A+ A

Kontaktinformācija

Ņemot vērā valdības noteiktos Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, Baldones novada dome APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM un saziņa ar speciālistiem notiek TIKAI attālināti.

  • Aicinām iedzīvotājus Baldones novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
  • Iesniegumus Baldones novada domes iestādēm, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, iespējams nosūtīt uz pašvaldības oficiālo  e-pasta adresi: dome@baldone.lv.
  • Ja nav iespējams iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, pie Baldones novada domes ieejas ārdurvīm atrodas dokumentu iesniegšanai paredzēta pastkastīte. Tā tiek pārbaudīta divas reizes dienā un saņemtie dokumenti tiek elektroniski apstrādāti.
  • Nepieciešamības gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 67 932 750.

 

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Izpilddirektors Tatjana Tihoņenko tālr. 67 932 066, mob.tālr. 29 395 816
e-pasts: izpilddirektors@baldone.lv
Kancelejas vadītāja Dace Grāvīte tālr./fax 67 932 750
e-pasts: dome@baldone.lv
Kancelejas lietvede Linda Rence e-pasts: linda.rence@baldone.lv
Domes lietvede Evita Miezīte e-pasts: evita.miezite@baldone.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Mugureviča tālr. 67 350 994
e-pasts: dzimtsaraksti@baldone.lv
Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Balodis tālr. 28 686 813
e-pasts: aivars.balodis@baldone.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Grāmatvedības vadītāja Evija Arāja tālr. 67 350 995
e-pasts: evija.araja@baldone.lv
Galvenā grāmatvede Anita Vanaga tālr. 67 932 355
e-pasts: anita.vanaga@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Edīte Andreļevska tālr. 67 932 466
e-pasts: edite.andrelevska@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Aija Vilde tālr. 67 932 431
e-pasts: aija.vilde@baldone.lv
Vecākā grāmatvede Inta Lisovska tālr. 67 932 431
e-pasts: inta.lisovska@baldone.lv

JURIDISKAIS DIENESTS

Juridiskā dienesta vadītāja Karīna Lāce tālr. 25 455 449
e-pasts: karina.lace@baldone.lv
Juridiskā dienesta juriste Elīza Viļuma tālr. 67 932 884
e-pasts: eliza.viluma@baldone.lv
Juridiskā dienesta juriste Elīna Kaliksone tālr. 28 647 008
e-pasts: elina.kaliksone@baldone.lv
Iepirkumu speciālists Solvita Zavacka mob.tālr. 28 281 721, tālr. 67 932 669
e-pasts: solvita.zavacka@baldone.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Attīstības nodaļas vadītājs   mob.tālr. 29 323 110
e-pasts: attistiba@baldone.lv;
Projektu vadītājs    
Sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Šīrante e-pasts: laura.sirante@kekava.lv

Tūrisma informācijas punkts - Mercendarbes muižā

Tūrisma organizatore Irina Sietiņa mob.tālr. 28 692 654
e-pasts: turisms@baldone.lv

BALDONES NOVADA JAUNIEŠU CENTRS

Jaunatnes darbinieks Armands Mežinskis e-pasts: jaunatne@baldone.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja Inguna Smildziņa tālr. 67 350 996, mob.tālr. 25 690 997
e-pasts: inguna.smildzina@baldone.lv
soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem Ilga Deņisenoka mob.tālr. 26 535 722
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos Ilona Dombrovska mob.tālr. 26 533 001
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Ineta Lazda mob.tālr. 27 840 484
e-pasts: soc.dienests@baldone.lv
Psiholoģe Signe Knipše mob.tālr. 29 166 367

BĀRIŅTIESA

Bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Aija Leitāne tālr. 67 932 304, mob.t. 28 689 335
e-pasts: barintiesa@baldone.lv
Bāriņtiesas sekretāre Guna Mugureviča tālr. 67 932 304
e-pasts: barintiesa@baldone.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN ZEMES IERĪCĪBAS NODAĻA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja

Aija Ciseļonoka

tālr. 67 932 883,  mob.tālr. 26 393 469
e-pasts: aija.ciselonoka@baldone.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators Ginta Erdmane tālr. 67 932 329
e-pasts: ginta.erdmane@baldone.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Inese Blese tālr. 67 932 329, mob.tālr. 26 643 467
e-pasts: inese.blese@baldone.lv

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30
Ilona Pētersone mob.tālr. 29 445 841 (P, C)
e-pasts: ilona.petersone@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvinspektors
   Otrdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30

Jānis Fricsons

mob.tālr. 25 638 967 (O, C)
e-pasts: janis.fricsons@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30

Pauls Grants

mob.tālr. 26 678 026 (P, C)
e-pasts: pauls.grants@baldone.lv
buvvalde@baldone.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte mob.tālr. 28 620 884
e-pasts: buvvalde@baldone.lv

PILSĒTAS UN CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTS

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Jānis Leitāns mob.tālr. 27 896 898
e-pasts: pucud@baldone.lv
Pilsētas dārzniece Daiga Kalniņa mob.tālr. 29 391 771

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Konsultants   tālr. 66 954 863
e-pasts: baldone@pakalpojumucentri.lv

BALDONES NOVADA BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas vadītāja Inga Pipare tālr. 67 932 323
e-pasts: inga.pipare@baldone.lv
biblioteka@baldone.lv

KULTŪRAS CENTRS

Kultūras centra vadītāja Ieva Upeniece mob.tālr. 25 634 747
e-pasts: ieva.upeniece@baldone.lv
Kultūras pasākumu speciālists Gunārs Zeiferts tālr. 67 932 738
e-pasts: gunars.zeiferts@baldone.lv
Kultūras darba organizatore Inta Vidže e-pasts: inta.vidze@baldone.lv

BALDONES MUZEJS

Baldones muzeja vadītāja Elīna Rasnace mob.tālr. 29 149 420
e-pasts: muzejs@baldone.lv
Muzeja krājuma glabātāja Sandra Eglīte mob.tālr. 29 149 420
e-pasts: sandra.eglite@baldone.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Mārtiņš Kazainis e-pasts: martins.kazainis@baldone.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Diennakts dežūrgrupa   mob.tālr. 22 044 471
Priekšnieks Mareks Zālītis e-pasts: mareks.zalitis@baldone.lv

SPECIĀLISTI

Enerģētiķis Uldis Veinbergs mob.tālr. 29 421 655
e-pasts: energo@baldone.lv
Pašvaldības mežu apsaimniekotājs Valdis Skadiņš mob.tālr. 29 463 098
Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt domes kancelejā 104. kab. vai
e-pasts: dome@baldone.lv
Personāla vadītāja Sandija Ezera mob.tālr. 26 199 621
e-pasts: sandija.ezera@baldone.lv
Personāla speciāliste Liene Leimane e-pasts: liene.leimane@baldone.lv
Būvniecības speciālists   e-pasts:
IT nodaļas vadītājs Andris Paupers tālr. 67 932 885
e-pasts: andris.paupers@baldone.lv
Izglītības speciālists
  P: 14:00 - 19:00
  O: 13:30 - 17:00
  T: 13:30 - 17:00
  C: 08:00 - 17:00
Ilva Šembele tālr.
e-pasts: ilva.sembele@baldone.lv
Datu aizsardzības speciālists Elīna Kaliksone tālr. 67 932 884
e-pasts: elina.kaliksone@baldone.lv
Lauku kapu pārzine un atbildīgā par kapliču Ilze Treimane tālr. 67 932 883,  mob.tālr. 26 430 802
Pilsētas kapu pārzine Ārija Bula mob.tālr. 26 737 040
Tirgus inspektore Dzintra Cīrule mob.tālr. 26 032 503

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!