A+ A

Lauku attīstības konsultants

Inese Lagzdiņa
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV- 2125
Tālr., fakss 67932025; 67932750
mob. 26328940
e-pasts: inese.jekabsone@baldone.lv
mājas lapa: www.baldonespartneriba.lv

Pieņem: pirmdien no 9.00 – 12.30 un 13.30 – 18.00
ceturtdien no 9.00 – 12.30 un 13.30 – 18.00

No 17.00 līdz 18.00 iepriekš piesakoties.

A K T U Ā L Ā K A I S:

  • LEADER
  • Paziņojumi
  • Semināri un apmācības
  • Atvērtie projektu pieteikumu konkursi
  • Atskaites, iesniegumi, pieteikumi

Tiešie maksājumi- www.lad.gov.lv / Es atbalsts

Lauku attīstības plāna pasākumi- www.lad.gov.lv / Es atbalsts

Valsts subsīdijas 2009 – www.lad.gov.lv / Valsts atbalsts

L/s dzīvnieku reģistrācija, apzīmēšana- www.ldc.gov.lv / Klientiem

VID iesniedzamie dokumenti- www.vid.gov.lv / Veidlapas un iesniegumi

Latvijas lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas izveides ietvaros visās Latvijas novadu pašvaldībās tiek algoti pašvaldību lauku attīstības speciālisti.
Baldones novada lauku attīstības speciāliste tiek algota saskaņā ar LĪGUMU Nr. 4 kp, kas noslēgts starp SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, tā filiāles „Siguldas LKB” vadītājas Regīnas Grīnblates personā, no vienas puses un Rīgas rajona Baldones novadu, tā priekšsēdētājas Karīnas Putniņas personā, no otras puses. Līgums nodrošina „Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas izveidošanos un tās darbības nodrošinājumu”.

Sistēma darbu uzsāka 2005. gada pavasarī, sadarbojoties Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram un Latvijas Pašvaldību savienībai. Tā ir izveidota visās pašvaldībās ar lauku teritoriju, novados, kas izveidojušies teritoriālās reformas rezultātā, atsevišķs speciālists darbojas katrā pirmsreformas lauku pašvaldībā. Tādējādi ir panākta speciālista atrašanās iespējami tuvu lauku iedzīvotājiem. Lauku attīstības speciālisti darbojas 511 lauku pašvaldībās un to struktūrvienībās no 512 iespējamām.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs veic speciālistu tālākizglītības pasākumus, koordinē viņu darbību, sniedz aktuālo informāciju. To, tāpat kā pašvaldību lauku attīstības speciālistus, finansē no Zemkopības ministrijas budžeta. Ar darba vietu, transportu un sakariem speciālistus nodrošina pašvaldības, kurās speciālisti strādā.

Speciālista galvenie pienākumi:
• sabiedriskās aktivitātes, iniciatīvas veicināšana pašvaldības teritorijā. Īpaši svarīgs šis uzdevums kļūs, uzsākot LEADER veida pasākumu ieviešanai Latvijas laukos;
• konsultāciju sniegšana savas kompetences ietvaros, uzsvaru liekot uz ES un Latvijas valsts atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai izmantošanas iespējām;
• informācijas dienu organizēšana pašvaldībā par lauku attīstību veicinošiem tematiem.


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA- BALDONES LAUKI ŠODIEN
Ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, Baldones novada spēcīgākās zemnieku un piemājas saimniecības sāka iekļauties kopējā apritē, apsaimniekot lielākas platības un nomāt zemi saimnieciskās darbības paplašināšanai. Lielākā ir SIA „ART L”, kura apsaimnieko gandrīz 900 ha zemes un audzē piena lopus. Otra lielākā saimniecība ir SIA „Baldones Lauki”, kura audzē dārzeņus apm. 250 ha platībā un vēl Baldones novada teritorijā darbojas viena liela un perspektīva cūkaudzēšanas saimniecība ar tai piederošu sertificētu kautuvi, z/s „Čokas”.

Lielākā daļa aktīvo saimniecību ir 20-40 ha lielas un tādas pēc skaita ir apmēram 25. To specializācija ir ļoti dažāda un informāciju par tām var atrast novada mājas lapā. Nelielo zemes īpašnieku skaits ir ap 500 un tāpat joprojām pastāv 4 dārzkopības sabiedrības, bet šinīs saimniecībās l/s produkciju audzē tikai savām vajadzībām.

Lai saņemtu ES atbalstus Hektārmaksājumu veidā par lauksaimniecībā izmantojamās zemes uzturēšanu labā lauksaimnieciskā stāvoklī, zemes īpašniekiem ir jāizpilda virkne ES noteiktu prasību. Baldones novadā šādu saimnieku, kas spējuši iet līdzi laikam un reģistrējušies kā ES atbalsta saņēmēji, ir 95.
17 zemnieku un piemājas saimniecības ir izstrādājušas dažādus ES atbalstītus projektus un ieguvušas līdzekļus savu saimniecību materiāli tehniskās bāzes modernizēšanai un atjaunošanai vai iegādājušās šķirnes dzīvniekus ganāmpulku atjaunošanai. Ir pirkta tehnika, būvētas jaunas dzīvnieku novietnes, mēslu krātuves utt.

Liellopu skaitam pēdējos gados gan ir tendence samazināties. Ja uz 2006. gada 01. janvāri Baldonē un tās lauku teritorijā bija reģistrēti 1126 liellopi, tad 2008 gada sākumā to bija jau tikai 976 un, pēc Lauksaimniecības datu centra datiem, uz 2009. gada 01. martu Baldonē un Baldones novadā ir reģistrēti 867 liellopi, no kuriem 434 ir slaucamās govis . Ir divas lielākas liellopu novietnes, no kurām vienā ir ap 400 un otrā ap 80 liellopi. Pārēji dzīvnieki tiek turēti nelielos ganāmpulkos, kuros ir no 1-8 gotiņām.
Jāatzīmē tās saimniecības, kas izvēlējušās audzēt netradicionālos lauksaimniecības dzīvniekus. Tā piemēram, mūsu novadā ir 4 spēcīgas zirgaudzēšanas saimniecības, kurās visās kopā ir 95 zirgi uz 01.03. 2009. un to skaits gan, salīdzinājumā ar2006. gadu, ir audzis, jo tad Baldones lauku teritorijā bija reģistrēti 83 zirgi.

Mums ir arī 5 bišaudzēšanas saimniecības, kurās tiek turētas aptuveni 70 saimes kopā. Jāatzīmē arī trušaudzētāji. Pie spēcīgākajām var pieskaitīt 3 saimniecības, bet pa visu novadu kopā reģistrēti aptuveni 400 trušu.

Novada lauku ekonomiku dažādo arī vietējie uzņēmēji, kas nodarbojas ne tikai ar lauksaimniecību. Pie lielākajiem un stabilākajiem var pieskaitīt 7 mežistrādes un kokapstrādes uzņēmumus, vairākus autoservisus, vienu apzaļumošanas pakalpojumu sniedzēju saimniecību, divus slēpošanas trašu kompleksus, nelielus veikaliņus un sabiedriskās ēdināšanas iestādes- tās visas ir labas iespējas mūsu lauku iedzīvotājiem nodrošināt jaunas darba vietas un peļņas iespējas.