A+ A

Normatīvie akti

Baldones novada bāriņtiesas nolikums (42.49 KB)

Bāriņtiesu likums 
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
Civillikums 
Administratīvā procesa likums 
Civilprocesa likums 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 
Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.111 „Adopcijas kārtība” 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”