A+ A

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU DERĪGO IZRAKTEŅU IEGŪŠANAI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ “SKAISTKALNI

08.02.2022
Drukāt

Pamatojoties uz Baldones novada 2013.gada 9.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Baldones novada teritorijas plānojums 2013. - 2024.gadam” 65.1. un 65.2. punktu un Ķekavas novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.13/2021 „Ķekavas novada pašvaldības nolikums” 144.punkta 144.5.apakšpunktu, 150. punktu un 152.punktu, Ķekavas novada dome ar 2022.gada 2.februāra lēmumu Nr.9 nolēma publiskai apspriešanai nodot ieceri par derīgo izrakteņu iegūšanu nekustamajā īpašumā “Skaistkalni”, Baldones pagastā.

Iecere paredz turpināt derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Skaistkalni”, Baldones pagastā, atradnē ,,Mašēni”, jo komersantam, kam bija izsniegta atļauja, tā ir zaudējusi spēku. Ar pilnu situācija izklāstu var iepazīties Ķekavas novada domes 2022.gada 2.februāra lēmumā Nr.9.

Publiskās apspriešanas laiks: no 2022.gada 16.februāra līdz 18.martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022.gada 7.martā plkst. 17.30 ZOOM platformā.

Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā tiks publicēta sanāksmes norises dienā pašvaldības tīmekļa vietnes www.kekavasnovads.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts (elektroniski parakstītiem dokumentiem): novads@kekava.lv). Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, tālr. 26678026.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Pievienotais attēls sagatavots, izmantojot interneta vietnēs kadastrs.lv un balticmap.eu pieejamos materiālus!

Attīstības un būvniecības pārvalde