A+ A

Atkārtota dokumentu izsniegšana

Nodaļas vadītāja Sigita Bērziņa
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125; tel. 67350994;  e-pasts dzimtsaraksti@baldone.lv

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks:

Pirmdienās – 14.00 - 19.00 
Otrdienās - 15.00 - 17.00
Trešdienās – 14.00 -  17.00
Ceturtdienās -08.00-12.00
Piektdienās - 8.00 -14.00

 

ATKĀRTOTU CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJU APLIECINOŠU DOKUMENTU  IZSNIEGŠANA

           Iesniegumu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai iesniedz:

  • Jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā;
  • Pārstāvniecībā;
  • Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

         Pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, dzimtsarakstu iestāde un Tieslietu ministrija izsniedz šādus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus:

1) laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;
2) izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju;
3) civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas attiecīgajā iestādē glabājas papīra formā (kopiju);
4) civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku.

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana 

3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana 

 

Maksa par atkārtotu apliecību vai izziņu izsniegšanu

-        valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu – EUR 7,-
-        dzimtsarakstu nodaļas arhīva izziņas (arī izziņas par reģistra neesamību arhīvā) sagatavošana –    EUR 2,85
-        no samaksas atbrīvotas personas, kuras kārto pensijas vai valsts pabalstu piešķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņas  lietas, adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī notiesāto personu pasu izsniegšanas un apmaiņas lietās.

Tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu (laulības, dzimšanas un miršanas) reģistrācijā Latvijā reglamentē:

-        Civillikums;
-        Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums;
-        Ministru kabineta noteikumi Nr. 761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem";
-        Valsts valodas likums;
-        Ministra kabineta noteikumi Nr.114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju”;
-        Ministru kabineta noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”;
-        Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.