A+ A

Noteikumi/nolikumi

Ķekavas novada pašvaldības nolikums
struktūras shēma
Baldones sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums (1.40 MB)
Noteikumi "Personas datu apstrāde videonovērošanas procesā Baldones novadā" (278.51 KB)
Nolikums Iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam "IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI" (575.33 KB)
Noteikumi Kārtība, kādā iesniedzami dokumenti Baldones novada domei par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu (256.08 KB)
Nolikums Par Baldones novada jaundzimušo pasākuma “Es esmu mazais Baldonietis” organizēšanu (342.33 KB)
Nolikums Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm (304.75 KB)
Baldones muzeja Krājuma komisijas nolikums (350.66 KB)
Baldones novada pašvaldības policijas nolikums (549.97 KB)
Baldones novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums (328.76 KB)
Noteikumi Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos (156.37 KB)
Nolikums Par kārtību, kādā Baldones novada dome atbalsta nevalstiskās organizācijas (98.97 KB)
Nolikums "Interešu izglītība vasaras brīvlaikā" (54.63 KB)
Nolikums "Par Baldones novada amatiermākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtību" (404.87 KB)
Nolikums Par apbalvojumu „Baldones Goda pilsonis”, „Atzinības raksts” un „Dāvinājuma vai naudas balvas” piešķiršanu (49.50 KB)
Konkursa „BALDONES SAKOPTĀKAIS NAMS UN LAUKU SĒTA” nolikums (353.06 KB)
Baldones novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikums (154.10 KB)
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverīte" nolikums (526.06 KB)
Baldones vidusskolas nolikums (237.34 KB)
Baldones kultūras centra nolikums (306.94 KB)
Baldones Sporta kompleksa nolikums (396.99 KB)
Baldones Vidusskolas stadiona iekšējās kārtības noteikumi (228.36 KB)
Noteikumi "Kārtība, kādā slēdzami līgumi par Baldones sporta kompleksa telpu un Baldones Vidusskolas stadiona nomu un uzraugāma to izpilde" (266.71 KB)
Nolikums "Par atbalsta piešķiršanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Baldones novadā" (124.84 KB)

Nolikums "Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs" (340.38 KB)

1.pielikums Nolikumam par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Baldones novada pašvaldības budžeta iestādēs
FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS DĀVINĀJUMA (ZIEDOJUMA) LĪGUMS (31.00 KB)

Noteikumi "Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība pārņem dāvinājumā ceļu vai ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemi" (181.84 KB)
Nolikums "Kārtība atbalsta sniegšanai ārstniecības speciālistiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta pamatspecialitāti" (207.74 KB)
"Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde" nolikums (210.68 KB)
DEPUTĀTU ĒTIKAS KODEKSS (173.71 KB)