A+ A

Teritorijas plānojums

Paskaidrojuma raksts (6.53 MB)

Apbūves noteikumi (787.15 KB)

 

Grafiskā daļa:

1. BALDONES NOVADA TERITORIJAS FUNCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN AIZSARGJOSLAS (5.66 MB)

2. BALDONES PILSĒTAS TERITORIJAS FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS UN AIZSARGJOSLAS (4.89 MB)
 
 

Baldones novada domes 2021. gada 25. maija sēdē tika pieņemts lēmums par saistošo noteikumu Nr. 12 “Par Baldones novada domes 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu, ar kuriem atzīts par spēku zaudējušu Baldones novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 45.2.punkts-  “Ielai (ceļam) tuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam tā ir dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.”.

Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties ģeoportālā “Ģeolatvija.lv”.


Baldones novada domes 2020. gada 26. maija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.8 par saistošo noteikumu Nr. 4 apstiprināšanu, ar kuriem 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam” 42.1. punkta daļa “kā arī izmantot zemi un veikt būvniecību uz zemes vienības” zaudē spēku.

Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties ģeoportālā "Ģeolatvija.lv".


Baldones novada domes 2019. gada 29. augusta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.9 "Par Baldones novada domes 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā" izdošanu. Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Baldones novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 83.4., 84.3., 85.2., 86.3., 87.3., 88.3., 89.3., 90.2., 91.3., 92.3. un 93.3.apakšpunktus.

Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties ģeoportālā “Ģeolatvija.lv”.


Baldones novada domes 2016. gada 27. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.9 “Par saistošo noteikumu Nr.18 „Par Baldones novada domes 2013. gada 9. janvāra saistošo noteikumu Nr.  1 ”Par Baldones novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” izdošanu. (protokols Nr.9, p.2.). Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem spēku zaudē Baldones novada teritorijas plānojumā 2013. – 2024.gadam noteiktā “Nacionālās nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamā teritorija”, kura tika attēlota atbilstoši 2011. gadā veiktajai AECOM izpētei par Rail Baltica trases novietojumu novadā.

2016. gada 24. augustā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, ar kuru tika noteikts cits trasējums Rail Baltica attīstībai novada teritorijā, kas ir par pamatu minētā lēmuma pieņemšanai un saistošo noteikumu izdošanai. 

 

Lūdzam pārliecinieties vai Jūsu nekustamajā īpašumā nav spēkā esošs detālplānojums, skatīt Ģeoportālu www.geolatvija.lv.