A+ A

Izsoles

Pamatojoties uz Baldones novada domes 2021.gada 25.maijā pieņemto lēmumu Nr.43 protokols Nr.7 “Par 2021.gada 27.aprīlī pieņemtā lēmuma Nr.19, protokols Nr.5 “Par dzīvokļa īpašuma Ķeguma prospektā 4-3, Baldonē, Baldones novadā, atsavināšanu” atcelšanu”, 14.06.2021. plkst. 14:00 plānotā dzīvokļa īpašuma Ķeguma prospektā 4-3, Baldonē, izsole uz nenoteiktu laiku tiek ATCELTA.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Baldones novadā:

 • Izsolāmais īpašums: nekustamais īpašums – Morisona ielā 7, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8025 010 0018, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0144, 13,0857 ha platībā un palīgēkas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 8025 006 0144 001, 188,30 m2 platībā. Izsoles sākumcena EUR 138000,- (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši eiro), drošības nauda EUR 13800,- (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti eiro). Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). Izsoles noteikumi šeit, foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 16.jūnijs plkst.14:00, semināru zālē. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2021.gada 15.jūnijam plkst.12:00. (155.23 KB)

Izsoles solis noteikts EUR 1000,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa un drošības nauda 10% no sākumcenas.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē, sākot no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie nekustamā īpašuma speciālistes I.Bleses iepriekš vienojoties pa tālruni 26643467 vai e-pastu inese.blese@baldone.lv, vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus Baldones novadā:

 • Izsolāmais īpašums: nekustamais īpašums Kalna ielā 4A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0189, kadastra apzīmējums 8005 001 0188, ar kopējo zemes platību 1540 m². Izsoles sākumcena EUR 7200,- (septiņi tūkstoši divi simti eiro), drošības nauda EUR 720 (septiņi simti divdesmit eiro). Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Kalna ielā 4A, Baldonē, Baldones novadā, ir pierobežniekiem. Izsoles noteikumi šeit, foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 14.jūnijs plkst.11:00, semināru zālē. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2021.gada 11.jūnijam plkst.12:00. (149.74 KB)
 • Izsolāmais īpašums: nekustamais īpašums – Lauku ielā 4A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 4426, kadastra apzīmējums 8005 001 4426, ar kopējo zemes platību 4100 m2. Izsoles sākumcena EUR 25500,- (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti eiro), drošības nauda EUR 2550,- (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit eiro). Izsoles noteikumi šeit, foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 15.jūnijs plkst.14:00, semināru zālē. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2021.gada 14.jūnijam plkst.12:00. (150.88 KB)
 • Izsolāmais īpašums: nekustamais īpašums – Pasta ielā 6, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 3805, kadastra apzīmējums 8005 001 3805, ar kopējo zemes platību 3879 m2. Izsoles sākumcena ir EUR 26500,- (divdesmit seši tūkstoši pieci simti eiro), drošības nauda EUR 2650,- (divi tūkstoši seši simti piecdesmit eiro). Izsoles noteikumi šeit, foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 15.jūnijs plkst.15:30, semināru zālē. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2021.gada 14.jūnijam plkst.12:00. (152.40 KB)
 • Izsolāmais īpašums: nekustamais īpašums – “Padebeši”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra Nr. 8025 009 0313, kadastra apzīmējums 8025 009  0313, ar kopējo zemes platību 1,63 ha. Izsoles sākumcena EUR 15500,- (piecpadsmit tūkstoši pieci simti eiro), drošības nauda EUR 1550,- (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit eiro). Izsoles noteikumi šeit, foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 17.jūnijs plkst.11:00, semināru zālē. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2021.gada 16.jūnijam plkst.12:00. (150.81 KB)
 • Izsolāmais īpašums: nekustamais īpašums – Daugavas ielā 20A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0009, kadastra apzīmējums 8005 001 0007, ar kopējo zemes platību 903 m². Izsoles sākumcena EUR 3500,- (trīs tūkstoši pieci simti eiro), drošības nauda EUR 350,- (trīs simti piecdesmit eiro). Pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Daugavas ielā 20A, Baldonē, Baldones novadā, ir pierobežniekiem. Izsoles noteikumi šeit, foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 17.jūnijs plkst.14:00, semināru zālē. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2021.gada 16.jūnijam plkst.12.00. (148.81 KB)
 • Izsolāmais īpašums: dzīvokļa īpašums – Priežu ielā 2-2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 900 0376, kas sastāv no kopīpašuma 229/2467 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3411 001 (dzīvojamā māja) un no kopīpašuma 229/2467 domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 8005 001 3411, ar kopējo platību 22,9 m2. Izsoles sākumcena EUR 2500,- (divi tūkstoši pieci simti eiro), drošības nauda EUR 250,- (divi simti piecdesmit eiro). Izsoles noteikumi šeit, foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 17.jūnijs plkst.15:00, semināru zālē. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2021.gada 16.jūnijam plkst.12:00. (151.40 KB)
 • Izsolāmais īpašums: nekustamais īpašums – Andreja ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 1312, kadastra apzīmējums 8005 001 1312, ar kopējo zemes platību 1398 m2. Izsoles sākumcena EUR 9300,- (deviņi tūkstoši trīs simti eiro), drošības nauda EUR 930,- (deviņi simti trīsdesmit eiro). Izsoles noteikumi šeit, foto šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 18.jūnijs plkst.11:00, semināru zālē. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2021.gada 17.jūnijam plkst.12:00. (184.84 KB)

Izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa un drošības nauda 10% no sākumcenas.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē, sākot no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie nekustamā īpašuma speciālistes I.Bleses iepriekš vienojoties pa tālruni 26643467 vai e-pastu inese.blese@baldone.lv, vai Baldones novada domes kancelejā.


2021.gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Smilšu iela 1, Baldone (summa EUR 1900,-);
 • Avotu iela 8A, Baldone (summa EUR 2900,-).

2021.gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Rīgas iela 45A, Baldone (summa EUR 3700,-);
 • Avotu iela 8, Baldone (summa EUR 1600,-);
 • “Mazrītiņi”, Baldones pagasts (summa EUR 1700,-);
 • “Kāpas”, Baldones pagasts (summa EUR 11440,-);
 • Parka iela 17, Baldone (summa EUR 10100,-).

2020. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Liepu aleja 6-6, Baldone (summa EUR 2800,-);
 • Lauku iela 21, Baldone (summa EUR 8600,-);
 • Loka iela 6, Baldone (summa EUR 1840,-)
 • Loka iela 6A, Baldone (summa EUR 1520,-)

2020. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja augošu koku ciršanas tiesību nekustamajā īpašumā:

 • “Meži”, Baldones pagastā, Baldones novadā, 4,5 ha platībā (summa EUR 14800,-);

2020. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • “Rozītes Nr. 12”, Baldones pag., Baldones nov. (summa EUR 1850,-)

2020. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Dārza iela 11, Baldone (summa 14700,- EUR)
 • “Jaunvidiņi”, Baldones pag., Baldones nov. (summa 16900,- EUR)

2020. gada jūlijā Baldones pašvaldība atsavināja nekustamo īpašumu:

 • Lapu iela 3, Baldone (summa 14600,- EUR)

2020. gada augustā Baldones pašvaldība atsavināja nekustamos īpašumus:

 • Pasta iela 18, Baldone (summa 13100,- EUR)
 • Rīgas iela 22, Baldone (summa 11200,- EUR)

2020. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja nekustamo īpašumu:

 • Sporta iela 3, Baldone (summa 25100,- EUR)

2019. gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Priežu iela 2-8, Baldone - (summa EUR 1810,-)

2019. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Zīļu iela 23, Baldone - (summa EUR 13400,-)
 • A. Saulieša iela iela 10, Baldone – (summa EUR 7100,-)
 • Misa Nr.69, Baldones pag., Baldones nov. – (summa EUR 2600,-)

2019. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Parka iela 28, Baldone - (summa EUR 12100,-)
 • Loču iela 1, Baldone - (summa EUR 6600,-)

2019. gada 15.augustā Baldones pašvaldība atklātā mutiskā izsolē atsavināja augošu koku ciršanas tiesības nekustamajos īpašumos:

 • Spaļenieku ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Reiskatu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Lapsēnu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā

  Izsoles nosolītā cena EUR 55200,-

2019. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • A. Saulieša iela 14, Baldone - (summa EUR 14200,-)
 • Bērzu iela 7, Baldone - (summa EUR 10200,-)

2019. gada oktobrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • Daugavas iela 44A, Baldone - (summa EUR 1700,-)
 • Volkswagen Caddy - (summa EUR 320,-)