A+ A

Pirmskolas izglītības iestāde "Vāverīte"AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Informācija vecākiem!

Baldones PII "Vāverīte" š.g. 30.jūnijā plkst. 1800 aicina uz informatīvu sapulci 2018.gadā dzimušo bērnu (kuri deklarēti Baldones novadā) vecākus. Pamatojoties uz valstī pieņemto epidemioloģisko prasību ievērošanu, uz sapulci ierasties vienam no bērnu vecākiem.


Bērnu rinda uz Baldones PII Vāverīte

Bērnu rinda papildināta 08.06.2020.PAR IESTĀDI

Baldones pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Vāverīte” uzņem izglītojamos no 1,5 – 6 gadiem, pamatojoties uz Baldones novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.12 (04.07.2012. sēdes lēmums prot.Nr.13, 12§) „Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Baldones novada pašvaldības Izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas”.

Baldones pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”
Adrese: Pilskalna 6, Baldone, LV – 2125
E-pasta adrese: piivaverite@baldone.lv
Tālrunis: 67932793, 26531542
Vadītāja: Valda Gerta

Izglītojamo skaits:

Grupas Izglītojamo skaits
14 327

Aktīvās izglītības licences:

Kods Nosaukums Licences Nr. Izdošanas gads
01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma V-5685 16.01.2012.
01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem V-5504 13.09.2012.
01015911 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem V-5686 16.10.2012.
01015511 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem V_1086 01.04.2019.

Vēsture

Baldones domes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” dibināta 1982.gadā. Bērnudārzs atvērts 1982.gada 5.janvārī. Tajā darbu uzsāk sešas grupas. Iestādē strādā 12 audzinātājas, 10 tehniskie darbinieki, vadītāja un medicīnas māsa.

Pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Baldones centrā, Pilskalna un Ceriņu ielu krustojumā. Ielu krustojumi apzīmēti ar gājēju pārejām. Uz Pilskalna ielas, netālu no PII “Vāverīte” ir izveidoti divi ātruma ierobežojošie vaļņi, lai maksimāli nodrošinātu izglītojamo drošību. Iestādes teritorija ir nožogota. Ir trīs gājēju vārtiņi un divi vārti apkalpojošam transportam. Virs galvenajiem ieejas vārtiem iestādē 2015.gadā ir uzstādīta videonovērošanas iekārta.

2010.gadā iestādes fasāde siltināta sadarbībā ar Eiropas struktūrfondiem un sadarbībā ar Baldones novada domi. 2014.gada septembrī tiek uzsākta iestādes piebūve, kuru finansē Baldones dome.

2015.gada 1.septembrī iestādē darbojas 12 grupas, bet 2015.gada decembrī tiek atvērtas divas jaunas grupas, nodota ekspluatācijā sporta zāle.

2016.gada pirmajā septembrī iestādē darbojas 14 grupas.

Iestādi apmeklē vairāk kā 300 izglītojamie. Baldones PII “Vāverīte” strādā 74 darbinieki, no kuriem 43 ir pedagogi.

Baldones PII “Vāverīte” vīzija: mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, humāna pirmsskola.

Misija: pedagoģiskajam kolektīvam veidot iestādi par laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie apgūst individualitātes veidošanos, Es apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā rotaļu vidē.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:

  • nostiprināt un aizsargāt audzēkņu drošību un veselību;
  • nodrošināt kvalitatīvu attīstošu vidi pirmsskolas izglītības programmā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai, atbilstoši katra audzēkņa spējām un attīstības pakāpei;
  • attīstīt katra audzēkņa aktivitāti: ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot audzēkņa iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli un apgūstot pieaugušo radīto pieredzi;
  • radīt apstākļus nacionālās pašapziņas attīstībai;
  • veidot pamatus mācīties prasmei, sagatavojot audzēkņus pamatizglītības uzsākšanai;
  • veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu iestādē un kopīgu svētku svinēšanu;
  • izglītot audzēkņu vecākus, organizējot izglītojošus pasākumus.

Pirmsskolas izglītības satura apguve tiek organizēta rotaļu, spēļu, rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības tiek organizētas gan telpās grupā, zālē, sporta zālē, gan ārā svaigā gaisā.
Sadarbībā ar Baldones novada domi, izglītojamiem ir iespējas nodarboties interešu izglītības pulciņos.