A+ A

Baldones vidusskola

Adrese: Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads, LV-2125

Telefons:
Direktore - 67932713
Darbvedība - 67932317
mob. 27840477
Mācību pārziņi:
1-4. klase - 67932774
5-12. klase - 67932265

Skolas medmāsa: Dace Potaša, tel.26625738

Fakss - 67932713
E-pasts - skola@baldonesvsk.lv

Mājas lapa: www.baldonesvsk.lv

Grozījumi:
• ar Baldones novada domes
2010.gada 21.aprīļa lēmumu ( prot.Nr.9, 19.§)

BALDONES VIDUSSKOLAS NOLIKUMS
Baldonē
2008.gada 17.decembrī Nr.2

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22 panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma
8. un 9. pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8 punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 75.pantu

1.Vispārējie noteikumi
1.1.Baldones vidusskola, reģistrācijas numurs 4313901125, ir Baldones novada izglītības iestāde, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu nodrošina obligātu pamatizglītības apguvi, kā arī piedāvā apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas atbilstoši Valsts standartiem un normatīviem.
(grozīts ar domes 21.04.2010. lēmumu)

1.2.Baldones vidusskolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī skolas nolikums.
1.3.Baldones vidusskola ir juridiska persona ar savu atribūtiku un zīmogu, kā arī noteikta parauga veidlapu.
1.4.Baldones vidusskolas darbības juridiskā adrese ir Iecavas iela 2, Baldone, LV 2125.
1.5.Baldones vidusskolā mācības izglītojamajiem(turpmāk tekstā- skolēni) notiek latviešu valodā.

2. Skolas darbības mērķi , pamatvirzieni un uzdevumi
2.1.Baldones vidusskolas darbības mērķis ir veidot izglītošanās vidi, organizēt un īstenot izglītošanās procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu un absolventu spēju konkurēt darba tirgū.
2.2.Baldones vidusskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
2.3.Baldones vidusskolas uzdevums ir:
2.3.1.īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības iestādes pakāpei, izvēloties atbilstošas darba metodes un formas;
2.3.2.veicināt katra skolēna personības veidošanos un attīstību, sekmējot garīgo, radošo, fizisko un profesionālo spēju pilnveidi;
2.3.3.sekmēt skolēna pašapziņas veidošanos;
2.3.4.orientēt skolēna personību uz demokrātisku sabiedrību, apzinoties savu piederību Latvijas valstij, skolai un ģimenei;
2.3.5.sekmēt skolēna atbildību pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, vēlmi uzņemties atbildību būt par Latvijas pilsoni;
2.3.6.veidot pamatu tālākai izglītībai, rosināt vēlmi pašizglītoties, motivēt skolēnus mūžizglītībai.

3. Īstenojamās izglītības programmas
3.1.Izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Baldones vidusskolā īsteno pamatizglītības un vispārējās izglītības programmas.
3.2.Izglītības programmu īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pamatizglītības standarts, vispārējās vidējās izglītības standarts.
3.3.Skolā tiek īstenotas šādas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas:
3.3.1.pamatizglītības programma (kods 210111111);
3.3.2.speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811, izglītojamiem ar vidēji smagu un smagu garīgo atpalicību – C līmenis);
3.3.3.pamatizglītības otrā posma (9.klase) izglītības programma (kods 23011113);
3.3.4.vispārējās vidējās izglītības programmas humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012011);
3.3.5.vispārējās vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
3.3.6.vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011013).
3.4.Baldones vidusskola īsteno interešu izglītības programmas:
3.4.1.kultūrizglītības programmu,
3.4.2.vides izglītības programmu,
3.4.3.sporta izglītības programmu,
3.4.4.jaunatnes darba programmu, saskaņojot tās ar Baldones novada domi.

4. Izglītības procesa organizācija
4.1.Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu laiku, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabineta noteikumi. 1.klases skolēniem papildus brīvdienas februārī nosaka skolas direktors.
4.2.Mācību nedēļas garums ir 5 dienas.
4.3.Mācību stundas garums ir 40 minūtes, speciālās pamatizglītības programmas klašu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem mācību stundas ilgums ir 30 minūtes.
4.4.Skolēnu maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.
4.5.Mācību slodzes sadalījumu nedēļas dienām un mācību stundu secību atspoguļo stundu saraksts, kuru apstiprina skolas direktors:
4.5.1.ar skolas direktora apstiprināto stundu sarakstu skolēnus un pedagogus iepazīstina pirms katra semestra sākuma;
4.5.2.stundu sarakstā ietver vienu klases audzinātāja stundu;
4.5.3.fakultatīvās un individuālās nodarbības neietver stundu sarakstā, tās tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu, un tām veido atsevišķu sarakstu;
4.5.4.interešu izglītību veic pēc atsevišķi sastādīta saraksta, ja ir skolēnu vecāku rakstiski iesniegumi;
4.5.5.stundu sarakstā izmaiņas var veikt direktora vietnieki izglītības jomā vai tehniskā sekretāre saskaņā ar direktora vietniekiem
izglītības jomā.
4.6. 1.- 4.klasēs tiek organizētas pagarinātās dienas grupas, kuras darbojas saskaņā ar ” Kārtību, kādā organizējams darbs pagarinātās dienas grupā”.
4.7.Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšana mājās notiek atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
4.8.Skolēnu uzņemšana skolā notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pamatojoties uz uzņemšanas noteikumiem Baldones vidusskolā.
4.9.Skolēnu sasniegumu vērtēšana vispārējā izglītībā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Ministru kabineta noteikumiem un skolas izstrādāto „Kārtību par Baldones vidusskolas vienotu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu”.
4.10.Skolas diagnosticējošie darbi notiek divas reizes gadā visās klasēs, detalizētāk to nosaka „Kārtība, kādā organizējami skolas diagnosticējošie darbi”.
4.11.Pedagogs ir tiesīgs izstrādāt mācību priekšmetu programmas atbilstoši mācību priekšmeta standartam. Izstrādātās programmas izvērtē metodiskās komisijas un apstiprina direktors. Tematisko plānu apstiprina direktora vietnieki izglītības jomā.
4.12.Mācību priekšmetu standartos noteikto prasību kvalitātes nodrošināšanai atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskās komisijās, to vadītāji darbojas skolas metodiskajā padomē, kuru vada direktora vietnieks izglītības jomā. Metodiskā padome un komisijas darbojas saskaņā ar reglamentu.
4.13.Baldones vidusskola patstāvīgi pieņem lēmumu par projektu nedēļas norises laiku. Projektu nedēļu organizē otrajā semestrī.
4.14.Reizi nedēļā notiek skolas administrācijas sanāksmes, kurās pēc nepieciešamības pieaicina direktora vietnieku administratīvi saimnieciskajā darbā, arodbiedrības priekšsēdētāju un atbalsta personālu.
4.15.Pirmdienās skolā notiek īsa skolotāju informatīva sanāksme.

5.Skolēnu un viņu vecāku tiesības un pienākumi
Skolēnu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, detalizēti tie izklāstīti skolas „Iekšējās kārtības noteikumos”, kuri ir akceptēti pedagoģiskās padomes sēdē, skolēnu līdzpārvaldes sēdē un kurus ir izdevis skolas direktors.
5.1. Skolēnu pienākumi:
5.1.1.pilnībā izmantot mācībām paredzēto laiku;
5.1.2.izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
5.1.3.sistemātiski gatavoties nodarbībām;
5.1.4.rūpēties par skolas godu, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas;
5.1.5.ar cieņu izturēties pret skolotājiem, citiem skolas darbiniekiem un skolēniem, pret valsti, sabiedrību, ģimeni, citām tautām un etniskajām grupām;
5.1.6.ievērot sabiedriskās uzvedības normas, skolas nolikumu un skolas iekšējās kārtības noteikumus;
5.1.7.rūpēties par skolas estētisko izskatu, inventāra saglābšanu, kārtību un tīrību;
5.1.8. atbalstīt skolas uzpošanas un apkārtnes sakopšanas talkas, Baldones pilsētas labiekārtošanas darbus;
5.1.9. pēc savām spējām un interesēm pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos;
5.2. Skolēnu tiesības:
5.2.1.iegūt pašvaldības un /vai valsts apmaksātu vispārējo pamatizglītību;
5.2.2.prasīt cienīgu un korektu izturēšanos pret sevi;
5.2.3.saņemt savu zināšanu un uzvedības motivētu novērtējumu;
5.2.4.saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
5.2.5.saņemt atbalsta personāla- sociālā pedagoga, medmāsas, logopēda un psihologa- palīdzību;
5.2.6.izglītības procesā izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu;
5.2.7.piedalīties skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
5.2.8.saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītiem jautājumiem;
5.2.9.izveidot skolēnu līdzpārvaldi, darboties tajā.
5.3. Skolēnu vecāku pienākumi:
5.3.1.sadarboties ar skolu;
5.3.2.nodrošināt, lai skolēns regulāri apmeklē skolu, ievēro skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;
5.3.3.nodrošināt skolēnu psiholoģisko aizsardzību un drošību, ievērot bērnu tiesības;
5.3.4.kompensēt visus materiālos zaudējumus skolai, ja tie radušies bērna tīšas rīcības rezultātā.
5.4. Vecāku tiesības:
5.4.1.piedalīties mācību un audzināšanas jautājumu apspriešanā;
5.4.2.sadarboties ar klases audzinātāju, skolas administrāciju un skolas padomi;
5.4.3.tikt izvirzītam skolas vecāku padomei un darboties tajā;
5.4.5.saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērna izglītošanu;
5.4.6.apmeklēt stundas un citas nodarbības, iepriekš saskaņojot to ar skolas administrāciju un attiecīgo pedagogu.
5.5. Skolā darbojas vecāku padome, kuras darbību reglamentē vecāku padomes darbības reglaments.

6. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
Skolas pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti saskaņā ar Izglītības likumu, Darba likumu un skolas darba kārtības noteikumiem, detalizētāk – amatu aprakstos.
6.1. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Baldones novada dome likumdošanā noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar IZM.
6.2. Skolas direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā. Direktors vada skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par izglītības programmu īstenošanu.

6.3. Direktora pienākumi:
6.3.1.nodrošināt likumu un normatīvo aktu izpildi skolā;
6.3.2.pieņemt un atbrīvot no darba skolas darbiniekus un pedagogus atbilstoši IZM noteiktajām profesionālajām prasībām un skolas vajadzībām;
6.3.3.noteikt pedagogu un citu skolas darbinieku darba samaksu saskaņā ar pastāvošiem normatīvajiem aktiem;
6.3.4.noteikt katra darbinieka pienākumus un tiesības;
6.3.5.vadīt skolas saimniecisko darbu;
6.3.6.nodrošināt kārtību un tīrību skolā un tās teritorijā;
6.3.7.atbildēt par apstiprināto finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei;
6.3.8.nodrošināt skolēnu profilaktisko medicīnisko aprūpi;
6.3.9.personīgi atbildēt par mācību un audzināšanas darba organizāciju skolā;
6.3.10.nodrošināt skolas padomes izveidi un atbalstīt skolēnu līdzpārvaldes izveidi un darbību;
6.3.11.atbildēt par darba drošību skolā un tās organizētajos pasākumos;
6.3.12.pārstāvēt skolas intereses valsts, pašvaldības un sabiedriskajās institūcijas, kā arī visa līmeņa tiesās;
6.3.13.organizēt skolas darbību reglamentējošu dokumentu izstrādāšanu un nodrošināt to izpildi;
6.3.14.vadīt skolas pedagoģisko padomi;
6.3.15.organizēt skolēnu ēdināšanu.
6.4. Direktora tiesības:
6.4.1.iecelt amatā un atbrīvot no amata direktora vietniekus un klases audzinātājus;
6.4.2.noteikt skolas darbinieku un štata vienību skaitu, saskaņojot ar Baldones novada domi;
6.4.3.deleģēt pedagogus un darbiniekus konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanai;
6.4.4.savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
6.4.5.slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām;
6.4.6.piedalīties ar izglītību saistītu aktu izstrādāšanā.
6.5. Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītošanās procesa organizāciju un norisi skolā.
6.6. Pedagogu vispārīgie pienākumi noteikti Izglītības likumā.
6.7. Pedagogu pienākumi:
6.7.1.radoši un atbildīgi piedalīties attiecīgo izglītības programmu īstenošanā;
6.7.2.izvēlēties vai izstrādāt mācību priekšmetu programmas saskaņā ar IZM izstrādātajiem mācību priekšmetu standartiem un mācību priekšmetu programmu paraugiem;
6.7.3.piedalīties skolas pedagoģiskās padomes un metodisko komisiju darbā;
6.7.4.pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;
6.7.5.ievērot pedagogu ētikas pamatprasības;
6.7.6.ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;
6.7.7.sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē;
6.7.8.motivēt skolēnus mācīties, veicināt viņu pašattīstību;
6.7.9.atbildēt par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
6.7.10.ievērot bērna tiesības;
6.7.11.atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās un pedagogu vadītajos pasākumos;
6.7.12.sadarboties ar skolēnu vecākiem;
6.7.13.ievērot skolas darba kārtības noteikumus.
6.8. Pedagogu tiesības:
6.8.1.tikt ievēlētam un darboties skolas padomē;
6.8.2.izteikt priekšlikumus skolas attīstības plānošanai, iekšējās kārtības nodrošināšanai;
6.8.3.saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju astoņu nedēļu atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
6.8.4.saglabājot pamatalgu skolā, ja pedagogs strādā pamatdarbā, 30 kalendārās dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei;
6.8.5.saņemt darbam nepieciešamos līdzekļus un materiālo nodrošinājumu.
6.9. Skolas pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar Izglītības likumu un Darba likumu katra darbinieka amata aprakstā, skolas darba kārtības noteikumos.

7. Baldones vidusskolas padomes izveidošanas kārtība un kompetence
7.1.Skolā ir izveidota Baldones vidusskolas padome, kura darbojas saskaņā ar reglamentu un Vispārējās izglītības likuma 13.pantu. Padomei ir konsultatīvs raksturs.
7.2.Skolas padomes kompetence noteikta skolas padomes reglamentā.

8. Baldones vidusskolas līdzpārvalde
8.1.Baldones vidusskolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kuras darbība notiek saskaņā ar reglamentu.
8.2. Līdzpārvaldes kompetence noteikta līdzpārvaldes reglamentā.

9. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
9.1.Pedagoģiskās padomes darbību nosaka Baldones vidusskolas pedagoģiskās padomes reglaments un Vispārējās izglītības likuma 12.pants.
9.2.Pedagoģiskās padomes kompetence noteikta pedagoģiskās padomes reglamentā.

10. Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
10.1.Baldones vidusskola ievēro izglītības iestādes darbību regulējošus ārējos normatīvos aktus un izstrādā vai veic grozījumus iekšējos normatīvajos dokumentos:
10.1.1.skolas nolikumu un grozījumus apstiprina Baldones novada dome;
10.1.2.skolas padomes reglamentu un grozījumus izdod skolas padomes priekšsēdētājs un apstiprina skolas direktors;
10.1.3.skolas pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus izdod skolas direktors;
10.1.4.Baldones vidusskolas līdzpārvaldes reglamentu un grozījumus izdod skolas direktors;
10.1.5.Baldones vidusskolas metodisko komisiju un metodiskās padomes reglamentu un grozījumus izdod skolas direktors;
10.1.6.darba kārtības noteikumus izdod skolas direktors un saskaņo ar arodbiedrības priekšsēdētāju;
10.1.7.iekšējās kārtības noteikumus skolēniem izdod skolas direktors;
10.1.8.skolēnu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumus izdod skolas direktors;
10.1.9.”Kārtību par Baldones vidusskolas vienotu skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu” izdod skolas direktors;
10.1.10.reglamentu par prēmiju un piemaksu par pedagogu darba kvalitāti piešķiršanu izskata pedagoģiskā padome un izdod skolas direktors;
10.1.11.reglamentu par vecāku padomi pieņem vecāku padome, izdod vecāku padomes priekšsēdētājs un apstiprina skolas direktors;
10.1.12.reglamentu par bibliotēkas darbību izdod skolas direktors;
10.1.13.reglamentu par ekspertu komisijas darbību izdod skolas direktors;
10.1.14. reglamentu par skolas arhīvu izdod skolas direktors;
10.1.15.rīkojumus par skolas darbību, darbiniekiem un skolēniem izdod skolas direktors, iepazīstinot adresātu ar rīkojuma saturu;
10.1.16.citus skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus izdod skolas direktors.
10.2.Skolas amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu dibinātājam – Baldones novada domei.

11.Skolas saimnieciskā darbība
11.1.Baldones vidusskolas direktors atbilstoši normatīvajiem aktiem ir tiesīgs slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu, ja tas netraucē pedagoģiskā procesa norisi.
11.2.Skola paralēli pamatuzdevumam var veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem aktiem, par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

12.Skolas finansēšanas avoti un kārtība
12.1.Skolas finanšu avoti ir :
12.1.1.valsts budžeta līdzekļi;
12.1.2.pašvaldības budžeta līdzekļi;
12.1.3.papildus finanšu līdzekļi, kurus skola var saņemt no :
12.1.3.1.fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
12.1.3.2.no nacionālo un starptautisko projektu līdzekļiem;
12.1.3.3.no ieņēmumiem citos normatīvajos aktos paredzētajiem gadījumiem.
12.2.Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī ziedojumu vērtību naudas izteiksmē un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības prasībām.
12.3.Skolas finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta, un to uzskaiti nodrošina Baldones novada domes centralizēta grāmatvedība, kura veic kontroli par skolas līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmei un darījumu būtībai.
12.4.Skolas direktors organizē un nodrošina skolas darbību Baldones novada domes budžetā paredzēto un skolas tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbildot par to racionālu un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

13. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
Baldones vidusskolu var reorganizēt un/vai likvidēt Baldones novada dome, saskaņojot ar Rīgas rajona IKP un Izglītības un zinātnes ministriju.

14. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
14.1.Skola izstrādā skolas nolikumu, kuru apstiprina Baldones novada dome.
14.2.Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas padomes, pedagoģiskās padomes vai direktora ierosinājuma. Grozījumus apstiprina dibinātājs.

15. Citi noteikumi
15.1.Baldones vidusskolas bibliotēkas fondu skola komplektē, veic tā uzskaiti, izmanto, saglabā saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem metodiskajiem norādījumiem.
15.2.Bibliotēkas darbu nosaka bibliotēkas darbības reglaments.
15.3.Bibliotēkas inventarizāciju veic Baldones novada domes norīkota komisija.
15.4.Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem skola kārto lietvedību un skolas arhīvu.
15.5.Atbilstoši valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz tās Rīgas raj. IKP un/vai IZM.
15.6.Skola savā darbībā ievēro normatīvajos aktos noteiktās skolu sanitāri higiēniskās normas un noteikumus.
15.7.Ugunsdrošības ievērošanu skolā nodrošina atbilstoši ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumam.
15.8.Darba drošību skolā ievēro atbilstoši darba aizsardzības likumam.
15.9.Skolā veido arodbiedrības un darba devēja koplīgumu.

16. Pārējie noteikumi

Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones vidusskolas nolikums Nr.1, kurš apstiprināts Baldones pilsētas domes sēdē 2008.gada 6.februārī.

Direktore Dz.Knohenfelde

Baldones novada izglītības iestāžu informatizācija
2009.gada 15.decembrī
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRĀ ir apstiprināta VIENOŠANĀS PAR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, vairāk... (50.00 KB)