A+ A

Publiskās apspriešanas

Paziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes pārcelšanu

Saskaņā ar 2021. gada 23. februāra Baldones novada domes lēmumu Nr.7 publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam valsts reģionālo autoceļu P89/P91 krustojumā un teritorijām ap to.

Galvenais lokālplānojuma uzdevums ir pamatot degvielas uzpildes stacijas novietojumu nekustamajā īpašumā “Ziediņi”, Baldones pagastā, nosakot atbilstošu funkcionālo zonējumu.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 20.05.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme tiek pārcelta uz 13.05.2021. plkst. 17.00. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta trešo daļu, lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā. Lai piedalītos publiskās apspriešanas sanāksmē, lūdzam līdz 12.05.2021. nosūtīt savu Vārdu, Uzvārdu un e-pasta adresi uz dome@baldone.lv, lai dome jums nosūtītu saiti uz publiskās apspriešanas sanāksmi.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 17.05.2021. Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu materiāliem klātienē var iepazīties iepriekš sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu pirmdienās un ceturtdienās Baldones novada domes darba laikā, pa tālruni 26 678 026 vai interneta vietnē www.baldone.lv sadaļā “Līdzdalība” apakšsadaļā “Publiskās apspriešanas” un ģeoportālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2021. gada 23. februāra Baldones novada domes lēmumu Nr.7 publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums, kas groza Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024.gadam valsts reģionālo autoceļu P89/P91 krustojumā un teritorijām ap to.

Galvenais lokālplānojuma uzdevums ir pamatot degvielas uzpildes stacijas novietojumu nekustamajā īpašumā “Ziediņi”, Baldones pagastā, nosakot atbilstošu funkcionālo zonējumu.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.04.2021. līdz 11.05.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 05.05.2021. plkst. 17.00 Baldones Kultūras centrā, Daugavas ielā 2, Baldonē.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 11.05.2021. Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu materiāliem klātienē var iepazīties iepriekš sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu pirmdienās un ceturtdienās Baldones novada domes darba laikā, pa tālruni 26 678 026 vai  ģeoportālā www.geolatvija.lv.


Paziņojums par publisko apspriešanu derīgo izrakteņu ieguvei īpašumā Dālderi, Baldones pagastā

Saskaņā ar Baldones novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūve noteikumu 65.1.punktu, publiskai apspriešanai tiek nodota iecere par derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā Dālderi, Baldones pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 002 0015, kur plānota dīķa būvniecību 4ha platībā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.12.2020. līdz 25.01.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2021. plkst. 17.00 attālināti. Ar ieceres dokumentāciju un par  attālināto publiskās apspriešanas sanāksmes norisi var iepazīties interneta vietnē www.baldone.lv sadaļā “Līdzdalība”.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 25.01.2021. Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar teritorijas plānotāju – P. Grantu 28 620 884.

Apskatīt prezentāciju (1.10 MB)


Paziņojums par lokālplānojuma  publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 24.jūlija Baldones novada domes lēmumu Nr. 9, 2. § publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Ķepaiņi", Baldonē, Baldones novadā 2. redakcija.

Lokālplānojuma risinājumi paredz grozīt Baldones novada teritorijas plānojumu, nosakot divas funkcionālās zonas – Savrupmāju apbūves teritorija un Mežu  teritorija. Lokālplānojuma teritorijā plānots veidot meža parkam atbilstošu apbūvi, tādējādi neveidojot blīvi apbūvētu teritoriju.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.09.2018. līdz 11.10.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 1.10.2018. plkst. 17.00 Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 11. oktobrim klātienē Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski - dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē tās darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, kā arī interneta vietnē www.baldone.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Lokālplānojumam nekustamajā īpašumā “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā publiskā apspriešana noslēdzās š.g. 11. jūlijā. Aicinām visus interesentu 24.jūlijā plkst. 16:00 uz Baldones novada domi, Pārupes ielā 3, Baldonē,  kur varēs iepazīties ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju P. Grantu, tālr.: 29209638, e-pasts: pauls.grants@baldone.lv


Paziņojums par lokālplānojuma  publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2018. gada 28. maija Baldones novada domes lēmumu (Nr. 6, 11. §) publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Telfas”, Baldonē, Baldones novadā.

Lokālplānojuma mērķis – veicināt jāšanas sporta attīstību Baldonē. Tas groza Baldones novada teritorijas plānojumu, nosakot atbilstošu funkcionālo zonējumu zirgu manēžas būvniecībai un tai pieguļošās teritorijas izmantošanai.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 11.06.2018. līdz 11.07.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.06.2018. plkst. 17.00 Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē. Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018. gada 11. jūlijam klātienē Baldones novada domē, Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones novadā, LV - 2125, vai arī sūtot elektroniski: dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē tās darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00, vai interneta vietnē www.baldone.lv un ģeoportālā geolatvija.lv.


Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi”, Baldonē pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi”, Baldonē publiskā apspriešana noslēdzās š.g. 25.septembrī. Aicinām visus interesentus 30.oktobrī plkst. 17:00 uz Baldone novada domi, Pārupes ielā 3, 2.stāva zāli, kur varēs iepazīties ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.

 


Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē pēc publiskās apspriešanas sanāksmi

Lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē publiskā apspriešana noslēdzās š.g. 1.augustā. Aicinām visus interesentus 11.septembrī plkst. 18:00 uz Baldone novada domi, Pārupes ielā 3, 2.stāva zāli, kur varēs iepazīties ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem.


Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2017.gada 27.jūlija Baldone novada domes lēmumu (Nr.7(13), 23.§) publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  tiek nodots lokālplānojums nekustamajā īpašumā “Ķepaiņi”, Baldonē, Baldones novadā.

Lokālplānojuma uzdevums ir precizēt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam, lai veicinātu dzīvojamo teritoriju attīstību Baldones pilsētā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 28.08.2017. līdz 25.09.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.septembrī, plkst.17.00, Baldones novada domē, 2.stāva zālē, Pārupes ielā 3, Baldonē.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2017.gada 25.septembrim Baldones novada domē Pārupes ielā 3, Baldonē, LV-2125 vai sūtot elektroniski dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē Pārupes ielā 3, Baldonē, domes darba laikos pirmdienās no 8:00 - 19:00, (pusdienu pārtraukums no 12.00 - 13.00) otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 - 17.00 (pusdienu pārtraukums no 12.00 - 13.00) un piektdienās no 8:00 - 14.00 un Ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6866


​Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Saskaņā ar 2017.gada 30.maija Baldone novada domes lēmumu (Nr.6, 15.§) publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 2 un Daugavas ielā 2A, Baldonē.

Lokālplānojuma uzdevums ir precizēt Baldones novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam, lai veicinātu Baldones kultūras centra attīstību, saskaņā ar Baldones novada attīstības programmas 2014. - 2020.gadam Rīcību un investīciju plāna rīcības virzienu 8-2-1 “Kultūras centra (kinoteātra) rekonstrukcija”.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas no 4.07.2017. līdz 01.08.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 24.jūlijā, plkst.17.00, Baldones kultūras centrā, Daugavas ielā 2, Baldonē.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2017.gada 1.augustam Baldones novada domē Pārupes ielā 3, Baldonē, LV-2125 vai sūtot elektroniski dome@baldone.lv.

Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē Pārupes ielā 3, Baldonē, domes darba laikos pirmdienās no 8:00 - 19:00, (pusdienu pārtraukums no 12.00 - 13.00) otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 - 17.00 (pusdienu pārtraukums no 12.00 - 13.00) un piektdienās no 8:00 - 14.00, Baldones kultūras centrā Daugavas ielā 2, Baldonē darba dienās no 16.00 - 20.00.

Lokālplānojumu var lejupielādēt šeit. (5.21 MB)


Aicinām iepazīties ar Vārpu ceļa pārbūves projektu

Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvarā, paredzēta publisko grants ceļu segumu atjaunošana Baldones novada lauku teritorijās. Rudenī aizsākās darbs pie pārbūves projekta izstrādes Baldones novada lauku teritorijas Vārpu ceļa posma no Vārpu ciema (Senču veikals)  līdz valsts reģionālajam autoceļam P89 (Skaistkalnes šoseja). Aicinām visus interesentus 9.janvārī 18:00 Baldones domes 2.stāva zālē uz pārbūves projekta prezentāciju, lai uzklausītu Jūsu viedokli un ieteikumus.Projekta īstenošana paredzēta 2017. un  2018.gadā.

 

Kontaktinformācija
Būvprojektu izstrādā SIA Tomus. Jautājumu gadījumā iespējams zvanīt A.Piesim (+371) 26401848

Situācijas plāns pieejams ŠEIT
Informācija par projektu ŠEIT (668.11 KB)


Aicinājums iesniegt priekšlikumus par Baldones novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Ietekmes ziņojumu 2015

Saskaņā ar Baldones novada Attīstības programmā 2014.-2020.gadam (apstiprināta 2012.gada 19.septembra domes sēdē, lēmumus  Nr.17, 1§) noteikto, lai sekotu programmas īstenošanas progresam, tiek veikta ietekmes novērtēšana, sagatavojot ietekmes ziņojumu.
Ietekmes ziņojumā apkopoti stratēģisko mērķu izpildes rādītāji un vidējā termiņa mērķu izpildes rādītāji katrā rīcības virzienā. Ietekmes izvērtēšanu veic vismaz divas reizes programmas īstenošanas laikā. Šis ir attīstības programmas 2 gadu ietekmes ziņojums par periodu no 2014.-2015.gadam (ieskaitot). Ziņojumam ir analītisks un informatīvs raksturs ar mērķi konstatēt noteikto pasākumu un rādītāju izpildes progresu un novirzes no plānotā, kā arī izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus.
Iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt priekšlikumus turpmākai darbības uzlabošanai  no 2016.gada 4.oktobra līdz 4.novembrim

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus iedzīvotājiem iespējams iesniegt līdz 2016.gada 4. novembrim, sūtot pa pastu Baldones novada domei uz adresi “Pārupes’’, Baldones pagasts, Baldones novada, LV-2125 vai arī elektroniski uz e-pasta dome@baldone.lv

Dokumentu var lejuplādēt ŠEIT


 

Lokālplānojuma teritorijai Klapu krogā publiskā apspriešana

Baldonesnovada dome 2016.gada 26.aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma teritorijai Klapu krogā nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. nr.4, 20.§)
Lokālplānojuma teritoriju veido nekustamie īpašumi “Kāpas” ar kadastra numuru 80250090217, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090217, “Ozolāji” ar kadastra numuru 80250090168, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090168, “Mārupītes” ar kadastra numuru 80250090214, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090214, “Klapu pagrabs” ar kadastra numuru 80250090171, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090171, “Mežkalēji” ar kadastra numuru 80250090212, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090212, “Zīļi” ar kadastra numuru 80250090089, sastāvošs no četrām zemes vienībām, projektā iesaistītā daļa(2,91 ha) no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80250090089, ”Kalnāji” ar kadastra numuru 80250010064, sastāvošs no trīs zemes vienībām, projektā iesaistītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80250090152.

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 9.maija līdz 6.jūnijam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 23.maijā plkst. 17.00 Baldones novada dome sēžu zālē m.«Pārupes», Baldones pag., Baldones novads. Ar lokālplānojumu var iepazīties Baldones novada domē pieņemšanas laikos. Rakstiskus priekšlikumus sūtīt Baldones novada domei uz adresi:, m.«Pārupes», Baldones pag., Baldones novads, LV-2125, vai elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv.

Lokālplānojumu var lejupielādēt šeit. (4.45 MB)


Aicinājums iesniegt priekšlikumus par grants ceļu segumu atjaunošanu Baldones novada lauku teritorijās
Pamatojoties uz Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 475  „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’ un izvērtējot Baldones novada situāciju, tad iespējamie potenciālie pašvaldības īpašumā esošie grants ceļi, kuru atjaunošana būtu veicama projekta ietvaros ir: Vārpu ceļš (posms Skaistkalnes šoseja – Iecavas ceļš), Reiskatu ceļš (sākuma posms no P89) , iespējams arī Purmaļu ceļš (atzars no Vārpu ceļa/Amoliņi).  
Baldones novada domes Attīstības nodaļa 17. septembrī aicināja uzņēmējus, kuri atrodas minēto ceļu teritorijā uz sanāksmi par grants ceļu segumu atjaunošanu. Informējam, ka Ministru kabineta noteikumu ietvarā pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Prioritāri projekts atbalsta objektus, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.  Ņemot vērā noteiktos kritērijus un pasākuma mērķi, pašvaldība iepriekš minētos ceļu posmus ir noteikusi pēc šādiem kritērijiem: esošās lauksaimniecības zemes (pie/ap ceļa zonu), uzņēmumu skaits teritorijā, intensitāte, apdzīvotība teritorijā.
Attīstības nodaļa aicina uzņēmējus iesniegt priekšlikumus par iespējamiem ceļu posmiem  rakstiski līdz 2015. gada 1.oktobrim uz e-pasta adresi attistiba@baldone.lv vai iesniegt domes kancelejā.  Iesniegtie priekšlikumi tiks izskatīti līdz 2015. gada 16. oktobrim. Iesniedzot priekšlikumus, lūdzu ņemt vērā sekojošus kritērijus: ceļam jāatrodas lauku teritorijā un ir jābūt pašvaldības apsaimniekošanā.
Informāciju sagatavoja:
Baldones novada Attīstības nodaļa
attistiba@baldone.lv


Attīstības nodaļa aicina uzņēmējus uz sanāksmi par grants ceļu segumu atjaunošanu Baldones novada lauku teritorijās
Informējam, ka Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam ietver finanšu atbalstu pasākumā 7.Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos un 2015. gada  29.augustā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 475  „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā’’. Pasākuma mērķis saskaņā ar Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013) ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.  Ministru kabineta noteikumi nosaka projekta iesniedzējam izvirzāmās prasības, atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, publiskā finansējuma veidu un apmēru, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus. Prioritāri atbalstīs objektus, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. Pamatojoties Ministru kabineta noteikumiem un izvērtējot Baldones novada situāciju, tad iespējamie grants ceļi, kuru atjaunošana būtu veicama projekta ietvaros ir: Vārpu ceļš, Reiskatu ceļš, Purmaļu ceļš.Aicinām novada lauku teritorijā esošos uzņēmējus uz sanāksmi 17. septembrī pl. 17:00, domes ēkas “Pārupes’’ 1. stāvā sēžu zālē, lai kopīgi vēlreiz izvērtētu situāciju.
Uzņēmējus, kuriem nebūs iespējams ierasties, lūdzam iesniegt priekšlikumus rakstiski līdz 2015. gada 1.oktobrim uz e-pasta adresi attistiba@baldone.lv vai iesniegt domes kancelejā.  Iesniegtie priekšlikumi tiks izskatīti līdz 2015. gada 16. oktobrim.
Informāciju sagatavoja:
Baldones novada Attīstības nodaļa
attistiba@baldone.lv


Paziņojums
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Baldones novadā

Informējam, ka Baldones novada dome 24.03.2015. pieņēma lēmumu (prot.Nr. 3,18§), ar kuru nolēma atbalstīt nodomu pagarināt Baldones novada domes 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā” noteikto termiņu aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Baldones novada administratīvajā teritorijā līdz 10 gadiem. Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu, uzaicinām sabiedrību līdz 29.05.2015. iesniegt Baldones novada domei (adrese: “Pārupes”, Baldones pag., Baldones nov., LV-2125, e-pasts: dome@baldone.lv) viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par Baldones novada domes 21.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baldones novadā” noteiktā termiņa aizliegumam ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Baldones novada administratīvajā teritorijā pagarināšanu līdz 10 gadiem. Viedokļi, priekšlikumi un iebildumi iesniedzami rakstveidā, ievērojot Dokumentu juridiskā spēka likumā un Elektronisko dokumentu likumā noteiktās prasības. Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.


Apskati Baldones kultūras centra vīziju

Pērn Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes students Mārtiņš Miķelsons sadarbībā ar Baldones domi par savu diplomdarba tēmu izvēlējās Baldones kinoteātri.  Mērķis bija to pārplānoto par kultūras centru, kas iekļautu daudz un dažādu ar kultūru un sabiedrisko dzīvi saistītu funkciju.

Kultūras centra maketu un informatīvās planšetes var aplūkot Baldone kinoteātrī. Ieteikumus un ierosinājums aicinām sūtīt uz kulturascentrsbaldone@gmail.com.
 

 

  • Pamatojoties uz Lēmuma Nr.2015-2 Baldones novada Koku ciršanas komisija izsludina sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu PII "Vāverīte" teritorijā. (261.03 KB)

Tā notiks 2015.gada 10.martā, plkst.18.00, PII "Vāverīte" (Pilskalna ielā 6) otrā stāva gaitenī.
Kontakttālrunis: 28288744
/18.02.2015/


  • Aicinām Baldones novada iedzīvotājus uz dzelzceļa līnijas “RAIL BALTICA” ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, kas notiks 27.februārī 16:00 kinoteātrī “Baldone” Daugavas ielā 2.

Ar projekta materiāliem var iepazīties Baldones novada domes kancelejā, tās darba laikos:
Pirmdienās no 8.00 - 19.00
Piektdienās no 8.00 - 14.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 - 17.00
vai interneta vietnē www.environment.lv/lv/jaunumi/rail-baltica