A+ A

Privātuma politika

APSTIPRINĀTI
ar Baldones novada domes
2018.gada 26.jūnija domes lēmumu Nr.28 (prot. Nr.7;28§)

Par Baldones novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politiku

Izdota saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Baldones novada pašvaldības privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot tās personas datus.

II. Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Baldones novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), reģistrācijas Nr. 90000031245, juridiskā adrese Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125 un tās iestādes.
 2. Baldones novada pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Baldones novada pašvaldības nolikumā.

III. Personas datu apstrādes vieta

 1. Pašvaldības personas datu apstrāde tiek veikta tās Administrācijas ēkā Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV-2125, pašvaldības struktūrvienībās, kā arī pašvaldības iestādēs.

IV. Personas datu apstrādes nolūki

 1. Pašvaldība veic personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:
  1. 1. Saistībā ar pirmskolas izglītību:

5.1.1. Reģistrācijas pirmskolas izglītības iestādē;

5.1.2. piešķirt pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai izglītības iestādei,

5.1.3. piešķirt pašvaldības atbalstu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja.

 1. 2. nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk -NĪN) administrēšana:

5.2.1. NĪN maksāšanas paziņojuma par nekustamo īpašumu Baldones novada administratīvajā teritorijā nosūtīšanai uz e-pasta adresi,

5.2.2. piešķirt NĪN atvieglojumu,

5.2.3. atmaksāt pārmaksāto NĪN par nekustamo īpašumu,

5.2.4. novirzīt pārmaksāto NĪN,

5.2.5. sadalīt NĪN parāda atmaksu pa daļām;

5.2.6. atgādinājumu, brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi sagatavošana;

5.2.7. Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un novērtējuma naudas piedziņas komisijas lēmumu pavadrakstu sagatavošana un nosūtīšana;

5.2.8. Sniedz atbildes uz valsts iestāžu pieprasījumiem (Zvērinātu tiesu izpildītāji, Maksātnespējas administratori u.c.).

 1. 3. atļauju izsniegšana:

5.3.1. koku zāģēšanai vai vainagu veidošanai,

5.3.2. izkārtnes izvietošanai,

5.3.3. reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai,

5.3.4. ielu tirdzniecībai,

5.3.5. ielu tirdzniecības organizēšanai,

5.3.6. publiska pasākuma rīkošanai Baldones novadā,

5.3.7. pārvietoties un/vai kravu pārvadājumiem pa Baldones novada pašvaldības ceļiem ar grants segumu, kur tas ir aizliegts;

5.3.8. vieglo taksometru pārvadājumiem;

5.3.9. alkoholisko dzērienu ražošanai.

5.4. darījumi ar nekustamo īpašumu (turpmāk- NĪ):

5.4.1. izvērtēt lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā,

5.4.2. iznomāt zemesgabalu,

5.4.3. izsniegt izziņu par NĪ atļauto izmantošanu saskaņā ar Baldones novada Teritorijas plānojumu,

5.4.4. atdalīt NĪ un piešķirt tam adresi,

5.4.5. precizēt NĪ lietošanas mērķi,

5.4.6. izsniegt atteikumu no pirmpirkuma tiesībām,

5.4.7. saņemt izziņu par adresi NĪ,

5.4.8. apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu,

5.4.9. izsniegt atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašuma sadalīšanai.

 1. 5. pašvaldības atbalsta saņemšanai:

5.5.1. piešķirt/atjaunot pabalstus audžuģimenēm;

5.5.2. sniegt palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas;

5.5.3. sniegt sociālos pakalpojumus, sociālo vai materiālo palīdzību.

 1. 6. deklarētās dzīvesvietas datu apstrāde:

5.6.1. anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu,

5.6.2. saņemt izziņu par deklarēto dzīvesvietu.

5.7. dažādi:

5.7.1. izskatīt iesniegumu;

5.7.2. stipendiju, līdzfinansējumu piešķiršana;

5.7.3. mājdzīvnieku reģistrēšana;

5.7.4. kapavietas ierādīšana.

5.8. būvniecības iesniegumu izskatīšanai:

5.8.1. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums energoapgādes

būvēm),

5.8.2. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums ēkām),

5.8.3. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums meliorācijas būvēm,

5.8.4. izsniegt būvatļauju (būvniecības ieceres iesniegums inženierbūvei),

5.8.5. apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai,

5.8.6. apliecinājuma karte inženierbūvei vai inženiertīklam,

5.8.7. būvdarbu vadītāja / būvuzrauga saistību raksts,

5.8.8. paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai,

5.8.9. paskaidrojuma raksts meliorācijas būves konservācijai,

5.8.10. paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai,

5.8.11. paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai,

5.8.12. apliecinājums par ēkas nojaukšanu,

5.8.13. paskaidrojuma raksts 1. grupas būvei,

5.8.14. paskaidrojuma raksts inženierbūvei,

5.8.15. paskaidrojuma raksts (ēkām),

5.8.16. paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei,

5.8.17. ēkas fasādes apliecinājuma karte,

5.8.18. paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez

pārbūves,

5.8.19. saņemt izziņu par būves neesamību dabā,

5.8.20. apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar

lietošanas veida maiņu,

5.8.21. apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.

 

5.9. teritorijas plānošanas jautājumu izskatīšanai:

5.9.1. iesniegums detālplānojuma galīgās redakcijas izskatīšanai,

5.9.2. iesniegums izstrādātā detālplānojuma 1.redakcijas izskatīšanai,

5.9.3. saņemt atļauju detālplānojuma izstrādei,

5.9.4. saņemt atļauju detālplānojuma izstrādei,

5.9.5. apstiprināt lokālplānojuma 1.redakciju,

5.9.6. apstiprināt lokālplānojuma galīgo redakciju.

5.10. darbinieku atlasei,

5.11. darba tiesisko attiecību nodibināšanai un uzturēšanai,

5.12. informācijas atklātības nodrošināšanai, sabiedrības informēšanai un novada publicitātei,

5.13. organizēt kustamā un nekustamā īpašuma izsoles,

5.14. publisko iepirkumu veikšanai,

5.15. skolēnu nodarbinātības vasaras projektam.

V. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

6. Pašvaldība apstrādā personas datus balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

6.1. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.1.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma “Par pašvaldībām” 15.pants pirmās daļas 3.punkts, Baldones novada domes 2012.gada 4.jūlija sasitošie noteikumi Nr.12 “Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”, Baldones novada domes 2015.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.18 “Par kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība nodrošina izmaksu segšanu bērniem pirmskolas izglītības programmu apguvei privātā izglītības iestādē”, Baldones novada domes 2016.gada 29.marta saistošie noteikumi Nr.7 “Par Baldones novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnam uzraudzības pakalpojuma saņemšanai”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

6.2. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.2.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3. punkts, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

6.3. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.3.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, 2012.gada 2.maija MK noteikumi Nr.10 “Par koku ciršanu ārpus meža”, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, Alkoholisko dzērienu aprites likums,  Autopārvadājumu likums, Baldones novada domes 2012.gada 7.novembra saistošie noteikumi Nr. 19 “Par ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību Baldones novadā”, Baldones novada domes 2004.gada 2.jūnija saistošie noteikumi Nr.17 “Alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumi Baldones novadā izbraukuma tirdzniecībā pasākuma norises laikā”, Baldones novada domes 2015.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr. 13 “Kārtība, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Baldones novadā” , Baldones novada domes 2009.gada saistošie noteikumi Nr.24 “Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”, Baldones novada domes 2013.gada 22.maija saistošie noteikumi Nr.12 “Par reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Baldones novadā”, Baldones novada domes 2012.gada 19.septembra saistošie noteikumi Nr.15 “Par koku ciršanu ārpus meža Baldones novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

6.4.personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.4.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – 2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.748 “Noteikumu par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”, 2007.gada 30.oktobra MK noteikumi Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 2013.gada 9.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Par Baldones novada Teritorijas plānojuma 2013.– 2024.gadam Grafiska daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 2007.gada 30.oktobra MK noteikumi 735 “Par publiskas personas zemes nomu”, Zemes ierīcības likums, 2016.gada 2.augusta MK noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 2015.gada 8.decembra “Adresācijas noteikumi”, 2006.gada 20.jūnija MK noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2010.gada 28.spetemba MK noteikumi 919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, Baldones novada domes 2014. gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.7 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karogu turētāju pie nekustamiem īpašumiem Baldones novadā izvietošanu un noformēšanu”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

6.5. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.5.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.23 “Par pabalstiem audžuģimenei”, Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.24 “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”, Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.25 “Par Baldones novada pašvaldības noteikumu kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu”, Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.26 “Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”, Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr.27 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”, Baldones novada domes 2016.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.26 “Par Baldones novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

6.6. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.6.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – Dzīvesvietas deklarēšanas likums, 2017. gada 29. augusta MK noteikumi Nr. 505 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

6.7. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.7.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - Iesniegumu likuma 3.pants, likuma „Par pašvaldībām”12., 15.pants  4. un 12.punkts, Baldones novada domes 2012.gada 23.maija saistošie noteikumi Nr.8 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Jāņa Dūmiņa Mūzika skolā”, Baldones novada domes 2012.gada 23.maija saistošie noteikumi Nr.9 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Baldones Mākslas skolā”, Baldones novada domes 2010.gada 22.decembra saistošie noteikumi Nr.17 “Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”, Baldones novada domes 2014.gada 28.oktorba saistošie noteikumi Nr.15 “Par Baldones novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”, Baldones novada domes 2014.gada 28.oktobra saistošie noteikumi Nr.13 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Baldones novadā”, Baldones novada domes 2008.gada 13.augusta saistošie noteikumi Nr.11 “Par Baldones novada kapsētu apsaimniekošanu”, Baldones novada domes nolikums “Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm”, Baldones novada domes nolikums “Par kārtību, kādā Baldones novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas”, Baldones novada domes nolikums “Par apbalvojumu “Baldones Goda pilsonis”, “Atzinības raksts” un “Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts.

6.8. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.8.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 14.punkts, Būvniecības likums, 2014.gada 19.augusta MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts

6.9. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.9.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – Teritorijas attīstības plānošanas likuma pirmās daļas 3.punkts, 2014.gada 14.oktobra MK noteikumi Nr.628 “Noteikumi par teritorija attīstības plānošanas dokumentiem”, Baldones novada domes 2016.gada 31.maija saistošie noteikumi Nr.11 “Par Baldones novada teritoriālo iedalījumu vienību – Baldones pilsēta un Baldones pagasts, robežu noteikšanu”, Baldones novada domes 2011.gada 19.oktobra saistošie noteikumi Nr.8 “Par augstas detalizācijas topogrāfijas  informācijas aprites kārtību Baldones novadā”

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts

6.10. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.10. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – Darba likuma 28.panta pirmā un otrā daļa, 32.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts;

6.11. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.11. apakšpunktā minētajam apstrādes nolūkam – Darba likuma 28.panta pirmā daļa, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts;

6.12. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.12. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam:

6.12.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c.apakšpunkts. Baldones novada informatīvā izdevuma “Baldones Ziņas” nolikums. Baldones novada domes nolikums “Par informācijas uzturēšanu Baldones novada pašvaldības mājas lapā”. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4.punktu pašvaldības funkcijas ir: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); saskaņā ar 5.punktu – rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); saskaņā ar 6.punktu – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī pilda citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Saskaņā ar 2006.gada 7.marta MK noteikumu Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 10.4.apakšpunktu tīmekļa vietnē ievieto ziņas par pašvaldības aktualitātēm. Līdz ar to, pašvaldībai ir ar normatīvajiem aktiem pienākums nodrošināt informācijas atklātību un informēt sabiedrību par tās budžeta līdzekļu izlietojumu un funkciju realizāciju;

6.12.2.saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu pašvaldība iedzīvotāju (sabiedrības) interesēs var realizēt brīvprātīgās iniciatīvas, t.sk. informēt sabiedrību par tās iestādēs un novadā notiekošajām aktivitātēm.

6.12.3.pašvaldības leģitīmās interesēs ir informēt sabiedrību par pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekošajām aktivitātēm, infrastruktūras attīstību, pieejamo izglītību, tūrisma iespējām, kultūras un sporta pasākumiem, u.c., lai piesaistītu apmeklētājus, jaunas investīcijas, radītu Baldones novada pašvaldības un administratīvās teritorijas pozitīvu tēlu, iedzīvotājiem un ģimenēm draudzīgu vidi (piesaistīt jaunus nodokļu maksātājus);

6.13. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.13. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c. apakšpunkts.

6.14. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.14. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – Publisko iepirkumu likums, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts.

6.15. personas datu apstrādes tiesiskais pamats 5.15. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas c apakšpunkts.

VI. Automatizēta lēmumu pieņemšana

7. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.

VII. Personas datu saņēmēju kategorijas

8. Personas datu saņēmēju kategorijas: pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

VIII. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

9. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

IX. Personas datu glabāšanas termiņš

10. Pašvaldībā saskaņā ar Baldones novada pašvaldības lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai vai arī tik ilgi, cik tas noteikts normatīvajos aktos.

X. Datu subjekta tiesības

11. Datu subjektam ir tiesības:

11.1. iegūt informāciju, kas par viņu savākta noteikumu 5.punktā minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem;

11.2. iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

11.3. pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

XI. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

12. Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un pašvaldībai funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

XII. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos

13. Pārziņa kontaktpersona personas datu aizsardzības jautājumos – datu aizsardzības speciālistes E. Kaliksone (elina.kaliksone@baldone.lv, 28373171) un K. Lāce (karina.lace@baldone.lv, 67932884, 27840242).

XIII. Personas datu apstrādes valsts institūciju kontrole

14. Par veikto personas datu apstrādi datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011)

 

Lejuplādēt Baldones novada pašvaldības Privātuma politiku pdf formātā (142.78 KB)