A+ A

Statistika

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību" bāriņtiesa sniedz ikgadējo pārskatu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai. 

Ar bāriņtiesu darba pārskatiem var iepazīties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā