A+ A

Izsoles

Baldones novada dome izsludina kustamās mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 313, šasijas Nr. WDB9036231R688196, reģ.Nr. JM3472 izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 5240,- (pieci tūkstoši divi simti četrdesmit euro).

Izsoles solis – EUR 50,- (piecdesmit euro). Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro); drošības nauda  10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 524,- (pieci simti divdesmit četri). Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2020.gada 6.februārī, plkst.15:00, Domes zālē.

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) un drošības nauda, attiecīgi 10% no nosacītās cenas - t.i. 524,- (pieci simti divdesmit četri euro) iemaksājot to Baldone novada domes kasē vai bankas norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X konta numurs LV30UNLA0003011130719 vai A/S “Swedbank”, HABALV22, konta numurs LV89HABA0551024293520.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu līdz 2020.gada 6.februārim, PLKST.12.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas G.Erdmanes 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329,  20283978 vai Baldones novada domes kancelejā. Papildus informācija par transportlīdzekli un vienoties par apskati dabā lūdzu vērsties pie Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītāja Jāņa Leitāna mob. tālr. 27896898; e-pasts: pucud@baldone.lv. Foto šeit.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod trīs nekustamos īpašumus Baldones novadā:

 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Lauku ielā 21, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 0186, kadastra apzīmējums 8005 001 0184 ar kopējo zemes platību 1463 m2. Izsoles sākumcena EUR 8500,-, drošības nauda EUR 850,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2020.gada 13.februārī, plkst.15:00.

 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Loka ielā 6, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 1437, kadastra apzīmējums 8005 001 1437 ar kopējo zemes platību 457 m2. Izsoles sākumcena EUR 1840,-, drošības nauda EUR 184,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.

Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Loka ielā 6, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2020.gada 13.februārim plkst.12.00. Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2020.gada 13.februārī, plkst.15:20

 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Loka ielā 6A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra numurs 8005 001 1442, kadastra apzīmējums 8005 001 1442 ar kopējo zemes platību 372 m2. Izsoles sākumcena EUR 1520,-, drošības nauda EUR 152,-. Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Loka ielā 6A, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2020.gada 13.februārim plkst.12.00. Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2020.gada 13.februārī, plkst.15:40

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- un drošības nauda 10% no nosacītās cenas Baldones novada domes kasē vai Baldones novada domes kontā AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV30UNLA0003011130719, vai AS “Swedbank”, kods HABALV22, konta Nr. LV89HABA0551024293520.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu līdz 2020.gada 13.februārim, plkst.12.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas G. Erdmanes 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 20283978 vai Baldones novada domes kancelejā.


2019. gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Priežu iela 2-8, Baldone - (summa EUR 1.810,-)

2019. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Zīļu iela 23, Baldone - (summa EUR 13.400,-)
 • A. Saulieša iela iela 10, Baldone – (summa EUR 7.100,-)
 • Misa Nr.69, Baldones pag., Baldones nov. – (summa EUR 2.600,-)

2019. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Parka iela 28, Baldone - (summa EUR 12.100,-)
 • Loču iela 1, Baldone - (summa EUR 6.600,-)

2019. gada 15.augustā Baldones pašvaldība atklātā mutiskā izsolē atsavināja augošu koku ciršanas tiesības nekustamajos īpašumos:

 • Spaļenieku ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Reiskatu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Lapsēnu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā

Izsoles nosolītā cena EUR 55.200,-

2019. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • A. Saulieša iela 14, Baldone - (summa EUR 14200,-)
 • Bērzu iela 7, Baldone - (summa EUR 10200,-)

2019. gada oktobrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • Daugavas iela 44A, Baldone - (summa EUR 1700,-)
 • Volkswagen Caddy - (summa EUR 320,-)