A+ A

Par nekustamā īpašuma nodokli

Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk likums) 1. un 2. pantu un pārejas noteikumu 3. punktu, kur noteikts maksāt nekustamā īpašuma nodokli Latvijas vai ārvalsts fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums,  ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.
Nodoklis ir aprēķināts pamatojoties uz likuma 3. pantu, kur noteiktā nodokļa likme ir 1,5 %(mājoklim 0,2%, 0,4%, 0,6%) no kadastrālās vērtības, bet taksācijas periods - kalendārais gads. Likuma 3.panta 3.¹ daļā noteikts minimālais nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 7 EUR.

Maksājuma uzdevuma mērķī OBLIGĀTI norādīt personas konta numuru vai īpašuma adresi (nosaukumu).
Pamatojoties uz likuma 9.panta pirmo un otro daļu, nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajos termiņos.
Maksājot nodokli avansa maksājuma veidā - vienu reizi gadā, tas jāveic, ievērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. pantā
noteikto pirmo maksāšanas termiņu - ne vēlāk, kā 31. martā. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otro daļu, par maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Noteiktajā termiņā nesamaksāto nodokli un nokavējuma naudu saskaņā ar Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņas komisijas lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām".
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam nekustamā īpašuma kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Jautājumus par kadastrālo vērtību var iesniegt Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1. un 2. daļu. Pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 10. pantu un Administratīvā procesa likuma 79. panta 1. daļu, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās.
Nodokļa maksātājiem vēlams paziņot savu e-pasta adresi caur e-pakalpojumi, lai ātrāk un kvalitatīvāk varētu nosūtīt maksāšanas paziņojumus adresātam. Juridiskajām personām, saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta 1.1. daļā un Pārejas noteikumu 53. punktā noteikto, obligāti jāpaziņo pašvaldībai savu e-pasta adresi.

Norēķinu rekvizīti un kases darbalaiks

Veikto maksājumu neskaidrības gadījumā sazināties ar domes kasieri, kases telefons 26 458 796.