- pumpēšanās stieni trīs augstumos;
- vēderpreses soliņu;
- horizontālās trepes.

Ieviešanas termiņš

Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 31. maijam. 

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 10505,22
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR  9000,00
Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 1505,22

Stratēģiskais mērķis

Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā.

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitāte

"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība "vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad" un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.”

MK noteikumi Nr.590 (13.10.2015.) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2014.–2020.gadam aktivitātēs: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

 

 

Projekta datums: 31.05.2018
Skatīt vairāk
Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram “Baltais ērglis”
 • Projekta vadītāja Inese Done
 • 29323110

 

Projekts

“Tehniskās bāzes nodrošināšana bērnu pēcpusdienas centram “Baltais ērglis””
Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000007

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Projekta īstenošana dos iespēju organizēt nodarbības animācijas filmiņu veidošanā bērnu pēcpusdienas centrā “Baltais ērglis” saistošā, mūsdienīgā veidā. Šāda veida aktivitātes rosinās mūsdienu tehnoloģijas izmantot lietderīgi un saturīgi, veicinot daudzpusīgas, mērķtiecīgas un radošas personības attīstību, kvalitatīvi pavadot brīvo laiku,  kas būtu kā ieguldījums Baldones novadam perspektīvā, veidojot labāku sabiedrību.
Baldones bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis” ir Baldones novada domes struktūrvienība, kura izveide un finansēšana ir pašvaldības iniciatīva, sekojot  ārvalstu pieredzei. Centrs ir vieta, kur bērniem pavadīt brīvo laiku, būt drošībā, labos apstākļos un profesionālu centra darbinieku uzraudzībā, to ik dienu apmeklē vidēji 100 bērni vecumā no 6 – 18 gadiem. Katru gadu apmeklētāju skaits pieaug un, ņemot vērā bērnu ilgo uzturēšanās laiku centrā, rodas vajadzība pēc daudzveidīgākām, mūsdienīgākām un saistošākām  aktivitātēm.
Esam izvēlējušies apmācīt bērnus, kā veidot animācijas filmiņas Stop Motion tehnikā. Šādas nodarbības bērniem sniedz daudzpusīgu personības attīstību - attīsta uzmanību, koncentrēšanās spējas, pacietību, iztēli, radošumu, veicina sadarbības un komunikācijas prasmes, kas šobrīd  bērniem sagādā problēmas, attīsta izziņas procesu, sociālās iemaņas, darbošanos komandā, montāža un pēcapstrāde attīsta tehniskās iemaņas un prasmes, un izpratni mūsdienu tehnoloģijām. Savukārt izveidoto darbu noskatīšanās un analīze attīsta analītisko domāšanu, lēmumu pieņemšanu, patstāvību, pārliecību par rīcību, kas ir būtiski personības vispusīgai attīstībai.

Sasniedzamie rezultāti

Projekta rezultātā tiks iegādāta multifunkcionālā iekārta, fotoaparāts ar statīvu, projektors ar ekrānu, skaņas tehnika, datori, gan stacionārs, gan pārnēsājams.

Ieviešanas termiņš

Projektu paredzēts īstenot līdz 2017. gada 30. novembrim. 

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 4649,43
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR  4184,49
Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 464,94

Stratēģiskais mērķis

Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā.

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.  

Aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: "vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad" un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai."

MK noteikumi Nr.590 (13.10.2015.) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2014.–2020.gadam aktivitātēs: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

 

Projekta datums: 30.11.2017
Skatīt vairāk
Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem
 • Projekta vadītāja Inese Done
 • 29323110

 

Projekts

“Pārvietojamas skatuves iegāde pašdarbības kolektīviem”
Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000009

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Projekta mērķis ir pārvietojamas skatuves iegāde, lai nodrošinātu Baldones novada pašdarbības kolektīviem un viesmāksliniekiem tehniski atbilstošas uzstāšanās iespējas dažādās publiskās pasākumu norises vietās, kur nav atbilstoša aprīkojuma.
Skatuvei nepieciešams fona aizkars, sānu kulises un aizslietnis, lai skatītājiem nebūtu redzama mākslinieku aizskatuves kustība, kā arī konstrukcijas, pie kurām piestiprinātas drapērijas.  Savukārt skatuves ietērps nepieciešams, lai nodrošinātu tehnisku atbalstu pareizam mūzikas skanējumam (drapērijas veido pareizu akustiku), vizuālajam noformējumam, kā arī dejotājiem neierobežoti un nemanāmi, un citus netraucējot pārvietoties uz dejas sākuma un nobeiguma vietām, tādā veidā nodrošinot augstvērtīgu māksliniecisko priekšnesumu. Podesti ir vajadzīgi, lai kori un ansambļi varētu uzstāties kvalitatīvi un ērtā izkārtojumā.

Sasniedzamie rezultāti

Pārvietojamā skatuve sastāv no: skatuves fona aizkara, skatuves kulisēm, pārvietojamiem aizslietņiem, kas ir brīvi stāvoši uz jebkura cieta seguma un podestiem.

Ieviešanas termiņš

Projektu paredzēts īstenot līdz 2017. gada 30. novembrim. 

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 9455,06
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR  8509,55
Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 945,51

Stratēģiskais mērķis

Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā.

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.  

Aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: "vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad" un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.”

MK noteikumi Nr.590 (13.10.2015.) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2014.–2020.gadam aktivitātēs: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

 

Projekta datums: 30.11.2017
Skatīt vairāk
Airēšanas sporta attīstības veicināšana
 • Projekta vadītāja Inese Done
 • 29323110

 

Projekts

“Airēšanas sporta attīstības veicināšana”
Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000008

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Biedrības iela 7, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Projekta mērķis ir attīstīt airēšanas sportu, nodrošinot pilnvērtīgus treniņus ar mūsdienām atbilstošu inventāru – laivām,  tādējādi dodot iespēju Baldones novada laivošanas entuziastiem startēt Eiropas čempionātos un Pasaules čempionātos, spēcinot VRG teritoriju kopumā, un iedvesmot ikvienu gribētāju pievērsties laivu sportam un veidot labu pieredzes un treniņa bāzi, izaugsmei profesionālajā sportā. Mērķa īstenošanai paredzēts iegādāties piecas K1 un četras C1 airēšanas laivas ar kājbalstiem un sēdekli, komplektā ar airi, laivas priekšautu, peldvesti un ķiveri.
Airēšanas slaloms ir sporta veids, kurā ar speciālu laivu paredzēts manevrēt starp virs trases iekārtiem vārtiem, finišā nonākot iespējami īsākā laika posmā. Airēšanas slaloms ir iekļauts Vasaras Olimpisko spēļu disciplīnu sarakstā. Ar esošo inventāru nav iespējams izaugt līdz Eiropas čempionāta līmenim. Laivu tehniskais stāvoklis neatspēko treniņos ieguldīto darbu, jo būtiska ir ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī inventārs, līdzīgi, kā citos sporta veidos.

Sasniedzamie rezultāti

Paredzēts iegādāties piecas K1 un četras C1 klases airēšanas laivas ar kājbalstiem un sēdekli, komplektā ar airi, laivas priekšautu, peldvesti un ķiveri.

Ieviešanas termiņš

Projektu paredzēts īstenot līdz 2017. gada 30. novembrim. 

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 9946,20
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR  8951,58
Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 994,62

Stratēģiskais mērķis

Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā.

VRG attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.  

Aktivitāte

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: "vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad" un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.”

MK noteikumi Nr.590 (13.10.2015.) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2014.–2020.gadam aktivitātēs: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

 

Projekta datums: 30.11.2017
Skatīt vairāk
Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde
 • Līga Dāboliņa
 • 29323110

 

Projekts

Baldones novada jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde Nr.16-04-AL02-A019.2202-000007

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Baldones novada jauniešu centrs, “Pārupes’’, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Apraksts

Baldones jauniešu centra telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde, lai jauniešu centrs spētu nodrošināt jauniešu iniciatīvas. Sekojot citu pašvaldību piemēram, darbu uzsācis Baldones novada jauniešu centrs pašvaldības administratīvās ēkas telpās, kas ir "Pārupes", Baldone. Lai uzlabotu jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni, 2016.gada 16.februārī Baldones novada domes sēdē tika lemts par jauniešu centra dibināšanu Baldones novadā (turpmāk tekstā BNJC). Līdz šim pilsētā darbojies bērnu un jauniešu centrs "Baltais ērglis", bet tas paredzēts bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem. Radies loģisks jautājums – ko darīt pārējiem? Pēc Latvijas likumdošanas par jaunieti tiek uzskatīts cilvēks līdz 25 gadu vecumam. Turklāt, Baldones novadā ir deklarēti 900 jaunieši, kas ir ievērojams skaitlis. Līdz 2015.gada beigām, nav arī bijusi konkrēta vieta, kas apvienotu abu Baldones novada skolu – Baldones vidusskolas un Baldones mūzikas pamatskolas – jauniešus. Vidusskolas jaunieši darbojās savā līdzpārvaldē, mūzikas skolas jaunieši – savā skolā. Turklāt jauniešus, kas jau ir beiguši skolu, neviens nebija apzinājis, tā pat jauniešus, kas nemācās, nestrādā un tos, kuriem ir statuss - sociāli mazaizsargāts. Tie ir galvenie iemesli, kāpēc radās vajadzība pēc centra un jaunieši ir tiešā projekta mērķauditorija. BNJC tika daļēji labiekārtots par pašvaldības finansējumu, taču tas nav bijis pietiekams, lai pilnvērtīgi realizētu iecerēto. Lai jauniešu centrs spētu nodrošināt jauniešu iniciatīvas, šobrīd BNJC trūkst materiālais un tehniskais nodrošinājums.

Sasniedzamie rezultāti

Projekta ietvaros plānots iegādāties mēbeles: galdus, skapjus un biroja tehniku, piemēram, datorus, projektoru, multifunkcionālo iekārtu.

Ieviešanas termiņš

31.12.2016.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 4893.90
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 4404.51
Baldones pašvaldības finansējums 489.39

Pasākums

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai.

Apakšpasākums

Darbību īsteonšana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

2.2.Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 (13.10.2015.)Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.598  (30.09.2014.) Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta datums: 31.12.2016
Skatīt vairāk
Kvalitatīva e-pakalpojuma pieejamība Baldones novada iedzīvotājiem
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

“Kvalitatīva e-pakalpojuma pieejamība Baldones novada iedzīvotājiem’’ Nr.14-04-LL35-L413101-000002

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Baldones novads

Apraksts

Elektroniskā pārvalde jeb e-pārvalde ir kļuvusi par plaši izmantotu un dažādās nozīmēs lietotu jēdzienu. Pirmkārt, ar to saprot valsts informācijas sistēmas, lēmumu atbalsta pieņemšanas sistēmas un daudzu pārvaldes procesu automatizāciju, otrkārt, e-pārvalde ir pieeja sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un valsts pārvaldes realizēšanai, kas pamatojas uz IT iespējām un e-biznesam raksturīgo darbības principu izmantošanu, nodrošinot sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu, kā arī sabiedrības līdzdalības palielināšanu valsts pārvaldē.  E – pakalpojums ir pakalpojums, kuru var pieprasīt vai saņemt attālinātā veidā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Lai nodrošinātu pakalpojumu plašāku pieejamību, paralēli pakalpojumu sniegšanai klātienē iestādes arvien vairāk attīsta citus pakalpojumu saņemšanas kanālus, tai skaitā piedāvā pakalpojumus saņemt elektroniskajā vidē. Tādējādi iestādes paaugstina pakalpojumu pieejamību, pilnveido iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti, kā arī nodrošina efektīvāku resursu izmantošanu savu funkciju nodrošināšanai. Ar interneta starpniecību personas pakalpojumus var saņemt ātrāk un ērtāk neatkarīgi no atrašanās vietas un bez laika ierobežojumiem – 24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu e-pakalpojumu pieejamību Baldones novada pašvaldībā ir nepieciešams atjaunot Baldones novada mājas lapu. Attīstoties tehnoloģijām, esošā sistēma ir novecojusi un līdz ar to nav iespējams nodrošināt mūsdienām atbilstošu e-pakalopjumu pieejamību.

Sasniedzamie rezultāti

Baldones novada mājas lapas izveide.

Ieviešanas termiņš

01.09.2014.-31.01.2015.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 9 075,00
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējum
EUR 6 750,00

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 2 325,00

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Rīcība 2.1.1. "Pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana centralizētās pakalpojumu saņemšanas vietās".

Aktivitāte

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:
1.1. “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”;
1.2. “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta datums: 31.03.2015
Skatīt vairāk
Kvalitatīva tūrisma pakalpojuma infrastruktūras attīstība Baldones novadā – tūrisma informācijas stendi
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

“Kvalitatīva tūrisma pakalpojuma infrastruktūras attīstība Baldones novadā – tūrisma informācijas stendi’’ Nr.14-04-LL35-L413101-000003

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

 1. Baltā pils Daugavas iela 23, Baldone;
 2. Ceriņu parks Rīgas iela 54, Baldone;
 3. Evaņģēliski luteriskā Baznīca Rīgas iela 40, Baldone;
 4. Mercendarbes muiža, Mercendarbe, Baldones novads.

Apraksts

Viens no iemesliem, kas kavē kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu attīstību ir informatīvais trūkums (norādes, bukleti, informatīvie stendi, informācija sociālajos medijos un tml.), kā arī nesakārtota vide, nesakārtota infrastruktūra. Projekta ietvaros plānots uzstādīt 4 informatīvos stendus pie šādiem kultūrvēsturiskā mantojuma objektiem: 1) Mercendarbes muiža  - nozīmīgs 19.gs. vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Muižā tiek organizēti semināri, lekcijas, kā arī uzņemti viesi un tūristi no citām valstīm. 2) Baltā pils -  nozīmīgs 20.gs. arhitektūras piemineklis, kura 1994. gadā oficiāli tika novēlēta mūzikas skolai. Vēl arvien pilī atrodas mūzikas skola un tā rotā pilsētu ar cēlu skaistumu. 3) Evaņģēliski luteriskā baznīca - ar ļoti īpašu vēsturi. Celta 1824. gadā un vairākkārt atjaunota baldoniešu neatlaidīga darba un mīlestības vārdā. 4) Ceriņu parks - parkā atrodas sēravoti ''Ķirzaciņa" un ''Vāverīte'', kuri atgādina par kūrortu un kūrortoloģiju Baldonē 18. gs.

Sasniedzamie rezultāti

Uzstādīti 4 tūrisma informācijas stendi ar tekstiem latviešu, angļu un krievu valodā.

Ieviešanas termiņš

01.08.2014.-31.10.2014.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 2 074,67

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums

EUR 1 238,40

Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 836,27

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Aktivitāte

Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Stends pie Baltās pils Daugavas ielā 23, Baldone

Stends pie Mercendarbes muižas, Mercendarbe, Baldone novads

 

Stends Ceriņu parkā pie sēravota "Ķirzaciņa'', Rīgas ielā 54, Baldone

Stends pie Evaņģēliski luteriskās baznīcas, Rīgas ielā 54, Baldone

Foto Attīstības nodaļas arhīvs

Projekta datums: 31.10.2014
Skatīt vairāk
Inventāra nodrošināšana Baldones novada slidotavas infrastruktūras uzlabošanai/sniega novākšanas tehnikas iegāde
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

“Inventāra nodrošināšana Baldones novada slidotavas infrastruktūras uzlabošanai” Nr. 13-04-LL35-L413201-000007

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome/Baldones novada sporta komplekss

Īstenošanas vieta

Iecavas iela 2a, Baldone

Apraksts

Baldones novadā uz 2013. gada ziemas sākumu tika izbūvēta dabas slidotava.  Projekta mērķis bija ne tikai dažādot aktivitātes iedzīvotājiem, bet arī veicināt izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību fiziskās attīstības veicināšanai. Mērķauditorija ir plaša, jo tai nav vecuma ierobežojumu vai  specifiski izteikta interešu grupu, tātad aktivitāte pieejama visiem Baldones novada iedzīvotājiem (aptuveni 5385), tā pat Baldones novada viesiem- tūristiem. Projekts nodrošināja sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu un ir nepieciešams inventārs infrastruktūras uzlabošanai - sniega mašīna, lai nodrošinātu kvalitatīvu ledu, tādējādi piedāvājot drošu segumu. Kvalitatīvs un drošs segums ir  ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas rādītājs, tādējādi veicinot cilvēkos ieinteresētību un vēlmi nodarboties ar šo sporta aktivitāti, piesaistīt viesus no tuvāk esošajiem novadiem.  Projekts izstrādāts saskaņā ar biedrības ''Baldones Partnerība'' teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013. gadam. Stratēģijā prioritāte Nr.2 ir Kvalitatīva sociālā vide un aktīva uzņēmējdarbība, kur 2.darbības - Kultūras, sporta, atpūtas iespēju vairošana un vietējo tradīciju attīstīšanai, viena no noteiktajām aktivitātēm ir  Kultūras un sporta aktivitāšu attīstība un visu grupu iedzīvotāju iesaistīšana tajā, nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana un inventāra iegāde.  Tādējādi nodrošinot lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes veicināšanu.

Sasniedzamie rezultāti

Sniega novākšanas tehnikas iegāde – 1 gab.

Ieviešanas termiņš

31.12.2013. – 31.03.2014.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 2 109,05

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 1 568,72

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 540,33

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Aktivitāte

Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Projekta datums: 31.03.2014
Skatīt vairāk
Vasaras un ziemas brīvā laika sporta aktivitāšu uzlabošana un dažādošana Baldones iedzīvotājiem’’
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

Projekts

“Vasaras un ziemas brīvā laika sporta aktivitāšu uzlabošana un dažādošana Baldones iedzīvotājiem’’ Nr.12-04-LL35-L413201-000007

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome/Baldones novada sporta komplekss

Īstenošanas vieta

Iecavas iela 2/Rīgas iela 55, Baldone

Apraksts

Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kuri brīvajā laikā nodarbojas ar skeitošanu un visi Baldones iedzīvotāji, kuri labprāt ziemas periodā slido. Baldones pašvaldībā bērniem un jauniešiem ir pieejams plašs mūzikas un mākslas izglītības piedāvājums, pieejama bibliotēka un kinoteātris informācijas iegūšanai, redzesloka paplašināšanai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. 2007.gadā pie Baldones vidusskolas tika atklāts Baldones sporta komplekss, kas pieejams arī bērniem un jauniešiem. Tajā izvietota vieglatlētikas zāle, basketbola zāle, un aerobikas un trenažieru zāle. Līdz ar sporta kompleksa atklāšanu skolēniem ir pavērusies iespēja fiziskajām aktivitātēm gan sporta stundās, gan brīvajā laikā. Sporta kompleksu brīvajā laikā pārsvarā apmeklē jaunieši, kuri nopietni trenējas kādā individuālajā sporta veidā vai arī ir tādu sporta spēļu kā basketbols, volejbols u.c. komandu dalībnieki. Lai ieinteresētu par fiziskajām aktivitātēm arvien vairāk jauniešu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū, Baldones novada dome ir iecerējusi realizēt projektu „Vasaras un ziemas sezonu brīvā laika sporta aktivitāšu uzlabošana un dažādošana Baldones iedzīvotājiem”, kura rezultātā teritorijā pie Baldones sporta kompleksa Iecavas ielā 2, kas atrodas blakus Baldones vidusskolai, tiktu izveidota slidotava un teritorijā pie stadiona (Rīgas iela 55) - skeitparks. Projekta aktivitātes atbilst "Baldones Partnerības" teritorijas attīstības stratēģijai 2009.-2013.gadam.                                            

Sasniedzamie rezultāti

Uzstādīta 1,5m augsta un 4,5 m plata minirampa skeitparkam un izveidota slaidu kaste skeitparkam, izveidota slidotava.

Ieviešanas termiņš

01.03.2013.-31.12.2013.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 15 566,93

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 8 509,54

Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 7 057, 39

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Aktivitāte

Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Foto

Attīstības nodaļas arhīvs

Projekta datums: 31.12.2013
Skatīt vairāk
Velo inventāra iegāde un velo nomas punkta izveide Baldonē
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

“Velo inventāra iegāde un velo nomas punkta izveide Baldonē’’ Nr.13-04-LL35-L413101-00002

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Sporta komplekss, Iecavas iela 2a, Baldone

Apraksts

Latvijā aizvien populārāks kā aktīvās atpūtas veids kļūst velo. Daudzās Latvijas pilsētās ir iespējams nomāt velosipēdus, piemēram, Talsos, Ventspilī, Siguldā, Tukumā, Cēsīs, Rīgā un Jūrmalā BalticBike velosipēdu nomas punkti, Liepājā, u.c. Arvien populārāki kļūst dažādi velo maršruti - gan viendienu gan daudzdienu, un daudzas Latvijas pilsētas var lepoties ar pilsētu velo maršrutiem, arī Baldones novada skaistākās vēsturiskās vietas iespējams aplūkot izbraucot 14 km garu velo maršrutu. Ir arī orientēšanās poligona izveid0tas trases, kur piedāvāti 10km un 25km gari maršrutus. Diemžēl Baldones novads nevar piedāvāt iepazīties ar pilsētas vēsturi un citām skaistām, nozīmīgām vietām, un izzināt šos maršrutus, jo nav velo inventāra nomas iespējas Baldonē, līdz ar to salīdzinājumā ar citām pilsētām, un ņemot  vērā velo tūrisma un velo kā aktīvās atpūtas popularitāti Latvijā, tad Baldone nav pietiekami konkurētspējīga aktīvā tūrisma jomā un nevar arī piedāvāt pietiekami  kvalitatīvas atpūtas iespējas iedzīvotājiem. Tā kā šis secinājums sasaucās ar partnerības teritorijas attīstības stratēģijā konstatētajām vajadzībām, tika nolemts īstenot  projektu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks piegādāti velosipēdi komplektā ar velo ķiverēm, bērnu velosipēda sēdeklīti,  un arī velo novietne, kā arī  izveidota velo noma un nodrošināta projekta publicitāte. Projekta galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem un aktīvās atpūtas cienītāji, kā arī pilsētas viesi, tūristi. Projekta mērķis ir nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu iespējas. Projekta mērķis ir vērsts uz partnerības teritorijas attīstības stratēģijā  konstatēto trūkumu novēršanu. Stratēģijā tiek secināts, ka Baldones novadā būtiska ir sporta un citu atpūtas aktivitāšu pieejamības nodrošināšana, ārpus telpas atpūtas/sporta/nodarbes/rotaļlaukumu vietu izveide vai labiekārtošana. Projekta mērķis ir velo inventāra iegāde un velo nomas punkta izveide Baldonē. Tāpat īstenojot šo projektu, Baldones novadā tiks veicināta viena no Baldones partnerības stratēģijā minētajām vājo pušu -  krasā atšķirība, kas ir dzīves kvalitātes ziņā laukiem un pilsētas iedzīvotājiem - dažādu pakalpojumu ierobežotā pieejamība un neapmierinošā kvalitāte, uzlabošana.  Projekta mērķis atbilst šādām vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības galvenajām priotitātēm un rīcībām:  2. Prioritāte - kvalitatīva sociālā vide un aktīva uzņēmējdarbība. 2. Darbība. Kultūras, sporta, atpūtas iespēju vairošana un vietējo tradīciju attīstīšana. 1.Aktivitāte  - kultūras un sporta aktivitāšu attīstība un visu grupu iedzīvotāju iesaistīšana tajā, nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana un aprīkojuma iegāde. Projekta mērķa sasniegšana sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanu. Aktīvās atpūtas iespēju dažādošana gan vietējiem iedzīvotājiem, gan iebraucējiem, paplašinās veselīgas atpūtas daudzveidību, popularizēs aktīvā  tūrisma iespējas novadā.

Sasniedzamie rezultāti

Sieviešu kalna un pilsētas velosipēdi – 4 gab.

Vīriešu kalna un pilsētas velosipēdi – 6 gab.

Bērnu velo krēsliņi ar aizsargķiverēm – 2 gab.

Velo aizsargķiveres – 10 gab.

Velo novietne – 1 gab.

Velo noma

Ieviešanas termiņš

01.07.2013. -31.10.2013.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 3 658,54

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 2 721,24

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 937, 30

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Rīcība 2.1.1. "Pakalpojumu pieejamībai, sasniedzamībai un kvalitātes paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana centralizētās pakalpojumu saņemšanas vietās".

Aktivitāte

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

 

Velo nomas atklāšana 2013. gada novada svētkos

Foto/Attīstības nodaļas arhīvs

Projekta datums: 31.10.2013
Skatīt vairāk
Baldones pēcpusdienas bērnu centra “Baltais ērglis’’ brīvā laika aktivitāšu uzlabošana un dažādošana
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

Projekts

“Baldones pēcpusdienas bērnu centra “Baltais ērglis’’ brīvā laika aktivitāšu uzlabošana un dažādošana’’ Nr.13-04-LL35-L413201-000004

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Kultūras centrs Daugavas iela 2, Baldone, Baldones novads

Informācijai – no 2014. gada pārcelts uz Baldones vidusskolas Iecavas ielā 2, 3.stāvu un centram tagad ir plašas, gaišas telpas, kur vietas pietiek daudz lielākam bērnu skaitam.

Apraksts

Baldones bērnu pēcpusdienas centrs „Baltais ērglis” (turpmāk tekstā - Bērnu centrs) ir Baldones novada sociālā dienesta struktūrvienība, kurš pilda vairākas sociālās funkcijas. Tiek organizētas un vadītas individuālas un interešu grupu nodarbības, radot iespēju bērnu centra klientiem regulāri tikties, izglītoties un pilnveidoties kā personībām. Bērnu centra mērķis ir sniegt klientiem atbalstu sociālu un citu problēmu risināšanā, attīstīt un nostiprināt klienta sadzīviskās iemaņas, darot ikdienišķas lietas, katram nodrošinot individuālu pieeju. Pielietojot dažādas darba metodes, veicināt kontaktu veidošanos un radīt iespēju savā starpā komunicēt bērniem ar īpašām vajadzībām un citiem klientiem, veicinot viņu savstarpējo saskarsmi; izzinot dažādu pieredzi, bagātinot vienam otru. Projekta realizācija ir aktuāla Baldones novada iedzīvotājiem, jo Baldones bērnu pēcpusdienas centrs „Baltais ērglis” ir vienīgā brīvā laika pavadīšanas vieta ārpus skolas telpām pieaugušo vadībā, kur gūstot pozitīvu dzīves pieredzi, netiek atražotas vērtības, kas iegūtas redzot negatīvu vai tukšu darbību.

Sasniedzamie rezultāti

Projekta ietvaros paredzēts iegādāties inventāru dažādu spēļu un aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī telpu labiekārtošanai. Projekta ietvaros, labiekārtojot telpas, iegādājoties piemērotas mēbeles, tiks padarītas bērnu centra telpas mājīgākas, lai skolēnos rastos vēlme atgriezties un darboties arī nākamreiz. Galda spēļu iegāde bērnu centrā, tai skaitā arī galda hokeju, novusu, kostruktoru, puzles, sev piemērotās aktivitātes varēs atrast visi mērķa grupas skolēni. Lai aktivitātes būtu daudzveidīgas un iespēja darboties arī brīvā dabā, tiks sarūpētas kolektīvās spēles un inventārs, kā, piemēram, skrituļslidas, badmintons, dažādas bumbas, virves, konusi, šautriņas un slēpes. Ģimenes pasākumos projektā iegādāto inventāru, bērni brīvā dabā izmantotu kopā ar ģimenēm, tā stiprinot ģimenes saites.

Ieviešanas termiņš

01.03.2013. – 31.08.2013.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 4809, 14

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 3 577,00

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 1232,14

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Aktivitāte

Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

 

 

Foto

Attīstības nodaļas arhīvs

 

 

Projekta datums: 31.08.2013
Skatīt vairāk
Radiopārraižu veidošanai un pārraidīšanai nepieciešamās sistēmas uzstādīšana Baldones vidusskolā
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

Projekts

„Radiopārraižu veidošanai un pārraidīšanai nepieciešamās sistēmas uzstādīšana Baldones vidusskolā” Nr.11-04-LL35-L413201-000002

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Baldones vidusskola, Iecavas iela 2, Baldone

Apraksts

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā, nodrošinot Baldones vidusskolas skolēniem un mācībspēkiem iespēju veidot un pārraidīt radiopārraides. Projekta ietvaros paredzēts Baldones vidusskolā uzstādīt radiopārraižu veidošanai un pārraidīšanai nepieciešamo sistēmu, kas nodrošinātu gan radiopārraižu translāciju Baldones vidusskolā, gan mācību stundu sākuma un beigu iezvanīšanu, gan skolā esošo cilvēku apziņošanu ārkārtas situācijas.

Sasniedzamie rezultāti

Radiopārraižu sistēmas izveide.

Ieviešanas termiņš

01.03.2012.-01.08.2012.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 4 926,94

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 3 634,61

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 1 292,33

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Aktivitāte

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Projekta datums: 01.08.2012
Skatīt vairāk
Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Baldones iedzīvotājiem/āra trenažieru uzstādīšana
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

Projekts

“Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Baldones iedzīvotājiem’’ Nr.10-04-LL35-L413201-000004

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Līču iela 6, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Projekta galvenā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 12 līdz 18 gadiem., kuri brīvajā laikā nenodarbojas ar sportiskām aktivitātēm. Projekta mērķis ir veicināt jauniešos izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību fiziskās attīstības veicināšanai.

Sasniedzamie rezultāti

Pie Baldones sporta kompleksa uzstādīti seši āra trenažieri, izveidots pludmales volejbola laukums.

Ieviešanas termiņš

01.05.2011. – 01.09.2011.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 7 054,44

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 4372,58

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 2 691,86

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Aktivitāte

Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā";

1.2. "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

 

Foto/Baldones novada domes arhīvs

Projekta datums: 01.09.2011
Skatīt vairāk
Infrastruktūras pilnveidošana brīvā laika aktivitātēm, veicinot kvalitatīvu dzīves vidi Baldones novadā/norādes
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

“Infrastruktūras pilnveidošana brīvā laika aktivitātēm, veicinot kvalitatīvu dzīves vidi Baldones novadā’’ Nr. 13-04-LL35-L413201-000008

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Baldones novads

Apraksts

Projekta mērķis virsmērķis pilnveidot un uzlabot esošo infrastruktūru brīvā laika sabiedriskajām aktivitātēm (nūjošana, pastaigas, velo, skriešana, atpūta brīvā dabā). 2013. gadā Baldones novadā tika izveidots 14 km gars velo maršruts/taka (paredzēts arī nūjotājiem, pastaigām), kas aptver 12 ievērojamākos Baldones novada apskates objektus. Tomēr daudzi Baldones iedzīvotāji un viesi nezināja par maršrutu, jo pilsētā nebija norādes uz šiem objektiem un maršruts/taka nebija marķēta.  Biedrības ''Baldones Partnerība'' teritorijas attīstības stratēģijā 2009.-2013. gadam prioritāte Nr. 3 ir “Labiekārtota un sakopta apkārtējā vide, kur viena no darbībām ir minēta “Vienotas norāžu un informācijas sistēmas ierīkošana kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību, atpūtas vietu, objektu, pakalpojumu, preču iegādes vietu sasniedzamības nodrošināšanai teritorijas apmeklētājiem””. Projekta tiešais mērķis ir pilnveidot un uzlabot esošo infrastruktūru brīvā laika sabiedriskajām aktivitātēm - nūjošana, pastaigas, velo - izvietojot norādes uz tūrisma objektiem un marķējot velo maršrutu, kas ietver Baldones 12 nozīmīgākos apskates objektus, tādējādi veicinot arī kvalitatīvu dzīves vidi, labiekārtojot teritoriju.   Maršruts sākas pilsētas centrā un aizvijas gar Riekstu kalnu, atgriežoties centrā. Tā reljefs ir piemērots gan iešanai ar kājām, nūjošanai, vai braukšanai ar velosipēdu. Tas piedāvā klusu, savdabīgu vidi un iespēju iepazīties ar novada nozīmīgākajiem apskates objektiem.

Sasniedzamie rezultāti

Marķēt 12 km garo maršrutu, uzstādot 33 virzienu norāžu zīmes. Uzstādīt 43 objektu norādes.

Ieviešanas termiņš

31.12.2013. – 31.06.2014.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 2 504,95

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 1 863,18

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 641,77

Pasākums

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo stratēģiju īstenošanas teritorijā.

VRA attīstības stratēģijas atbilstošā rīcība

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Aktivitāte

Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr.764 (04.10.2011.) “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai 2007.–2013.gadam šādos pasākumos:

1.1. “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”;

1.2. “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

Foto/Attīstības nodaļas arhīvs

Projekta datums: 30.11.-0001
Skatīt vairāk