A+ A

Nodevas

Būvvaldes nodevas:

Nr. 
p.k. 

Darba vai pakalpojuma veids 

Cena, EUR

1.1 

Detālplānojuma uzdevuma sagatavošana; 

42,00

1.2. 

Kopēšanas pakalpojumi: 

A4 melnbaltas kopija (1 lapa)

A3 melnbaltas kopija (1 lapa)

 

0,07

0,15

1.3.

Būvatļaujas saņemšana:

fiziskām personām

juridiskām personām

 

60,00

100,00

1.4. Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā 20,00
1.5. Būvniecības ieceres akcepts, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē 25,00
1.6. Izziņa par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem 14,23
1.7. Izziņa par nekustamo īpašumu iesniegšanu Zemesgrāmatu nodaļai 7,11

2. Pirms izpildītā pasūtījuma saņemšanas veicama samaksa par pakalpojumu ieskaitot to Baldones novada domes norēķinu kontā AS "SEB banka", UNLALV2X, LV30UNLA0003011130719, AS "Swedbank", HABALV22, LV89HABA0551024293520 vai domes kasē.
3. Maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērota atlaide 50% apmērā.

Novedas aprēķinātas saskaņā ar Baldones novada domes 2016. gada 16. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 un 2009. gada 8. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.9.