A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Baldones novadā:

 • nekustamo īpašumu “Rozītes Nr. 12”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs 8025 004 0068, kadastra apzīmējums 8025 004 0068 ar kopējo zemes platību 0,08 ha2. Izsoles sākumcena noteikta EUR 1800,-, drošības nauda EUR 180,-.. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit. Foto šeit. (209.60 KB)

Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2020. gada 16.aprīlī plkst.15:40.

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- un drošības nauda 10% no nosacītās cenas Baldones novada domes kasē vai Baldones novada domes kontā AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV30UNLA0003011130719, vai AS “Swedbank”, kods HABALV22, konta Nr. LV89HABA0551024293520.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu līdz 2020. gada 16.aprīlim plkst. 12:00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas G. Erdmanes 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329, 20283978 vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada dome izsludina kustamās mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz Sprinter 313, šasijas Nr. WDB9036231R688196, reģ.Nr. JM3472 izsoli ar augšupejošu soli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 3000,- (trīs tūkstoši euro).

Izsoles solis – EUR 50,- (piecdesmit euro). Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro); drošības nauda  10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 300,- (trīs simti euro). Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2020.gada 16.aprīlī, plkst.15:00, Domes zālē.

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- (piecpadsmit euro) un drošības nauda, attiecīgi 10% no nosacītās cenas - t.i. 300,- (trīs simti euro) iemaksājot to Baldone novada domes kasē vai bankas norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X konta numurs LV30UNLA0003011130719 vai A/S “Swedbank”, HABALV22, konta numurs LV89HABA0551024293520.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu līdz 2020.gada 16.aprīlim, plkst.12.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas G.Erdmanes 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr.67932329,  20283978 vai Baldones novada domes kancelejā. Papildus informācija par transportlīdzekli un vienoties par apskati dabā lūdzu vērsties pie Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta vadītāja Jāņa Leitāna mob. tālr. 27896898; e-pasts: pucud@baldone.lv. Foto šeit.


2019. gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Priežu iela 2-8, Baldone - (summa EUR 1.810,-)

2019. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Zīļu iela 23, Baldone - (summa EUR 13.400,-)
 • A. Saulieša iela iela 10, Baldone – (summa EUR 7.100,-)
 • Misa Nr.69, Baldones pag., Baldones nov. – (summa EUR 2.600,-)

2019. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Parka iela 28, Baldone - (summa EUR 12.100,-)
 • Loču iela 1, Baldone - (summa EUR 6.600,-)

2019. gada 15.augustā Baldones pašvaldība atklātā mutiskā izsolē atsavināja augošu koku ciršanas tiesības nekustamajos īpašumos:

 • Spaļenieku ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Reiskatu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Lapsēnu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā

Izsoles nosolītā cena EUR 55.200,-

2019. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • A. Saulieša iela 14, Baldone - (summa EUR 14200,-)
 • Bērzu iela 7, Baldone - (summa EUR 10200,-)

2019. gada oktobrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • Daugavas iela 44A, Baldone - (summa EUR 1700,-)
 • Volkswagen Caddy - (summa EUR 320,-)