A+ A

Kanceleja

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Apmeklētājus pieņem Baldones pilsētas pārvaldes ēkā 104.  un 215. kabinetā

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Kancelejas vadītāja Dace Grāvīte tālr. 28 012 895
e-pasts: dome@baldone.lv
Kancelejas lietvede Linda Rence tālr. 28 012 358
e-pasts: linda.rence@kekava.lv

Kanceleja savu uzdevumu veikšanai izpilda šādas funkcijas:

1.Organizē Domes apmeklētāju pieņemšanas un apkalpošanas darbu, nodrošina apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu.

2.Saņem, reģistrē, apstrādā, sadala saskaņā ar rezolūcijām un nosūta adresātiem saņemamo un izsūtāmo novada Domes korespondenci atbilstoši spēkā esošajiem lietvedības noteikumiem.

3.Organizē korespondences glabāšanu un sistemātiski kontrolē korespondences virzības un izpildes termiņus.

4.Organizē dokumentu savlaicīgu parakstīšanu reģistrāciju un to virzības un izpildes kontroli.

5.Izsniedz ar dzīvesvietu saistītas izziņas novada teritorijā deklarētajām personām.

6.Reģistrē ziņas par iedzīvotāju deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu iedzīvotāju reģistrā.