A+ A

Sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi garantē sociālo aizsardzību tiem iedzīvotājiem, kuri saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kuri nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

Sociālos pakalpojumus sniedz, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

  Dzīves kvalitāte — personas, ģimenes, personu grupas, sabiedrības labklājības rādītājs, kas ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, saikni ar sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, kā arī materiālo nodrošinājumu

Sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem:

 • Personā, kuras bez citu palīdzības nespēj nokļūt uz darba vietu, izglītības iestādi, apmeklēt iestādes un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.
 • Mērķa grupas ir I un II grupas invalīdi ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un bērni, kuriem piešķirts īpašas kopšanas pabalsts no 5 gadu vecuma.

 

Pakalpojumi un atlaides trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/personām

 

Sociālās aprūpes centrā “Baldone”, Iecavas iela 4, atrodas Higiēnas centrs, kurā ir iespēja trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm bez maksas izmantot dušas un vannas pakalpojumus. Līdzi jāņem savi higiēnas piederumi un dvielis.

 

Baldones Mākslas skolas audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ir atbrīvoti no  līdzmaksājuma  uz periodu, kurš norādīts izsniegtajā izziņā. Vecākiem šī izziņa jāuzrāda Baldones Mākslas skolas administrācijai.

 

Baldones Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolas audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ir atbrīvoti no  līdzmaksājuma  uz periodu, kurš norādīts izsniegtajā izziņā. Vecākiem šī izziņa jāuzrāda Baldones Mākslas skolas administrācijai.

 

Latvenergo Trūcīgas un maznodrošinātās personas no 2015.gada 1.janvāra katru mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. Lai saņemtu atbalstu, nav jāpiesakās – informāciju par trūcīgajām un maznodrošinātajām personām mums katru mēnesi iesniedz pašvaldību sociālie dienesti. 

Atbalsts par norēķinu periodu tiek piešķirts, ja trūcīgās / maznodrošinātās personas statuss bija spēkā iepriekšējā mēnesī. Piemēram, atbalstu par janvāri (kas atspoguļosies februārī izrakstītajos rēķinos) saņems tie, kam decembrī bija trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss. 

Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā mēs aprēķināsim Jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un maksājuma summu nosūtīsim SMS veidā uz Jūsu norādīto mobilo tālruni. Ja skaitītāja rādījumus negribēsiet nodot, maksājums tiks aprēķināts pēc vidējā patēriņa.

* Šo cenu 2015.gadā veido elektroenerģija - 0.0131 EUR/kWh, un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, obligātās iepirkuma komponentes un PVN likme. (informācija no www.e-latvenergo.lv)

Medikamenti Sociālā drošības tīkla pasākumi paredz atvieglojumus veselības aprūpei un kompensējamo zāļu iegādei trūcīgām personām.

 • Nav jāmaksā pacientu iemaksas, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 
 • Nav jāmaksā līdzmaksājums par kompensējamiem medikamentiem to slimību ārstēšanai, kurām šobrīd ir noteikta 75% vai 50% kompensācija no valsts;
 • Nav jāmaksā līdzmaksājums 0,71 euro  par katru 100% kompensējamo zāļu medicīnisko ierīču recepti.

  Valsts apmaksātos pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz tām noteiktās summas ietvaros. Tas nozīmē, ka ārstniecības iestādes veido rindas valsts apmaksāto pakalpojumu saņemšanai. Ja pacients izvēlas saņemt nepieciešamo pakalpojumu ātrāk, bez gaidīšanas rindā, tad minētais pakalpojums ir maksas pakalpojums, saskaņā ar ārstniecības iestādes apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, no kura pilnas samaksas nav atbrīvotas trūcīgās personas.

 Kā iespējams saņemt atvieglojumus?

 Lai saņemtu minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda pašvaldības, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.

Plašāka informācija:  zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvā tālruņa numuru 80001234 un pašvaldību sociālajos dienestos. (Informācija no mājaslapas )

 

Tiesiskais regulējums   

 

 1. Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” (21.04.2008).
 2. 31.03.2009. MK noteikumi Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem"
 3. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta ” (27.05.2003.)  
 4. 31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likums
 5. 07.09.2005. likums “Par sociālo drošību”
 6. Ministru kabineta 22.12.2014. noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”
 7. 2009.gada 22.decembrī Ministru kabineta noteikumi

 Nr.1613  “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”

 1. 2006.gada 6.novembrī Ministru kabineta noteikumi Nr.914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”