A+ A

Sociālā dienesta aktualitātes

 

Ēdienkarte bērniem pievestajām pusdienām no 25.05.2020. līdz 29.05.2020. (777.62 KB)


Labklājības Ministrija piedāvā informāciju par COVID-19

Skatīt šeit

(31.03.2020.)


Biežāk uzdotie jautājumi – par izmaiņām invaliditātes noteikšanā ārkārtējās situācijas laikā

(Skatīt pielikumā) (23.66 KB)

(30.03.2020.)


Asistenta pakalpojums ārkārtējās situācijas laikā – iesniegumi un atskaites ir jāiesniedz,apliecinājumus var neiesniegt

 1. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējam ārkārtējās situācijas laikā beidzas iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma lēmuma un līguma periods, tad asistenta pakalpojums bez personas iesnieguma automātiski netiek atjaunots vai pagarināts.
 1. Asistenta pakalpojuma pieprasītājam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāraksta iesniegums un attālināti jāiesniedz pašvaldības sociālajā dienestā. Iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pašvaldības sociālais dienests izskata viena mēneša laikā, līdz ar to  tas sociālajā dienestā ir jāiesniedz savlaicīgi.
 1. Asistentam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāiesniedz atskaites par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu, tas būs pamats samaksas aprēķināšanai.
 1. Atskaites ārkārtējās situācijas laikā ir jāaizpilda vienkāršotā veidā un apliecinājumus par pakalpojuma sniegšanu var neiesniegt, ja stundas ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim. Atskaišu iesniegšanas procesu sociālajam dienestam ir jāorganizē pēc iespējas attālināti, izvairoties no dokumentu aprites klātienē. Par atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību katrā pašvaldībā un katrā individuālajā situācijā, ir jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā, kurš organizē atskaišu pieņemšanu.
 1. Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i. no š.g. 1. - 11.martam ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (12.-31.marts un 1.-14.aprīlis) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu.

Piemēram, Pēteris ir izmantojis asistenta pakalpojumu decembrī 40 h, janvārī 50 h, februārī 30 h; vidēji 40 h mēnesī. No 1.-11.martam Pēteris ar apliecinājumiem atbilstoši viņam piešķirtajiem pasākumiem ir izmantojis 18 h, tātad periodā no 12.-31.martam viņam pieejamas 22 h (40-18=22).

(30.03.2020.)


Informācijai no VBTI mājas lapas, kur apkopoti  resursi un ieteikumi vecākiem ārkārtējās situācijas laikā.

Šajā materiālā apkopoti vairāki publiski pieejami resursi un ieteikumi, kas varētu palīdzēt vieglāk pārdzīvot krīzes laiku un iespējams nodot informāciju arī vecākiem, kas šajā periodā sastopas ar dažādām līdz šim nepiedzīvotām sajūtām un problēmām.
tuvāk sk. šeit:
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=5661&page=

(30.03.2020.)

 


Sociālais atbalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai pensijas vecuma Baldones novada iedzīvotājiem

Baldones novada Sociālais dienests no š.g. 4.jūlija uzsāk pieņemt iesniegumus sociālajam atbalstam pensijas vecuma personām medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai.

Tiesības saņemt konkrēto atbalstu ir:

 • Pensijas vecuma Baldones novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Baldones novadā  ir vismaz 5 pilni gadi
 • Pensija un piemaksa pie pensijas kalendārā gada janvārī kopā nepārsniedz 300 EUR
 • Ja iedzīvotājs nav saņēmis tāda paša veida pabalstu kā trūcīga vai maznodrošināta persona

(Skatīt pielikumā) (13.88 KB)

(05.07.2019.)

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm, dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm, aizbildņa ģimenēm un trūcīgo maznodrošināto ģimenēm Baldones novadā.

(skatīt pielikumā) (14.75 KB)

(05.07.2019.)

Atgādinām par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm un trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm Baldones novadā

Aicinām saņemt daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu un dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu vecākiem atlaidi par ēdināšanas pakalpojumiem Baldones novada pirmsskolas izglītības iestādēs 50 % apmērā. Atbalsts tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās darba dienas līdz mācību gada beigām. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu vecākiem tiek piešķirts līdz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa beigām.

Daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm no 1. jūlija līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai ir iespēja saņemt atbalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem un obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamajiem. Atbalsts tiek sniegts Baldones novada izglītības iestāžu un internātskolu audzēkņiem, kā arī citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās apmācības audzēkņiem, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas, ja šīs programmas nav pieejamas Baldones novada pašvaldībā. Atbalsts daudzbērnu ģimeņu skolēnam līdz 35,57 EUR par katru izglītojamo un 22,00 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēnam līdz 55,90 EUR par katru izglītojamo un 34,40 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Nepieciešams uzrādīt izdevumu apliecinošus čekus, kuri nav vecāki par trīs mēnešiem.

Daudzbērnu un dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm, lai saņemtu minētos atbalstus, ģimene deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Baldones novada teritorijā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus.

Iesniegumu iesniegt Baldones novada Sociālajā dienestā, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads.

(27.08.2018.)

Jauna elektrības pieslēguma finansēšana aizsargātajiem lietotājiem

Informējam iedzīvotājus, kuri ir aizsargātie lietotāji – trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I grupas invaliditāti, kuras lieto elektroenerģiju savās mājsaimniecībās pašas vajadzībām. Valsts un sadales tīkla operators sedz elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanu tajās mājsaimniecībās, kurās tas nav bijis nekad pieslēgts, kā arī vienīgajam nekustamajam īpašumam, kurš ir pastāvīgi apdzīvots un objekts ir nodots ekspluatācijā vismaz 10 gadus. Izmaksas, kuras tiek finansētas nepārsniedz 15 000 eiro bez PVN, bet summu, kas pārsniedz finansē aizsargātais lietotājs. Ar kārtību sīkāk var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/293132-kartiba-kada-finanse-piesleguma-ierikosanu-aizsargatajam-lietotajam

(18.05.2018.)

No 2018. gada 1. aprīļa ES pārtikas pakas varēs saņemt arī maznodrošinātas ģimenes/personas, kuru vidējie ienākumi mēnesī ir līdz 188,00 EUR.

No 2018. gada 1. aprīļa Eiropas atbalsa fonds vistrūcīgākajām personām atbalsta komplektus varēs saņemt arī maznodrošinātas ģimenes un personas, kuru vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli ir 188,00 EUR. Nepieciešams vērsties Baldones novada Sociālajā dienestā, lai  saņemtu atbilstošu izziņu, kā arī saņemt jaunu tiem, kuriem ir spēkā iepriekš izsniegtās maznodrošinātas ģimenes/personas izziņas, bet nav norādīts ienākumu līmenis līdz 188,00 EUR.

Informatīvais materiāls "Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?"

Informācija par Eiropas atbalsa fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu skatīt Šeit

(03.04.2018.)

Izmaiņas Baldones novada saistošajos noteikumos par sociālo aizsardzību

No 07.03.2018. zaudējuši spēku 20.02.2013. Saistošie noteikumi Nr. 4 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā" un stājas spēkā jauni 28.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 23 "Par pabalstiem audzuģimenei", 28.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 24 "Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas", 28.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 25 "Par Baldones novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu", 28.11.2018. "Saistošie noteikumi Nr. 26 "Par Baldones novada pašvaldības noteikto ienākumu līmeni, kad ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu", 28.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 27 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā". Skatīt šeit

Sociālā dienesta izmaksājamo sociālo pabalstu un atbalstu apmērs 2018. gadā Skatīt šeit (15.73 KB)

(07.03.2018)

Sociālā dienesta izmaksājamo sociālo pabalstu un atbalstu apmērs 2018. gadā

Skatīt šeit (14.46 KB)

(03.01.2018.)

Ziemassvētkos tiek iepriecinātas ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti, aizbildņu ģimenes un audžuģimenes

Ziemassvētku labdarības akcijas ietvaros ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti, aizbildņu ģimenes un audžuģimenes, no 18. decembra Sociālais dienests aicina saņemt bērniem sarūpētās Ziemassvētku salduma paciņas Baldones novada Sociālajā dienestā. Neskaidrību gadījumā zvanīt 27840484, 67932067, 67350993, e-pasts: soc.dienests@baldone.lv 

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus vēl Sociālā dienesta darbinieki un ziedotāji!

(12.12.2017.)

Izgatavo savu kartiņu!

   Aicinām piedalīties visus Baldones novada iedzīvotājus kartiņu izgatavošanā, kuras Sociālais dienests svētku laikā dāvina Baldones vientuļajiem senioriem un ciemiņiem.   Skatīt šeit (397.32 KB)

(22.11.2017.)

Labdarības akcija 2017. gadā

Katru gadu Baldones novada Sociālais dienests organizē "Ziemassvētku labdarības akciju", ziedojumus izmantojot Baldones novada vientuļo senioru, personu ar 1. grupas invaliditāti, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu, ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un bērnu ar invaliditāti iepriecināšanai Ziemassvētku laikā! Skatīt šeit (179.17 KB)

(09.11.2017.)

Daudzbērnu ģimeņu atlaide sabiedriskajā transportā

No 2017.gada 1.jūlija daudzbērnu ģimenes locekļi, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no viena brauciena biļetes, savukārt no 1.septembra - 20% apmērā no abonementa biļetes cenas. Atlaidi var saņemt daudzbērnu ģimenes locekļi, kuri biļetes iegādes brīdī uzrāda 3+ Ģimenes karti un pasi, personas apliecību jeb ID karti un skolēnu apliecību, ja bērna vecums nepārsniedz 15 gadus.
Vairāk informācijas

(04.09.2017)

Informācija Gaismas speciālās internātpamatskolas un Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra skolēnu vecākiem

Sākoties 1. septembrim, vecāku rūpes un domas ir par bērnu skolas gaitu uzsākšanu. Lai nodrošinātu ērtāku nokļūšanu uz mācību iestādēm Baldones novada pašvaldība organizē transportu, kurš nogādā bērnus uz Gaismas speciālo internātpamatskolu un Upesleju internātpamatskolu – rehabilitācijas centru. Autobuss tiek organizēts pirmdienas rītos no Baldones uz mācību iestādi un atpakaļ uz Baldoni piektdienās pēc mācību stundām. Aicinām vecākus, vērsties Baldones novada Sociālajā dienestā, ja ir nepieciešamība un iepriekš neesat izmantojuši  organizētā transporta pakalpojumus.

(15.08.2017.)

Atbalsts Daudzbērnu ģimenēm, dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm un trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm Baldones novadā.

Atgādinām, ka daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm no 1. jūlija līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai ir iespēja saņemt atbalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem un obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamajiem. Atbalsts tiek sniegts Baldones novada izglītības iestāžu un internātskolu audzēkņiem, kā arī citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās apmācības audzēkņiem, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas, ja šīs programmas nav pieejamas Baldones novada pašvaldībā. Atbalsts daudzbērnu ģimeņu skolēnam līdz 35,57 EUR par katru izglītojamo un 22,00 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēnam līdz 49,40 EUR par katru izglītojamo un 30,40 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Nepieciešams uzrādīt izdevumu apliecinošus čekus, kuri nav vecāki par trīs mēnešiem.

Aicinām saņemt daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu un dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu vecākiem atlaidi par ēdināšanas pakalpojumiem Baldones novada pirmsskolas izglītības iestādēs 50 % apmērā, iesniedzot iesniegumu no augusta mēneša, jo atbalsts tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās darba dienas līdz mācību gada beigām. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu vecākiem tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās darba dienas līdz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa beigām.

Lai saņemtu minētos atbalstus un pabalstus, ģimene deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Baldones novada teritorijā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus.

Sociālie atbalsti un pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar Baldones novada domes  20.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”, 16.02.2016. saistošiem noteikumiem Nr. 3 “Grozījumi Baldones novada domes 2013. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”  un 20.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”. Iesniegumu iesniegt Baldones novada Sociālajā dienestā klientu pieņemšanas dienās. Klientu pieņemšanas dienas - Pirmdiena 800 - 1200, 1300-1900 un ceturtdienās 800-1200, 1300-1700.

(06.07.2017.)

Labklājības ministrija aicina piedalīties aptaujā par asistenta pakalpojumu pašvaldībā

Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptauja notiks līdz 30. jūnijam, un tās rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu. Aptauja skatīt šeit

JAUNAS IESPĒJAS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI VAI GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Lai veicinātu personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem iespējas integrēties nodarbinātībā un sabiedrībā, LM Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) organizē personu profesionālās piemērotības noteikšanu un piedāvā piedalīties kādā no 5 tālākizglītības programmām vai 35 prasmju apmācību programmām. Apmācības tiek organizētas kā profesionālās rehabilitācijas programmas un iekļauj arī dalībnieku izmitināšanu, ēdināšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
Lai iesaistītos apmācībās, personām vispirms tiks noteikta to profesionālā piemērotība (motivācija, veselības stāvokļa atbilstība izvēlētajai profesijai, iepriekšējās zināšanas, pieredze, prasmes), kura ilgst 10 dienas sociālās integrācijas aģentūras koledžā. Piemērotības noteikšanas laikā tiek nodrošināta personu izmitināšana, ēdināšana, psihologa, karjeras konsultanta, sociālā darbinieka u.c. speciālistu konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta arī dalībnieku ierašanās koledžā un atgriešanās mājās. Aprīlī plānots sākt strādāt ar pirmo dalībnieku grupu profesionālās piemērotības noteikšanai, pēc tam šādas grupas tiks komplektētas katru mēnesi.
Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas, persona varēs uzsākt sev vēlamo un atbilstošo profesionālās rehabilitācijas vai prasmju apguves programmu. Plānots, ka pirmās apmācības varētu sākties š.g. septembrī.
Lai pieteiktos profesionālajai piemērotības noteikšanai, kā arī lai saņemtu papildu informāciju, jāsazinās ar SIVA projekta koordinatorēm pa tālr. 20011645, 26385047 vai rakstot uz e-pastu sivaprojekts@siva.gov.lv.
Profesionālā piemērotība un apmācības tiek organizētas projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros, kuru finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts. Projektā paredzēti arī pasākumi personu darbspēju saglabāšanai un uzlabošanai (sociālā rehabilitācija), atbalsta sniegšana darba vietas atrašanai, kā arī tiks sniegtas konsultācijas darba devējiem par projekta mērķa grupas dalībnieku iesaisti darbā.

Papildu informācijai:
Projekta apraksts
Profesionālās piemērotības noteikšana
Infografika
 
(25.04.2017.)
 

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptaujā var piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.

Aptauja

(21.02.2017.)

2017. gadā paredzētas būtiskas izmaiņas uzturlīdzekļu saņemšanā

2017. gada 1. februārī stāsies spēkā jauns “Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums”, kas paredz paplašināt valsts garantēto uzturlīdzekļu saņēmēju loku, vienkāršot uzturlīdzekļu izmaksas procedūru, noteikt uzturlīdzekļu parādnieku transportlīdzekļa, kuģu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu un ieviest jaunu kārtību parādnieku datu publiskošanā.

Jaunie regulējumi "Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" (14.02 KB)

Izmaiņas valsts sociālajā jomā 2017. gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gadā. Izmaiņas valsts sociālajā jomā 2017. gadā. (14.36 KB)

(05.01.2017.)

Baldones novada sociālā atbalsta un pabalsta veidi un apmērs 2017. gadā. (15.88 KB)

(02.01.2017.)

 

Ziemassvētku labdarības akcija

 

“Ir tik svarīgi uz šīs pasaules apzināt sevi esam, dzīvot, citiem un sev prieku nesot, sajust sevi kā daļu un daļu no sevis dot, nostāvēt straumes vidū un tās plūdumu pārveidot, saņemt no citiem mīlestību un kādam no sevis to dot… ” /G.Kraulere/

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laikam piemīt īpaša noskaņa. Tas ir laiks, kad kavējamies aizvadītā gada atmiņās un spēcīgākajās sajūtās. Šis maģiskais laiks ir prieka, sirsnības un brīnumu, radošu un labu darbu piepildīts.

Ar piparkūku smaržu un siltu sajūtu sirdīs, mēs Baldones novada Sociālā dienesta darbinieces Inguna, Ilona, Ilga, Ineta, Linda, Signe vēlamies ar šīm sajūtām piepildīt arī senioru, kuru gadskārta ir aiz deviņdesmit gadu sliekšņa, gan senioru, kuriem nav likumīgu apgādnieku, gan aprūpes centrā dzīvojošo cilvēku, gan mūsu redzeslokā esošo cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem /I.grupas invalīdu/, gan mūsu redzeslokā esošo bērnu sirdis.

Darāmā sanāk daudz, bet arī palīgu ir daudz, piemēram, mazie  palīgi, kuri gatavo  apsveikumu kartiņas, un dzīvesgudrie palīgi, kuri šīs kartiņas kopā ar sarūpētajām dāvaniņām aizvizina pie senioriem un aprūpes centra iemītniekiem.

Aicinām uzņēmējus un baldoniešus atbalstīt Sociālā dienesta Ziemassvētku labdarības akciju!       

No sirds būsim pateicīgi ikvienam cilvēkam radušam iespēju ieguldīt savu artavu svētku noskaņu radīšanai mūsu novadniekiem!

 Priecāsimies par idejām, ierosinājumiem un visām praktiskām lietām, kuras iepriecinātu mūsu novadniekus šajos svētkos!

Ja izlemsiet veikt finansiālu ziedojumu, lūdzu pārskaitīt to Baldones novada speciālajā ziedojumu kontā :

ar norādi - Ziedojums Ziemassvētku labdarības akcijai.

AS ”SEB banka”’

Kods UNLALV2X

Konts LV80UNLA0050021558146

Reģistrācijas Nr. 90000031245       

 Vēlot saticīgu, gaišu un mīlestības pilnu Ziemassvētku gaidīšanas laiku – Baldones novada Sociālā dienesta darbinieces Inguna, Ilona, Ilga, Ineta, Linda, Signe.

(09.11.2016.)

 

Par juridiskās adreses maiņu Baldones novada Sociālajam dienestam

Saskaņā ar Baldones novada domes 25.10.2016. lēmumu (Prot. Nr. 10 7§), teritorijai, kura iekļauta pilsētas sastāvā, ir mainīta adrese no māju vārda uz piesaisti ielas nosaukumam. Tierk mainīta adrese arī Baldones novada Sociālajam dienestam.

Baldones novada Sociālais dienests

Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads

LV-2125

(04.11.2016.)

LM aicina vecākus pieteikties sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte

Līdz šī gada 31. oktobrim 112 Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam ir noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. Kopumā katram bērnam no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru līdz desmit reizēm. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem.

Pēc pieteikšanās beigām – sākot no 2016. gada novembra – katra bērna ģimenei izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits un sociālais darbinieks) noteiks, kādus pakalpojumus bērnam būtu jāsaņem atbilstoši viņa vajadzībām. Izvērtēšana vidēji ilgs 2,5 līdz 3 stundas atkarībā no bērna spējām, turklāt šajā laikā ietverta arī saruna ar vecākiem, tādējādi bērns netiks pārāk noslogots.
 
Bezmaksas pakalpojumi būs pieejami 112 pašvaldībās, kas piedalās deinstitucionalizācijas procesā. Attiecīgi pagaidām šī iespēja saņemt ES fondu apmaksātus pakalpojumus nav pieejama bērniem, kuri deklarēti Rīgas, Jūrmalas vai Valmieras pilsētā un Jaunjelgavas, Līvānu, Zilupes vai Ciblas novadā, jo šīs pašvaldības vēl nav izlēmušas procesam pievienoties. Par esošajiem pakalpojumiem, ko saviem iedzīvotājiem sniedz šīs pašvaldības, iespējams uzzināt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā.
 
Pieteikšanās līdz 2016. gada 31. oktobrim savas pašvaldības sociālajā dienestā!
 
Papildu informācijai:
Inita Kabanova, 
Labklājības ministrijas projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā” vadītāja, 
67021584, 20219048
 
Sīkāku informāciju ir iespējams iegūt Labklājības ministrijas mājas lapā

(26.09.2016.)

Personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvās personas statuss

Lai personas ar bēgļa un alternatīvo statusu saņemtu informāciju, konsultācijas un nepieciešamo palīdzību Baldones novadā, lūdzam vērsties Baldones novada Sociālajā dienestā “Pārupes”, Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125.

Darba laiki:

P.        800-1200, 1300-1900;

O.-C.  800-1200, 1300-1700;

P.        800-1400.

Lai vienotos par konsultāciju laiku, lūdzam sazināties ar Sociālā dienesta darbiniekiem.

Baldones novada Sociālā dienesta vadītāja

Inguna Smildziņa

67350996, 27840484

114. kab.

Sociālās palīdzības organizators

Ilona Dombrovska

67932067, 27840484

111. kab.

Sociālais darbinieks ar pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem

Ineta Lazda

67932067, 27840484

111. kab.

Sociālais darbinieks  ģimenēm ar bērniem

Ilga Deņisenoka

67350993, 27840484

112. kab.

Sociālais darbinieks  ģimenēm ar bērniem

Linda Lūse

67350993, 27840484

112. kab.

(22.09.2016.)

Atbalsts norēķiniem par elektrību maznodrošinātām un trūcīgām personām

Tā kā 1. augustā stājās spēkā jaunie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, ir mainījusies arī atbalsta sniegšanas kārtība Aizsargātajiem lietotājiem.

Turpmāk maznodrošinātām/trūcīgām personām atbalsts veidosies no divām daļām:

 • no zemākas maksas par elektroenerģiju par pirmajām 100 kilovatstundām (vai 300 kilovatstundām daudzbērnu ģimeņu gadījumā);
 • no pilnīgi vai daļēji kompensētas maksas par sadales sistēmas pakalpojumiem (par pieslēguma nodrošināšanu vai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu).

Lai saņemtu atbalstu norēķiniem par elektrību, tev nekur nav jāpiesakās! Piešķirot maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, tavas pašvaldības  sociālais dienests pats informēs Elektrum! Jums tikai jāpaziņo sociālajam dienestam Elektrum līguma numurs, kuram piemērot atbalstu. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad līgums nav noslēgts uz Jūsu vārda. Ja nezināt līguma numuru, sazinieties ar nama apsaimniekotāju vai mājokļa īpašnieku.

Informatīvs buklets atbalsta saņēmējiem. (1.31 MB)

Ar papildu informāciju par atbalstu elektroenerģijai un sadales sistēmas pakalpojumu maksai aicinām iepazīties portāla www.elektrum.lv sadaļā Atbalsts norēķiniem par elektrību.

(01.09.2016.)

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm, dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm un trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm Baldones novadā.

Atgādinām, ka daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm no 1. jūlija līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai ir iespēja saņemt atbalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem un obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamajiem. Atbalsts tiek sniegts Baldones novada izglītības iestāžu un internātskolu audzēkņiem, kā arī citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās apmācības audzēkņiem, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas, ja šīs programmas nav pieejamas Baldones novada pašvaldībā. Atbalsts daudzbērnu skolēnam līdz 35,57 EUR par katru izglītojamo un 22,00 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēnam līdz 48,10 EUR par katru izglītojamo un 29,60 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Nepieciešams uzrādīt izdevumu apliecinošus čekus, kuri nav vecāki par trīs mēnešiem.

Aicinām saņemt daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu un dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu vecākiem atlaidi par ēdināšanas pakalpojumiem Baldones novada pirmsskolas izglītības iestādēs 50 % apmērā, iesniedzot iesniegumu no augusta mēneša, jo atbalsts tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās darba dienas līdz mācību gada beigām. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu vecākiem tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās darba dienas līdz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa beigām.

Lai saņemtu minētos atbalstus un pabalstus, ģimene deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Baldones novada teritorijā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus.

Sociālie atbalsti un pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar Baldones novada domes  20.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”, 16.02.2016. saistošiem noteikumiem Nr. 3 “Grozījumi Baldones novada domes 2013. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”  un 20.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”. Iesniegumu iesniegt Baldones novada Sociālajā dienestā klientu pieņemšanas dienās. Klientu pieņemšanas dienas - Pirmdiena 800 - 1200, 1300-1900 un ceturtdienās 800-1200, 1300-1700.

(06.07.2016.)

Vardarbībā cietušām pilngadīgām personām un vardarbības veicējiem sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Pastāvot vardarbībai sabiedrībā, tiek aktualizēta informācija, ka palīdzību var saņemt gan personas, kas ir cietušas no vardarbības vai prettiesiskām drbībām, lai nodrošinātu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos un nostiprinātu vai atjaunotu personas funkcionēšanas spējas, kā arī vardarbības veicējiem, lai mazinātu vai novērstu turpmākus vardarbības riskus.

Ar 2015. gada 1. janvārī valsts finansē divus jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām personām;
 • sociālās rehabilitācijas paklpojumu vardarbību veikušām personām.

Informāciju par pakalpojumu var izlasīt http://www.baldone.lv/lv/pasvaldiba/iestades/socialais_dienests/socialie_pakalpojumi_iedzivotajiem/

Labklājības ministrija ir izstrādājusi divus jaunus bukletus par pakalpojumu, kas atrodami ministrijas mājas lapā

http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/buklets_vardarbibu_cietusiem.pdf

un http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates2/buklets_vardarbibu_veicejiem.pdf

Lai saņemtu pakalpojumu, personai nepieciešams vērsties jebkurā sociālajā dienestā, pat ja šajā teritorijā persona nav deklarēta, vai arī personām, kuras cietušas no prettiesiskām darbībām, tieši pie sociālo pakalpojuma sniedzēja  (piemēram, krīžu centrā, ģimeņu atbalsta centrā).

(26.05.2016.)

1. grupas invalīdiem un ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalsts norēķiniem par elektrību

Sveicināti!

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka šogad ir paplašināts cilvēku loks, kas var saņemt atbalstu norēķiniem par elektrību: arī cilvēkiem ar 1.grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērniem invalīdiem šogad ir pieejams atbalsts norēķiniem par elektrību. Tāpat kā trūcīgas un maznodrošinātas personas, arī šie cilvēki par pirmajām 100 mēnesī izlietotajām kilovatstundām var maksāt mazāk.

Arī šogad pakalpojumu sniedz Latvenergo – līdz ar to atbalstu var saņemt uz līgumu, kas ir noslēgts par jebkuru Elektrum produktu, neatkarīgi no tā, vai tas ir atbalsta saņēmēja vai kādas citas personas līgums. Viss, kas jāizdara, lai atbalstu saņemtu – jāpiesakās portālā elektrum.lv! 1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.

Līdzšinējā pieteikšanās aktivitāte liecina, ka tikai katrs piektais no šī atbalsta mērķa grupas ir pieteicies atbalsta saņemšanai. Tāpēc lūdzam Jūs iespēju robežās informēt Jūsu pašvaldībā dzīvojošās personas ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem par iespēju saņemt šo atbalstu.

 Sīkāka informācija ir pieejama portālā elektrum.lv.

LM turpinās uzlabot cilvēku ar invaliditāti nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem

Labklājības ministrija (LM) turpinās pilnveidot cilvēku ar invaliditāti nodrošinājumu ar mūsdienīgiem tehniskajiem palīglīdzekļiem. Tādējādi būs iespējams uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitāti un mazināt rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem. Varēs saņemt funkcionālās gultas un pretizgulējuma matračus, kā arī elpošanas tehniskos palīglīdzekļus. Pielikumā Labklājības ministrijas sagatavotā informācija. (196.72 KB)

Baldones novada sociālā atbalsta un pabalsta veidi un apmērs 2016. gadā. (16.08 KB)

 

Turpinās izsniegt Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte"

Otrdien, 5.janvārī, valdība vienojās, ka Latvijas Goda ģimenes apliecības „3+ Ģimenes karte”, kas izsniegtas līdz 2015.gada 31.decembrim, turpinās darboties visu 2016.gadu, informē Labklājības ministrija (LM).

Šīs kartes piešķir, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja bērns mācās. Tās mērķis ir veicināt daudzbērnu ģimeņu labklājību, sniedzot atvieglojumus dažādu pakalpojumu saņemšanā daudzbērnu ģimenei.

LM uzsver, ka „3+ Ģimenes karte” ir ne tikai kā daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošs dokuments, bet šīs kartes īpašniekiem ir arī tiesības saņemt atvieglojumus tiem pakalpojumiem, kurus sniedz atsevišķas valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskas un fiziskas personas.

2015.gada septembrī SIA „Hannu Pro” veiktajā aptaujā par kartes lietošanu piedalījās vairāk nekā 3000 karšu lietotāji – daudzbērnu ģimeņu pārstāvju. Aptaujāto vecāku – karšu īpašnieku – viedoklis par „3+ Ģimenes kartes” noderīgumu arī turpmākajos gados liecina, ka lielākā daļa jeb 94% respondentu uzskata šādu karti par noderīgu viņu ģimenei arī nākotnē.

Aptaujātie kartes īpašnieki izmantojuši atlaides grāmatnīcās (64%), apģērbu veikalos (50%), degvielas uzpildes stacijās (29,2%), kultūras iestādēs (21%), tirdzniecības centros (17%), apavu veikalos (14,1%), kā arī saņēma veselības, apdrošināšanas un citus pakalpojumus. Vienlaikus aptaujātās ģimenes atzīst, ka visaugstāk vērtējama datubāzes un komunikācijas platformas izveide, jo šobrīd tas ir ērts saziņas veids ar citām daudzbērnu ģimenēm, tām ir iespēja izteikt savu viedokli forumā, piedalīties aptaujās, uzzināt par kartes iespējām savā e-pastā, kā arī ieteikt pakalpojumu sniedzējus, kur saņemt atlaides.

Iesniegumu par kartes piešķiršanu var iesniegt elektroniski, portāla www.godagimene.lv sadaļā „Piesakies kartei”, kā arī personīgi fondā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kartes turpinās izsniegt Sabiedrības integrācijas fonds, vienlaikus veicinot valsts, pašvaldību un privāto uzņēmumu iesaistīšanos atbalsta sniegšanā daudzbērnu ģimenēm.

Līdz 2015.gada decembrim „3+ Ģimenes kartes” saņēmuši 14 096 daudzbērnu ģimeņu vecāki.

 

Pakalpojums no vardarbības cietušajiem

Ja tu esi cietis no vardarbības, tu vari saņemt sociālā darbinieka, psihologa vai jurista palīdzību. Skatīt pielikumā...

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums

Ja tev nepieciešams nostiprināt prasmes, kā pārvaldīt dusmas un kontrolēt emocijas, tu vari saņemt sociālā darbinieka un psihologa palīdzību. Skatīt pielikumā...

_________________________________________________________________

Pusaudzis un alkohols - kampaņa "Lai būtu skaidrs!"

Līdz ar skolas sākumu Veselības ministrija (VM) kopā ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) sāk kampaņu „Lai būtu skaidrs!”. Kampaņas mērķis ir vērst pieaugušo uzmanību pusaudžu alkohola lietošanas paradumiem. Kampaņas ietvaros ir iespējams iepazīties ar vecāku pieredzes stāstiem par pusaudža alkahola lietošanas problēmām.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

No 2015. gada 20. novembra pieejama jauna interneta mājaslapa http://atbalstapakas.lv . Tā izstrādāta ar mērķi lietotājiem draudzīgā vidē sniegt informāciju par aktualitātēm Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. 

_____________________________________________________________________________________________________________

“Amigo ģimenes atbalsta tālrunis”

No 2015. gada 21. oktobra, plkst. 15.00 darbu sāk “Amigo ģimenes atbalsta tālrunis”, kur ikvienam būs iespēja saņemt emocionālo atbalstu un psihologa konsultācijas savstarpējo attiecību uzlabošanai un dažādu problēmsituāciju risināšanai ģimenē.

Atbalsta tālrunis ģimenēm ir Latvijā jauns risinājums, kurš izveidots “Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm” ietvaros, sadarbojoties ar biedrības “Skalbes” speciālistiem, kura uzmanības centrā ir tieši ģimenes attiecību jautājumi. Tālruņa darbības mērķis ir stiprināt ģimenes attiecības, sniedzot profesionālas konsultācijas par dažādiem jautājumiem saistībā ar pāru attiecībām, komunikāciju ar bērniem un viņu uzvedības problēmām, kā arī attiecību veidošanu dažādu paaudžu starpā. Vienlaikus “Amigo ģimenes atbalsta tālruņa” speciālisti nodrošinās palīdzību dažādu ģimenes problēmu un nesaskaņu risināšanai ikdienā, kā arī psiholoģisko atbalstu ģimenēm krīzes situācijās.

Jaunizveidotā tālruņa speciālistu palīdzību var saņemt ikviens cilvēks neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma vai attiecību statusa. Speciālistu konsultācijas ir anonīmas, un tās pieejamas gan latviešu, gan krievu valodā.

Tālruņa darbu nodrošina mobilo sakaru operators “Amigo”. “Amigo” klientiem konsultācijas ir bez maksas, citu operatoru klientiem zvana minūtes izmaksas ir atbilstošas operatora norādītajam cenrādim zvaniem uz “Amigo” tīklu.

Uzziņai:

“Amigo ģimenes atbalsta tālrunis”

pieejams katru darbdienu

 no plkst. 15.00 līdz 22.00,

zvanot uz numuru 22 407 407.

 

Uzzīmē Ziemassvētku kartiņu

Līdz 1. decembrim atnes uz Sociālo dienestu paša zīmētu apsveikuma kartiņu

Katru gadu Baldones novada Sociālais dienests Ziemassvētku laikā sveic baldoniešus un pateicas visiem,

kuri palīdzējuši rast risinājumu grūtībās nonākušajām personām un ģimenēm. Jūsu gatavotie apsveikumi Ziemassvētkos tiks dāvināti vientuļiem pensionāriem,

cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenēm, kurām klājas grūti,

kā arī mūsu sadarbības partneriem.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Labklājības ministrija plāno pilnveidot sabiedrībā balstītu pakalpojumu sistēmu pilngadīgiem cilvēkiem un bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

Īstenojot iepriekšminēto, būs nodrošināts atbalsta personas pakalpojums pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tāpat plānota vairāku finansēšanas mehānismu izmēģināšana sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Informācija pielikumā (199.43 KB)

Kā katru gadu aicinām uzņēmējus un baldoniešus atbalstīt Sociālā dienesta Ziemassvētku akciju!

„Vārdu labestība rada uzticību, domu labestība rada dziļumu.

     Dāvināšanas labestība rada mīlestību.”                                                                                                        

Novembrī, kad nosvinēta ir  Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, mēs visi  sākam jau gaidīt baltos, skaistos Ziemassvētkus, lai dāvātu prieku, laimi un sirds siltumu viens otram un lai izbaudītu kopā būšanu un sajustu īpašo noskaņojumu visapkārt! Vairāk informācijas turpinājumā...

______________________________________________________________________________________________________________________

Trūcīgās personas aicinātas piedalīties neformāli izglītojošajā pasākumā

Nākamais neformāli izglītojošais pasākums sadzīves iemaņu attīstībai notiek 04.12.2015. Plkst 1730, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads. Aicinām pasākumu apmeklēt trūcīgās personas novadā. Pasākuma tēma "Ēst gatavošana".

_______________________________________________________________________________________________________________________

Izmaiņas pārtikas paku izsniegšanas grafikā trūcīgajām personām.

Pārtikas pakas netik izsniegtas 02.10.2015. un 16.10.2015. datumā. Pārtikas pakas tiks izsniegtas no 06.11.2015.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

________________________________________________________________________________________________________________________

Aktuāla informācija par Baldones novada Sociālā dienesta sniegto sociālo palīdzību

Baldones novada Sociālajā dienestā ar pēdējo septembra klienta pieņemšanas dienu beidza izsniegt atbalstus mācību līdzekļu iegādei daudzbērnu un trūcīgo, maznodrošināto ģimeņu bērniem. Nākošajam mācību gadam čekus mācību līdzekļu iegādei varēs iesniegt no 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada pēdējai septembra kienta pieņemšanas dienai. Baldones novada Sociālais dienests turpina pieņemt iesniegumus no daudzbērnu, trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, lai saņemtu 50% atbalstu ēdināšanas apmaksai Baldones novadā esošajā pirmsskolas izglītības iestādē, kuru saņem līdz pirmsskolas izglītības iestādes mācību gada beigām.  

Trūcīgas un maznodrošinātas personas/ ģimenes no septembra līdz aprīlim - apkures sezonas laikā - var saņemt pabalstu komunālo maksājumu veikšnanai par siltumapgādi, iesniedzot iesniegumu Baldones novada Sociālajā dienestā klientu pieņemšanas dienās. Klientu pieņemšanas dienas - Pirmdiena 800 - 1200, 1300-1900 un ceturtdienās 800-1200, 1300-1700.

__________________________________________________________________________________________________________

Labklājības ministrija sveic seniorus Starptautiskajā veco ļaužu dienā !

Labklājības ministrs Uldis Augulis sveic seniorus Starptautiskajā veco ļaužu dienā, novēlot veselību, izturību un možu garu ik dienu.

„Vēlos no sirds pateikties arī par tām zināšanām un pieredzi, kas ir kļuvusi par pamatu mūsu valstij un sabiedrībai. Paldies par nenogurstošu darbu, kura augļus mēs redzam, jūtam un izmantojam šodien savā darbā. Zelta vērtē ir katrs vieds padoms, kas arī man personīgi ir palīdzējis ikdienas darbā,” uzsver labklājības ministrs U.Augulis.

Seniori vienmēr ir liela bagātība savām ģimenēm un jaunajām paaudzēm. Daudzi savā pieredzē un zināšanās dalās ar mazbērniem, nododot tradīcijas, dzimtas godus un vērtības nākamajām paaudzēm, veidojot stabilu