A+ A

Izsoles

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sešus nekustamos īpašumus Baldones novadā:

 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Smilšu ielā 1, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0035, kadastra apzīmējums 8005 001 0010 ar kopējo zemes platību 348 m2. Izsoles sākumcena EUR 1900,- (viens tūkstotis deviņi simti eiro), drošības nauda EUR 190,- (viens simts deviņdesmit eiro). Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.
  Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Smilšu ielā 1, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2021.gada 13.janvārim plkst.12.00.
  Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2021.gada 14.janvārī, plkst.14:00.  (210.49 KB)
 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Rīgas ielā 45A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0164, kadastra apzīmējums 8005 001 0163 ar kopējo zemes platību 0,0607 ha. Izsoles sākumcena EUR 3700,- (trīs tūkstoši septiņi simti eiro), drošības nauda EUR 370,- (trīs simti septiņdesmit eiro). Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.
  Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Rīgas ielā 45A, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2021.gada 13.janvārim plkst.12.00.
  Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2021.gada 14.janvārī, plkst.14:20.  (210.73 KB)
 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals “Mazrītiņi”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra Nr. 8025 008 0338, kadastra apzīmējums 8025 008 0338 ar kopējo zemes platību 4257 m2. Izsoles sākumcena EUR 1700,- (viens tūkstotis septiņi simti eiro), drošības nauda EUR 170,- (viens simts septiņdesmit eiro). Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.
  Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu “Mazrītiņi”, Baldones pagastā, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2021.gada 13.janvārim plkst.12.00.
  Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2021.gada 14.janvārī, plkst.14:40.  (211.70 KB)
 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Avotu ielā 8, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 1428, kadastra apzīmējums 8005 001 0180 ar kopējo zemes platību 296 m2. Izsoles sākumcena EUR 1600,- (viens tūkstotis seši simti eiro), drošības nauda EUR 160,- (viens simts sešdesmit eiro). Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.
  Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Avotu ielā 8, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2021.gada 13.janvārim plkst.12.00.
  Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2021.gada 14.janvārī, plkst.15:00. (211.62 KB)
 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Avotu ielā 8A, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0216, kadastra apzīmējums 8005 001 0181 ar kopējo zemes platību 595 m2. Izsoles sākumcena EUR 2900,- (divi tūkstoši deviņi simti eiro), drošības nauda EUR 290,- (divi simti deviņdesmit eiro). Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.
  Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Avotu ielā 8A, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2021.gada 13.janvārim plkst.12.00.
  Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2021.gada 14.janvārī, plkst.15:20.  (211.41 KB)
 • Izsolāmais īpašums: zemes gabals Avotu ielā 8B, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr. 8005 001 0217, kadastra apzīmējums 8005 001 0182 ar kopējo zemes platību 855 m2. Izsoles sākumcena EUR 2900,- (divi tūkstoši deviņi simti eiro), drošības nauda EUR 290,- (divi simti deviņdesmit eiro). Zemes gabalam ir noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.
  Pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu Avotu ielā 8B, Baldonē, Baldones novadā ir pierobežniekiem. Pierobežnieki var pieteikties izsolei līdz 2021.gada 13.janvārim plkst.12.00.
  Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldonē, Pārupes ielā 3, 2021.gada 14.janvārī, plkst.15:40 (210.14 KB)

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- un drošības nauda 10% no nosacītās cenas Baldones novada domes kasē vai Baldones novada domes kontā AS “SEB Latvijas Unibanka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV30UNLA0003011130719, vai AS “Swedbank”, kods HABALV22, konta Nr. LV89HABA0551024293520.

Izsoles solis tiek noteikts EUR 100,- (viens simts eiro).

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu līdz 2021.gada 13.janvārim, plkst.12.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas O.Falučko 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā iepriekš vienojoties pa tālr. 67932329, vai Baldones novada domes kancelejā.


Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sekojošo nekustamo īpašumu:

 • “Kāpas”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra Nr. 8025 009 0217, kadastra apzīmējums 8025 009 0321 ar kopējo zemes platību 1,15 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 6 600,- (seši tūkstoši seši simti eiro) drošības nauda EUR 660,- (seši simti sešdesmit eiro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.
  Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2020. gada 04.novembrī plkst.15:00, semināru zālē.
  Izsoļu solis noteikts EUR 100,- un reģistrācijas maksa izsolei EUR 15,-. (210.99 KB)

Dalībai izsolē var reģistrēties, iesniedzot attiecīgu pieteikumu, līdz 2020.gada 03.novembrim plkst.12:00. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa – EUR 15,- un drošības nauda 10% no sākumcenas.

Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē sākot ar sludinājuma publicēšanu „Latvijas Vēstnesis” līdz izsoles noteikumos noteiktajam termiņam pie nekustamā īpašuma speciālistes O.Falučko iepriekš vienojoties pa tālr.67932329 vai Baldones novada domes kancelejā. Plašāka informācija ir pieejama mājaslapā www.baldone.lv


Baldones novada pašvaldība piedāvā iznomāt nekustamo īpašumu “Rozītes Nr.25”, Baldones pagastā mazdārziņa vajadzībām. Nomas maksa ir noteikta atbilstoši Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības zemes nomu Baldones novadā”, t.i. 0,043 centi par m² gadā, nomas līgums slēdzams ar termiņu līdz 5 gadiem. Pieteikšanās termiņš līdz 31.10.2020. Interesēties Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļā. Foto šeit.


 

2020. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Liepu aleja 6-6, Baldone (summa EUR  2800,-);
 • Lauku iela 21, Baldone (summa EUR 8600,-);
 • Loka iela 6, Baldone (summa EUR 1840,-)
 • Loka iela 6A, Baldone (summa EUR 1520,-)

2020. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja augošu koku ciršanas tiesību nekustamajā īpašumā:

 • “Meži”, Baldones pagastā, Baldones novadā, 4,5 ha platībā (summa EUR  14800,-);

2020. gada martā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • “Rozītes Nr. 12”, Baldones pag., Baldones nov. (summa EUR 1850,-)

2020. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus nekustamos īpašumus:

 • Dārza iela 11, Baldone (summa 14700,- EUR)
 • “Jaunvidiņi”, Baldones pag., Baldones nov. (summa 16900,- EUR)

2020. gada jūlijā Baldones pašvaldība atsavināja nekustamo īpašumu:

 • Lapu iela 3, Baldone (summa 14600,- EUR)

2020. gada augustā Baldones pašvaldība atsavināja nekustamos īpašumus:

 • Pasta iela 18, Baldone  (summa 13100,- EUR)
 • Rīgas iela 22, Baldone (summa 11200,- EUR)

2020. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja nekustamo īpašumu:

 • Sporta iela 3, Baldone (summa 25100,- EUR)

2019. gada janvārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Priežu iela 2-8, Baldone - (summa EUR 1.810,-)

2019. gada februārī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Zīļu iela 23, Baldone - (summa EUR 13.400,-)
 • A. Saulieša iela iela 10, Baldone – (summa EUR 7.100,-)
 • Misa Nr.69, Baldones pag., Baldones nov. – (summa EUR 2.600,-)

2019. gada maijā Baldones pašvaldība atsavināja sekojošus īpašumus:

 • Parka iela 28, Baldone - (summa EUR 12.100,-)
 • Loču iela 1, Baldone - (summa EUR 6.600,-)

2019. gada 15.augustā Baldones pašvaldība atklātā mutiskā izsolē atsavināja augošu koku ciršanas tiesības nekustamajos īpašumos:

 • Spaļenieku ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Reiskatu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Lapsēnu ceļš, Baldones pagastā, Baldones novadā

Izsoles nosolītā cena EUR 55.200,-

2019. gada septembrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • A. Saulieša iela 14, Baldone - (summa EUR 14200,-)
 • Bērzu iela 7, Baldone - (summa EUR 10200,-)

2019. gada oktobrī Baldones pašvaldība atsavināja sekojošu īpašumu:

 • Daugavas iela 44A, Baldone - (summa EUR 1700,-)
 • Volkswagen Caddy - (summa EUR 320,-)