A+ A

Noteikumi/nolikumi

Baldones novada pašvaldības nolikums (427.98 KB)

Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Baldones novada pašvaldībā (1.00 MB)

Atbildīgās personas kontaktinformācija: Baldones novada pašvaldības Juridiskā dienesta vadītājs, e-pasts: trauksme@baldone.lv
Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums (1.40 MB)
Noteikumi "Personas datu apstrāde videonovērošanas procesā Baldones novadā" (278.51 KB)
Nolikums Iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam "IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI"
Noteikumi Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (256.08 KB)
Nolikums Par Baldones novada jaundzimušo pasākuma “Es esmu mazais Baldonietis” organizēšanu
Nolikums Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm
Baldones muzeja Krājuma komisijas nolikums (350.66 KB)
Baldones novada pašvaldības policijas nolikums (549.97 KB)
Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (328.76 KB)
Noteikumi Uzvedības Noteikumi skolēnu autobusos
Nolikums Par kārtību, kādā Baldones novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas (98.97 KB)
Nolikums "Interešu izglītība vasaras brīvlaikā" (54.63 KB)
Nolikums "Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību" (385.92 KB)
Baldones novada domes informatīvā izdevuma “Baldones Ziņas” nolikums (286.82 KB)
Nolikums Par apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības raksts” un „Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu
Konkursa „BALDONES SAKOPTĀKAIS NAMS UN LAUKU SĒTA” nolikums
Baldones novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums
Baldones vidusskolas nolikums (237.34 KB)
Baldones Sporta kompleksa nolikums
Baldones Vidusskolas stadiona iekšējās kārtības noteikumi
Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta nolikums nolikums (228.68 KB)
Noteikumi "Kārtība, kādā slēdzami līgumi par Baldones sporta kompleksa telpu un Baldones Vidusskolas stadiona nomu un uzraugāma to izpilde" (266.71 KB)
Nolikums "Par atbalstu Baldones novada sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem"
Nolikums "Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā" (124.84 KB)

Nolikums "Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs" (340.38 KB)

1.pielikums Nolikumam par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs
FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS DĀVINĀJUMA (ZIEDOJUMA) LĪGUMS (31.00 KB)

Noteikumi "Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība pārņem dāvinājumā ceļu vai ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemi" (181.84 KB)
Nolikums "Kārtība atbalsta sniegšanai ārstniecības speciālistiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta pamatspecialitāti" (207.74 KB)
"Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde" nolikums (210.68 KB)
DEPUTĀTU ĒTIKAS KODEKSS (173.71 KB)