A+ A

Bāriņtiesa

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125.
Bāriņtiesa atrodas ēkas 1.stāvā, 107.kabinetā.

Darba laiks : 
Pirmdienās no 8:00 līdz 19:00; pārtraukums no 12:00 līdz 13:00;
Otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00; pārtraukums no 12:00 līdz 13:00;
Piektdienās no 8:00 līdz 14:00 bez pārtraukuma.

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Aija Leitāne tālr. 67 932 304, mob.t. 28 689 335
e-pasts: barintiesa@baldone.lv
Bāriņtiesas sekretāre Guna Mugureviča tālr. 67 932 304
e-pasts: barintiesa@baldone.lv

Sastāvs :

  • bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja - Aija Leitāne
  • bāriņtiesas sekretāre - Guna Mugureviča;
  • bāriņtiesas locekle - Ilva Šembele;
  • bāriņtiesas locekle - Aija Ciseļonoka;
  • bāriņtiesas locekle - Malda Meijere;

KĻŪSTI PAR AUDŽUĢIMENI UN PALĪDZI BĒRNAM IZAUGT!

Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Diemžēl nereti nākas pieņemt lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes.
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos.
Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Šādā gadījumā ir obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Ja audžuģimenei vai potenciālajai audžuģimenei ir praktiska interese, tad SOS BĒRNU CIEMATI LATVIJA piedāvā dzīvesvietu -māju- Īslīces SOS bērnu ciematā ar īres maksu 100.00 euro mēnesī + komunālie pakalpojumi.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:

* bērna vecāki ir miruši;
* bērns ir atrasts;
* bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
* bērna vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;
* bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
* izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem;
* vecāki ilgstoši slimo.

Kā kļūt par audžuģimeni?

* Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegumu noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu par veselības stāvokli.
* Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
* Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
* Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
* Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
* Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus (norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.
* Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.


Audžuģimene saņem valsts atbalstu:

Pabalsts bērna uzturam:

  • līdz sešu (ieskaitot) gadu vecumam – 215 eiro,
  • no septiņiem – 278eiro.

Atlīdzība par audžuģimenes darbu:

  • par 1 bērnu 171 eiro,
  • par 2 bērniem 222 eiro,
  • par 3+ bērniem 274 eiro.

No 01.01.2018. par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (piemēram, nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu. Papildus informāciju par atlīdzību par audžuģimeņu pienākumu pildīšanu, iespējams iegūt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!