A+ A

Kontaktinformācija

Ņemot vērā valdības noteiktos Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, Baldones pilsētas pārvalde APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM un saziņa ar speciālistiem notiek TIKAI attālināti.

  • Aicinām iedzīvotājus Ķekavas novada pašvaldībai (tai skaitā Baldones pilsētas pārvaldei) adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
  • Iesniegumus Baldones pilsētas pārvaldei, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, iespējams nosūtīt uz oficiālo e-pasta adresi: baldone@kekava.lv.
  • Ja nav iespējams iesniegt iesniegumus elektroniskā veidā, pie Baldones pilsētas pārvaldes ieejas ārdurvīm atrodas dokumentu iesniegšanai paredzēta pastkastīte. Tā tiek pārbaudīta divas reizes dienā un saņemtie dokumenti tiek elektroniski apstrādāti.
  • Nepieciešamības gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 28 012 895.

 

AMATS

VĀRDS/UZVĀRDS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece Tatjana Tihoņenko tālr. 29 395 816
e-pasts: tatjana.tihonenko@kekava.lv
Kancelejas vadītāja Dace Grāvīte tālr. 28 012 895
e-pasts: baldone@kekava.lv
Kancelejas lietvede Liene Veinberga tālr. 28 012 358
e-pasts: liene.veinberga@kekava.lv
Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Balodis tālr. 28 686 813
e-pasts: aivars.balodis@kekava.lv

GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Grāmatvedības vadītāja Evija Arāja tālr. 29 190 183
e-pasts: evija.araja@kekava.lv
Galvenā grāmatvede Anita Vanaga tālr. 25 463 696
e-pasts: anita.vanaga@kekava.lv
Vecākā grāmatvede Edīte Andreļevska tālr. 26 458 796
e-pasts: edite.andrelevska@kekava.lv
Vecākā grāmatvede Inta Lisovska tālr. 28 019 861
e-pasts: inta.lisovska@kekava.lv

JURIDISKAIS DIENESTS

Juridiskā dienesta vadītāja Karīna Lāce tālr. 25 455 449
e-pasts: karina.lace@kekava.lv
Juridiskā dienesta juriste Elīza Viļuma tālr. 27 840 242
e-pasts: eliza.viluma@kekava.lv
Iepirkumu speciālists Solvita Zavacka tālr. 25 666 038
e-pasts: solvita.zavacka@kekava.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Šīrante e-pasts: laura.sirante@kekava.lv

Tūrisma informācijas punkts - Mercendarbes muižā

Tūrisma organizatore Irina Sietiņa mob.tālr. 28 692 654
e-pasts: irina.sietina@kekava.lv

BALDONES NOVADA JAUNIEŠU CENTRS

Jaunatnes darbinieks Armands Mežinskis e-pasts: armands.mezinskis@kekava.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja Inguna Smildziņa tālr. 25 690 997
e-pasts: inguna.smildzina@kekava.lv
Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem Ilga Deņisenoka tālr. 26 535 722
e-pasts: ilga.denisenoka@kekava.lv
Sociālais darbinieks sociālās palīdzības jautājumos Ilona Dombrovska tālr. 26 533 001
e-pasts: ilona.dombrovska@kekava.lv
Sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem Ineta Lazda tālr. 27 840 484
e-pasts: ineta.lazda@kekava.lv

BĀRIŅTIESA

bāriņtiesas locekle Linda Lūse tālr. 28 689 335
e-pasts: linda.luse@kekava.lv
bāriņtiesas locekle Līga Jezupenoka e-pasts: liga.jezupenoka@kekava.lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UN ZEMES IERĪCĪBAS NODAĻA

Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļas vadītāja Aija Ciseļonoka tālr. 26 126 694
e-pasts: aija.ciselonoka@kekava.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa administrators Ginta Erdmane tālr. 20 283 978
e-pasts: ginta.erdmane@kekava.lv
Nekustamā īpašuma speciāliste Olga Marčenkova tālr. 26 643 467
e-pasts: olga.marcenkova@kekava.lv

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30
Ilona Pētersone tālr. 29 445 841 (P, C)
e-pasts: ilona.petersone@kekava.lv
Būvinspektors
   Otrdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30
Jānis Fricsons tālr. 25 638 967 (O, C)
e-pasts: janis.fricsons@kekava.lv
Būvvaldes teritorijas plānotājs
   Pirmdienās: 14.00 - 17.00
   Ceturtdienās: 8.30 - 12.30

Pauls Grants

tālr. 26 678 026 (P, C)
e-pasts: pauls.grants@kekava.lv
Būvvaldes lietvede Evita Miezīte
prombūtnē no 18.01.2022.
tālr. 28 620 884
e-pasts: evita.miezite@kekava.lv

PILSĒTAS UN CEĻU UZTURĒŠANAS DIENESTS

Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītājs Jānis Leitāns mob.tālr. 27 896 898
e-pasts: janis.leitans@kekava.lv
Pilsētas dārzniece Daiga Kalniņa mob.tālr. 29 391 771

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Konsultants   tālr. 66 954 863
e-pasts: baldone@pakalpojumucentri.lv

BALDONES NOVADA BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas vadītāja Inga Pipare tālr. 67 932 323
e-pasts: inga.pipare@kekava.lv

KULTŪRAS CENTRS

Kultūras centra vadītāja Ieva Upeniece tālr. 25 634 747
e-pasts: ieva.upeniece@kekava.lv
Kultūras pasākumu speciālists Gunārs Zeiferts tālr. 67 932 738
e-pasts: gunars.zeiferts@kekava.lv
Kultūras darba organizatore Inta Vidže e-pasts: inta.vidze@kekava.lv

BALDONES MUZEJS

Baldones muzeja vadītāja p.i. Anete Braufmane mob.tālr. 29 149 420
e-pasts: anete.braufmane@kekava.lv
Muzeja krājuma glabātāja Sandra Eglīte e-pasts: sandra.eglite@kekava.lv
Klientu apkalpošanas speciālists Mārtiņš Kazainis mob.tālr. 25 461 567
e-pasts: martins.kazainis@kekava.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Diennakts dežūrgrupa   mob.tālr. 22 044 471

SPECIĀLISTI

Enerģētiķis Uldis Veinbergs tālr. 29 421 655
e-pasts: uldis.veinbergs@kekava.lv
Pašvaldības mežu apsaimniekotājs Valdis Skadiņš tālr. 26 480 825
Iesniegumu koku ciršanai var iesniegt domes kancelejā 104. kab. vai
e-pasts: valdis.skadins@kekava.lv
Personāla vadītāja Sandija Ezera tālr. 26 199 621
e-pasts: sandija.ezera@kekava.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Andris Paupers tālr. 25 434 523
e-pasts: andris.paupers@kekava.lv
Izglītības speciālists
  P: 14:00 - 19:00
  O: 13:30 - 17:00
  T: 13:30 - 17:00
  C: 08:00 - 17:00
Ilva Šembele tālr. 26 465 814
e-pasts: ilva.sembele@kekava.lv
Lauku kapu pārzine un atbildīgā par kapliču Ilze Treimane tālr. 26 430 802
Pilsētas kapu pārzine Ārija Bula tālr. 26 737 040

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!