A+ A

Būvvaldes informācija

Uzmanību! No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Vairāk informācijas šeit.

INFORMĀCIJAI!

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Baldones novada teritorijā, lūdzu, vēršaties pašvaldības būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas.


BŪVNIECĪBAS / PROJEKTĒŠANAS KĀRTĪBA

Baldones novada būvvalde informē, ka ņemot vērā būvniecību regulējošo normatīvo aktu izmaiņas, no 2014. gada 1.oktobra būvniecības iecerēm vairs netiks izsniegti plānošanas un arhitektūras uzdevumi (PAU). Atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai, Būvvaldē ir jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā (būvprojekta minimālais sastāvs ir aprakstīts Speciālajos būvnoteikumos – Ēku būvnoteikumi, Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi, Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība, Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi, Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi, u.c.)

Būvniecības process

 • būvatļauja tiek izsniegta pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām.
 • atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem. Nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.
 • būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Būvprojekta noformēšanas kārtība

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 13. punktu, lūdzam ievērot:

1. būvprojektam, t.sk., projektam minimālā sastāvā, jābūt iesietam cieto (kartona) vāku iesējumā.
Minētais, attiecas arī uz:

 • būvprojekta izmaiņām un/vai papildinājumiem,
 • ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres dokumentiem,
 • būvniecības ieceres dokumentiem ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves,
 • vienkāršotu atjaunošanu un vienkāršotu fasādes atjaunošanu,
 • būvprojekta ekspertīzi u.c.

2. būvprojekta, t.sk., projekta minimālā sastāvā, beigās jābūt ievietotam lietas apliecinājuma ierakstam, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.
Minētais attiecas arī uz: (15.37 KB)

 • būvprojekta izmaiņām un/vai papildinājumiem,
 • ēkas vai tās daļas būvniecības ieceres dokumentiem,
 • būvniecības ieceres dokumentiem ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves,
 • vienkāršotu atjaunošanu un vienkāršotu fasādes atjaunošanu,
 • būvprojekta ekspertīzi u.c.

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

Par pieņemto lēmumu būvvalde paziņos sabiedrībai, publicējot paziņojumu būvniecības informācijas sistēmā 3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.Par meža zemes transformāciju (atmežošanu).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību" 17.1.punktu pirms Būvvalde izsniedz būvatļauju ēkām, kuras paredzētas meža zemē, jāveic kompensācijas apmaksa par atmežošanu (meža zemes transformāciju). Šim nolūkam iesniedzami MK noteikumos minētie dokumenti Baldones novada pašvaldības  būvvaldē.