A+ A

Paziņojumi

Paziņojums par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem

Baldones novada dome informē, ka 2021. gada 25. maija domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.5 par saistošo noteikumu Nr. 12 “Par Baldones novada domes 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu, ar kuriem atzīts par spēku zaudējušu Baldones novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 45.2.punkts-  “Ielai (ceļam) tuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam tā ir dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā.”.

Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties ģeoportālā "Ģeolatvija.lv".


Paziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes pārcelšanu

Saskaņā ar 2021. gada 23. februāra Baldones novada domes lēmumu Nr.7 publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam valsts reģionālo autoceļu P89/P91 krustojumā un teritorijām ap to.

Galvenais lokālplānojuma uzdevums ir pamatot degvielas uzpildes stacijas novietojumu nekustamajā īpašumā “Ziediņi”, Baldones pagastā, nosakot atbilstošu funkcionālo zonējumu.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 20.05.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme tiek pārcelta uz 13.05.2021. plkst. 17.00. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta trešo daļu, lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā. Lai piedalītos publiskās apspriešanas sanāksmē, lūdzam līdz 12.05.2021. nosūtīt savu Vārdu, Uzvārdu un e-pasta adresi uz dome@baldone.lv, lai dome jums nosūtītu saiti uz publiskās apspriešanas sanāksmi.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 17.05.2021. Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu materiāliem klātienē var iepazīties iepriekš sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu pirmdienās un ceturtdienās Baldones novada domes darba laikā, pa tālruni 26 678 026 vai interneta vietnē www.baldone.lv sadaļā “Līdzdalība” apakšsadaļā “Publiskās apspriešanas” un ģeoportālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Baldones novada domes 2021.gada 23.marta lēmumu Nr.7 tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam, nekustamajos īpašumos “Rudrozes” un “Vaivariņi”, Baldones pagastā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veicināt viensētu apbūves veidošanos lauku teritorijā nosakot funkcionālo zonu - Lauksaimniecības teritorija.

Sekot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2021. gada 23. februāra Baldones novada domes lēmumu Nr.7 publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam valsts reģionālo autoceļu P89/P91 krustojumā un teritorijām ap to.

Galvenais lokālplānojuma uzdevums ir pamatot degvielas uzpildes stacijas novietojumu nekustamajā īpašumā “Ziediņi”, Baldones pagastā, nosakot atbilstošu funkcionālo zonējumu.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.04.2021. līdz 11.05.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 05.05.2021. plkst. 17.00 Baldones Kultūras centrā, Daugavas ielā 2, Baldonē.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 11.05.2021. Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu materiāliem klātienē var iepazīties iepriekš sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu pirmdienās un ceturtdienās Baldones novada domes darba laikā, pa tālruni 26 678 026 vai ģeoportālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Informējam, ka saskaņā ar Baldones novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumu Nr.4., tika uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Pegasi”, Baldones pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 005 0018 (7,1ha), kas robežojas ar Jums piederošo nekustamo īpašumu.

Detālplānojuma mērķis ir viensētu attīstība lauku teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums ir nekustamā īpašuma “Pegasi”, Baldones pagastā īpašnieka iecere zemes vienību sadalīt četrās daļās.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs no pašvaldības puses ir teritorijas plānotājs - Pauls Grants, tālr. 28620884.

Detālplānojuma norisei var sekot līdzi Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Aļņi”, Baldones pagastā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Baldones novada domes saistošie noteikumi Nr.14 “Lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam nekustamā īpašuma “Aļņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020379, Baldones pagastā” apstiprināti ar Baldones novada domes 2020. gada 24. novembra lēmumu Nr. 7.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā “ĢeoLatvija.lv” saitē: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17462.


Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2020. gada 22. septembra Baldones novada domes lēmumu Nr.8 publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Aļņi”, Baldonē, Baldones novadā.

Lokālplānojuma mērķis ir veicināt tūrisma pakalpojumu attīstīšanu Baldones novadā, indeksējot funkcionālās zonas - Mežu teritorijas un Lauksaimniecības teritorijas, lai to  izmantošana ļautu lokālplānojuma teritorijās veidot tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 12.10.2020. līdz 09.11.2020. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 26.10.2020. plkst. 18.00 Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē. Priekšlikumi iesniedzami līdz 09.11.2020. klātienē Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē tās darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, vai interneta vietnē www.baldone.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem

Baldones novada dome informē, ka 2020. gada 26. maija domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.8 par saistošo noteikumu Nr. 4 apstiprināšanu, ar kuriem 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam” 42.1. punkta daļa “kā arī izmantot zemi un veikt būvniecību uz zemes vienības” zaudē spēku.

Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Baldones novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.7 tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam nekustamā īpašuma “Aļņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020379, Baldones pagastā.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veicināt tūrisma pakalpojumu attīstīšanu Baldones novadā, indeksējot funkcionālās zonas - Mežu teritorijas un Lauksaimniecības teritorijas, lai to  izmantošana ļautu lokālplānojuma teritorijās veidot tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi.

Sekot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem

Baldones novada dome informē, ka 2019. gada 29. augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.9 "Par Baldones novada domes 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Par Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā" izdošanu. Ar lēmumu un saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties  ģeoportālā “Ģeolatvija.lv”.


Paziņojums par detālplānojuma "Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Astras", Baldones pagastā, Baldone novadā" apstiprināšanu

Baldones novada dome 30.07.2019 ir pieņēmusi lēmumu Nr. 4 "Par detālplānojuma projekta "Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Astras", Baldones pagastā, Baldone novadā" apstiprināšanu". Materiāli ir pieejami geolatvija.lv.


Paziņojums par detālplānojuma 1.redakcijas publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2019. gada 28.maija Baldones novada domes lēmumu Nr. 13 publiskai apspriešanai tiek nodots detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Astras”, Baldones pagastā, Baldone novadā 1. redakcija.

Detālplānojuma uzdevums ir nekustamajam īpašumam “Astras” ar kadastra numuru 80250040059 pamatot ceļa pievienojumu valsts vietējam autoceļam V9 Iecava - Baldone – Daugmale un no minētā nekustamā īpašuma paredzēt piekļuvi nekustamajam īpašumam “Žubītes”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 10.06.2019. līdz 1.07.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.06.2018. plkst. 17.00 Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2019. gada 1. jūlijam klātienē Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski - dome@baldone.lv.

Ar detālplānojumu var iepazīties Baldones novada domes būvvaldē, tās darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, kā arī interneta vietnē www.baldone.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Baldones novada domes 2019.gada 28.maija lēmumu Nr.4 tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam valsts reģionālo autoceļu P89/P91 krustojumā un teritorijām ap to. Lokālplānojuma pamatojums ir veicināt jaunu darbavietu, pakalpojuma un satiksmes infrastruktūras veidošanos Baldones novadā. Galvenais uzdevums ir pamatot degvielas uzpildes stacijas novietojumu nekustamā īpašumā “Ziediņi”. Sekot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma "Baldones novada lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Ķepaiņi"" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Baldones novada dome 27.11.2018 ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2 "Par saistošo noteikumu "Par lokālplānojumu nekustamajā īpašumā "Ķepaiņi", Baldonē, Baldones novadā" apstiprināšanu" un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 19 "Par lokālplānojumu nekustamajā īpašumā "Ķepaiņi", Baldonē, Baldones novadā".

Materiāli ir pieejami: geolatvija.lv


Paziņojums par lokālplānojuma 2.redakcijas pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Lokālplānojumam nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi”, Baldonē, Baldones novadā publiskā apspriešana noslēgsies š.g. 11. oktobrī. Aicinām visus interesentu 15.oktobrī plkst. 17:00 uz Baldones novada domi, Pārupes ielā 3, Baldonē,  kur varēs iepazīties ar lokālplānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu, tālr.: 29209638, e-pasts: pauls.grants@baldone.lv


Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Baldones novada domes saistošie noteikumi Nr.12 “Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā” apstiprināti ar Baldones novada domes 2018. gada 28. augusta lēmumu Nr. 13 (prot. Nr.10).

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv, Baldones novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.baldone.lv sadaļā "Pašvaldība" → Plānošanas dokumenti → Lokālplānojumi, kā arī darba dienās Baldones novada pašvaldības būvvaldē, Pārupes ielā 3, Baldonē.


Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 24.jūlija Baldones novada domes lēmumu Nr. 9, 2. § publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ķepaiņi", Baldonē, Baldones novadā 2. redakcija.

Lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu, nosakot divas funkcionālās zonas – Savrupmāju apbūves teritorija un Mežu  teritorija. Lokālplānojuma teritorijā plānots veidot meža parkam atbilstošu apbūvi, tādējādi neveidojot blīvi apbūvētu teritoriju.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.09.2018. līdz 11.10.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 1.10.2018. plkst. 17.00 Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 11. oktobrim klātienē Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski - dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē tās darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, kā arī interneta vietnē www.baldone.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Lokālplānojumam nekustamajā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā publiskā apspriešana noslēdzās š.g. 11. jūlijā. Aicinām visus interesentu 24.jūlijā plkst. 16:00 uz Baldones novada domi, Pārupes ielā 3, Baldonē,  kur varēs iepazīties ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu, tālr.: 29209638, e-pasts: pauls.grants@baldone.lv


Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 28. maija Baldones novada domes lēmumu (Nr. 6, 11. §) publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā.

Lokālplānojuma mērķis – veicināt jāšanas sporta attīstību Baldonē. Tas groza Baldones novada teritorijas plānojumu, nosakot atbilstošu funkcionālo zonējumu zirgu manēžas būvniecībai un tai pieguļošās teritorijas izmantošanai.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 11.06.2018. līdz 11.07.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.06.2018. plkst. 17.00 Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 11. jūlijam klātienē Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē tās darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, vai interneta vietnē www.baldone.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu

Saskaņā ar Baldones novada domes 2018.gada 26.marta sēdes lēmumu “Par saistošiem noteikumiem Nr.4 “Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi”” atcelšanu” (prot. Nr.3, 4.§) atcelti Baldones novada domes 2017.gada 28.novembra Saistošie noteikumi Nr.30 “Baldones novada lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Ķepaiņi””.


Paziņojums par grozījumiem saistošajos noteikumos

Baldones novada dome informē, ka 2017.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.29 “Grozījumi Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju “SŪNUPES” detālplānojumu” (protokols Nr. 16(22), 23.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr. 29 “Grozījumi Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes 2005. gada 19. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par Baldones pilsētas ar lauku teritoriju “SŪNUPES” detālplānojumu””. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Baldones novada dome informē, ka 2017.gada 28.novembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Baldones novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.28 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 11.04.2007. saistošo noteikumu Nr.11 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Cielaviņas” detālplānojums” atcelšana”” (protokols Nr. 16(22), 22.§) un izdoti saistošie noteikumi Nr. 28 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības 11.04.2007. saistošo noteikumu Nr.11 “Baldones pilsētas ar lauku teritoriju gruntsgabala “Cielaviņas” detālplānojums” atcelšana”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Baldones novada dome 2017.gada 31.oktobra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā” (protokols Nr. 14(20), 1.§). Sekot līdzi lokālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Baldones novada dome 2017.gada 31.oktobra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Astras”, Baldones pagastā, Baldones novadā izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 14(20), 17.§). Sekot līdzi detālplānojuma izstrādes gaitai var ģeoportālā geolatvija.lv.