A+ A

Attīstības nodaļa

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125
Apmeklētājus pieņem novada domes ēkā 205. kabinetā

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Attīstības nodaļas vadītājs   mob.tālr. 29 323 110
e-pasts: attistiba@baldone.lv;
Projektu vadītājs Renārs Manuilovs mob.tālr. 29 323 110
e-pasts: renars.manuilovs@baldone.lv
Sabiedrisko attiecību speciālists
"Baldones ziņas" redaktors
Eva Dišlere mob.tālr. 27 896 866
e-pasts: sab.attiecibas@baldone.lv
e-pasts rakstu iesūtīšanai izdevumam "Baldones Ziņas": baldoneszinas@baldone.lv

Tūrisma informācijas punkts - Mercendarbes muižā

Tūrisma organizatore Irina Sietiņa mob.tālr. 28 692 654
e-pasts: turisms@baldone.lv

Attīstības nodaļas nolikums
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu
Apstiprināts ar Baldones novada domes 28.06.2016. lēmumu Nr.6, 11.

Nodaļas mērķis ir veicināt Baldones novada (turpmāk – novads) līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, atbilstoši novada plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un mērķiem
veicināt finansējuma piesaisti novada attīstības projektu īstenošanai un tūrisma attīstību novadā.
Nodaļas galvenie uzdevumi:
1.  organizēt novada plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizāciju;
2.  piedalīties reģionālo un nacionālo attīstības plānu izstrādē, pārstāvot novada intereses;
3.  līdzdarboties Rīgas plānošanas reģiona rīkotajās aktivitātēs un izveidotajās darba grupās, pārstāvot Baldones novada intereses;
4. veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem;
5. sekmēt uzņēmējdarbības attīstību novada administratīvajā teritorijā, nodrošināt sadarbību un regulāru informācijas apmaiņu ar novada uzņēmējiem;
6. informēt pašvaldības institūcijas un domes deputātus pēc nepieciešamības, vai ne retāk kā vienu reizi pusgadā, par pieejamajiem projektiem;
7. savas kompetences ietvaros koordinēt pašvaldības kapitālsabiedrības projektus, sekot pašvaldības kapitālsabiedrības projektu pieteikumu iesniegšanai ES struktūrfondu programmās un to ieviešanai;
8. apkopot informāciju par uzņēmējdarbības un ražošanas iespējām novadā;
9. pēc nepieciešamības apkopot pieejamo statistisko informāciju par novadu;
10. sadarbībā ar pašvaldības institūcijām organizēt un koordinēt projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem, kā arī uzraudzīt šo projektu ieviešanu, ievērojot Projektu izstrādes un ieviešanas kārtību;
11.izveidot un uzturēt projektu datu bāzi par pašvaldības izstrādātajiem, iesniegtajiem un ieviestajiem investīciju projektiem;
12.sekmēt sadarbību un realizēt kopīgus projektus ar starptautiskajām sadraudzības pašvaldībām un organizācijām;
13.sagatavot lēmumu projektu un priekšlikumus domes un tās komiteju sēdēm savas kompetences ietvaros;
14.sagatavot un izplatīt informāciju par tūrisma objektiem  un pasākumiem novadā un ārpus tās teritorijas, kas saistīti ar novadu;
15.organizēt ar tūrismu saistītus pasākumus;
16. pārstāvēt pašvaldību un tās intereses ar tūrismu saistītos pasākumos;
17.veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.
18.piedalīties ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora rīkojumu izveidotu komisiju un darba grupu darbībā;
19.pastāvīgi vai sadarbībā ar domes struktūrvienību un iestāžu vadītājiem īsteno domes pieņemtos lēmumus daļas kompetences ietvaros;
20.  piedalīties ikgadējā pašvaldības gada publiskā pārskata projekta izstrādāšanā.

Attīstības programma

Nolikumu skatīt ŠEIT (1.51 MB)