A+ A

Iesniegumi, veidlapas

ĒKU BŪVNIECĪBA:

Apliecinājuma karte ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai (25.03 KB)

Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu (25.57 KB)

Paskaidrojuma raksts (28.80 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (23.98 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (20.24 KB)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai (21.98 KB)

Būvniecības iesniegums (27.10 KB)

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (26.66 KB)

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (18.43 KB)

Būvatļaujas būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšana (32.00 KB)

Iesniegums būvatļaujas pārreģistrēšanai (40.00 KB)

Iesniegums nekustamā īpašuma apsekošanai (33.00 KB)

Iesniegums izziņai par jaunbūvi būvobjektam (31.50 KB)

Iesniegums atzīmes veikšanai par būvdarbu nosacījumu izpildi (17.25 KB)

Iesniegums atzīmes veikšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi (14.87 KB)

Iesniegums atzīmes veikšanai par būvdarbu pabeigšanu (15.13 KB)

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

Iesniegums projekta izmaiņām (31.00 KB)

ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNIECĪBA:

Apliecinājuma karte

Apliecinājuma karte elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Būvniecības iesniegums

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Paskaidrojuma raksts inženierbūves būvniecībai, pārbūvei, nojaukšanai, novietošanai, restaurācijai (32.47 KB)

Paskaidrojuma raksts elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm

Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai (27.28 KB)

Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts

CITI:

Iesniegums par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu (14.34 KB)

Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķinam,plānojot mežā būvniecību (19.81 KB)