A+ A

LEADER

LEADER pasākumi- jauna iespēja Baldones novada attīstībai

Pateicoties Eiropas Savienības iniciatīvai, kuru pazīst kā LEADER pieeju lauku attīstībai, arī Latvijas lauku reģionu vietējiem iedzīvotājiem ir dota iespēja īstenot ieceres un iniciatīvas ne tikai savas personīgās, bet arī savas kopienas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai. LEADER mērķis ir iedrošināt un atbalstīt iedzīvotājus savas teritorijas un kopienas tālākas attīstības mērķtiecīgā plānošanā, kā arī šo plānu realizācijā. Tas ietver mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes, kuru nolūks ir uzlabot dzīves kvalitāti, pievēršoties ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, kā arī vides saglabāšanas jautājumiem. LEADER pasākumi tiek īstenoti, balstoties uz vietējo attīstības stratēģiju, kura tiek izstrādāta tieši konkrētajai kopienai un teritorijai un paredz konkrētu vietējā līmeņa aktuālo problēmu risināšanu. Stratēģijas izstrāde, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta vietējās rīcības grupai jeb - vietējās partnerības grupai (vai grupām ), kuras apvieno pārstāvjus no dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sektoriem ( pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem u.c.). Vietējā rīcības grupa ir oficiāli reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju intereses un rūpējas par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī.
Šī gada 8. jūlijā Baldonē tika nodibināta bezpeļņas organizācija - biedrība „Baldones Partnerība”, ar mērķi - izstrādāt un arī īstenot vietējo ( Baldones novada ) attīstības stratēģiju, nodrošinot LEADER pasākumu realizēšanu Baldones novadā. Par to, ka šāda pieeja attaisnojas, biedrībai ”Baldones Partnerība” bija iespējams pārliecināties, iepazīstoties ar citu, jau iepriekšējā plānošanas periodā izveidoto, partnerību pieredzi un paveikto. Kā liecina citu vietējo rīcības grupu sniegtā informācija, izmantojot LEADER atbalstu, var tikt īstenoti dažādi projekti - iekārtoti bērnu rotaļu laukumi, izveidoti tūrisma, informācijas vai dienas centri, attīstīti jauniešu vai citu interešu grupu klubiņi, iegādāts sporta inventārs, veikta pagalmu un ielu infrastruktūras uzlabošana, brīvā laika pavadīšanas telpu labiekārtošana, sporta laukumu izbūve vai pilnveidošana u.c. Un, tā kā savas ieceres un sapņi Baldones novada teritorijas attīstībai ir ne tikai Baldones novada domei, bet arī uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem, tika nodibināta Baldones vietējā rīcības grupa. Tās dibinātāju vidū ir gan pašvaldības, gan uzņēmējdarbības, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri vēlas veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos novada attīstībā, kā arī piesaistīt šī mērķa sasniegšanai pēc iespējas plašākus resursus.

Biedrības „Baldones Partnerība” statūtos noteiktie mērķi ir:
1) Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
2) Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
3) Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Baldones Partnerības teritorijas attīstību;
4) Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
5) Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
6) Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Baldones vietējās rīcības grupas dibināšanas sanāksmē piedalījās 10 dalībnieki. Biedrības dibinātāji valdē ievēlēja 3 valdes locekļus: uzņēmēju Jāni Mugureviču, Iniciatīvu un sadarbības apvienības “Pagalms” priekšsēdētāju Ievu Grundšteini, kā arī novada lauku attīstības speciālisti Inesi Lagzdinu. Valdes locekļiem būs tiesības vienpersoniski pārstāvēt biedrību pēc tās reģistrēšanas Biedrību un nodibinājumu reģistrā.
Biedrība ir atvērta visiem un tajā tiek aicināti iestāties arī citi uzņēmēji, nevalstiskas organizācijas un iedzīvotāji, kas darbojas vai dzīvo konkrētajā administratīvajā teritorijā un vēlas piedalīties attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā. Sīkāka un aktuālākā informācija par Baldones vietējās rīcības grupas darbību pieejama Baldones novada domes mājas lapas www.baldone.lv/ sadaļā „Lauku attīstība un LEADER”
Biedrības izveidotā darba grupa kopā ar piesaistītajiem dažādu jomu pārstāvjiem pašlaik izstrādā Baldones novada teritorijas attīstības stratēģijas plānu 2009.-2013. gadam. Konsultējoties ar dažādu sfēru un sabiedrības grupu pārstāvjiem, tika apzinātas prioritārās problēmas un vajadzības noteiktās sfērās, kuras sekmētu apkārtējās vides un infrastruktūras sakārtošanu un attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu kopumā ( kā, piemēram, – kultūras un sporta dzīves kvalitātes bagātināšana, vietējās uzņēmējdarbības sekmēšana, tūrisma attīstības veicināšana u.c.). Tādējādi tika radīta novada tālākas attīstības vīzija, kā arī nosprausti konkrēti mērķi un rīcības plāns šīs vīzijas realizēšanai.
Jaunizveidotais Baldones novada teritorijas attīstības stratēģijas plāns 2009.-2013. tuvākajā laikā tiks nodots publiskajai apspriešanai un iedzīvotājiem būs iespēja sniegt savus komentārus un ierosinājumus. No 24. augusta ar to varēs iepazīties Baldones novada mājas lapā, sadaļā- Lauku attīstība un LEADER. Un 26. augustā plkst. 14:00 aicinām visus interesentus uz Baldones novada domes Sēžu zāli, kur notiks šī plāna sabiedriskā apspriešana. Būsim priecīgi par katru, kas atnāks ar savām domām, idejām, ierosinājumiem un jautājumiem.
Vietējās attīstības stratēģijas ietvaros tiks īstenoti divi pasākumu kopumi – „Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam” un rīcības programma „Eiropas Zivsaimniecības fonda 2007. -2013. g ieviešana Latvijā. Tā rezultātā novada attīstībai būs iespējams piesaistīt apmēram 250 000 latu lielu finansējumu.
Uz finansiālo atbalstu savu projektu realizācijā varēs pretendēt – pašvaldība, komersants, tiešās pārvaldes iestāde, biedrības un nodibinājumi un fiziskas personas.
Piedāvātā finansējuma sadalījums pa gadiem stratēģijas īstenošanai

Skatīt... (40.00 KB)

„Baldones Partnerības” teritorijas attīstības stratēģija

Pateicoties Eiropas Savienības iniciatīvai, kuru pazīst kā LEADER pieeju lauku attīstībai, arī Latvijas lauku reģionu vietējiem iedzīvotājiem ir radusies iespēja īstenot ieceres un iniciatīvas ne tikai savas, bet arī savas kopienas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tas iespējams, pateicoties Eiropas Savienības un Latvijas valsts piešķirtajam finansējumam, kas domāts vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai. Par to, ka šāda pieeja attaisnojas, biedrībai ”Baldones Partnerība” bija iespējams pārliecināties, iepazīstoties ar citu, jau iepriekšējā plānošanas periodā izveidoto partnerību pieredzi un paveikto.

Kopīgi paveiktais darbs un vēlme veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos novada attīstībā, kā arī piesaistīt šī mērķa sasniegšanai pēc iespējas plašākus resursus, ir galvenais pamats, uz ko balstīta šīs “Baldones Partnerības” teritorijas attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam.” izstrāde. Stratēģijas izstrādei tika izveidota darba grupa, notika iedzīvotāju informēšana ar mediju palīdzību un tiešos kontaktos, kā arī iedzīvotāju viedokļu, vajadzību un ierosinājumu apzināšana un apstrāde. Visi lēmumi, kas saistīti ar stratēģijas izstrādi (iekļaujamās rīcības, to finansējuma apjoms, stratēģijas ieviešanas kārtība utt.), tika apstiprināti biedrības Padomes sēdēs pirms to iestrādāšanas stratēģijā; un arī kopīgais visa darba rezultāts ir apstiprināts biedrības Padomes sēdē.

Tā kā pēc būtības šī vietējās teritorijas attīstības stratēģija ir plānošanas dokuments, kas neatraujami iekļaujas ne vien Latvijas, bet arī visas Eiropas Savienības attīstības kontekstā, ir pašsaprotama šīs stratēģijas saistība un atbilstība ar dažādu līmeņu plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem.


Lasīt visu dokumentu.... (1.69 MB)