A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sekojošu nekustamo īpašumu Baldones novadā:

 • “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra Nr. 8025 009 0217, kadastra apzīmējums 8025 009 0321 ar kopējo zemes platību 1,15 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 5940,- (pieci tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro), drošības nauda EUR 594,- (pieci simti deviņdesmit četri eiro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit. Foto šeit. (295.13 KB)

Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2021.gada 18.marts plkst.15:00, semināru zālē. Izsoles solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2021.gada 17.martam plkst.12:00. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- un drošības nauda 10% no sākumcenas.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie nekustamā īpašuma speciālistes I.Bleses iepriekš vienojoties pa tālruni 26643467 vai e-pastu inese.blese@baldone.lv, vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada pašvaldība piedāvā iznomāt nekustamo īpašumu “Rozītes Nr.25”, Baldones pagastā mazdārziņa vajadzībām. Nomas maksa ir noteikta atbilstoši Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības zemes nomu Baldones novadā”, t.i. 0,043 centi par m² gadā, nomas līgums slēdzams ar termiņu līdz 5 gadiem. Pieteikšanās termiņš līdz 31.10.2020. Interesēties Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļā. Foto šeit.


 

2020. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Liepu aleja 6-6, Baldone (summa EUR  2800,-);
 • Lauku iela 21, Baldone (summa EUR 8600,-);
 • Loka iela 6, Baldone (summa EUR 1840,-)
 • Loka iela 6A, Baldone (summa EUR 1520,-)

2020. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja augošu koku ciršanas tiesību nekustamajā īpašumā:

 • “Meži”, Baldones pagastā, Baldones novadā, 4,5 ha platībā (summa EUR  14800,-);

2020. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • “Rozītes Nr. 12”, Baldones pag., Baldones nov. (summa EUR 1850,-)

2020. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Dārza iela 11, Baldone (summa 14700,- EUR)
 • “Jaunvidiņi”, Baldones pag., Baldones nov. (summa 16900,- EUR)

2020. gada jūlijā Baldones pašvaldība atsavināja nekustamo īpašumu:

 • Lapu iela 3, Baldone (summa 14600,- EUR)

2020. gada augustā Baldones pašvaldība atsavināja nekustamos īpašumus:

 • Pasta iela 18, Baldone  (summa 13100,- EUR)
 • Rīgas iela 22, Baldone (summa 11200,- EUR)

2020. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja nekustamo īpašumu:

 • Sporta iela 3, Baldone (summa 25100,- EUR)

2019. gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Priežu iela 2-8, Baldone - (summa EUR 1.810,-)

2019. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Zīļu iela 23, Baldone - (summa EUR 13.400,-)
 • A. Saulieša iela iela 10, Baldone – (summa EUR 7.100,-)
 • Misa Nr.69, Baldones pag., Baldones nov. – (summa EUR 2.600,-)

2019. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Parka iela 28, Baldone - (summa EUR 12.100,-)
 • Loču iela 1, Baldone - (summa EUR 6.600,-)

2019. gada 15.augustā Baldones pašvaldība atklātā mutiskā izsolē atsavināja augošu koku ciršanas tiesības nekustamajos īpašumos:

 • Spaļenieku ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Reiskatu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Lapsēnu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā

Izsoles nosolītā cena EUR 55.200,-

2019. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • A. Saulieša iela 14, Baldone - (summa EUR 14200,-)
 • Bērzu iela 7, Baldone - (summa EUR 10200,-)

2019. gada oktobrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • Daugavas iela 44A, Baldone - (summa EUR 1700,-)
 • Volkswagen Caddy - (summa EUR 320,-)