A+ A

Mērniekiem

Mērniekiem apgrūtinājumu plānu saskaņošanas kārtība:

1.Sertificēts mērnieks pašvaldībā iesniedz dgn formātā uz e-pastu aija.ciselonoka@kekava.lv zemes vienības uzmērījuma failu.
2. Zemes ierīkotājs 3-5 darba dienu laikā  e-pastā sniedz atbildi un saskaņo laiku par fizisku apgrūtinājumu plānu saskaņošanu.
3. Sertificēts mērnieks ierodas uz robežu saskaņošanu, ņemot līdzi zemes vienības robežu noteikšanas akta kopiju.

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas(ADTI) aprites kārtība Baldones novadā

Topogrāfisko plānu un izpildmērījumu plānu pārbaudi un reģistrāciju vienotajā datubāzē par Baldones novada teritoriju veic Baldones novada pašvaldība.

Pirms ģeodēzisko darbu uzsākšanas ģeodēzisko darbu veicējs par uzmērāmo teritoriju, ja nepieciešamas, pieprasa informāciju no datubāzes nosūtot uz e-pastu adti@inbox.lv uzmērāmās teritorijas kontūru un darbu veicēja komersanta rekvizītus.

Baldones novada pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta tās rīcībā esošo ADTI (planšetes) un papildus informāciju (sarkanās līnijas, ceļa nodalījuma joslas u.c.), ja tāda ir par pieprasīto teritoriju.

Visi topogrāfiskie plāni Baldones novada teritorijā jāskaņo ar:

1. Sadales tīkli AS, Pierīgas ekspluatācijas daļas, Ķekavas nodaļu;

2. "Gaso" AS, Rīgas iecirkni;

3. "Tet" SIA;

4. Zemkopības ministrijas Nekustamo īpašumu Zemgales reģiona meliorācijas nodaļu;

5. Ja topogrāfiskais plāns atrodas tuvāk par 100m no maģistrālā gāzesvada tas jāskaņo ar Latvijas Gāze AS, ekspluatācijas iecirkni Gāzes transports.

6. Ja uzmērāmā teritorija atrodas Baldones pilsētas robežās, tad topogrāfiskais plāns papildus jāskaņo ar:

- BŪKS SIA, pagaidu valdes locekli Kasparu Spuģi, t. 67932700, 28336365 (sadzīves kanalizācija, ūdensvads, siltumtrases);

- galveno enerģētiķi Uldi Veinbergu, t. 29421655 (apgaismojums);

- Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītāju Jāni Leitānu, t. 27896898.

7. Ja uzmērāmā teritorija atrodas Mercendarbes muižas apkārtnē (150m rādiusā ap muižu), tad topogrāfiskais plāns papildus jāskaņo ar:

- BŪKS SIA, pagaidu valdes locekli Kasparu Spuģi, t. 67932700, 28336365 (sadzīves kanalizācija, ūdensvads, siltumtrases);

- galveno enerģētiķi Uldi Veinbergu, t. 29421655 (apgaismojums);

- Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītāju Jāni Leitānu, t. 27896898.

8. Ja uzmērāmā teritorija atrodas dārkopības kooperatīvās sabiedrības MISAS LAUKI teritorijā, tad topogrāfiskais plāns jāskaņo ar MISAS LAUKI pārvaldnieku Ingusu Pugu, tālrunis 28307127.

9. Ja uzmērāmā teritorija atrodas dārkopības kooperatīvās sabiedrības SARMAS teritorijā, tad topogrāfiskais plāns jāskaņo ar pārvaldnieci Aiju Zalcmani, tālrunis 29253582.

10. Ja uzmērāmā teritorija atrodas ciemā Sūnupes, tad topogrāfiskais plāns jāskaņo ar RPK Grupa valdes locekli Raimondu Ruķeri, tālrunis 26520574.

11. Baldones novadā būves novietojuma izpildmērījuma plāna pamatne tiek sagatavota kā atkārtota attiecīgās teritorijas topogrāfiskā uzmērīšana tikai bez skaņošanas ar inženierkomunikāciju turētājorganizācijām. Kadastra informāciju tiek uznesta atbilstoši MK noteikumu Nr.281 57.1 punkta prasībām. Plānā norāda izbūvēto būvju raksturojošos lielumus (garumu, platumu, pirmā stāva grīdas un kores augstumus un citus). Būves piesaistes (attālumus līdz sarkanajām līnijām, robežām vai citiem objektiem norāda dabas t.i. negrozītus ar mēroga koeficientu) norāda pret tiem pašiem objektiem kā norādīts būvprojektā. Ja būvobjektā izbūtēts žogs norādā tā novietojumu un augstumu. Plānā uzrādā visas apakšzemes komunikācijas (elektrība, ūdensvads, sadzīves kanalizācija un citas) un to raksturojošos lielumus. Plānā jāuzrāda tabula ar inženierkomunikācijas būvju klasifikācijas kodu, nosaukumu un apjoma rādītājiem. Sagatavoto plānu kopā ar VZD datni iesniedz Baldones novada pašvaldībā nosūtot uz e-pastu adti@inbox.lv.

Mērnieks vai komersants iesniedz topogrāfisko plānu vai izpildmērījumu plānu pārbaudei un reģistrācijai pašvaldības datubāzē nosūtot to digitālā veidā uz e-pasta adresi adti@inbox.lv kopā ar 2012. gada 24. aprīļa Ministra Kabineta noteikumos Nr. 281 76. punktā minētajām datnēm.

Baldones novada pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā topogrāfisko plānu vai izpildmērījumu plānu pārbauda un ja nekonstatē atkāpes no normatīvajos aktos noteiktajām normām reģistrē datubāzē un nosūta to elektroniski parakstītu plāna iesniedzējām.

Ja konstatēto kļūdu skaits ir neliels tās tiek norādītas iesniegtajā datnē un nosūtīta iesniedzējam labošanai.

Ja konstatēto kļūdu skaits ir liels datnē tiek norādītas tikai raksturīgākās un datne nosūtīta iesniedzējam labošanai.

Ja mērnieka vai komersanta atsūtītajā plānā tiek konstatētas rupjas atkāpes no plāna noformēšanas un normatīvo aktu normām Baldones novada pašvaldība nosūtu plāna iesniedzējam informāciju ar lūgumu sakārtot plānu atbilstoši normatīvu prasībām. Ja atkārtoti atsūtītajā plānā atkāpes nav novērstas tas tiek nosūtīts attiecīgajai sertificēšanas komisijai atzinuma saņemšanai par mērnieka profesionālo atbilstību izsniegtajam sertifikātam.

Par topogrāfisko vai izpildmērījumu plānu pārbaudi un reģistrāciju pašvaldība komersantam piestāda rēķinu atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajam izcenojumam. Par katru atkārtoto nereģistrētu pārbaudi tiek piemērota atkārtota samaksa.