A+ A

Laulību reģistrācija

Nodaļas vadītāja Sigita Bērziņa
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125; tel. 67350994;  e-pasts dzimtsaraksti@baldone.lv

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks:
Pirmdienās 14.00 - 19.00 
Otrdienās 15.00 - 17.00
Trešdienās 14.00 - 17.00
Ceturtdienās 08.00 - 12.00
Piektdienās 8.00 - 14.00

LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Personas laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Baldones  novada pašvaldībā laulības reģistrāciju var pieteikt Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā.
Laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei abu parakstītu kopīgu iesniegumu.
Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1) bijušā laulātā miršanas apliecību;
2) dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3) likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4) izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.

Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā, un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.
Par laulību reģistrācijas laiku personas vienojas ar nodaļas amatpersonu.
Laulību reģistrācija notiek valsts valodā. Ja kāds no laulājamiem nesaprot latviešu valodu, tad viņam pašam jārūpējas par laulības ceremonijas tulkošanu, un tas iepriekš jāsaskaņo ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu. 
Laulību reģistrācijas brīdī obligāti jāpiedalās diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
 

Maksa par laulību reģistrāciju:
Valsts nodeva - EUR 14,- – visos gadījumos, kad tiek slēgta laulība.
Ja laulības vēlas slēgt svinīgos apstākļos ar mūziku un deklamāciju, un vismaz viens no laulājamiem ir deklarēts novadā, papildus vēl jāmaksā – EUR 30,-
Ja laulības vēlas slēgt svinīgos apstākļos ar mūziku un deklamāciju, un neviens  no laulājamiem nav  deklarēts novadā, papildus jāmaksā – EUR 45,-
Ja laulību vēlas slēgt svinīgos apstākļos un ar mūziku Mencendarbes muižā, papildus jāmaksā – EUR 140,- (1 stunda)
Ja laulību reģistrāciju vēlas slēgt  ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām papildus jāmaksā – EUR 75,-
Ja laulību reģistrāciju vēlas slēgt  bez ceremonijas – EUR 10,-