A+ A

Maksas pakalpojumi

Pielikums Baldones novada domes
2013.gada 24.septembra sēdes lēmumam (prot.Nr.5, 28.§ )
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu

Līdzās pamatdarbībai, Baldones novada Domes iestādes un struktūrvienības piedāvā iedzīvotājiem plašu maksas pakalpojumu klāstu, saskaņā ar Baldones novada domes apstiprināto sarakstu.
Maksa tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.

I.Būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādis:

Nr.
p.k.
Darba vai pakalpojuma veids  Pieejams Mērvienība  Cena, EUR
1.1  Detālplānojuma uzdevuma sagatavošana;  klātienē    42.00
1.2.  Pavairošanas pakalpojumi:  klātienē     
1.2.1. melnbaltas kopijas:        
1.2.1.1.  A4 formāts;   1 lapa 0.07
1.2.1.2. A3 formāts.    1 lapa 0.15

2. Pirms izpildītā pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu ieskaitot to Baldones novada domes norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X, LV30UNLA0003011130719 vai domes kasē.
3. Maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērota atlaide 50% apmērā.

II. Maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu no Baldones novada pašvaldības datubāzes

Nr.
p.k
Pakalpojums Vienība Cena par vienu vienību bez PVN, EUR
4.
4.1. Objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot); 1 objekts 14.00
4.2. Objekta platība virs 0.3 ha, līdz 0.5 ha (ieskaitot); 1 objekts 15.00
4.3. Objekta platība virs 0.5 ha, līdz 1.0 ha (ieskaitot); 1 objekts 21.00
4.4. Objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha. 1 objekts 5.60 (kopsummai nepārsniedzot 56.90)
5.
5.1. Trases garums  līdz 300 m; 1 objekts 7.83
5.2. Trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m. 1 objekts 2.13-56.90
6. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē. 1 objekts 7.00
7. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē. 1 objekts 7.00
8. Sarkanās līnijas pirmreizēji koordinēts punkts. 1 objekts 1.40
9. Par detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datu bāzē. 1 objekts 8.50
10.
10.1. objekta platība līdz 1.0 ha (ieskaitot); 1 objekts 21.00
10.2. objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha. 1 objekts 6.40
11. Par ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu darbiem, kas nav iekļauti iepriekšējos punktos. 1 objekts 2.80
12. Par ģeodēziskā punkta viena kroka kopiju. 1 lapa 1.40
13. Par koordinātu kataloga izraksta sagatavošanu. 1 lapa 1.40
14. Par atbalsta punktu shēmas izgatavošanu. 1 lapa 4.20

*Objektā, kurā ir ne vairāk kā 2 (divas) apakšzemes komunikācijas, tiek piemērots koeficients k=0.8
16. Pirms izpildītā pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu ieskaitot to Baldones novada domes norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X, LV30UNLA0003011130719 vai domes kasē.
17. Maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērota atlaide 50% apmērā.
17.1 Ja  tiek konstatētas iesniegtā topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna neatbilstības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, maksa par katru atkārtotu topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrāciju Baldones novada pašvaldības datubāzē maksājama atkāroti attiecīgi 4. un/vai 5.punktos noteiktajā apmērā. Maksa par atkārotu topogrāfiskā vai izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrāciju Baldones novada pašvaldības datubāzē netiek piemērota par pirmreizējo atkārtoto pārbaudi un reģistrāciju. /grozījumi ar 25.08.2015. lēmumu prot.Nr.10, 9.§ /

III. Maksa par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu
18. Pakalpojumu maksa par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu:

Nr.
p.k.
Darba vai pakalpojuma veids Mērvienība Cena, EUR
18.1. Par domes tehniskajiem pakalpojumiem zemes sadalīšanas lēmumu sagatavošanā, vienā dalīšanas reizē; atdalot 1 (vienu) zemes vienību 28.40
    par katru nākamo atdalīto zemes vienību papildus 14.20
18.2. Par dokumentu sagatavošanu ilgtermiņa nomas līgumu slēgšanai, kas dod tiesības veikt apbūvi (mērīšana, ierakstīšana zemesgrāmatā u.c);   vienreizējs maksājums 355.70
18.3. Par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu detālplānojuma izstrādes ierosinātājam (detālplānojuma dokumentācijas izskatīšana, vadības dokumentu izstrāde u.c.), pēc detālplānojuma gala redakcijas apstiprināšanas. vienreizējs maksājums 327.20


19. No samaksas atbrīvo:
19.1. I .un II. grupas invalīdus, maznodrošinātās personas (uzrādot apliecinošus dokumentus);
19.2. valsts pārvaldes institūcijas.
20. Samaksu maksā 50% apmērā represētās personas.
21. Pirms izpildītā pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu ieskaitot to Baldones
novada domes norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X, LV30UNLA0003011130719 vai domes kasē.

IV. DZIMTSARAKSTU NODAĻAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

Nr.
p.k.
Darba vai pakalpojuma veids Mērvienība Cena,
EUR
1. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija:
1.1. ja abu vai viena no laulājamiem dzīvesvieta ir deklarēta Baldones novada administratīvajā teritorijā; viena reize 30,-
1.2. ja laulājamo dzīvesvieta nav deklarēta Baldones novada administratīvajā teritorijā; viena reize 45,-
1.3. ārpus Baldones novada domes telpām. viena reize 75,-
1.4. ārpus Baldones novada telpām, ja vēlas reģistrāciju „Mencendarbes muižā”, pašvaldības īpašumā viena stunda 140,-
2. Laulības reģistrēšana bez ceremonijas. viena stunda 10,-
3. Bērna vārda došanas svinību ceremonija; viena reize 22,-
4. Civilstāvokļa apliecību dekoratīvie vāciņi. 1 gab. 4,-
5. Kāzu jubileju atzīmēšanas ceremonija:
5.1. ja abiem vai vienam no laulātajiem dzīvesvieta ir deklarēta Baldones novada administratīvajā teritorijā; viena reize 25,-
5.2. ja laulāto dzīvesvieta nav deklarēta Baldones novada administratīvajā teritorijā; viena reize 40,-
5.3. 50 gadu kāzu jubileju (zelta kāzas) atzīmēšana Baldones novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām viena reize bez maksas
6. Valsts nodeva par laulībām   14,-
7. Valsts nodeva par atkārtotu CAR apliecību   7,-
8. Izziņa no arhīva   2,85


23. Pirms pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu ieskaitot to Baldones novada domes norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X, LV30UNLA0003011130719 vai domes kasē.

V. Nomas maksa par kapu un kapličas izmantošanu
24.Maksa par pilsētas kapličas izmantošanu:

Nr.
p.k.
Darba vai pakalpojuma veids Mērvienība Cena,
EUR
1. Par kapličas izmantošanu bēru ceremonijai par bēru ceremoniju 14,-
2. Par uzglabāšanu diennaktī 7,-


25. Pakalpojuma maksa maksājama vai nu kapu pārzinim, pretī saņemot stingra norēķina kvīti, vai domes kasē, vai ar pārskaitījumu domes kontā: AS "SEB banka", UNLALV2X, LV30UNLA0003011130719.
26. Maznodrošinātām un trūcīgām personām (maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu piešķīris domes Sociālai dienests), kurām dzīvesvieta deklarēta Baldonē, un kuras ir bēru organizatori, nodevas tiek aprēķinātas 50% apmērā.