A+ A

Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība:

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/ personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. (31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pants)

Personām un ģimenēm ir iespēja saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, ja tās savu pamata dzīvesvietu reģistrējušas Baldones novada teritorijā. Sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu — ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Trūcīgas ģimenes/personas statusu nosaka saskaņā ar 30.03.2010. MK noteikumiem Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kuri paredz, ka ģimenes vai personas vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR, tai nav noslēgts uztura līgums, darbspējīgie, kuri nestrādā, ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki, tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus, vai tā neatrodas ieslodzījumā, tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju un 28.11.2017.  Baldones novada domes saistošajos noteikumos Nr. 25 "Par Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu" noteiktais kustamais un nekustamais īpašums, bērna  nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties, dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga mājsaimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu, nepieder kapitāldaļas un akcijas.

Maznodrošinātas ģimenes/personas statusu nosaka analoģiski Trūcīgas ģimenes/personas statusam un ģimenes vai personas vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 258,00 EUR un atsevišķi dzīvojoša vecuma pensionārs vai atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti, un tiem nav likumīgu apgādnieku 387,00 EUR. ja ģimenē ir persona, kurai saskaņā ar ārsta atzinumu nepieciešama aprūpe, kura nesaņem Veselības un darbspējas ekspertīzes ārtstu Valsts komisijas piešķirto īpašas kopšanas pabalstu invalīdam, 387,00 EUR.

Baldones novadā sociālās palīdzības pabalstus izmaksā saskaņā ar:

Sociālās palīdzības pabalsti

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie pašvaldības obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts);
 • pabalsti audžuģimenei;
 • pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts krīzes situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi), bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

 

Dienesta papildus izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti ir:

 • pabalsts vecāku maksas atlaidei par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu;
 • pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai;

Kā saņemt sociālo palīdzību Baldones novadā:

 • Pabalsta (izņemot pabalstu krīzes situācijā) pieprasītājs, Dienestā iesniedz rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu, iesniedz visu ģimenes (mājsaimniecības) locekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja Dienestam šīs ziņas nav pieejamas, ( izziņa no darba vietas par saņemto algu, bankas kontu izraksti, izziņas par stipendiju apmēru u.c. dokumenti). Darbaspējīgai personai - jābūr reģistrētam kā bezdarbniekam Nodarbinātības valsts aģentūrā. Kopā ar sociālo darbinieku elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
 • Iesniedzot iesniegumu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī uzrāda pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecību, ja persona ir pensionārs vai persona ar invaliditāti un šīs ziņas Dienestam nav pieejamas.

Citi normatīvie dokumentu, saskaņā ar kuriem tiek piešķirta sociālā palīdzība:

 • 31.10.2002. Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likums
 • 30.03.2010. MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
 • 07.09.2005. likums “Par sociālo drošību”
 • Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumi Nr. 1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākuma līmeni"
 • Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumi Nr. 550 "Kārtība kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību "
 • Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
 • 06.12.2001. likums "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā".
 • 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036  „Audžuģimeņu noteikumi”.