A+ A

Paziņojumi

Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai uz 2 gadu termiņu:

N.p.k. Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības kopējā platība, ha Lauk-saimnie- cības zemes platība, ha Zemes- grāmata ir/nav
1. Starpgabals 8025 010 0011 8025 010 0022 6,3 6,3 nav
2. Zvaigznāji 8025 009 0219 8025 009 0219 3,8385 1,5827 ir
3. Āmuļi (neiznomātā daļa 2,7ha) 8025 012 0106 8025 012 0106 3,08 3.06 nav

Pieteikties līdz 2019.gada 15.novembrim

Sīkāku informāciju var iegūt Baldones novada domes Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļā 106-1 un 106-2 kabinetos, kontakttālrunis 67932883, 67932329