A+ A

 Citi

SA-DARBĪBA
 • Renārs Manuilovs
 • 29323110

 

Projekts

SA-DARBĪBA

Projekta īstenotājs Baldones novada dome sadarbībā ar Ķekavas novada domi
Apraksts

Projekta mērķis un galvenās aktivitātes: Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu un ilgtspējīgu jaunatnes politikas īstenošanas sistēmu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Ķekavas novadā. Galvenās projekta aktivitātes ir esošās situācijas izpētē un darba ar jaunatni kartēšana, jauniešu aptauja, jauniešu un lēmumu pieņēmēju konsultācijas un noslēguma konference.

Projekta mērķa grupa: Projekta tiešā mērķa grupa ir Baldones un Ķekavas novada jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem. Netiešā mērķa grupa ir darbā ar jaunatni iesaistītās personas un institūcijas, lēmumu pieņēmēji.

Sasniedzamie rezultāti Projekta rezultātā tiks veikta esošās situācijas izpēte un izstrādāta jaunatnes politikas īstenošanas sistēma topošajā Ķekavas novadā. Jaunatnes politikas plānošanā tiks iesaistīti darbā ar jaunatni iesaistītie un jaunieši. Projekta rezultāti stiprinās dažādu institūciju sadarbību un lomu apzināšanos dažādās darba ar jaunatni īstenošanas situācijās. Projekta ietvaros tiks izveidota ilgtspējīga un pierādījumos balstīta jaunatnes politikas īstenošanas sistēma. Balstoties uz esošās situācijas analīzi un kartēšanu, konsultācijām ar jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī darbā ar jaunatni iesaistītajām institūcijām tiks izstrādāts pamats jaunatnes politikas plānošanas dokumentam.
Ieviešanas termiņš 3.08.2020. - 20.10.2021.
Finansējums Kopējais finansējums 4300,00 euro

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta datums: 20.10.2021
Skatīt vairāk
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā
 • Renārs Manuilovs
 • 29323110

Projekts

Nr. EKII-3/18 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Baldones pilsēta

Apraksts

Projekta  mērķis ir sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu, atbilstoši Baldones novada pašvaldības Attīstības programmā 2014. -2020 noteiktajiem mērķiem par energoefektivitāti.  Projekts paredz  ielu apgaismojuma risinājumu 34 ielām, uzstādot 323 LED gaismekļus, lai būtiski ietaupītu elektroenerģijas patēriņu un tādejādi samazinātu CO2 izmešu apjomu.

Šajā projektā plānotas aktivitātes:

 1. Esošā apgaismojuma demontāža.
 2. 142 DRL un 181 nātrija tipa gaismekļu nomaiņa pret 323 LED gaismekļiem ar jaudu 54W un 80W, kas atbilst ENEC sertifikāta prasībām.
 3. Gaisa kvalitātes sensora uzstādīšana, (nolasa sekojošus parametrus: temperatūra, spiediens, mitrums, trokšņu līmenis, gāzu koncentrācija, putekļu daļiņu koncentrācija).
 4. Centrālās vadības sistēmas ieviešana, kas ļaus neklātienē nolasīt enerģijas patēriņu un konstatēt un laicīgi novērst darbības kavējumus,
 5. Sabiedrības informēšanas pasākumi un informatīva digitāla stenda izvietošana Tirgus laukumā.

Īstenojot augstākminētās aktivitātes, Baldones pašvaldība plāno sekojošus ieguvumus:

1) Klimata problēmu samazināšanās.

2) Labāka satiksmes pārvaldīšana.

3) Uzlabota gaisa kvalitāte.

4) Maksimāla datu pieejamība un optimāla moderno tehnoloģiju izmantošana.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu gadā pēc Projekta īstenošanas beigu termiņa - vismaz 25 602,00 kgCO2 gadā;

Plānotais patērētās enerģijas apjoma samazinājums gadā – vismaz 234 880,00 kWh gadā.

Mērķa grupa

Projektam ir izdalāmas trīs  galvenās mērķa grupas – pašvaldības iedzīvotāji, pilsētas viesi un Baldones novada dome.

Pašvaldības iedzīvotāji projekta rezultātā iegūs sakārtotu pilsētas infrastruktūru, efektīvāku apgaismojuma bojājumu novēršanu, labāku gaisa kvalitātes kontroli, un naudas ietaupījumu pašvaldības budžetā, kas ļaus ietaupītos līdzekļus novirzīt citām iedzīvotāju vajadzībām. Īpaša iedzīvotāju grupa, kam pilsēta kļūs pievilcīgāka, ir velobraucēji, jo projekta rezultātā biežāk un efektīvāk būs iespējams izgaismot ielu posmus salīdzinoši nomaļās vietās. Kopā – 5641 iedzīvotājs.

Pilsētas viesi gluži tā pat, kā iedzīvotāji, gūs labumu no sakārtotas pilsētas infrastruktūras un efektīvāka, labāk pārdomāta ielu apgaismojuma.

Baldones novada dome projekta rezultātā iegūs sakārtotu infrastruktūru, iespēju efektīvāk novērst apgaismojuma sistēmas bojājumus, nolasīt datus neklātienē, labāk kontrolēt gaisa kvalitāti un iegūs iespēju uzstādīt satiksmes plūsmas kontrolierus un līdz ar to nākotnē iegūt papildus datus satiksmes labākai plānošanai. Turklāt Baldones novada dome iegūs arī jaunas zināšanas inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā un reālu naudas ietaupījumu ilgtermiņā, kas ļaus ietaupīto līdzekļus novirzīt citiem mērķiem.

Ieviešanas termiņš

2019. gada III ceturksnis

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 308 089,43

Latvijas Vides investīciju fonds EUR 169 974,34
Baldones pašvaldības finansējums EUR 138 115,09

Publiskais finansējums

Latvijas Vides investīciju fonds.
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēts projekts atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar pilsētvides tehnoloģijām"

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums

Projekta datums: 30.09.2019
Skatīt vairāk
Programma "Latvijas skolas soma"
 • Renārs Manuilovs
 • 28663569

Projekts Programma "Latvijas skolas soma"
Projekta īstenotājs Baldones novada dome
Apraksts

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Finanšu līdzekļi tiks piešķirti pašvaldībām atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam no 1. līdz 12.klasei, t.sk., profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Pašvaldību atbildība ir sadarbībā ar skolu administrācijām izstrādāt maksimāli efektīva līdzekļu izlietojuma plānu, vajadzības gadījumā koordinējot vairāku skolu sadarbību.

„Latvijas skolas soma” piešķirtais finansējums tiks izmantots:

 • kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas objektu apmeklējumiem mācību procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, dalības maksu, transporta pakalpojumu utt. izmaksas
 • izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču, darbnīcu utt. norišu izmaksām.

Liela uzmanība tiks veltīta arī jaunu piedāvājumu radīšanai kultūras, kultūrvēstures un izglītības jomā, kā arī sadarbības sekmēšanai starp kultūras un izglītības nozarēm un pašvaldībām, procesu monitoringam, izvērtēšanai un tālākai attīstībai.

Nozīmīga loma „Latvijas skolas somas” veidošanā var būt radošo industriju pieredzes iestrādāšanai. Radošo industriju aktivitātes balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un kuras, izveidojot un izmantojot intelektuālo īpašumu, spēj celt labklājību un radīt darba vietas. Tās veidojas, mijiedarbojoties mākslai, kultūrai, tehnoloģijām un biznesam, ņemot vērā arī vides un sociālos aspektus, tāpēc vieglāk uzrunā jauniešu auditoriju un ļauj saskatīt savu interesi un pienesumu kopīgajā kontekstā.

Ieviešanas termiņš un finansējums

2018. gada 1. septembris - 2018. gada 31. decembris (4683,00 euro)

2019. gada 1. janvāris - 2019. gada 21. jūnijs (4830,00 euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta datums: 21.06.2019
Skatīt vairāk
MEŽA DIENAS 2016 - 2018
 • Līga Dāboliņa
 • 29323110Uzsākta  projekta Meža dienas 2016 - 2018
Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Projekts tiek ieviests akcijas Meža dienas laikā. Par godu Latvijai simtgadē, Meža dienu laikā no no 2016. līdz 2018.gadam paredzēts atjaunot, labiekārtot parkus Latvijā vai veidot jaunus. Finansējumu piešķir Meža attīstības fonds. Baldones novada pašvaldība, sadarbībā ar Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestu, 3 gadu laikā projekta ietvaros plāno sakārtot 2 objektus.
1)Ceriņu parks, Rīgas iela 54, Baldone  – stādījumu atjaunošana.
Pašvaldība  laika periodā no 2016.-2017. gadam plāno veiktu stādījumu atjaunošanu.
Ceriņu parks Baldonē atrodas Ķekaviņas labajā krastā un ietver daļu vēsturisko sanatorijas „Baldone” parku. Parks tika ierīkots 1985.gadā un tā platība ir 2,4998 ha. Ceriņu parkā atrodas arī slavenais Baldones sēravots „Ķirzaciņa”, kas ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Mūsdienās Ceriņu parkā pie Ķekaviņas upītes joprojām iespējams apmeklēt avotiņu un nogaršot sērūdeni. Ceriņu parka skulptūru dārzā apskatāmas arī Baldones mākslas skolas direktora T. Muzikanta veidotās skulptūras – 1996.gadā atklātais „Putns” un 1998.gadā atklātais „Putns -2”. Tomēr savulaik parkā pie sēravota uzstādītās skulptūras – „Māra” (tautā dēvētu arī par Mildiņu), „Ķirzaciņa”, „Vāverīte” vairs nerotā parku, jo 90-jos gados nozagtas vai sabojātas.   2013. gadā ar LEADER atbalstu tika īstenota Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārta - izbūvēts apļveida bruģēts laukums pie kādreizējās strūklakas "Vāverīte" atrašanās vietas, uzstādīti soliņi, uzstādīta "Vāverītes" strūklakas pamats un novietne. Nomainītas gājēju celiņu plātnes ar bruģa klājumu. Realizējot Ceriņu parka rekonstrukcijas 1.kārtu tikta veicināta Baldones novada teritorijas pievilcība, kā arī apdzīvotības un dziedniecisko ūdens resursu  saglabāšana. Atjaunošana un labiekārtošana ir vitāli svarīga, lai ne tikai veicinātu teritorijas pievilcību, bet arī, lai saglabātu pieeju avotiem arī mūsdienās un nākamajām paaudzēm.  2015. gada 30.jūlijā ar iedzīvotāju līdzdalību skulptūras tapšanā, ziedojot nepieciešamo finansējuma daļu,  tika atklāta skulptūra "Māra''. 
Līdz šim finansējums piesaistīts infrastruktūras sakārtošanai, tādēļ Meža dienu 2016 un 2017 ietvaros plānota stādījumu atjaunošana.

2)Jauna parka (zaļās zonas) izveide Saules/Rīgas ielas 22 krustojumā Baldonē – stādījumu iegāde.
Teritorija atrodas pie Saules/Rīgas ielas krustojuma -  zīmes “Baldone’’.  Līdz šim pašvaldība veikusi Saules ielas rekonstrukciju - ceļmalu un meliorācijas grāvju atkrūmošanu un teritorijas atkrūmošanu.  Pašvaldība plāno izveidot zonas ar soliņiem; uzstādīt informatīvo stendu viesiem, tūristiem; uzstādīt  tualetes; izveidot apstādījumu zonas. 2018. gadā  Meža dienu ietvaros plānots veikt apstādījumus.

2016.gadā

Par godu Latvijai simtgadē, 7.oktobrī Ceriņu parkā pasākuma “No paaudzes paaudzei’’ laikā, tika atjaunoti stādījumi. 
Stādījumus kopīgi atjaunoja Baldones novada jaunsargi ar bērniem no bērnu centra Baltais ērglis.

Pateicība: paldies projekta īstenošanā 2016 Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienestam, īpaši pilsētas dārzniecei Daigai. Paldies Baldones novada jaunsargiem un vadītājam Jurim, paldies bērnu centra „Baltais ērglis’’ bērniem un vadītājai Ilutai!

  

  

  

 
Foto no Attīstības nodaļas arhīva
Galerija

2017. gadā
Tika turpināti labiekārtošanas darbi Ceriņu parkā - atjaunojot stādījumus parkā.
Godinot vietu, tās vēsturisko nozīmi Baldones attīstībā, 2018.gada 25.septembrī  tika organizēts pasākums Kūrvietai 220
Foto no pasākuma var apskatīt ŠEIT

2018.gadā
Aicinot uz talku, par godu Latvijai simtgadē, 14.septembrī  Saules parkā Rīgas iela 22, tika iestādīti koki un košumkrūmi 600,00 EUR vērtībā. Līdz šim pašvaldība veikusi Saules ielas rekonstrukciju - ceļmalu un meliorācijas grāvju atkrūmošanu un teritorijas atkrūmošanu.  Pašvaldība plāno tuvāko gadu laikā parku arī labiekārtot.

Foto no Attīstības nodaļas arhīva

Projekta datums: 31.10.2018
Skatīt vairāk
Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu
 • Līga Dāboliņa
 • 29323110

Projekts

“Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu’’

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Zviedrija, Somija

Apraksts

Īstenojot projektu “Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu’’, pašvaldība ieguvusi jaunus sadraudzības partnerus.

Saņemot apstiprinājumu un līdzfinansējumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā, aktivitātē “Valsts administrācija’’, projektā '' "Tūrisma attīstība balstoties uz ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu",  8 pašvaldības speciālistiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz pašvaldībām  Zviedrijā un Somijā. 

No 10.līdz 13.septembrim darbinieki apmeklēja  projekta sadarbības partnera pašvaldību  Grästorp, Zviedrija, kas ir neliela pašvaldība ar iedzīvotāju skaitu 5 700, līdzīgi kā Baldones novads.  Projekta dalībnieki vizītes laikā tikās ar Grästorp pašvaldības priekšsēdētāju Kent Larsson un  izpilddirektori Linda Esseholt, kultūras un tūrisma jautājumos vadītāju Kajsa Forsell un viņas asistenti Sofia Jessen. Bija iespēja tikties ar Halle- och Hunnebergs taku tīkla attīstības projektu vadītāju Charlotta Bang – pārrunājām ar plānošanu saistītus jautājumus, arī problēmas un grūtības, dalījāmies pieredzē. Halle- och Hunnebergs, kas ir lielākais Grästorp tūrisma objekts un ietver 17 dažādas tūrisma takas gan pārgājieniem, gan braukšanai ar velosipēdu. 

Brauciena laikā bija iespēja gūt pieredzi ne tikai tūrisma, bet arī kultūras, pilsētvides labiekārtošanas jautājumos un pašvaldības pārvaldes jautājumos.

Un no 1.līdz 3.oktobrim dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienā projekta sadarbības partnera pašvaldību Hausjärven, Somija. Vizītes laikā  bija iespēja tikties ar  priekšsēdētāju Pekka Määttänen, un iepazīties  pašvaldības speciālistiem, kas strādā ar tūrisma attīstības un pilsētas infrastruktūras attīstības jautājumiem  -  Minna Takala, Jaana Laakso, Erki Taskinen, Kyösti Laitinen,  Saara-Leea Lahtinen,  Jukka Heikkilä  un vietējiem uzņēmējiem, kuri strādā tūrisma jomā.

Tikšanās norisinājās vienā no nozīmīgākajiem objektiem Lepolan Talo, ko varētu salīdzināt ar Baldones Mercendarbes muižu. Hausjärven dzīvo 8 300  iedzīvotāju un novada attīstības jautājumi, problēmas, ikdienas apsaimniekošanas jautājumi ir līdzīgi tā pat kā Baldones novada pašvaldībā. 

            Šie braucieni projekta rezultātā ir bijuši vērtīgi ne tikai, lai iegūtu pieredzi, bet ir iegūtas jaunas sadraudzības iespējas Ziemeļvalstīs. Pašvaldības ir ļoti līdzīgas gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan risināmie jautājumi ir ļoti līdzīgi.

Sasniedzamie rezultāti

Pieredzes apmaiņa, zināšanu ieguve tūrisma attīstībā, plānošanā, mārketinga jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot taku plānošanai un marķēšanai, uzturēšanai.

Ieviešanas termiņš

10.09.2018. – 03.10.2018.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 6912,00
Fonda finansējums EUR 4147,20
Baldones pašvaldības finansējums 2764.80


Grästorp pašvaldībā,  Zviedrija. Tikšanās ar pašvaldības speciālistiem un prieksšēdētāju Kent Larsson (4.no kreisās puses) un izpilddirektori Linda Esseholt (8.no kreisās puses) kultūras un tūrisma jautājumos vadītāju Kajsa Forsell (3.no kreisās puses) un viņas asistenti Sofia Jessen (1.no kreisās puses). 


Viens no taku marķēšanas veidiem.


Kultūras nams, kurā atrodas bibliotēka, semināru telpas, kafejnīca, telpa ar multifunkcionālu skatuvi priekšnesumiem un ēka, kurā strādā kultūras un tūrisma nodaļas vadītāja. 


Neliels foto ieksats - kultūras nams. 

Tikšanās ar Halle- och Hunnebergs taku tīkla attīstības projektu vadītāju Charlotta Bang (otrā rinda, 2.no kreisās puses) -  pārrunājām ar plānošanu saistītus jautājumus, arī problēmas un grūtības, dalījāmies pieredzē. Halle- och Hunnebergs, kas ir lielākais Grästorptūrisma objekts un ietver 17 dažādas tūrisma takas gan pārgājieniem, gan braukšanai ar velosipēdu. 

Hausjärven pašvaldība, Somija. Tikšanās ar pašvaldības priekšsēdētāju Pekka Määttänen (otrā rinda, 5.no kreisās puses) un pašvaldības speciālistiem, kuru kompetencē ir tūrisma attīstības un pilsētas infrastruktūras attīstības jautājumi. 

Projekta datums: 03.10.2018
Skatīt vairāk
Vēsturiskā sēravota paviljona atjaunošana un skulptūras “Ķirzaciņa” uzstādīšana
 • Projekta vadītāja Inese Done
 • 29323110

 

Projekts

“Vēsturiskā sēravota paviljona atjaunošana un skulptūras “Ķirzaciņa” uzstādīšana”

Projekta īstenotājs

Baldones novada dome

Īstenošanas vieta

Ceriņu parks, Rīgas iela 54, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Ceriņu parks Baldonē atrodas Ķekaviņas labajā krastā, Rīgas ielā 54, un ietver daļu no vēsturiskā sanatorijas „Baldone” parka. Parkam ir sena vēsture, labiekārtots tas tika 1985.gadā, tajā atrodas arī slavenais Baldones sēravots „Ķirzaciņa”, kas ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Par avota brīnumainajām dziednieciskajām spējām atrodamas liecības no 12.gs. 1797.gadā pie avota dibināts Baldones kūrorts, kas bija viens no slavenākajiem Eiropā, lielākā sēravotu un klimatiskā kūrvieta Krievijas impērijā un Vissavienības nozīmes kūrorts 1970.gados. Joprojām iespējams apmeklēt avotiņu un nogaršot sērūdeni. Tomēr savulaik parkā pie sēravota uzstādītās skulptūras – „Māra”, „Ķirzaciņa”, „Vāverīte” vairs nerotāja parku līdz 2015.gadam, jo 90-jos gados nozagtas vai sabojātas. Kopumā parks līdz 2013.gadam bija ļoti sliktā stāvoklī, bet piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, notika daļēja Ceriņu parka rekonstrukcija un tika izbūvēts un izbruģēts laukums pie kādreizējās strūklakas "Vāverīte" atrašanās vietas, uzstādīti soliņi un "Vāverītes" strūklakas pamata un novietnes uzstādīšana, kā arī gājēju celiņu plātņu nomaiņa ar bruģa klājumu. Realizējot daļēju Ceriņu parka rekonstrukciju  tika veicināta Baldones novada teritorijas pievilcība, kā arī apdzīvotības un dziedniecisko ūdens resursu  saglabāšana. Parka rekonstrukcijas mērķis ir uzstādīt, no jauna izveidotas kādreiz parkā esošās strūklakas, sagaidot Latvijas simtgadi un godinot Kūrvietai 220.

Sasniedzamie rezultāti

Projektā īstenojamās aktivitātes:
- Atjaunot sēravota paviljonu;
- Sagatavot pamata un sērūdens pievades sistēmu skulptūras uzstādīšanai;
- Izgatavot un uzstādīt skulptūru “Ķirzaciņa”;

Ieviešanas termiņš

Projektu paredzēts īstenot līdz 2018. gada 31. maijam.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 14785,33
Rietumu Bankas labdarības fonda finansējums EUR  13306,80
Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 1478,53

Mērķis

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un pieejamības nodrošināšana plašai sabiedrībai un nākamajām paaudzēm Baldones novadā,  atjaunojot Ceriņu parkā sēravota paviljonu un skulptūru “Ķirzaciņa”, sagaidot Latvijas simtgadi un godinot Kūrvietu 220 gadu jubilejā.

Rietumu Bankas labdarības fonds ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas ļauj mums patstāvīgi noteikt prioritātes un atbalstīt tos projektus, kurus mēs uzskatām par aktuālākajiem.
Savs korporatīvais labdarības fonds iezīmē Bankas nopietno nostāju labdarības jomā, vēlmi palīdzēt sabiedrībai, sekmēt tās garīgo izaugsmi. Šāds fonds ļaus būt neatkarīgiem no citiem fondiem sava atbalsta īstenošanā, maksimāli caurspīdīgiem un ļaus labāk kontrolēt līdzekļu izlietojumu.

 

 

Projekta datums: 31.05.2018
Skatīt vairāk
Strukturētais dialogs Baldones novadā
 • Renārs Manuilovs
 • 28663569

 

 

 

Projekts Strukturētais dialogs Baldones novadā
Projekta īstenotājs Baldones novada dome
Apraksts

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt Baldones novada jauniešu un politikas veidotāju savstarpējo diskusiju. Īstenojot Strukturētā dialoga VI. cikla vietējo konsultāciju, jauniešu forumu un izvērtēšanas darbnīcu aktualizēsim jaunatnes politikas nozīmi un jauniešu līdzdalību tās veidošanā.

Projekta mērķauditorija ir Baldones novadā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadu vecumam, kā arī vietējie politikas veidotāji.

Projekta rezultātā tiks izstrādātas rekomendācijas Strukturētā dialoga VI. cikla tematikai un izstrādāts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Baldones novadā.
Sasniedzamie rezultāti

Projekta aktivitātes:

1. Kafija ar politiķiem - Aktivitātes mērķis ir īstenot vietējā līmeņa konsultācijas starp pašvaldības politikas veidotājiem un jauniešiem par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”. Aktivitātes īstenošanā izmantosim “Kafija ar politiķiem” metodi. Uz pasākumu tiks aicināti Baldones novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī vietējie politikas veidotāji – deputāti, attīstības nodaļas vadītāja, kultūras darba organizatore, izpilddirektors un citi darbā ar jaunatni iesaistītie.

2. Baldones novada jauniešu forums - Aktivitātes mērķis ir sekmēt jauniešu aktīvu līdzdalību jaunatnes politikas plānošanā un īstenošanā Baldones novadā. Jauniešu foruma tematika būs veltīta vietējā līmeņa jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei. Aktivitātē izmantosim grupu darba metodiku, paneļdiskusijas, Eiropas kafejnīcas metodiku. Jauniešu forumā aicināsim piedalīties Baldones novada jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī vietējos politikas veidotājus – deputātus, administrācijas pārstāvjus, jomu speciālistus.

3. Izvērtēšanas darbnīca - Aktivitātes mērķis ir īstenot izvērtēšanas tikšanos par izstrādātajām rekomendācijām Strukturētā dialoga aktivitātei. Aktivitātes īstenošanā izmantosim “Kafija ar politiķiem” metodi. Uz pasākumu tiks aicināti Baldones novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kā arī vietējie politikas veidotāji – deputāti, attīstības nodaļas vadītāja, kultūras darba organizatore, izpilddirektors un citi darbā ar jaunatni iesaistītie.

Ieviešanas termiņš 2017. gada 15. novembris - 2018. gada 30. aprīlis
Finansējums

Kopējais finansējums 2000,00 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta datums: 30.04.2018
Skatīt vairāk
Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu pieejamība Baldones novadā
 • Diāna Straume
 • 66954863

Līdzīgi, kā citos novados, arī Baldonē no 2017.gada gada 1. jūlija  ir iespēja saņemt Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra  pakalpojumus Rīgas ielā 97, bibliotēkā. Pamatojoties uz piešķirto valsts budžeta dotācijas apmēru, 2017.gadā tiks nodrošināta 13 novadu un 4 reģionālās nozīmes jaunu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveide un uzturēšana, kā arī 2015.gadā izveidoto 59 vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšana. Tādējādi 2017.gada valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centru sniegtie pakalpojumi  būs pieejami 76 pašvaldību iedzīvotājiem, arī baldoniešiem. VPVKAC izveidošanas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespējas klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Lauksaimniecības datu centra pakalpojumus, un saņemt savas pašvaldības pakalpojumus. Kā arī papildus saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju. Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

VPVKAC pieņem iesniegumu šādu VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA   pakalpojumu saņemšanai:

 • elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana;
 • lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai;
 • gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu);
 • sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā.

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS pakalpojumu saņemšanai:

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 17 145,00 no kurām EUR 13 216,50 ir valsts budžeta dotācija, EUR 3928,50 pašvaldības līdzfinansējums.

Baldones VPVKAC darba laiks
P-T 12:00-19:00; C 9:00-16:00; P 12:00-17:00; S 9:00-14:00
Tārunis: 66954863; 67932323
E-pasts: baldone@pakalpojumucentri.lv

Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļas vadītāja
t.29323110 attistiba@baldone.lv

 

 


Foto no Attīstības nodaļas arhīva

Projekta datums: 01.07.2017
Skatīt vairāk
Meža dienas 2015
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 29323110

 

 

     

 

MEŽA DIENAS 2015
Moto: „Kopā nākotnes mežam!” 
      Baldones novada pašvaldība jau 3 gadu īsteno projektu “Zaļajā pieturā’’ Daugavas ielā 6a,  kura mērķis ir labiekārtota teritorija.  Ņemot vērā dzīvojamo māju tuvumu un iedzīvotāju viedokli, tad ‘’Zaļā pietura’’ ir īpaši radīta ģimenēm.  Līdz šim uzstādītas dažādas mazās arhitektūras koka formas, kas piemērotas dažādām bērnu vecuma grupām, kas ir no  1,5 – 10 gadu vecumam. Pieejamais finansējums no fonda, ko apgūst pašvaldība  ir neliels, tādēļ  projekts patreiz ir noticis it kā vairākās kārtās. Arī šogad pašvaldība iesniedza projekta ideju un saņēma finansējumu no meža attīstības fonda. Šoreiz plānotās aktivitātes virsmērķis, ņemot vērā vecāku pagājušā gada ierosinājumus bija drošība. Drošības uzlabojumi ‘’Zaļajā pieturā’’, jo teritorija atrodas tuvu ceļam. Tika izveidota  30m garu koka barjera/sēta, lai mazinātu faktu, ka bērni var uz tā uzskriet. Tā pat tika uzstādīts jauns aktivitāšu koka elements – kāpslis, kā arī veikta teritorijas apzaļumošana. Baldones novada svētkos, sadarbībā ar Baldones novada bērnu pēcpusdienas centru “Baltais ērglis”, bērniem vienā no atrakciju teltīm tika noorganizēta informatīvi izglītojoša un izzinoša mācība par koku.
     
 Paldies  Meža attīstības fondam par šādu iespēju, kā arī Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta kolektīvam, tā pat bērnu pēcpusdienas centra “Baltais ērglis” kolektīvam un iedzīvotājiem par izteiktajiem komplimentiem teritorijas labiekārtošanā. 
    Vēlamies informēt, ka esam saņēmuši viedokļus un komentārus par to, kāpēc netiek iekārtota teritorija – pļava, kas atrodas līdzās laukumam, tad vēlamies vēlreiz informēt, ka tā teritorijas daļa  nav pašvaldības īpašums.  Ir izskanējuši jautājumi arī par objektu izvietojumu. Objekti ir izvietoti un nostiprināti tādās pozīcijās, kas neskar zem zemes esošās komunikācijas – to ir daudz, tādēļ gan uzstādīšana, gan apzaļumošana, bija jāveic ņemot vērā ierobežojumus.
     
2015. gada Mežu dienu ietvarā Baldones novada pašvaldībai projekta īstenošanai Meža attīstības  fonds piešķīra finansējumu  EUR 550.00 apmērā.

                             

    

    

foto no Attīstības nodaļas arhīva

Projekta datums: 01.08.2015
Skatīt vairāk
Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību
 • Projektu vadītāja Līga Dāboliņa
 • (+371) 67350997, (+371) 29323110

 

Projekts

“Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību” Nr.1-01/141/2014

Projekta īstenotājs

Baldones vidusskola

Īstenošanas vieta

Baldones pilsēta

Apraksts

   Projekta mērķis ir veicināt Ķekaviņas upes un tās krastu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, izstrādājot priekšlikumus perspektīvam Ķekaviņas upes apsaimniekošanas plānam pilsētas robežās un noteikt upes pilotteritoriju ainavas sakopšanai. Baldone visplašāk pazīstama, pateicoties dziednieciskajiem resursiem – ārstnieciskajām dūņām un minerālūdens avotiem. Unikāli ir Ķekaviņas upes krastos virszemē izplūstošie sēravoti. Dabas bagātības, kas veicinājušas Baldones vārda atpazīstamību arī ārpus Latvijas robežām, joprojām atrodas Baldones novada teritorijā. Lai gan ārstniecisko dūņu ieguves vietas Baldonē nav pieejamas plašākai apskatei, Ceriņu parkā pie upes, kur atrodas Baldones sēravots „Ķirzaciņa”,  ir iespējams nogaršot sērūdeni. Ķekaviņas upe ir unikāla arī no ainavas un kultūrvēsturiskā mantojuma aspekta, jo upe pilsētā veido īpašu ainavu un iedzīvotājiem upes rāmais plūdums ir neatņemama klātesamība. Ir saglabājies 1818. gadā veidotais sanatorijas parks, caur kuru līkumo Ķekaviņas upīte ar vairākiem romantiskiem tiltiņiem. Baldones sanatorijas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija – dabas piemineklis. Pārējai Ķekaviņas upes daļai nav īpaša aizsardzības statusa.

       Projekta teritorija aptver Ķekaviņas upi un tās krastus Baldones pilsētas robežās. Šajā upes posmā konstatētas vairākas problēmas, kuras plānots aktualizēt un risināt šā projekta ietvaros. Pēc eksperta atzinuma atsevišķi posmi, piemēram, ieleja pie bijušās sanatorijas parka, mežaudze netālu no attīrīšanas iekārtām un ieleja pie Jakaru laipas, ir koptas, izcērtot kokus, pļaujot zāli, nogrābjot lapas un savācot zarus. Ne visas līdzšinējās apsaimniekošanas metodes veicina Ķekaviņas upes un tās krastu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Tiek novākti liela diametra, veci koki, kas ir vērtīgas dzīvotnes putniem, kukaiņiem un sūnām. Vietām pārmērīgi izcirsts pamežs, savukārt citur atstāts par daudz viena vecuma baltalkšņu.

     Aprobējot atsevišķu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas metodes, būtu iespējams  noskaidrot, kā tās ietekmē attiecīgo biotopu struktūru un funkcijas. Piemērotāko apsaimniekošanas metožu apzināšana ir svarīga apkārtnes ainavas saglabāšanai. Nerisinot biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas iespējas, tiks turpinātas līdzšinējās apsaimniekošanas metodes, tādējādi nodarot kaitējumu aizsargājamiem biotopiem.

Sasniedzamie rezultāti

Apzināta Ķekaviņas upes teritorija pilsētas robežās.

Sagatavoti kartēšanai nepieciešamie materiāli ar veidlapām.

Dokumentētas upes un tās krastu piesārņotās vietas, aizsargājamie biotopi un citas dabas vērtības.

Priekšlikumi Ķekaviņas upes apsaimniekošanas plānam.

Pilotteritorija (sakopta ainava).

Izglītojoši informatīvi stendi.

Izglītojoši semināri.

Ieviešanas termiņš

28.03.2014. – 30.11.2014.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 2969,31

Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 2 227,00

Baldones pašvaldības finansējums  EUR 742,31

Projekta vadlīnija

Atbildīgs dzīvesveids.

Aktivitātes vai apakšaktivitātes nosaukums

Atbalsts vietējām vides iniciatīvām.

 

Foto/Baldones vidusskolas un Attīstības nodaļas arhīvs

 

Projekta datums: 30.11.2014
Skatīt vairāk
Meža dienas 2014
 • Līga Dāboliņa
 • (+371) 29323110

            

Meža dienas 2014
“Zaļajā pieturā’’ jaunas koka arhitektūras formas bērniem
Baldones novada pašvaldība novada svētku dienās aicināja jauniešus un māmiņas ar bērniem atklāt “Zaļajā pieturā’’ Daugavas ielā 6a smilšu kastes ar soliņiem uzstādīšanu. Baldones novada pašvaldība jau trešo gadu piedalās Meža dienās 2014.        
Meža dienu mērķis ir padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Moto: „Kopā nākotnes mežam!”, veicinot veselīgu dzīvesveidu izglītojot par meža nozari, kā arī parādot interesanto Latvijā dažādajā Eiropā. Projektu atbalsta un finansē Meža attīstības fonds. Projekta kopējās izmaksas laukuma labiekārtošanai EUR 500,00. Aktīvas atpūtas veicinošu mazo arhitektūras formu izveidei materiāli tika iegādāti no koka. Arī iegādāti Latvijas apstākļiem atbilstoši stādāmie materiāli no Latvijas dārzniecībām, piemēram, plūškoks, zelta jāņoga.
Pasākuma laikā tika organizēts arī konkurss “Koki Baldonē” ar mērķi informatīvi izglītot jauniešus  par interesanto pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā. Jauniešiem un bērniem bija jāatpazīst dažādu koku un krūmu sugas, kas aug Baldones novadā. Bērni savā īpašumā ieguva vērtīgas balvas – koku stādus, kuri cerams rotās šo bērnu pagalmus daudzu gadu garumā. Paldies visiem, kas bija ieradušies un īpašs paldies par dalību konkursā. Paldies arī māmiņām, kuras uzdeva jautājumus par laukumu un tā labiekārtošanu. Uzklausījām ierosinājumus, kuri tiks ņemti vērā attīstot ‘’Zaļo pieturu’’. Projektu finansē Meža fonds.

Foto Attīstības nodaļas arhīvs

 

Projekta datums: 02.08.2014
Skatīt vairāk
Meža dienas 2013
 • Līga Dāboliņa
 • (+371) 29323110

  Meža dienas 2013
Meža dienu 2013 konkursa ietvaros Baldones novada pašvaldība publiskās telpas pilnveidošanai  nodrošināja  publisko apstādījumu ierīkošanu  bērnu laukumā ''Zaļā pietura'' Daugavas ielā 6a, Baldones novads. Pasākums publisko apstādījumu ierīkošanā Meža dienu 2013 ietvaros norisinājās 2013. gada 5.jūnijā plkst.15:00. Pasākuma mērķauditorija bija  Baldones novada jaunās ģimenes. Jaunās ģimenes tika  aicinātas ierasties ar dažādiem augu stādiem. Pasākuma norisies īstenošanai tika iegādāti Latvijas apstākļiem atbilstoši stādāmie materiāli no Latvijas dārzniecībām. Par materiālu sagādi atbildīga bija novada dārzniece Daiga Kalniņa. Pasākuma popularizēšana tika nodrošināta ar mediju twiter.com starpniecību, kā arī bija  uzaicinājums Baldones novada mājas lapā. Projektu finansēja Meža fonds.

 

Foto Attīstības nodaļas arhīvs

Projekta datums: 05.06.2013
Skatīt vairāk
Energoeefektivitātes paaugstināšana pirmskolas iglītības iestādē ''Vāverīte''
 • Galvenais speciālists celtniecības jautājumos Osvalds Usāns
 • (+371) 67932750

Projekts

Energoefektivitātes paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādē “Vāverīte’’ Nr. VIDM/2009/KPFI-1/36

Projekta īstenotājs

Baldones novada pašvaldība

Īstenošanas vieta

Pirmskolas izglītības iestāde “Vāverīte’’, Pilskalna iela 6, Baldone, Baldones novads

Apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšana

Sasniedzamie rezultāti

Projekta realizācijas gaitā paredzēts nomainīt visus bērnu dārza ēkas logus un ārdurvis. Ēkas ārsienu, bēniņu pārseguma, pagraba stāva griestu un ēkas cokola siltināšanas darbi. Ārsienu siltināšanas darbu rezultātā ēka iegūs arī jaunu, kvalitatīvu fasādes apdari. Saskaņā ar Vides ministrijas izsludinātā konkursa noteikumiem un noslēgto līgumu projekta celtniecības daļas realizācijas termiņš ir 2010.gada 1.decembris.

Ieviešanas termiņš

28.07.2009.-01.12.2010.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas EUR 320,821.48

Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums EUR 272,698.26

Baldones novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 48,123.22

MK noteikumi Nr.645 (25.06.2009.) “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” nolikums.

 

 

 

 

Projekta datums: 01.12.2010
Skatīt vairāk
Singing Neighbours - dziedošie kaimiņi
 • Kultūras darbu organizatore Inta Vidže
 • (+371) 67932458

 

Projekts

Singing Neighbours /Dziedošie kaimiņi/.

Projekta īstenotājs

Viru pašvaldība, Ogre

Īstenošanas vieta

Igaunija – Viru; Latvija – Jūrmala, Ogre, Baldone

Apraksts

Projektu īstenoja Viru (Igaunija) pagasta pašvaldība, kā vadošais partneris sadarbībā ar Viru pilsētas domi, Jūrmalas domi, Ogres novada domi un Baldones novada domi. Projekta mērķis ir stiprināt vietējās kultūras identitāti un ar igauņiem kopīgās kormūzikas tradīcijas. Tajā piedalīsies abu valstu bērnu un jauniešu kori. 

Galvenās aktivitātes ietver diriģentu meistarklases, kopējas jauniešu koru nometnes un sadraudzības koncertus, kā arī vienotas latviešu un igauņu dziesmu grāmatas sastādīšanu.

No Baldones projektā piedalās mūzikas pamatskolas 5 – 9 klašu koris (diriģente Sarmīte Skrūzmane) un vidusskolas 5 – 9 klašu koris (diriģente Brigita Kalniņa).

Projekts noslēgsies Baldonē Vanagkalnu estrādē 2010. gada vasarā ar kopējiem igauņu-latviešu bērnu dziesmu svētkiem. Uz skatuves kāps vairāk kā divi simti projektā iesaistītie koristi.

Sasniedzamie rezultāti

Koriem projekta ietvaros iegādāti jauni tautas tērpi. Nomainīta Vanagkalnu estrādes grīda 316,8 m2 platībā.

Ieviešanas termiņš

2009. – 2010.

Finansējums

Kopējās izmaksas EUR 82 160,00

ES finansējums EUR 69 836,00

Baldones novada pašvaldības finansējums  EUR 12 324,00

Pasākums

3. Aktīvi ilgtspējīgas un integrētas kopienas.

Aktivitāte

3.2. Veicināt pierobežu sadarbību.

Foto/Baldones novada domes arhīvs

Projekta datums: 27.06.2010
Skatīt vairāk