A+ A

Lokālplānojumi

 • Lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam nekustamā īpašuma “Aļņi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020379, Baldones pagastā
  APSTIPRINĀTS ar 2020. gada 24.decembra Baldones novada domes sēdes lēmumu Nr.7, lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam nekustamā īpašuma "Aļņi" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80250020379, Baldones pagastā"
 • Lokālplānojums nekustamajā īpašumā "Ķepaiņi", Baldonē, Baldones novadā 
  APSTIPRINĀTS ar 2018. gada 27.novembra Baldones novada domes sēdes lēmumu Nr.2, lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 19 “ Par lokālplānojumu nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi”, Baldonē, Baldones novadā”.
 • Lokālplānojums nekustamajā īpašumā "Telfas", Baldonē, Baldones novadā
  APSTIPRINĀTS ar 2018. gada 28.augusta Baldones novada domes sēdes lēmumu Nr.13, lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā”.
 • Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Daugavas iela 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē
  APSTIPRINĀTS ar 2017. gada 31.sptembra Baldones novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14(20), 18.§), lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 20 “Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē”.
 • Baldones novada lokālplānojums teritorijai Klapu krogā​
  APSTIPRINĀTS ar 2016. gada 30.augusta Baldones novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 17.§), lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Baldones novada lokālplānojums teritorijai Klapu krogā”.
 • Lokālplānojums "Silzemes" 
  APSTIPRINĀTS ar 2014. gada 28.oktobra Baldones novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 2.§), lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi apstiprināti par Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Baldones novada lokālplānojums “Silzemes””.