A+ A

Baldones kultūras centrs

Adrese: Daugavas iela 2, Baldone,
Baldones novads, LV-2125

Telefons: (+ 371) 67932738

   Kino biļešu cenas:   
2,00 euro - pirmskolas vecuma bērniem;
3,00 euro - skolniekiem, studentiem un pensionāriem (uzrādot apliecību);
4,00 euro - pieaugušajiem.
Jaunākais kinoteātrī "Baldone" - skatīt


APSTIPRINĀTS
                                                                                                                ar Baldones novada domes
                                                                                                                2010.gada 21.aprīļa sēdes
lēmumu (prot.Nr.9, 18. §)
Grozīts ar domes 2013.gada 26.jūnija sēdes lēmumu
(prot.Nr.2, 12.§)

Baldones novada pašvaldības iestādes „Baldones Kultūras centrs”

NOLIKUMS

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Baldones novada pašvaldības iestādes nosaukums ir- Baldones Kultūras centrs.
1.2. Baldones Kultūras centrs /turpmāk- Centrs/ ir pašvaldības kultūras iestāde, kura galvenais mērķis ir kultūras pasākumu nodrošināšana, kinofilmu izrāžu organizēšana un demonstrēšana.
1.3. Centra finanšu avoti ir pašvaldības budžeta līdzekļi, papildus finanšu līdzekļi, kurus centrs var saņemt: fizisku un juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi, nacionālo un starptautisko projektu līdzekļi, ieņēmumi citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
1.4. Centra grāmatvedības un lietvedības kārtošanu nodrošina domes grāmatvedība un kanceleja.
1.5. Centrs koordinē savu darbu ar Valsts aģentūras ‘’Nacionālo kino centru’’ un filmu izplatīšanas iestādēm, un savā darbībā ievēro filmu demonstrēšanas noteikumus.
1.6. Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru Kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus, Domes lēmumus, rīkojumus un norādījumus un šo nolikumu.
1.7. Centru vada Kultūras centra vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata, pēc domes izpilddirektora ieteikuma, dome.
1.8. Baldones Kultūras centra adrese - Daugavas iela 2,Baldone.
1.9. Centrs pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar filmu izplatīšanas iestādēm, Domes pakļautībā esošajām iestādēm, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām.

2.KULTŪRAS  CENTRA  UZDEVUMI

2.1. Centra galvenais uzdevums ir Baldones novada iedzīvotāju un viesu interešu ievērošana.
2.2.Kinofilmu izīrēšana no kinofilmu izplatīšanas iestādēm,  kinofilmu izrāžu organizēšana un demonstrēšana.
2.3.Nodrošināt ar telpām un aparatūru arī citus Domes organizētus kultūras pasākumus.
2.4.Nodrošināt materiālo vērtību saglabāšanu, drošību un uzskaiti.
2.5. Koordinēt telpu izmantošanu valsts institūciju, nevalstisko organizāciju, juridisko un
fizisko personu vajadzībām.

3.KULTŪRAS  CENTRA  TIESĪBAS

3.1.Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un Centra  lietošanas kārtību.
3.2.Saskaņā ar nolikumu veidot Centra struktūru.
3.3.Saņemt no pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu Centra uzdevumu izpildei.
3.4.Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā norakstīt bojāto un novecojušo inventāru.

                      4.KULTŪRAS  CENTRA  DARBA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

4.1. Centra darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka amata apraksts un pienākumu sadale.
4.2. Centra darbinieku skaitu nosaka Baldones novada dome, pamatojoties uz Centra  uzdevumiem, struktūru un darba apjomu.

4.3. Centra vadītājs:
-vada un pārstāv Centru;
-plāno un organizē Centra darbību, sadarbojas ar pašvaldību, ’’Nacionālo kino centru’’, kinofilmu izplatīšanas iestādēm, citiem kinoteātriem, iestādēm un organizācijām.
-plāno un iesniedz Domei Centra budžeta pieprasījumu un budžeta izdevumu tāmi, nodrošina piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu,
-nodrošina materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību,
- pamato novecojušās, nolietotās aparatūras aktu sastādīšanu, izslēgšanu no inventāra grāmatas,
-  veic saimniecisko darbu,
- ir  atbildīgs par Centra ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu ievērošanu,
- nepielaist pie darba tās personas, kas nav iepazinušās ar vispārējiem tehnikas un ugunsdrošības noteikumiem,
- veic kinofilmu reklamēšanas pienākumus,
- savlaicīgi nodod atskaites par pārdotajām biļetēm Domes grāmatvedībā,
- atbild par ēkas ekspluatāciju un telpu uzturēšanu kārtībā,
- vada un organizē Centra darbiniekus, veic to darba uzskaiti.

 

Domes priekšsēdētāja                                                       K.Putniņa