A+ A

Baldones pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte"

Adrese: Pilskalna 6, Baldone, LV – 2125
Kontakti: Tālr. 67932793, 26531542
E-pasts: piivaverite@baldone.lv

Vadītāja: Valda Gerta

 

Baldones pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Vāverīte” uzņem izglītojamos no 1,5 – 6 gadiem, pamatojoties uz Baldones novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 (04.07.2012. sēdes lēmums prot.Nr.13, 12§) „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Baldones novada pašvaldības Izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”. (334.07 KB)


AKTUĀLA INFORMĀCIJA


Š.g. 3.jūnijā plkst. 17:00 Baldones PII Vāverīte organizē 2018.gadā dzimušo bērnu vecāku sapulci (tie, kuri ir rindā), plkst. 18:00 - 2019.gadā dzimušo bērnu vecāku sapulci, kuru bērni reģistrācijas rindā ir ar kārtas Nr. līdz 30 (ieskaitot). Labos laika apstākļos sapulce notiks ārā.

Tālrunis uzziņām 26531542, 67932793.


Pamatojoties uz Baldones novada domes iepirkuma līgumu Nr. BND/2021/1-22/18-Li par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu no 2020.gada 12.novembra, Baldones pirmsskolas izglītības iestādi “Vāverīte” izglītojamos ēdina SIA “Baltic Restaurants Latvia”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par ēdināšanu un apmeklējumu, lūdzu, sazināties individuāli ar SIA "Baltic Restaurants Latvia", pii.vaverite@daily.lv vai zvanīt pa tālruni: 25752117.


Par Baldones PII “Vāverīte” vecāku pieņemšanas kārtību epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID–19 infekcijas izplatības ierobežošanas periodā

Vecāki, kuri vēlas reģistrēt bērnu rindā tiek pieņemti, ja tie elektroniski, vai pa tālruni 67932793, 26531542 pieteikuši apmeklējumu iestādē. Vecāki var tikt pieņemti ar nosacījumu, ka iestādes telpās viņi lieto sejas un deguna aizsargmasku.


Ikdienas darba organizācija Baldones PII “Vāverīte” (217.04 KB)

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplātības ierobežošanu (3.22 MB)

Informācija vecākiem!

Lūgums vecākus atbildīgi izturēties pret savu un savu bērnu veselību:

 • Informēt pirmsskolas skolotājus par plānoto vai notikušo braucienu ārpus Latvijas, konkrēti norādot valsti;
 • Pēc brauciena vai sūdzību gadījumā, rīkoties atbilstoši rekomendācijām (nesūtīt bērnu uz pirmsskolas iestādi ar elpceļu infekciju raksturīgiem simptomiem - klepus, iesnas, drudzis, galvassāpes, muskuļu sāpes);
 • Pārrunāt ar bērniem personīgās higiēnas ievērošanas jautājumus, īpaši akcentējot roku mazgāšanas aktualitāti;
 • Lūgums ievērot -  pēc 3 dienu prombūtnes pirmsskolas iestādē ierasties ar ārsta zīmi!!!
 • Lūdzam savlaicīgi vienoties ar bērnu, ka mājas rotaļlietas paliek mājās. Grupiņā personīgās rotaļlietas ienest STINGRI AIZLIEGTS!!!

Aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi SPKC mājas lapā


Bērnu rinda uz Baldones PII Vāverīte

Bērnu rinda papildināta 30.06.2020.PAR IESTĀDI

Izglītojamo skaits:

Grupas Izglītojamo skaits
14 331

Aktīvās izglītības licences:

Kods Nosaukums Licences Nr. Izdošanas gads
01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma V-5685 16.01.2012.
01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem V-5504 13.09.2012.
01015911 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem V-5686 16.10.2012.
01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem V_1086 01.04.2019.
01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem V_4124 05.11.2020.

Vēsture

Baldones domes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” dibināta 1982.gadā. Bērnudārzs atvērts 1982.gada 5.janvārī. Tajā darbu uzsāk sešas grupas. Iestādē strādā 12 audzinātājas, 10 tehniskie darbinieki, vadītāja un medicīnas māsa.

Pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Baldones centrā, Pilskalna un Ceriņu ielu krustojumā. Ielu krustojumi apzīmēti ar gājēju pārejām. Uz Pilskalna ielas, netālu no PII “Vāverīte” ir izveidoti divi ātruma ierobežojošie vaļņi, lai maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. Iestādes teritorija ir nožogota. Ir trīs gājēju vārtiņi un divi vārti apkalpojošam transportam. Virs galvenajiem ieejas vārtiem iestādē 2015.gadā ir uzstādīta videonovērošanas iekārta.

2010.gadā iestādes fasāde siltināta sadarbībā ar Eiropas struktūrfondiem un sadarbībā ar Baldones novada domi. 2014.gada septembrī tiek uzsākta iestādes piebūve, kuru finansē Baldones dome.

2015.gada 1.septembrī iestādē darbojas 12 grupas, bet 2015.gada decembrī tiek atvērtas divas jaunas grupas, nodota ekspluatācijā sporta zāle.

2016.gada pirmajā septembrī iestādē darbojas 14 grupas.

Iestādi apmeklē vairāk kā 300 izglītojamie. Baldones PII “Vāverīte” strādā 74 darbinieki, no kuriem 43 ir pedagogi.

Baldones PII “Vāverīte” vīzija: mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, humāna pirmsskola.

Misija: pedagoģiskajam kolektīvam veidot iestādi par laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie apgūst individualitātes veidošanos, Es apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā rotaļu vidē.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:

 • nostiprināt un aizsargāt audzēkņu drošību un veselību;
 • nodrošināt kvalitatīvu attīstošu vidi pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai, atbilstoši katra audzēkņa spējām un attīstības pakāpei;
 • attīstīt katra audzēkņa aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot audzēkņa iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūstot pieaugušo radīto pieredzi;
 • radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai;
 • veidot pamatus mācīties prasmei, sagatavojot audzēkņus pamatizglītības uzsākšanai;
 • veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu iestādē un kopīgu svētku svinēšanu;
 • izglītot audzēkņu vecākus, organizējot izglītojošus pasākumus.

Pirmsskolas izglītības satura apguve tiek organizēta rotaļu, spēļu, rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības tiek organizētas gan telpās grupā, zālē, sporta zālē, gan ārā svaigā gaisā.
Sadarbībā ar Baldones novada domi, izglītojamiem ir iespējas nodarboties interešu izglītības pulciņos.