A+ A

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests

Adrese: Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienests, Iecavas iela8, Baldone, Baldones novads

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Jānis Leitāns mob.tālr. 27896898
e-pasts: pucud@baldone.lv
Pilsētas dārzniece Daiga Kalniņa mob.tālr. 29391771

Apstiprināts ar
Baldones novada domes
2009. gada 17. jūnija sēdes
lēmumu (prot. Nr. 13, 61.§)

Izstrādāts pamatojoties uz
LR likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 8.punktu


1. Vispārīgie noteikumi
Baldones novada domes PILSĒTAS UN CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTS (turpmāk tekstā –Ceļu dienests -CD) ir Baldones novada domes (turpmāk – Domes) struktūrvienība, kura nodrošina Baldones novada labiekārtošanu, sanitāro tīrību un ceļu uzturēšanu, kā arī pakalpojumu administrēšanu.
Ceļa dienestu izveido, reorganizē un/vai likvidē Dome.
Ceļu dienestu finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem un par dienesta pakalpojumiem iekasētiem līdzekļiem.
Ceļu dienesta grāmatvedības un lietvedības kārtošanu nodrošina domes grāmatvedība un kanceleja.
Ceļu dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru Kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, Domes lēmumus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus un norādījumus un šo nolikumu.
Ceļu dienests pilda savus uzdevumus un veic savas funkcijas, sadarbojoties ar Domes struktūrvienībām, Domes pakļautībā esošajām iestādēm, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām.
Dienesta ražošanas bāzes adrese ir Iecavas iela 8, Baldone.

2. Ceļu dienesta uzdevumi
Ceļu dienesta galvenais uzdevums ir Baldones pilsētā un ciematā „Avoti” pašvaldībai piederošo koplietošanas teritoriju ikdienas uzturēšanas un labiekārtošanas darbu veikšana ar izstrādātu shēmu un sarakstu.
Izpildīt atsevišķus domes pasūtījumus teritoriju un zaļo stādījumu sakopšanā, koku un krūmu izzāģēšanā, stādīšanā.
Nodrošināt Baldones pilsētas un ciemata „Avoti” ielu apgaismojumu, veicot nepieciešamos ikdienas uzturēšanas un ekspluatācijas darbus.
Pārraudzīt regulāru cieto sadzīves atkritumu izvešanu no Baldones pilsētas un ciemata „Avoti” pašvaldībai piederošajās koplietošanas teritorijās
Veikt Baldones pašvaldības ceļu nepieciešamos ikdienas uzturēšanas darbus saskaņā ar domes pasūtījumu un autoceļu fonda līdzekļu izlietojuma sadalījumu.
Sniegt citām pašvaldības iestādēm palīdzību ar dienesta rīcībā esošo tehniku.
Sniegt maksas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām dienesta darbības specifikas ietvaros.
2.12. Sniedz pārskatu un atskaites atbilstoši Domes noteiktajām prasībām.

3. Ceļu dienesta pienākumi un tiesības
Ceļu dienestam ir pienākums:
3.1.1.Nodrošināt pienācīgu uzdevumu izpildi
3.1.2. Sagatavot savlaicīgi līgumu projektus darbu un pakalpojumu sniegšanai.
3.1.3. izvērtēt maksas apjomus par pakalpojumu un sniegt priekšlikumus to izmaiņai.
3.1.4. savlaicīgi sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar teritorijas un ceļu ikdienas uzturēšanu ( ceļu apsekošanas žurnāli, darbu izmaksas aprēķini, veikto un plānojamo darbu apjomi, izpildes termiņi)
Ceļu dienests ir tiesīgs:
Iesniegt priekšlikumus par teritorijas un ceļu uzturēšanas jautājumiem Baldones novada domei, rajona padomei un citām institūcijām.
Pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un informāciju, kas nepieciešama Ceļu dienesta uzdevumu veikšanai, pārbaudīt dokumentu pareizību un patiesīgumu.

4. Ceļu dienesta darba organizācija
4.1. Atkarībā no novada teritorijas un ceļiem, to kvalitātes un no Ceļu dienesta uzdevumu apjoma, Dome nosaka Ceļu dienesta struktūru un darbinieku skaitu.
4.2.Ceļu dienesta darbu vada dienesta vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Baldones novada dome, pēc izpilddirektora ieteikuma.
4.3. Ceļu dienesta saimnieciskā darbībā ir tieši pakļauts Domes izpilddirektoram.
4.3. Ceļu dienesta vadītājs nosaka katra dienesta darbinieka darba pienākumus.
4.4. Ceļu dienesta vadītājs ir personīgi atbildīgs par ceļu dienesta uzdevumu izpildi, finanšu resursu izmantošanu un normatīvo aktu ievērošanu.

Baldones novada Domes izpilddirektore I.Simsone